e-ISSN 2353-8791 ICV = ICV (2021) = 68,56

Czasopismo Polskiego Towarzystwa Andrologicznego Journal of Polish Society of Andrology

Tom 10 • Numer 1 • Czerwiec 2023 Volumin 10 • Number 1 • June 2023

Tom 10 • Numer 1 • Czerwiec 2023


andrologia

KOMITET REDAKCYJNY

Redaktor naczelny:
Redaktor naczelny:dr hab. n. med., prof. nadzw. PUM Małgorzata Piasecka, Szczecin
Zastępca redaktora naczelnego: prof. dr hab. n. med. Jolanta Słowikowska-Hilczer, Łódź
Redaktor pomocniczy: dr n. med. Kamil Gill, Szczecin
Sekretarz redakcji:dr hab. n. med. Agnieszka Kolasa-Wołosiuk, Szczecin
Skarbnik redakcji:dr hab. n. med. Renata Walczak-Jędrzejowska, Łódź
Członkowie komitetu redakcyjnego:
dr n. med. Szymon Bakalczuk, Lublin
dr n. med. Leszek Bergier, Kraków
prof. dr hab. n. biol. Barbara Bilińska, Kraków
prof. dr hab. n. med. Barbara Darewicz, Białystok
Prof., MD, PhD Aleksander Giwercman, Malmö, Sweden
PhD Yvonne Lundberg Giwercman, Malmö, Sweden
Prof., PhD (UPE/NMMU) and PhD (US) Gerhard Van der Horst, Republika Południowej Afryki (Bellville, Republic of South Africa)
prof. dr hab. n. med. Grzegorz Jakiel, Warszawa
prof. dr hab. n. med. Piotr Jędrzejczak, Poznań
dr hab. n. med., prof. UMK Roman Kotzbach, Bydgoszcz
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Kula, Łódź
lek. med. Robert Kulik, Warszawa
prof. dr hab. n. med. Maria Laszczyńska, Szczecin
dr hab. n. med. Grzegorz Ludwikowski, Bydgoszcz
prof. dr hab. n. med. Marek Mędraś, Wrocław
MD, PhD, DMSc Ewa Rajpert-De Meyts, Kopenhaga, Dania (Copenhagen, Denmark)
dr n. med. Aleksandra Robacha, Łódź
dr n. med. Maria Szarras-Czapnik, Warszawa
Adres redakcji:
Zakład Histologii i Biologii Rozwoju Wydział Nauk o Zdrowiu Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie 71-210 Szczecin ul. Żołnierska 48 tel. 91 48 00 917, 91 48 00 908 e-mail: mpiasecka@ipartner.com.pl
Projekt graficzny:
Waldemar Jachimczak
Małgorzata Piasecka
Kamil Gill
Korekta języka polskiego: Małgorzata Piasecka
Kamil Gill

Korekta języka angielskiego:Joanna Ingielewicz
Małgorzata Piasecka
Kamil Gill Skład i łamanie:
Waldemar Jachimczak

SPIS TREŚCI CONTENTS

O czasopiśmie / About Journal 4 Artykuły poglądowe / Review Monika Frączek, Maciej Kurpisz Infekcja i szczepionka przeciw SARS-CoV-2 – wpływ na zdrowie reprodukcyjne i układ płciowy męski SARS-CoV-2 infection and vaccination – influence on reproductive health and male genital tract 6 Marika Freus, Agnieszka Kolasa Finasteryd a płodność męska oraz jego międzypokoleniowe konsekwencje – przegląd literatury Finasteride and male fertility and its transgenerational consequences – a literature review 24 Instrukcje dla autorów / Instructions for authors 38

O CZASOPIŚMIEABOUT THE JOURNAL

Wersja elektroniczna czasopisma jest wersją pierwotną. Informacje zawarte w czasopiśmie są udostępniane na zasadzie Open Access – dostęp do informacji naukowej jest bezpłatny i nieograniczony.The electronic version of the journal is a original version. Access to scientific information published in the journal is free and unlimited (Open Access).


Zaburzenia męskiego układu płciowego dotyczą osób w różnym wieku i w większości przypadków prowadzą do niepłodności, która nabrała już rangi choroby cywili-zacyjnej. Najczęściej identyfikowanymi nieprawidłowo-ściami są hipogonadyzm, zaburzenia seksualne, wady rozwojowe narządów płciowych, nowotwory jąder i pro-staty. Ze względu na specyficzne i coraz bardziej zanie-czyszczone środowisko antropogeniczne dotyczą one głównie społeczeństw rozwiniętych, w tym również Polski, i stanowią istotny oraz narastający problem medyczny, społeczny, demograficzny, a także zdrowia publicznego. Nauka, która zajmuje się fizjologią i zabu-rzeniami męskiego układu płciowego w aspekcie nauk podstawowych i klinicznych, to andrologia. Ponieważ jest to młoda dziedzina nauki, jeszcze do niedawna nie-zadowalający stan wiedzy ograniczał możliwości diagno-styki oraz leczenia zaburzeń męskiego układu płciowego. Jednak w ostatnich latach obserwuje się niezwykle dyna-miczny rozwój andrologii, szczególnie molekularnej, spo-wodowany wprowadzeniem nowych metod badawczych z zakresu biochemii, biologii i genetyki molekularnej. Andrologia staje się dziedziną interdyscyplinarną integru-jącą wiedzę z różnych dyscyplin medycznych i naukowych. Informacje związane z tymi zagadnieniami z trudem docierają do lekarzy i osób zainteresowanych w naszym kraju, ponieważ jest niewiele literatury w języku polskim, a wykłady wygłaszane podczas konferencji nie zawsze wyczerpująco wyjaśniają wątpliwości dotyczące m.in. postępowania diagnostycznego, terapeutycznego, reko-mendacji czy też proponowanych algorytmów. Stąd też potrzeba stworzenia czasopisma prezentującego wiedzę andrologiczną lekarzom różnych specjalności, diagno-stom laboratoryjnym i przedstawicielom nauk podstawo-wych. Czasopismo „Postępy Andrologii Online” powstało z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Andrologicznego, które zainteresowane jest integracją środowiska osób zajmujących się różnymi aspektami męskiego układu płciowego, uzupełnieniem i poszerzeniem ich wiedzy, a także poprawą opieki zdrowotnej nad mężczyznami w naszym kraju.Celem czasopisma jest: 1) dostarczenie istotnych informacji na temat fizjologii i patologii męskiego układu płciowego, 2) propagowanie praktycznej wiedzy andro-logicznej kierowanej do szerokich kręgów odbiorców, 3) wymiana poglądów i opinii na temat zagadnień kli-nicznych oraz wyników badań doświadczalnych oraz 4) przekazywanie informacji dotyczących konferencji i kursów o tematyce andrologicznej. Proponowana tematyka czasopisma to: 1) andrologia kliniczna z uwzględnieniem etiopatogenezy, diagno-styki i leczenia m.in. zaburzeń rozwojowych, niepłod-ności i procesów starzenia mężczyzn, 2) nowatorskie metody diagnostyczne, 3) andrologia doświadczalna rozwijająca się w oparciu o nauki podstawowe oraz 4) inne interdyscyplinarne tematy związane z dzie-dziną andrologii. Czasopismo kierowane jest do lekarzy specjalności bezpośrednio lub pośrednio związanych z andrologią, m.in. urologów, endokrynologów, ginekologów, pedia-trów, ale także do lekarzy rodzinnych spotykających się z coraz częstszym problemem niepłodności partnerskiej i problemami starzejących się mężczyzn. Ponadto naszą intencją jest zdobycie zainteresowania diagnostów labo-ratoryjnych odgrywających istotną rolę w prawidłowym postępowaniu terapeutycznym opartym na szerokim panelu testów i badań, których wdrożenie wciąż wymaga odpowiednich i wyczerpujących szkoleń z diagnostyki andrologicznej, w tym seminologicznej. Mamy nadzieję, że nasze czasopismo wzbudzi również zainteresowanie biologów zajmujących się czynnością męskiego układu płciowego w ramach nauk podstawowych, a także lekarzy weterynarii oraz innych osób, które znajdą informacje poszerzające ich wiedzę i kształtujące opinię z zakresu szeroko pojętych nauk andrologicznych. Zachęcamy Państwa do publikowania prac orygi-nalnych, kazuistycznych i krótkich komunikatów, jak również prac poglądowych, opracowanych w konden-sacyjnej, dydaktycznej i przystępnej formie. W pracach tych autorzy powinni przedstawiać aktualny stan wiedzy światowej oraz swoje opinie. Chcemy, aby czasopismo spełniało rolę informatora i przewodnika w dziedzinie andrologii oraz stanowiło forum dyskusyjne. Ponadto, zapraszamy do publikowania artykułów będących tłumaczeniem publikacji ukazujących się w języku angiel-skim, które przedstawiają istotne postępy w andrologii. http://www.postepyandrologii.pl
Małgorzata Piasecka
redaktor naczelny
Jolanta Słowikowska -Hilczer
viceprzewodnicząca
Polskiego Towarzystwa Andrologicznego

Disorders of the male reproductive system relate to people of different ages and in most cases lead to infer-tility, which has already acquired a rank of a disease associated with the progress of civilization. The most frequently identified irregularities are hypogonadism, sexual dysfunction, genital malformations, testicular or prostate cancer. Due to the specific and increasingly pol-luted anthropogenic environment they concern mainly developed societies, including Poland, and are an impor-tant and growing medical, social, demographic and public health problem. A science that deals with the physiology and with disorders of the male reproductive system in terms of the basic and clinical science is andrology. As this is a young field of science, until recently an unsatis-factory state of knowledge limited the possibilities of the diagnostics and treatment of the disorders of the male reproductive system. However, in recent years there has been a very dynamic development of andrology, espe-cially in the molecular aspect, due to the introduction of new methods of research in the field of biochemistry, biology and molecular genetics. Andrology is becoming an interdisciplinary field which integrates knowledge from various medical and scientific disciplines. Information related to these issues reach doctors and interested people in our country with difficulty, because there is few publi-cations in Polish. Lectures given during conferences also do not always fully explain the doubts concerning diag-nostic and therapeutic proceedings, recommendations or proposed algorithms. Hence, the need for a journal presenting the knowledge of andrology to the doctors of various specialties, laboratory diagnosticians and repre-sentatives of the basic science. The journal „Progress in Andrology Online” is an initiative of the Polish Society of Andrology, which is interested in the integration of people involved in different aspects of the male repro-ductive system, supplement and broadening their knowl-edge, as well as the improvement of health care for men in our country.The aim of the journal is: 1) to provide relevant information about the physiology and pathology of the male reproductive system, 2) the promotion of practical andrological knowledge directed to broad audiences, 3) to exchange views and opinions on issues of clinical and experimental results, and 4) to provide information on conferences and courses on the subject of andrology. The proposed themes of the journal are: 1) clinical andrology including etiopathogenesis, diagnostics and treatment of developmental disorders, infertility and men’s aging, 2) innovative diagnostic methods, 3) experi-mental andrology developing on the basis of the basic sciences and 4) other interdisciplinary topics related to the field of andrology.The journal is directed to physicians with specialty directly or indirectly related to andrology, including urologists, endocrinologists, gynecologists, pediatri-cians, but also to family doctors facing the increasingly common problem of couple infertility and problems of aging men. Moreover, our intention is to get the interest of laboratory diagnosticians playing an important role in keeping the correct therapeutic proceedings, based on a broad panel of tests and studies. Their implementa-tion still requires proper and comprehensive training in andrological diagnostics, including seminological one.We hope that our magazine will also raise the interest of biologists dealing with the functions of the male repro-ductive system in the framework of basic sciences, as well as veterinarians and others who will find informa-tion expanding their knowledge and shaping opinion in the range of broad sciences of andrology. We encourage you to publish original papers, case reports and short announcements, as well as review papers, worked out in the concentrated, didactic and accessible form. In these articles authors should present the current state of the global knowledge as well as their own opinions. We want the journal to act as an informer and a guide in the field of andrology and become a forum for discussion. In addi-tion, we invite you to publish articles that are transla-tions of publications appearing in the English language, which present significant progress in andrology.
Małgorzata Piasecka
Editor in chief
Jolanta Słowikowska -Hilczer
Presidentof Polish Society of Andrology

INFEKCJA I SZCZEPIONKA PRZECIW SARS-COV-2 – WPŁYW NA ZDROWIE REPRODUKCYJNE I UKŁAD PŁCIOWY MĘSKI

Monika Frączek *, Maciej Kurpisz *
Instytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk
*Autorzy do korespondencji: Monika Frączek, Maciej Kurpisz, Instytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk, ul. Strzeszyńska 32, 60-479 Poznań
tel. +48 61 65 79 231 (M.F.), +48 61 65 79 202 (M.K.)
e-mail: monika.fraczek@igcz.poznan.pl; maciej.kurpisz@igcz.poznan.pl
Otrzymano/received: 27.04.2023 r. Zaakceptowano/accepted: 22.08.2023 r.
DOI: 10.26404/PAO_2353-8791.2023.01
Monika Frączek – dr hab. n. med., absolwentka Oddziału Analityki Medycznej Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Od 2018 r. profesor w Instytucie Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu. Pierwszy autor i współautor 55 publikacji naukowych o zasięgu międzynarodowym (ponad 1180 cytowań). Kierownik i wykonawca w 11 projektach badawczych dotyczących biochemicznego, immunologicznego i molekularnego podłoża niepłodności męskiej, uwarunkowanej wpływem, zarówno czynników środowiskowych, jak i genetycznych. Laureatka nagród za oryginalne prace badawcze przyznane przez Amerykańskie Towarzystwo Andrologiczne i Europejskie Towarzystwo Immunologii Rozrodu. Członek Zarządu Głównego Towarzystwa Biologii Rozrodu, członek Polskiego Towarzystwa Andrologicznego, Międzynarodowego Towarzystwa Andrologicznego, Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej, Grupy F1000, Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych. Ekspert w Programie Międzylaboratoryjnej Kontroli Jakości Badania Nasienia SpermControl. Organizator wielu wydarzeń popularnonaukowych propagujących wiedzę z zakresu biologii plemnika.

Monika Frączek – PhD, DSc, graduated from Laboratory Medicine at the Poznan University of Medical Sciences. Since 2018, professor at the Institute of Human Genetics, Polish Academy of Sciences in Poznan, Poland. The first author and co-author of 55 international scientific publications (over 1180 citations). Principal investigator or inve- stigator in 11 research grant projects on the biochemical, immunological and molecular basis of various types of male infertility caused by both environmental and genetic factors. Awarded by the American Society of Andrology and European Society of Reproductive Immunology for original research. Member of the Main Board of the Society for Reproductive Biology, member of the Polish Society of Andrology, International Society of Andrology, Polish Society of Experimental and Clinical Immunology, F1000 Group, National Chamber of Laboratory Diagnosticians. Expert in the SpermControl Interlaboratory Semen Test Quality Control Program. Organizer of many creative events promoting popular science education in the field of sperm biology


STRESZCZENIE


Ponad trzy lata pandemii COVID-19 przyniosły dużą liczbę prac klinicznych, potwierdzających możliwy udział infekcji COVID-19 w etiologii zaburzeń płodności. Jakkolwiek badania wskazują na zwiększony tropizm wirusa SARS-CoV-2 do układu płciowego męskiego, w szczególności do gonady męskiej, nadal nie jest znana jednoznaczna odpowiedź na pytanie, czy obserwowane pogorszenie jakości nasienia u mężczyzn, zwłaszcza w pierwszych trzech miesiącach po przebyciu infekcji COVID-19, jest bezpośrednią konsekwencją aktywnego zakażenia komórek męskiego układu płciowego przez wirus SARS-CoV-2 czy pośrednim efektem uogólnionego i lokalnego, procesu zapalnego, będącego odpowiedzią organizmu na czynnik infekcyjny. Niniejszy artykuł jest pierwszym obszernym opracowa- niem przekrojowym w piśmiennictwie polskim, który podsumowuje aktualną wiedzę naukową, popartą doświadczeniem klinicznym, na temat potencjalnych mechanizmów patogenetycznych samej infekcji, a także wpływu następstw szczepień przeciw COVID-19 na zdrowie reprodukcyjne mężczyzn. Autorzy są świadomi potrzeby dalszych wnikliwych badań naukowych i długofalowych obser- wacji klinicznych na ostateczne wnioski dotyczące wpływu infekcji COVID-19 na rozrodczość. Słowa kluczowe: SARS-CoV-2, układ płciowy męski, szczepionka przeciw SARS-CoV-2


SKRÓTY

ACE2 – enzym konwertujący angiotensynę 2 (ang. angiotensin converting enzyme type 2); ADAM17 – białko zawierające domenę dezinte- gryny i metaloproteinazy 17 (ang. a disintegrin and metalloproteinase 17); ANPEP – aminopeptydaza alanylowa typu N (ang. alanyl aminopep- tidase N); ASA – przeciwciała przeciwplemnikowe (ang. antisperm antibodies); CD147 – basigina (ang. basigin); COVID-19 – choroba koro- nawirusowa 2019 (ang. coronavirus deasese 2019); CRP – białko C-reaktywne (ang. C-reactive protein); DPP-4 – peptydaza dipeptydylowa 4 (ang. dipeptidyl peptidase-4); E – białko osłonki (ang. envelope protein); FSH – hormon folikulotropowy (ang. follicle-stimulating hormone); GRP78 – białko regulowane glukozą 78 (ang. glucose-regulated protein); HIV – ludzki wirus niedoboru odporności (ang. human immunodefi- ciency virus); HPG – oś podwzgórze–przysadka–jądro (ang. hypothalamic–pituitary–gonadal axis); HR – powtórzenia heptadowe (ang. heptad repeats); IFN-γ – interferon gamma (ang. interferon gamma); IL – interleukina (ang. interleukin); LH – hormon luteinizujący (ang. luteinizing hormone); M – białko błonowe (ang. membrane protein); MAR – mieszany test antyglobulinowy (ang. mixed antiglobulin reaction); MCP-1 – chemotaktyczne białko monocytów 1 (ang. monocyte chemoattractant protein 1); MERS-CoV – koronawirus bliskowschodniego zespołu ostrej niewydolności oddechowej (ang. Middle East severe acute respiratory syndrome – coronavirus); N – białko nukleokapsydu (ang. nucle- ocapsid); PET/CT – pozytronowa tomografia emisyjna sprzężona z tomografią komputerową (ang. positron emission tomography/computed tomography); RAAS – układ renina–angiotensyna–aldosteron (ang. renin–angiotensin–aldosterone system); RT-PCR – reakcja łańcuchowa polimerazy w czasie rzeczywistym (ang. real time polymerase chain reaction); S – białko kolca (ang. spike protein); SARS-CoV – koronawirus zespołu ostrej niewydolności oddechowej (ang. severe acute respiratory syndrome – coronavirus); SARS-CoV-2 – koronawirus zespołu ostrej niewydolności oddechowej 2 (ang. severe acute respiratory syndrome – coronavirus-2); scRNA-seq – sekwencjonowanie pojedynczych komórek (ang. single-cell RNA sequencing); SHGB – globulina wiążąca hormony płciowe (ang. sex hormone binding globulin); T – testosteron (ang. testo- sterone); TEM – transmisyjny mikroskop elektronowy (ang. transmission electron microscopy); TGF-β1 – transformujący czynnik wzrostu beta 1 (ang. transforming growth factor beta 1); TMPRSS – podrodzina białek przezbłonowych proteazy serynowej (ang. transmembrane pro- tease serine subfamily); TMPRSS2 – przezbłonowa proteaza serynowa 2 (ang. transmembrane protease, serine 2); TMPRSS4 – przezbłonowa proteaza serynowa 4 (ang. transmembrane protease, serine 4); TMPRSS11D – przezbłonowa proteaza serynowa 11D (ang. transmembrane protease, serine 11D); TMPRSS13 – przezbłonowa proteaza serynowa 13 (ang. transmembrane protease, serine 13); TNF-α – czynnik wzrostu nowotworów alfa (ang. tumor necrosis factor alpha)


Wirus SARS-CoV-2 – pochodzenie, budowa, mechanizm zakażenia


Niedawno odkryty koronawirus zespołu ostrej nie- wydolności oddechowej 2 (SARS-Cov-2, ang. severe acute respiratory syndrome – coronavirus-2), wywołujący chorobę koronawirusową 2019 (COVID-19, ang. coro- navirus deasese 2019), jest siódmym odzwierzęcym koronawirusem, który może infekować człowieka, jed- nocześnie trzecim, który może przenosić się bezpo- średnio z człowieka na człowieka i wywoływać ciężkie objawy ze strony układu oddechowego (Helmy i wsp.,2020) . Od momentu wykrycia pierwszego przypadku COVID-19 w grudniu 2019 roku, w Wuhan we wschod- nich Chinach do chwili obecnej, liczba osób, u których potwierdzono infekcję wirusem SARS-CoV-2 przekro- czyła na świecie 763 mln novel-coronavirus-2019 (https://www.who.int/emer- gencies/diseases/novel-coronavirus-2019; data wejścia: 25.04.2023 r.). Wirus SARS-CoV-2 jest retrowirusem i należy do rodzaju Betacoronavirus i podobnie jak inne koronawirusy z tej grupy jest wirusem otoczkowym, ma kształt kulisty lub owalny o średnicy od 80–120 nm. Nowy koronawirus jest zbliżony genetycznie do koro- nawirusa zespołu ostrej niewydolności oddechowej (SARS-CoV, ang. severe acute respiratory syndrome – coro- navirus) oraz koronawirusa bliskowschodniego zespołu ostrej niewydolności oddechowej (MERS-CoV, ang. Middle East severe acute respiratory syndrome – coronavirus), koro- nawirusów, które były odpowiedzialne, odpowiednio za epidemię SARS w latach 2002–2003 i epidemię MERS w 2012 roku (Gralinski i Menachery, 2020) (Gralinski i Menachery, 2020). Genom wirusa SARS-CoV-2 stanowi jednoniciowy RNA o silnej dodat- niej polarności i charakteryzuje się wysoką zmiennością sekwencji. Strukturę wirionu tworzą cztery główne białka tj. ufosforylowane białko nukleokapsydu (N, ang. nucle- ocapsid) oraz trzy glikoproteiny budujące otoczkę wirusa, które stanowią białko błonowe (M, ang. membrane), białko osłonki (E, ang. envelope) oraz białko powierzchniowe w kształcie kolców (S, ang. spike). Oprócz białek struk- turalnych genom wirusa SARS-CoV-2 koduje również 16 białek niestrukturalnych, zaangażowanych w proces replikacji i 7 białek pomocniczych, które ułatwiają inte- rakcje wirusa z komórką gospodarza (Kuczyńska i wsp., 2021). (Kuczyńska i wsp., 2021). Kluczową rolę w mechanizmie zakażenia odgrywa białko kolca S otoczki wirusa SARS-CoV-2, którego pod- jednostka S1 wykazuje powinowactwo do ludzkiego białka receptorowego, enzymu konwertującego angioten- synę 2 (ACE2, ang. angiotensin converting enzyme type 2). Większość badaczy uważa, że do wewnątrzkomórkowej fuzji osłonki wirusa SARS-CoV-2, niezbędna jest akty- wacja podjednostki S2 białka kolca na drodze cięcia enzymatycznego przy udziale receptora przezbłonowej proteazy serynowej 2 (TMPRSS2, ang. transmembrane protease, serine 2) (Hoffmann i wsp., 2020); (Rycina 1). (Hoffmann i wsp., 2020); (Rycina 1). Badania eksperymentalne wykazały, że rolę receptorów dla wirusa SARS-CoV-2 mogą pełnić także białka tj. basi- gina (CD147; ang. basigin), białko regulowane glukozą 78


andrologia_str_8
andrologia
(GRP78; ang. glucose-regulated protein) i białko zawierające domenę dezintegryny i metaloproteinazy 17 (ADAM17; ang. a disintegrin and metalloproteinase 17) (Aguiar i wsp.,2020). (Aguiar i wsp.,2020). Natomiast do białek aktywujących białko kolca S i umożliwiających replikację wirusa należą również inne białka podrodziny TMPRSS tj. TMPRSS4, TMPRSS11D, TMPRSS13, a także katepsyny i furyna (Kishimoto i wsp., 2021) (Rycina 1). (Kishimoto i wsp., 2021) (Rycina 1). W organizmie ludzkim, recep- tory ACE2 i TMPRSS2 naturalnie występują w wielu


tkankach i narządach, choć poziom ich ekspresji wyka- zuje znaczne zróżnicowanie. Receptor ACE2 reprezento- wany jest najliczniej w pneumocytach II rzędu płuc (83% komórek) i enterocytach jelita cienkiego (30% komórek). Jego wysoką ekspresję wykazano także w sercu (śród- błonek tętnic wieńcowych, kardiomiocyty, fibroblasty, adipocyty nasierdziowe) oraz w nerkach (rąbek szczo- teczkowy kanalików bliższych, kłębuszek nerkowy, pętla Henlego, kanaliki dalsze i zbiorcze) (Wang i wsp., 2020). (Wang i wsp., 2020). Z kolei receptor TMPRSS2 jest silnie reprezento- wanym białkiem powierzchniowym komórek śródbłonka w drogach oddechowych, pokarmowych, moczowo-płcio- wych oraz w gruczole krokowym (Chen i wsp., 2010). (Chen i wsp., 2010). Taka szeroka dystrybucja receptorów ACE2 i TMPRSS2 stwarza wysokie ryzyko wniknięcia wirusa SARS-CoV-2 do wielu tkanek i narządów, co wpływa na dynamikę przebiegu infekcji i może odpowiadać za różnorod- ność objawów i wielopostaciowość choroby COVID-19. Chociaż nie ma jednoznacznych dowodów, że płeć może wpływać na przebieg infekcji SARS-CoV-2, z obserwacji klinicznych wynika, że u mężczyzn infekcja częściej przy- biera postać ciężką. Przyczyną tego zjawiska mogą być różnice na poziomie genetycznym, epigenetycznym, hor- monalnym i metabolicznym. Wiadomo, że mężczyźni zazwyczaj wykazują wyższą ekspresję TMPRSS2 niż kobiety, co związane jest z faktem, że transkrypcja tego receptora jest regulowana przez receptor androgenowy (Hoffmann i wsp., 2020). (Hoffmann i wsp., 2020). Z kolei gen kodujący receptor ACE2 podlega regulacji hormonalnej (ochronna rola estrogenów). Dodatkowo, wzrost ekspresji ACE2 czę- ściej występuje w chorobach współistniejących tj. nadci- śnienie, nowotwory czy otyłość (Breidenbach i wsp., 2020). (Breidenbach i wsp., 2020).


Receptory ACE2 i TMPRSS2 w układzie płciowym męskim

Obecność obu receptorów odgrywających kluczową rolę w mechanizmie zakażenia SARS-CoV-2, ACE2 i TMPRSS2, potwierdzono w układzie płciowym męskim (Rycina 2). W przypadku gonady męskiej, dane mole- kularne dotyczące poziomu ekspresji poszczególnych receptorów w różnych typach komórek gonady i/lub ich ko-ekspresji w tych samych komórkach tego narządu są niejednoznaczne. Przeprowadzona przez Pan i wsp. (2020)Pan i wsp. (2020) oraz Stanley i wsp. (2000) Stanley i wsp. (2000) analiza transkryptomu na poziomie pojedynczej komórki (scRNA-seq, ang. single-cell RNA sequencing) w jądrach zdrowych młodych mężczyzn wykazała względnie niską ekspresję receptora ACE2 i TMPRSS2 i słabą ko-ekspresję obu tych recep- torów, w różnych komórkach gonady. Z kolei analiza bioinformatyczna baz danych Gene Expression Omnibus Gene Expression Omnibus i Sequence Read Archive (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/sra/) Sequence Read , dotyczą- cych scRNA-seq w komórkach gonad trzech mężczyzn w wieku reprodukcyjnym wykazała, że receptor ACE2 ulega silnej ekspresji przede wszystkim w komórkach


somatycznych Leydiga i Sertolego oraz w spermatogo- niach, podczas gdy spermatocyty i spermatydy charak- teryzują się niską ekspresją tego receptora a href="http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32283711" target="_blank"> (Wang i Xu, 2020). (Wang i Xu, 2020). Z kolei, najwyższą ekspresję receptora TMPRSS2 wykazano w komórkach germinalnych, w szczególności w okrągłych i wydłużonych spermatydach oraz w sper- matogoniach. Uwagę zwraca obserwowana przez autorów ko-ekspresja obu receptorów na powierzchni pierwotnych komórek płciowych oraz wydłużonych spermatyd (Wang i Xu, 2020). (Wang i Xu, 2020). Inna analiza danych scRNA-seq gonad męż- czyzn zdrowych oraz z azoospermią obstrukcyjną prze- prowadzona przez Liu i wsp. (2020) Liu i wsp. (2020) potwierdziła wysoką ekspresję ACE2 i niską ekspresję TMPRSS2 w komór- kach Sertolego, ale wykazała wysoką ekspresję TMPRSS2 i niską ekspresję ACE2 w spermatogoniach. Co więcej, przeprowadzone analizy ekspresji ACE2 w komórkach gonady męskiej na poziomie mRNA wskazują na wyższą ekspresję tego receptora u mężczyzn niepłodnych w sto- sunku do mężczyzn płodnych, a także na zależność
poziomu ekspresji receptora ACE2 w komórkach jąder od wieku mężczyzn, wykazując stopniowy jego wzrost wraz z osiągnięciem dojrzałości płciowej, z apogeum około 30. r.ż., i dalszy spadek ekspresji tego receptora, z bardzo niskimi poziomami około 60. r.ż. (Shen i wsp., 2020; Verma i wsp., 2020). (Shen i wsp., 2020; Verma i wsp., 2020). (Shen i wsp., 2020; Verma i wsp., 2020). Odkrycia te z jednej strony potwierdzają, że receptor ACE2 odgrywa rolę w fizjologii płodności męskiej, z drugiej strony wskazują, że gonada męska jest narządem wysokiego ryzyka podatnym na infekcję SARS-CoV-2, zwłaszcza u mężczyzn w wieku repro- dukcyjnym, jakkolwiek nadal nie mamy pełnej wiedzy na temat częstotliwości występowania ko-ekspresji receptorów ACE2 i TMPRSS2 w poszczególnych komór- kach gonady męskiej, co determinuje wnikanie wirusa SARS-CoV-2 do komórek gospodarza (Patel i wsp., 2021). (Patel i wsp., 2021). W układzie płciowym męskim ekspresję receptorów ACE2 i/lub TMPRSS2 potwierdzano również w najądrzu oraz gruczołach dodatkowych, pęcherzykach nasiennych i gruczole krokowym (Massarotti i wsp., 2021) (Rycina 2). (Massarotti i wsp., 2021) (Rycina 2). Wyniki analizy bioinformatycznej bazy danych Human (https://proteinatlas.org) Protein Atlas (https://proteinatlas.org) sugerują niski poziom ekspresji receptora ACE2 w komórkach gru- czołowych pęcherzyków nasiennych oraz bardzo niski poziom ekspresji tego receptora w komórkach nabłonko- wych przewodu najądrza i nabłonku komórek gruczoło- wych prostaty, w przeciwieństwie do ekspresji receptora TMPRSS2, którego najniższy poziom wykazano w nają- drzu, wyższy w pęcherzykach nasiennych i najwyższy w gruczole krokowym (Patel i wsp., 2021). (Patel i wsp., 2021). Co więcej, prze- prowadzona przez Song i wsp. (2020) Song i wsp. (2020) analiza scRNA-seq komórek gruczołu krokowego od zdrowych mężczyzn, wykazała obecność receptora ACE2 w 0,32%, receptora TMPRSS2 w 18,65% i ko-ekspresję obu receptorów w <1% komórek nabłonka gruczołowego tego narządu. Warto w tym miejscu nadmienić, że ekspresję receptora TMPRSS2 potwierdzono również w prostasomach, organellach komórkowych produkowanych przez komórki nabłon- kowe gruczołu krokowego i wydzielanych do nasienia w trakcie ejakulacji, gdzie pełnią wiele ważnych funkcji w procesie zapłodnienia (m.in. warunkują prawidłową ruchliwość ejakulowanych pewników). Ponadto, udoku- mentowano silną ekspresję TMPRSS2 w komórkach raka prostaty Chen i wsp., 2010). (Chen i wsp., 2010). Biorąc pod uwagę powyższe dane nie możemy wykluczyć, że gruczoł krokowy może być potencjalnym miejscem zakażenia SARS-CoV-2 w męskim układzie płciowym. Kontrowersje dotyczące układu receptorowego dla wirusa SARS-CoV-2 zostaną omówione w dalszej części pracy, w rozdziale dotyczącym wpływu szczepionek skierowanych przeciw COVID-19. Ostatnie badania po raz pierwszy potwierdziły eks- presję ACE2 na powierzchni ludzkich ejakulowanych plemników na poziomie białka (Ramal-Sanchez i wsp., 2022). (Ramal-Sanchez i wsp., 2022). Co więcej, przeprowadzone badania immunoloka- lizacji ACE2 w mikroskopie elektronowym ujawniły obec- ność białka ACE2 o pełnej długości (805 aminokwasów) oraz jego krótkiej izoformy (459 aminokwasów), które wykazują specyficzne powinowactwo do poszczególnych regionów plemnika. Wykazano zwiększoną lokalizację białka ACE2 w rejonie równikowym główki plemnika i wzrost ekspresji krótkiej izoformy tej proteazy w rejonie wstawki (Ramal-Sanchez i wsp., 2022). (Ramal-Sanchez i wsp., 2022). Należy podkreślić, że oprócz ACE2 gamety męskie posiadają na powierzchni cały repertuar enzymów i receptorów kaskady sygna- łowej angiotensyny oraz dodatkowo szeregu proteaz tj. TMPRSS2, TMPRSS11B, TMPRSS12 czy furyna, które pełnią ważną rolę w utrzymaniu żywotności ludzkich plemników i ich zdolności do zapłodnienia (Aitken, 2021). (Aitken, 2021). Obecność obu kluczowych receptorów dla SARS-CoV-2 na powierzchni ejakulowanych plemników nie jest wystarczającym dowodem, by uznać gametę męską za komórkę wektorową, zdolną do przenoszenia choroby COVID-19 drogą płciową, niemniej nie można takiej moż- liwości wykluczyć. Rola systemu renina–angiotensyna oraz białek z rodziny TMPRSS w biologii plemników z pewnością wymaga dalszych badań.


SARS-CoV-2 w układzie płciowym męskim
Powszechna dystrybucja na powierzchni wielu komórek gonady męskiej i gruczołów dodatkowych kluczowych receptorów wykorzystywanych przez wirusa SARS-CoV-2 do zakażenia, jest głównym czynnikiem warunkującym jego tropizm do układu płciowego męskiego, co może mieć poważne konsekwencje dla zdrowia reprodukcyj- nego. O możliwości uszkodzenia gonad męskich przez SARS-CoV donoszono w 2006 r. Badania Xu i wsp. (2006) Xu i wsp. (2006) potwierdziły występowanie patologicznych zmian w jądrach pobranych od sześciu pacjentów, którzy zmarli na SARS, a obrazy histologiczne jednoznacznie wska- zywały na występowanie zmian zapalnych tj. pogru- bienie błony podstawnej kanalików plemnikotwórczych, zwłóknienie okołokanalikowe, przekrwienie jąder, utrata komórek germinalnych i liczne nacieki leukocytarne. Istnieją doniesienia, w których wskazywano, że nie- którzy mężczyźni z infekcją SARS-CoV-2, zwłaszcza o umiarkowanym i ciężkim przebiegu, zgłaszali ból jądra lub skarżyli się na uczucie dyskomfortu w mosznie o różnym nasileniu (Kim i wsp., 2020; (Kim i wsp., 2020; La Marca i wsp.,2020; La Marca i wsp.,2020; Bridwell i wsp., 2021). Bridwell i wsp., 2021). W dużym retrospektywnym badaniu kohortowym Chen i wsp. (2021a) Chen i wsp. (2021a) u 142 pacjentów, u których uzyskano pozytywny wynik testu łańcuchowej reakcji polimerazy w czasie rzeczywistym (RT-PCR, ang. real time polymerase chain reaction) na obecność COVID-19 w drogach oddechowych, wykonali badania ultrasono- graficzne moszny w momencie postawienia diagnozy. U 22,5% badanych pacjentów z infekcją SARS-CoV-2 potwierdzono zwiększoną przepuszczalność błony bia- ławej i zwiększony przepływ naczyniowy, co wskazuje na objawy typowe dla zapalenia jąder i/lub najądrza. Nadal jest jednak nieznana odpowiedź na pytanie, czy prawdopodobieństwo pojawienia się lokalnych objawów klinicznych u pacjentów z infekcją SARS-CoV-2 zwiększa się wraz ze wzrostem miana wirusa w teście potwierdzającym zakażenie. Ponadto, nie można także wykluczyć rozwinięcia się stanu zapalnego jąder dopiero po przebyciu zakażenia SARS-CoV-2 (zwłaszcza w infek- cjach podostrych i/lub latentnych). Pojedyncze doniesienia potwierdziły możliwą obec- ność nukleokapsydu SARS-CoV-2 w gonadzie męskiej. Poma i wsp. (2022) Poma i wsp. (2022) przeprowadzili analizę pośmiertną tkanek endokrynnych, w tym gonady męskiej, od 29 chorych mężczyzn z ciężkim przebiegiem COVID-19. Genom SARS-CoV-2 wykryto w 10/16 (62%) próbek tkanki tłuszczowej, w cytoplazmie lipocytów otaczającej krople lipidowe, 6/9 (67%) próbek jąder, w cytoplazmie komórek kanalików nasiennych i 9/25 (36%) próbek tar- czycy, w cytoplazmie komórek nabłonkowych wyścieła- jących pęcherzyki tarczycy. We wszystkich przypadkach obecność wirusa w badanych tkankach potwierdzono zarówno na poziomie molekularnym, jak i barwieniem immunohistochemicznym Poma i wsp. (2022) (Poma i wsp., 2022). W innym badaniu pośmiertnym, przeprowadzonym dla pięciooso- bowej grupy pacjentów z infekcją SARS-CoV-2, u wszyst- kich mężczyzn wykazano obecność wirusa w badaniu immunohistochemicznym z zastosowaniem przeciwciała skierowanego przeciwko podjednostce S1 białka kolca, ale tylko w dwóch przypadkach potwierdzono obecność genomu wirusa SARS-CoV-2 metodą RT-PCR. Co więcej, badania ultrastrukturalne w transmisyjnym mikroskopie elektronowym (TEM, ang. transmission electron micro- scopy) ujawniły obecność cząsteczek podobnych do wirusa SARS-CoV-2 w przestrzeni śródmiąższowej gonad u wszystkich badanych mężczyzn (Ma i wsp., 2021b). (Ma i wsp., 2021b). Badania histopatologiczne gonady męskiej przepro- wadzone pośmiertnie u pacjentów ze średnio nasilonym i ciężkim przebiegiem COVID-19 często ujawniały obec- ność zmian związanych z uszkodzeniem procesu sperma- togenezy i kanalików nasiennych, charakterystycznych dla ostrego zapalenia jądra, które obejmowały między innymi obrzęk, zwłóknienie okołokanalikowe, wakuoli- zację komórek Sertolego i utratę komórek germinalnych (Rycina 3). Co więcej, zmianom tym często towarzyszyła zwiększona akumulacja niedojrzałych spermatocytów (obok plemników) w świetle przewodu najądrza Li i wsp., 2020b; (Flaifel i wsp., 2021). (Li i wsp., 2020b; Flaifel i wsp., 2021). W niektórych przypadkach obserwowano także wieloogniskowe mikrozakrzepy w układzie naczyniowym jądra, co może sugerować, że zmiany zapalne obserwowane w jądrach u mężczyzn z ciężką infekcją SARS-CoV-2 mogą być dodatkowo efektem niedotlenienia (Flaifel i wsp., 2021). (Flaifel i wsp., 2021). ( Yang i wsp.(2020) ). Yang i wsp.(2020) w jądrach wszystkich 12 pacjentów, którzy zmarli z powodu powikłań po COVID-19, zaobserwowali obni- żoną liczbę komórek Leydiga w porównaniu do grupy kon- trolnej, z towarzyszącym obrzękiem komórek Sertolego. Należy jednak podkreślić, że w żadnym z powyższych badań nie potwierdzono obecności aktywnego wirusa SARS-CoV-2 w zmienionych zapalnie gonadach, co suge- ruje, że mogą być one efektem zmian degeneracyjnych związanych z toczącym się ogólnoustrojowym bądź lokalnym procesem zapalnym (Rycina 3). Powyższe badania jednoznacznie wskazują na wysoki tropizm wirusa SARS-CoV-2 do narządów męskiego układu płciowego. Na obecnym etapie badań nie można wykluczyć, że wirus SARS-CoV-2, podobnie jak inne wirusy RNA tj. wirus świnki, ludzki wirus niedoboru odporności (HIV, ang. human immunodeficiency virus) czy wirus Zika, może pokonać barierę krew–jądro, zachować swoje zdolności replikacyjne i bezpośrednio infekować komórki gonady męskiej, prowadząc w dłuższym okresie czasie nawet do zahamowania ich rozwoju (Rycina 3). Ostatnie wyniki badań obrazowych, przeprowadzonych na makakach rezus, z wykorzystaniem pozytronowej tomografii emisyjnej sprzężonej z tomografią kom- puterową (PET/CT, ang. positron emission tomography/ computed tomography), wskazują na cztery anatomiczne miejsca lokalizacji wirusa SARS-CoV-2 w męskim ukła- dzie płciowym, w jądrze, powrózku nasiennym, gruczole krokowym i prąciu (Madden i wsp., 2022) (Madden i wsp., 2022) (Rycina 2).


SARS-CoV-2 w nasieniu


Od początku pandemii COVID-19 opublikowano wiele prac klinicznych dotyczących obecności wirusa SARS-CoV-2 w nasieniu u pacjentów ze zdiagnozowanym COVID-19. Większość badań przeprowadzonych przez niezależne zespoły autorów nie potwierdziła obecności wirusa SARS-CoV-2 w nasieniu, zarówno w próbkach pobranych w ostrej fazie infekcji (Holtmann i wsp., 2020; Kayaaslan i wsp., 2020; Pan i wsp., 2020; Burke i wsp.,2021; Scroppo i wsp., 2021) (Holtmann i wsp., 2020; Kayaaslan i wsp., 2020; Pan i wsp., 2020; Burke i wsp.,2021; Scroppo i wsp., 2021) jak i w próbkach pobranych od ozdrowieńców (Guo i wsp., 2020; Ma i wsp., 2021b; Temiz i wsp., 2021; Ruan i wsp., 2021; Donders i wsp., 2022). (Guo i wsp., 2020; Ma i wsp., 2021b; Temiz i wsp., 2021; Ruan i wsp., 2021; Donders i wsp., 2022). Tylko w dwóch pracach wykryto obecność RNA wirusa SARS-CoV-2 w ejakulacie metodą RT-PCR. W badaniu opublikowanym na początku pandemii przez grupę naukowców z Chin, wirusa SARS-CoV-2 zidentyfikowano w 6/38 próbek nasienia od pacjentów z rozpoznaniem COVID-19, w tym 4/15 próbek od pacjentów w ostrej fazie infekcji i 2/23 próbki od pacjentów, którzy wyzdro- wieli (Li i wsp., 2020a). (Li i wsp., 2020a). Jakkolwiek, autorzy podali w pracy niepełne informacje w odniesieniu do metody pobierania nasienia do badań i czułości zastosowanego testu mole- kularnego. Z kolei grupa Gacci i wsp., 2021). Gacci i wsp. (2021) potwierdziła obecność RNA wirusa SARS-CoV-2 w nasieniu u 1/43 ozdrowieńców, w próbce pobranej w 21. dniu po wyka- zaniu ujemnego wyniku testu RT-PCR w wymazie z noso- gardzieli. Co ciekawe, autorzy wykazali również obecność genomu wirusa w innych płynach ustrojowych badanych pacjentów tj. ślina (1/43) oraz mocz (1/43) Gacci i wsp., 2021). (Gacci i wsp., 2021). Badano również obecność SARS-CoV-2 w wydzie- linie gruczołu krokowego oraz w moczu po masażu gruczołu krokowego, ale w żadnym z tych płynów nie potwierdzono obecności aktywnych cząstek wirusa (Zhang i wsp., 2020; Gacci i wsp., 2021). (Zhang i wsp., 2020; Gacci i wsp., 2021). Powyższe badania wskazują, że u mężczyzn wyleczonych z infekcji ryzyko przeniesienia SARS-CoV-2 drogą kontaktów seksualnych andrologiawydaje się nieistotne, a główną drogą transmisji wirusa pozostaje droga kropelkowa. Zaleca się jednak zachowanie ostrożności przy obróbce nasienia do procedur rozrodu wspomaganego czy kriokonserwacji. Aby zminimalizować ryzyko kontaminacji, proponuje się badanie przesiewowe próbek na obecność materiału genetycznego SARS-CoV-2, przy udziale wystandaryzowanych protokołów RT-PCR dedykowanych do nasienia (Chabrolles i wsp., 2022). (Chabrolles i wsp., 2022).


Infekcja SARS-CoV-2 a hormony steroidowe

Inna istotna kwestia związana z negatywnym wpływem infekcji SARS-CoV-2 na zdrowie reprodukcyjne i układ płciowy męski dotyczy sekrecji i funkcji hormonów steroidowych. Wyniki wielu badań retrospektywnych wskazują, że mężczyźni z infekcją wirusową ujawniają obniżone obwodowe stężenie testosteronu (T, ang. testo- sterone) i wahania stężeń gonadotropin tj. hormonu lute- inizującego (LH, ang. luteinizing hormone) oraz hormonu folikulotropowego (FSH, ang. follicle-stimulating hormone) Ma i wsp., 2021a; Schroeder i wsp., 2021; Cinislioglu i wsp.,2022). (Ma i wsp., 2021a; Schroeder i wsp., 2021; Cinislioglu i wsp.,2022). W niektórych badaniach niski poziom testosteronu u mężczyzn wiązał się ze wzrostem stężenia estradiolu w surowicy krwi (Schroeder i wsp., 2021; (Salonia i wsp.,2022.). (Schroeder i wsp., 2021; Salonia i wsp.,2022). Taka zależność nie była obserwowana w grupie kobiet z infekcją SARS-CoV-2 (Schroeder i wsp., 2021). (Schroeder i wsp., 2021). Wykazywano również podwyższone stężenia globu- liny wiążącej hormony płciowe (SHGB, ang. sex hormone binding globulin) u mężczyzn z COVID-19, co wiązało się ze zmniejszeniem aktywnej wolnej frakcji T (Schroederi wsp., 2021). (Schroederi wsp., 2021). W innym dużym retrospektywnym badaniu kohortowym, Ma i wsp. (2021a) Ma i wsp. (2021a) zbadali profil hormo- nalny u mężczyzn w wieku reprodukcyjnym, w tym u 119 mężczyzn z COVID-19 i 273 mężczyzn, którzy nie mieli infekcji SARS-CoV-2. Analiza porównawcza nie wykazała różnic statystycznie istotnych dla stężeń T, FSH i estra- diolu pomiędzy badanymi grupami, natomiast zaobser- wowano statystycznie znamienne podwyższenie obwodo- wego stężenia LH oraz obniżenie współczynników T/LH i FSH/LH u chorych z infekcją COVID-19 w porównaniu do grupy kontrolnej. W innym badaniu, przeprowadzonym u 41 mężczyzn po około 1–2 miesiącach po wyleczeniu COVID-19, stężenia T, LH, FSH u większości pacjentów mieściły się w zakresie referencyjnym, natomiast zano- towano statystycznie istotne podwyższenie poziomu prolaktyny w porównaniu z grupą kontrolną (Guo i wsp.,2021). (Guo i wsp.,2021). W piśmiennictwie dostępne są również nieliczne badania retrospektywne, w których porównywano wyniki stężeń hormonów płciowych u tych samych mężczyzn sprzed i po infekcji SARS-CoV-2. Koç i Keseroğlu (2021) Koç i Keseroğlu (2021) dla 8-osobowej grupy badanej uzyskali wyniki wskazujące na istotną redukcję stężenia T po wyleczeniu infekcji, bez statystycznych znamienności dla stężeń hormonów gona- dotropowych. Z kolei, w badaniach przeprowadzonych na grupie 81 mężczyzn obserwowano obniżenie stężenia T u ozdrowieńców z łagodnym i umiarkowanym prze- biegiem COVID-19, ale bez znamienności statystycznej w porównaniu do wartości sprzed infekcji. Autorzy pod- kreślali jednak, że z grupy badawczej wykluczono męż- czyzn z ciężkimi objawami zakażenia. Dla pozostałych badanych hormonów, LH, TSH i prolaktyny również nie uzyskano różnic statystycznie istotnych w ich stężeniach (Salar i wsp., 2023). dla (Salar i wsp., 2023). Pomimo rozbieżności wynikających z faktu przepro- wadzenia badań w różnych populacjach (wiek, stopień nasilenia objawów COVID-19, czas pobrania próbki do badań od wyleczenia infekcji) i zastosowania nie- pełnych profili hormonalnych, powyższe dane wska- zują, że mężczyźni chorujący na infekcję SARS-CoV-2 są narażeni na rozwinięcie hipogonadyzmu związanego z obniżeniem stężenia T w surowicy krwi (Rycina 3). Wyniki badań Schroeder i wsp. (2021) Schroeder i wsp. (2021) oraz Koç i Keseroğlu (2021) Salonia i wsp.(2022) przeprowadzone w grupach mężczyzn hospita- lizowanych w związku z ciężkim przebiegiem infekcji SARS-CoV-2 wskazały, że u 15–25% pacjentów niedobór T wiązał się jednocześnie z podwyższeniem stężeń LH, co wskazuje na upośledzenie czynności jąder, związanej z zaburzeniami steroidogenezy w komórkach Leydiga i rozwój hipogonadyzmu hipergonadotropowego, nato- miast 75–85% pacjentów z niedoborami T ujawniało zmienne (niskie lub norma) stężenia gonadotropin, co wskazuje na zaburzenia funkcji układu podwzgórze– przysadka i rozwój hipogonadyzmu hipogonadotropo- wego. O zmianach wstecznych, zachodzących w gonadach mężczyzn chorujących na COVID-19 o ciężkim przebiegu donosiły zarówno wyniki badań pośmiertnych (patrz. podrozdział „SARS-CoV-2 w układzie płciowym męskim”) (Yang i wsp., 2020) (Yang i wsp., 2020) oraz wyniki nielicznych badań kli- nicznych, w których około 30% mężczyzn po przechoro- waniu COVID-19 ujawniało obniżenie stężenia inhibiny B poniżej wartości referencyjnych (Guo i wsp., 2021). (Guo i wsp., 2021). Istnieją również dowody na to, że wirus SARS-CoV-2 przenika barierę krew–mózg, atakuje ośrodkowy układ nerwowy i powoduje zapalenie mózgu (Wierzba-Bobrowicz i wsp.,2021) (Wierzba-Bobrowicz i wsp.,2021) (Rycina 3). Badania z wykorzystaniem technik obrazowania struktury i funkcji mózgu potwierdzały także możliwość występowania zmian patologicznych w obrębie podwzgórza oraz powiększenia przysadki mózgowej u osób z infekcją SARS-CoV-2 (Pascual-Goñii wsp., 2020). (Pascual-Goñii wsp., 2020). Interpretując powyższe doniesienia należy podkreślić, że wahania stężeń androgenów zwykle towarzyszą stanom zapalnym/infekcjom, w związku z nasileniem ogólnoustrojowej reakcji zapalnej, zabu- rzeniami termoregulacji i wzrostem poziomu cytokin zapalnych, które biorą udział w modulowaniu funkcjo- nalnej osi podwzgórze–przysadka–jądro (HPG, ang. hypo- thalamic–pituitary–gonadal axis) (Mohamad i wsp., 2019; Selvaraj i wsp., 2021) (Mohamad i wsp., 2019; Selvaraj i wsp., 2021) (Rycina 3). Potwierdzają to również wyniki badań przeprowadzonych u mężczyzn z infekcją SARS-CoV-2, u których stężenie całkowitego i/lub wolnego T czy wartość współczynnika T/LH negatywnie korelowano z biochemicznymi markerami zapalnymi tj. liczbą leukocytów czy poziomem białka C-reaktywnego (CRP, ang. C-reactive protein) Ma i wsp., 2021a; Selvaraj i wsp., 2021) (Ma i wsp., 2021a; Rastrellii wsp., 2021) , a stężenie estradiolu pozytywnie korelowano z poziomem interferonu gamma (IFN-γ, ang. interferon gamma) (Schroeder i wsp., 2021). (Schroeder i wsp., 2021). Wielu badaczy podkreśla, iż zaburzenia metabolizmu hormonów steroidowych mogą stanowić cechę charakterystyczną u krytycznie chorych pacjentów płci męskiej z COVID-19. Mężczyźni z najniższym stężeniem całkowitego czy wolnego T w surowicy krwi znacznie częściej wymagali opieki na oddziałach intensywnej terapii i mieli niższy wskaźnik przeżycia Rastrelli i wsp., 2021; Schroeder i wsp., 2021). (Rastrelli i wsp., 2021; Schroeder i wsp., 2021). Obserwowana zmienność w stężeniu hormonów płcio- wych u wielu mężczyzn z infekcją COVID-19 powinna być również rozpatrywana jako efekt silnego stresu psycho- społecznego, jakim jest sama choroba (Dutta i Sengupta,2021) (Dutta i Sengupta,2021) (Rycina 3). Przeprowadzona przez Temiz i wsp.(2020) Temiz i wsp.(2020) analiza porównawcza poziomów T, LH i FSH przed i po zastosowaniu leczenia COVID-19 wykazała, że niskie stężenia tych hormonów wracały po leczeniu do poziomów wartości referencyjnych. Autorzy sugerują, że obserwowane zaburzenia hormonalne towarzyszą ostrej fazie infekcji i są wynikiem stresu spowodowanego chorobą. Podobnie Guo i wsp. (2021) Guo i wsp. (2021) już po około 3 miesiącach od zakoń- czenia leczenia szpitalnego obserwowali stabilizację profilu hormonalnego. Inne wnioski wyciągnęli Salonia i wsp. (2022), którzy monitorowali stężenie T przez 7 mie- sięcy w grupie 121 mężczyzn po wyleczeniu zakażenia SARS-CoV-2, u których infekcja wiązała się ze znacznym obniżeniem stężenia T. Chociaż u większości pacjentów stężenie T wzrastało w czasie, to ponad 50% mężczyzn, którzy wyzdrowieli z choroby, po 7 miesiącach obserwacji nadal ujawniało niskie stężenie T obserwowane w zespo- łach hipogonadyzmu. Co więcej, aż w 10% przypadków stężenie T jeszcze bardziej obniżało się, a prawdopodobień- stwo normalizacji stężenia T było niższe przy dodatkowym obciążeniu chorobami współistniejącymi. W kolejnym badaniu, ta sama grupa autorów potwierdziła dalszy wzrostowy trend stężenia T u mężczyzn po 12 miesiącach (Salonia i wsp., 2023). obserwacji po wyleczeniu infekcji (Salonia i wsp., 2023). Podsumowując, do zaburzeń gospodarki hormonalnej wywołanej lub nasilonej przez infekcję SARS-CoV-2 może dojść na każdym z pięter osi HPG, a duże ryzyko rozwoju hipogonadyzmu u mężczyzn po przebyciu zakażenia może wpływać negatywnie nie tylko na płodność, ale także na zdrowie seksualne. W tym kontekście, istnieje pilna potrzeba prospektywnych, randomizowanych i kon- trolowanych badań, monitorujących poziom hormonów płciowych w populacji męskiej po zakończonej pandemii.


Wpływ SARS-CoV-2 na parametry standardowej oceny seminologicznej plemników


Wyniki wielu prac retrospektywnych, w których porów- nywano parametry plemników mężczyzn po przecho- rowaniu COVID-19 i mężczyzn bez infekcji, wskazują na możliwy udział infekcji SARS-CoV-2 w etiologii zabu- rzeń jakości nasienia (Tabela 1). Osłabienie co najmniej jednego z konwencjonalnych parametrów plemników obserwowano u około 50–70% ozdrowieńców, a para- metrem, który najczęściej ulegał zaburzeniu była liczba plemników w ejakulacie (Holtmann i wsp., 2020;). (Li i wsp.,2020b;). (Guo i wsp., 2021; ). (Ruan i wsp., 2021). (Holtmann i wsp., 2020; Li i wsp.,2020b; Guo i wsp., 2021; Ruan i wsp., 2021). U około 25–35% przypadków, znamiennej redukcji liczby plem- ników towarzyszyło istotne osłabienie ruchu plemników (Guo i wsp., 2021; ). (Ruan i wsp., 2021). (Guo i wsp., 2021; Ruan i wsp., 2021) . Z kolei w dużym badaniu kohortowym przeprowadzonym na grupie 118 mężczyzn wyleczonych z zakażenia, aż w 67% ejakulatów zaburzenia dotyczyły morfologii plemników, 44% męż- czyzn miało astenozoospermię, a 25% oligozoospermię (Donders i wsp., 2022). (Donders i wsp., 2022). Nie brakuje również danych kli- nicznych, które wskazują na ciężkie nieprawidłowości w standardowym badaniu nasienia po przechorowaniu COVID-19. W badaniu Gacci i wsp. (2021) Gacci i wsp. (2021) przeprowadzona analiza nasienia po 24–43 dniach od uzyskania nega- tywnego wyniku testu na COVID-19 wykazała aż osiem przypadków azoospermii i trzy przypadki ciężkiej oligo- zoospermii. Co więcej, obserwowany wzrost przypadków braku plemników w ejakulacie po przebyciu infekcji SARS-CoV-2 autorzy skorelowali ze stopniem nasilenia jej objawów Gacci i wsp. (2021) (Gacci i wsp., 2021). Dodatkowo, w ejakula- tach osób zakażonych wirusem SARS-CoV-2 częściej obserwowano redukcję odsetka plemników żywych Gacci i wsp. (2021) (Gaccii wsp., 2021; Piroozmanesh i wsp., 2021) oraz wzrost liczby leukocytów Gacci i wsp. (2021) (Gacci i wsp., 2021). Prace kliniczne, w których porównywano parametry plemników u tych samych mężczyzn przed i po infekcji SARS-CoV-2 także sugerują, że wirus SARS-CoV-2 odgrywa rolę przy powstawaniu nieprawidłowości w eja- kulowanych gametach męskich (Tabela 1). Co ciekawe, badania te wskazują na osłabienie ruchu postępowego i całkowitego plemników, jako najczęściej występujące zaburzenie w ocenie standardowej Erbay i wsp., 2021; Koç i Keseroğlu, 2021; Pazir i wsp., 2021). (Erbay i wsp., 2021; Koç i Keseroğlu, 2021; Pazir i wsp., 2021). W kilku badaniach odnotowano także istotne obniżenie parametru objętości nasienia po infekcji, w szczególności przy umiarkowanym i ciężkim nasileniu objawów zakażenia Erbay i wsp., 2021; Koç i Keseroğlu, 2021; (Erbay i wsp., 2021; Koç i Keseroğlu, 2021), przy jednoczesnym spadku koncen- tracji i całkowitej liczby plemników Erbay i wsp., 2021; (Erbay i wsp., 2021). W piśmiennictwie naukowym nie brakuje również badań retrospektywnych, w których analiza porównawcza para- metrów seminologicznych przed i po infekcji nie wyka- zała istotnego wpływu na jakość nasienia Gul i wsp.,2021; Ma i wsp., 2021a; Stigliani i wsp., 2023; (Gul i wsp.,2021; Ma i wsp., 2021a; Stigliani i wsp., 2023). W wyja- śnieniu przyczyn powyższych różnic należy uwzględnić kilka czynników. Po pierwsze, zwraca uwagę duża różno- rodność w liczebności porównywanych grup pacjentów w poszczególnych badaniach (od kilku do kilkudziesięciu osób), co może wpływać na moc przeprowadzonych analiz statystycznych. Po drugie, nie we wszystkich badaniach uwzględniano czas trwania infekcji i stopień nasilenia jej objawów. Po trzecie, próbki nasienia pozyskiwano


andrologia_do badań w różnym czasie od potwierdzenia infekcji SARS-CoV-2 pozytywnym wynikiem testu molekular- nego, co w dużym stopniu determinowało interpretację uzyskanych wyników. Biorąc pod uwagę fakt, że przyczyną obniżenia jakości nasienia mogą być epizody gorączki, w niektórych bada- niach porównywano wartości parametrów seminologicz- nych u pacjentów z infekcją SARS-CoV-2 przebiegającą z gorączką i bez gorączki. Większość badań, w których zastosowano dodatkowy podział na podgrupy ze względu na towarzyszącą podwyższoną temperaturę ciała nie wykazywało istotnych różnic statystycznych, co suge- ruje, że gorączka jest jednym z wielu czynników odpo- wiedzialnych za obniżenie jakości nasienia po infekcji COVID-19 Erbay i wsp., 2021; Pazir i wsp., 2021; Stigliani i wsp., 2023; (Erbay i wsp., 2021; Pazir i wsp., 2021; Stigliani i wsp., 2023) (Rycina 3). Należy w tym miejscu podkre- ślić, że powyższe analizy zastały przeprowadzone na bardzo małych grupach badanych. Obecny stan wiedzy nie dostarcza jednoznacznej odpowiedzi na kluczowe pytania dotyczące kwestii, jak długo po przechorowaniu infekcji SARS-CoV-2 para- metry nasienia utrzymują się na obniżonym poziomie, a także który z parametrów seminologicznych wymaga dłuższego czasu, by wrócić do wartości wyjściowych. Guo i wsp. (2021) Guo i wsp. (2021) analizowali parametry seminologiczne w dwóch punktach czasowych, po dwóch i trzech mie- siącach od wyleczenia z infekcji, uzyskując istotną poprawę koncentracji i brak istotnej poprawy dla para- metru ruchliwości plemników. W innym badaniu, analiza porównawcza standardowych parametrów plemników analizowanych po 14 i 120 dniach od potwierdzenia zaka- żenia wirusem SARS-CoV-2 wykazała, że ruchliwość była parametrem, który u wszystkich pacjentów ulegał zna- czącej poprawie w monitorowanym przedziale czasowym, natomiast nie u wszystkich badanych mężczyzn para- metr morfologii plemników osiągał wartość uznawaną za prawidłową (Falahieh i wsp., 2021). (Falahieh i wsp., 2021). Interesujące wyniki opublikowali Donders i wsp. (2022) Donders i wsp. (2022), którzy u 118 mężczyzn monitorowali parametry plemników w trzech punktach czasowych: poniżej jednego miesiąca, od jednego do dwóch miesięcy i powyżej dwóch mie- sięcy (maksymalnie do sześciu miesięcy) od wyleczenia infekcji. W badaniu tym, koncentracja, ruch postępowy i liczba plemników ruchliwych należały do parametrów, które najszybciej ulegały normalizacji, w przeciwieństwie do parametru morfologii, który tylko w pojedynczych przypadkach ulegał poprawie w badanym przedziale czasowym. Nadal jednak po ponad dwóch miesiącach od wyleczenia infekcji, około 6% mężczyzn nie speł- niało kryteriów dla wartości prawidłowych koncentracji plemników, 27% dla odsetka plemników z ruchem postę- powym i 3% dla odsetka komórek ruchliwych (Dondersi wsp., 2022). (Donders i wsp., 2022). Podsumowując, analiza opublikowanych danych klinicznych dotyczących monitorowania zmian parametrów nasienia po infekcji SARS-CoV-2 wskazuje, że zaburzenia liczby i jakości ejakulowanych plemników związane z zakażeniem są zazwyczaj przejściowe i średnio w ciągu 3–4 miesięcy od wyleczenia standardowe para- metry nasienia wracają do tak zwanych wartości refe- rencyjnych. Jednocześnie badania sugerują, że stan wyjściowy jakości nasienia przed infekcją oraz stopień nasilenia objawów choroby mogą być kwestią kluczową dla skrócenia bądź wydłużenia czasu potrzebnego na nor- malizację parametrów seminologicznych.


Wpływ infekcji SARS-CoV-2 na parametry niekonwencjonalne nasienia


Nieprawidłowości parametrów rozszerzonej diagno- styki seminologicznej, obserwowane u pacjentów, którzy chorowali na COVID-19 wskazują na udział stresu oksydacyjnego i procesów śmierci komórkowej jako potencjalnych mechanizmów odpowiedzialnych za rozwój subpłodności/niepłodności u mężczyzn, zwią- zanej z infekcją SARS-CoV-2 (Rycina 3). Potwierdzają to badania retrospektywne, w których obserwowano jed- noczesny wzrost fragmentacji DNA plemników i zabu- rzenia równowagi pro- i antyoksydacyjnej w nasieniu tj. obniżenie całkowitego potencjału antyoksydacyjnego, wzrost stężenia markera peroksydacji lipidów czy wzrost poziomu reaktywnych form tlenu w nasieniu mężczyzn po infekcji, w porównaniu do mężczyzn, którzy nie cho- rowali na COVID-19 (Falahieh i wsp., 2021;). ( Piroozmanesh i wsp., 2021;). (Shcherbitskaia i wsp., 2022). (Falahieh i wsp., 2021; Piroozmanesh i wsp., 2021; Shcherbitskaia i wsp., 2022). Co więcej, te same badania wskazywały na stopniową normalizację zarówno poziomu uszkodzeń plemnikowego DNA jak i lokalnego stresu oksydacyjnego u pacjentów po infekcji COVID-19 (Falahieh i wsp., 2021;). (Shcherbitskaia i wsp., 2022). (Falahieh i wsp., 2021; Shcherbitskaia i wsp., 2022). Warto w tym miejscu zaznaczyć, że wobec dużej liczby czyn- ników, zarówno endo- jak i egzogennych, prowadzących do stresu oksydacyjnego w nasieniu i zaburzeń integral- ności chromatyny plemników, parametry te nie są specy- ficznym markerem infekcji SARS-CoV-2 i należą do nie- zależnych biomarkerów diagnostyki seminologicznej niepłodności męskiej. Postuluje się, że zaangażowanie wirusa SARS-CoV-2 w indukcję zarówno ogólnoustrojowej jak i lokalnej odpo- wiedzi immunologicznej i/lub autoimmunologicznej może być ważną przyczyną obniżenia jakości nasienia. Silnie skorelowano poziom przeciwciał anty-SARS-CoV-2 w klasie IgG skierowanych przeciwko białku S wirusa w surowicy krwi z redukcją parametrów seminologicz- nych (Donders i wsp., 2022). (Donders i wsp., 2022). Z kolei badania pośmiertne przeprowadzone na gonadach od pacjentów z infekcją SARS-CoV-2 ujawniały zwiększoną infiltrację limfocytów T i makrofagów oraz dystrybucję przeciwciał klasy IgG w tkance interstycjalnej gonad od mężczyzn z infekcją SARS-CoV-2, prawdopodobnie jako efekt rozszczelnienia bariery krew-jądro (Li i wsp., 2020b). (Li i wsp., 2020b). Autorzy obserwowali również podwyższone stężenia niektórych chemokin i cytokin prozapalnych tj. interleukiny-6 (IL-6, ang. inter- leukin-6), czynnika wzrostu nowotworów alfa (TNF-α, ang. tumor necrosis factor alpha) czy chemotaktycznego białka monocytów 1 (MCP-1, ang. monocyte chemoattrac- tant protein 1) w nasieniu pacjentów z COVID-19 (Li i wsp., 2020b). (Li i wsp., 2020b). W innym badaniu, u 76% ozdrowieńców obserwo- wano podwyższone poziomy IL-8 w nasieniu, zwłaszcza u mężczyzn z ciężkim przebiegiem choroby. Dodatkowo, patologiczne poziomy tej chemokiny korelowano z inten- sywnością stosowanej tlenoterapii i wyższą częstością występowania azo- i kryptozoospermii w ejakulacie (Gacci i wsp., 2021). (Gacci i wsp., 2021). Wskazuje się także na zwiększoną tendencję do immunizacji nasienia u pacjentów po prze- byciu infekcji SARS-CoV-2, o czym świadczą częściej obserwowane podwyższone poziomy (>10%) przeciwciał przeciwplemnikowych (ASA, ang. antisperm antibodies), zwłaszcza w klasie IgA w mieszanym teście antyglobuli- nowym (MAR, ang. mixed antiglobulin reaction) (Donders i wsp., 2022). (Donders i wsp., 2022). Obserwacje te z pewnością wymagają moni- torowania, gdyż w dłuższej perspektywie mogą stwarzać ryzyko przewlekłego uszkodzenia jąder, a nawet rozwoju autoimmunologicznego zapalenia gonad.


Kontrowersje dotyczące układu receptorowego dla SARS-CoV-2 w kontekście szczepionek skierowanych przeciw jego antygenom


Jakkolwiek nie gasną kontrowersje dotyczące ekspresji podstawowych receptorów dla wirusa SARS-CoV-2 (ACE2, podrodzina TMPRSS), również w układzie płciowym męskim, podstawowe dane donoszą o raczej niskim niebezpieczeństwie infekcji nasienia (ok. 6,9%) w sto- sunku do bardziej awidnych struktur komórkowych jakim jest gonada męska (8,3%) (Chen i wsp., 2021b). (Chen i wsp., 2021b). Ostatnio podnosi się zwłaszcza rolę katepsyn L i B w inwazyjności wirusa SARS-CoV-2 wobec męskiego układu płciowego, jakkolwiek to nie te grupy receptorów będą stanowić o długofalowych skutkach infekcji wirusem SARS-CoV-2. Utrzymywanie się stanu zapalnego w sytuacji przewlekłej to główne niebezpieczeństwo dla świata po COVID-19. Odpowiedzialne za nie będą głównie białka recepto- rowe, aminopeptydaza alanylowa typu N (ANPEP, ang. alanyl aminopeptidase N) czy peptydaza dipeptydylowa 4 (DPP-4, ang. dipeptidyl peptidase-4). Wysoka ekspresja ANPEP (wspomagana stanem zapalnym), poprzez mecha- nizm epigenetyczny powodujący zmianę ekspresji genów w gruczole krokowym oraz jego najbliższym otoczeniu, będzie skutkowała utrwalaniem zagrożenia nowotwo- rowego wobec tego narządu. W szerszej perspektywie, zaobserwowano również podwyższoną ekspresję ANPEP w mikrośrodowisku sprzyjającym chorobie Parkinsona, co sugeruje, że choroby neurodegeneracyjne również mogą być konsekwencją przebytej infekcji COVID-19. Wymienione choroby cywilizacyjne, ze względu na swoje rozpowszechnienie, już w tej chwili budzą przerażenie środowiska medycznego – to prawdopodobny scenariusz odległych konsekwencji pandemii, które dodatkowo mogą być pobudzane przez zbyt liczne (chociaż powszechnie proponowane) dozowanie tzw. dawek przypominających szczepień przeciw COVID-19. Warto w tym miejscu przy- pomnieć, że szczepionka zawierająca peptyd (lub mRNA dla tego peptydu) pozyskiwana jest z białka S wirusa, odpowiedzialnego za inicjowanie kontaktu pomiędzy ligandem wirusowym a receptorem i w łagodnej formie może prowadzić do miernie nasilonych odczynów zapal- nych podobnych do COVID-19. Jednak zbyt częste ini- cjowanie tych stanów zapalnych może przekształcić się w podłoże sprzyjające w prostej linii do zainicjowania lub współinicjowania wspomnianych chorób cywiliza- cyjnych. Podawanie szczepionki w trakcie współistnie- jącej infekcji SARS-CoV-2 nie jest obojętne dla układu odpornościowego, a zwłaszcza dla rozwinięcia możli- wych reakcji krzyżowych (przy wystąpieniu homologii „lustrzanego odbicia” białka receptorowego z niektórymi narządami). I tak na przykład możliwość krzyżowych reakcji pomiędzy terminalnymi (N i C) powtórzeniami heptadowymi (HR, ang. heptad repeats) białka S wirusa SARS-CoV-2 a syncytynami czyli białkami biorącymi udział w procesie placentacji była podnoszona przez lobby antyszczepionkowe (Bosch i wsp., 2004). (Bosch i wsp., 2004). Niemniej okazało się, że homologia tych białek była zbyt mała, aby takie potencjalne reakcje mogły się wytworzyć. Zapobiegając panice, należało przywołać pewne kanony rozrządzające układem odpornościowym, dla którego już dawno udo- wodniono, że jeżeli dwa porównywane białka dzieli mniej niż 35% homologii (np. HR białka S wirusa i syncytyna) na przestrzeni ponad 80 reszt aminokwasowych, to nie ma możliwości, aby uzyskane z tych białek okta- czy też nonapeptydy (wchodzące do rowka antygenu układu zgod- ności tkankowej) mogły spowodować reakcję krzyżową. Z kolei w odniesieniu do wczesnych form zarodka wytwarzającego cyto- czy syncytiotrofoblast, w I fazie rozwoju ciąży, zaakcentowano także rolę basiginy (CD147), która jest odpowiedzialna za indukcję meta- loproteinaz w macierzy zewnątrzkomórkowej, a jedno- cześnie pełni rolę fakultatywnego receptora dla wirusa SARS-CoV-2 (Rycina 1). Biorąc pod uwagę fakt, że basi- gina ulega ekspresji na ludzkiej blastocyście czy też tro- fektodermie, równoległe podanie szczepionki, będącej w zasadzie białkiem konformacji kolca S, mogłoby nasilić ekspresję tego receptora i zagrozić przeżyciu wczesnego zarodka. W tabeli 2 przedstawiono roz- maite możliwości współwystępowania receptorów dla SARS-CoV-2 w warunkach wczesnej fazy rozwojowej ciąży na komórkach cyto- oraz syncytiotrofoblastu.


andrologia_W tej sytuacji, zdumienie może budzić opublikowane oświadczenie producenta szczepionki Pfizer, który jako jedyny i w każdych warunkach rekomendował stoso- wanie szczepionki, także dla kobiet w ciąży (nie roz- różniając nawet trymestru) (Ory i wsp., 2021). (Ory i wsp., 2021). Refleksja dotycząca podawania szczepionek, nawet o najnowszej technologii, przyszła jednak wkrótce potem, prawdo- podobnie w wyniku zaobserwowanych licznych poro- nień przy podawanych szczepionkach u kobiet w ciąży (Chen i wsp., 2021b). (Chen i wsp., 2021b). Światowa Organizacja Zdrowia oraz Komitet Szczepionek i Immunizacji Wielkiej Brytanii wyraziły wielką rezerwę wobec tendencji szczepienia kobiet w pierwszym trymestrze ciąży. Dalszą refleksję powinien budzić fakt, że jakkolwiek receptory podrodziny TMPRSS dla wirusa SARS-CoV-2 mają niską ekspresję w miometrium macicy, jajnikach, jajowodach czy gruczole piersiowym, to zarówno uprzednio wymieniony receptor enzymatyczny jak i obydwie katepsyny B i L, wyrażają zwiększoną ekspresję we wczesnej do około połowy fazy wydzielniczej cyklu menstruacyjnego u kobiet, dlatego powinno się unikać szczepienia w tym właśnie okresie. Z punktu widzenia systemowego, bardzo poważnie powinna być traktowana zmienna i najmniej przewidy- walna ekspresja receptora DPP-4 łożyska naczyniowego, która występuje na komórkach nabłonkowych i śródbłonka naczyniowego, powodując nie tylko gwał- towne reakcje w postaci burzy cytokinowej, ale również falę zaburzeń zakrzepowo-zatorowych (ze względu na swoje krytyczne rozmieszczenie), objawiających się zawałem serca i/lub udarem w ośrodkowym układzie nerwowym, w następstwie choroby COVID-19. Jak wynika z literatury przedmiotu i szerokich obserwacji wyniesionych z dotąd podawanych szczepionek, u nie- których osób epizody zakrzepowo-zatorowe wystąpiły także po przyjęciu szczepionek, zaś prawie u wszystkich (obserwacje własne) doszło do podwyższonego poziomu krążących cytokin – przesiękających do przedziału roz- rodczego obu płci, w zależności od predyspozycji indy- widualnych czy chorób współistniejących, a w dłuższej perspektywie – utrzymujących się stanów zapalnych, predysponujących do rozwoju późniejszych chorób somatycznych, nie wykluczając stanów nowotworowych Konstantinides, 2021; (Schultheiss i wsp., 2021;). (Elkin i wsp., 2023). (Konstantinides, 2021; Schultheiss i wsp., 2021; Elkin i wsp., 2023). Niebezpieczeństwo to wzrasta wraz z liczbą dawek przypominających, których podawanie bezwzględnie powinno być nadzorowane w tzw. grupach zagrożonych lub wypełniających czynniki ryzyka (np. wiek).


Rola cytokin w obrazie choroby COVID-19 oraz w następstwie szczepionek skierowanych przeciw antygenom SARS-2-CoV-2


Najbardziej spektakularny, statystycznie znamienny i szeroko potwierdzony wzrost cytokin dotyczył che- mokiny IL-8, zarówno systemowo (krążącej we krwi) jak i przesiękającej do męskiego układu płciowego (badana w nasieniu). Poziom IL-8 w plazmie nasiennej różni- cował pacjentów przechodzących chorobę COVID-19, również tych zaopatrywanych w sposób kwalifikowany przez personel lekarski, wobec pacjentów hospitalizo- wanych na oddziałach intensywnej opieki medycznej (Gacci i wsp., 2021). (Gacci i wsp., 2021). Ta wysoka aktywność IL-8 jako czyn- nika chemotaktycznego per se nie stanowiła istotnego zagrożenia, poza dramatycznym sygnałem wobec eska- lacji reakcji prozapalnej i uruchomienia aktywności leu- kocytów, które następnie wzbudzały zagrażające życiu poziomy cytokin IL-17, TNF-α oraz IL-6, a w mniejszym stopniu IFN-γ, którego poziom w aspekcie pierwotnie reagującego ramienia immunologicznego odpowiedzi wrodzonej był w istocie czynnikiem dobroczynnym dla uruchomienia szybkiego oporu przeciw czynnikowi infekcyjnemu. Wysoki poziom cytokin wraz z urucho- mieniem nieprzyjaznej kaskady czynników pro-koagu- lacyjnych oraz apoptozy (przyspieszonej śmierci komór- kowej) były w istocie najpoważniejszymi czynnikami zagrażającemu życiu, w tym niewydolności oddechowej i przyspieszonego włóknienia płuc. W aspekcie układu płciowego męskiego należy wskazać na rolę cytokin w rozkojarzeniu i zwiększeniu przepuszczalności bariery krew–jądro, a w jej następstwie wtargnięciu czynników układu odpornościowego na teren narządu uprzywile- jowanego immunologicznie, jakim jest gonada męska. Dalszą konsekwencją wymienionej kaskady było obni- żenie spermatogenezy i steroidogenezy (Gacci i wsp., 2021). (Gacci i wsp., 2021). Jakkolwiek ponad wszelką wątpliwość udowod- niono, że przyjęte do bezpiecznego obiegu szczepionki nie powodowały (i nadal nie powodują) obniżenia jakości nasienia w odniesieniu do ich podstawowych parametrów tj. koncentracji, ruchliwości i morfologii, to jednak indu- kują one poziom systemowych, krążących (i prawdopo- dobnie przesiękających do układu rozrodczego obu płci) cytokin, znanych z literatury jako niesprzyjające zdrowiu reprodukcyjnemu (zwłaszcza w aspekcie roli TNF-α) (du Fosse i wsp., 2019) (du Fosse i wsp., 2019). Nasze pionierskie badania własne już wcześniej wskazywały na rolę czynnika męskiego w nawracających poronieniach (Havrylyuk i wsp., 2015) (Havrylyuk i wsp., 2015) dokumentując m. in. wysokie stężenia szeregu cytokin tj. transformujący czynnik wzrostu beta 1 (TGF-β1, ang. transforming growth factor beta 1), IL-18 czy IL-1β, zarówno w idiopatycznej niepłodności jak i u partnerów kobiet roniących (TGF-β1). Te obserwacje zdobyły rozgłos i stały się podstawą dla wielu dalszych badań opisu- jących podwyższony poziom cytokin u męskich part- nerów kobiet z nawracającymi poronieniami (du Fosse i wsp., 2019) (du Fosse i wsp., 2021). Panel badanych prozapalnych cytokin obej- mował IL-1α, IL-1β, IL-6, IL-8, IL-12, IL-18 czy TNF-α. Zwłaszcza ta ostatnia cytokina prozapalna jawi się jako szczególnie interesująca, albowiem uniemożliwia ona wczesny rozwój zarodkowy według obowiązującej hipo- tezy „immunodewiacji” Wegmanna i silnie oddziałująca pro-apoptotycznie. W tym aspekcie, wysokie poziomy TNF-α obserwowane po kursie zakończonych trzech szczepionek muszą się kojarzyć z analogicznym niebez- pieczeństwem dla indukowania wczesnych poronień, zarówno występując po stronie żeńskiej jak i męskiej. Cytokina prozapalna TNF-α dodatkowo obniża poziom antyoksydantów w nasieniu, umożliwiając w ten sposób niebezpieczne przesunięcie potencjału redoks nasienia w kierunku umożliwienia reakcji zapalnej i z tym zwią- zanej sekrecji wolnych rodników tlenowych (Sanocka i wsp., 2003). (Sanocka i wsp., 2003). Według nieopublikowanych obserwacji własnych, poziom TNF-α u mężczyzn szczepionych przeciw SARS-2-CoV-2 (zarówno szczepionkami mRNA jak i antygenowymi) może dochodzić do stężenia kil- kunastu tysięcy pg/mL, przy poziomie fizjologicznym nie przekraczającym 1370 pg/mL. Nie wchodząc zbyt głęboko w hipotezę Johna Aitkena, która sugeruje poja- wienie się uprzywilejowanego toru mutacji wykluczającej odnowę spermatogonialną (na co nie ma jednoznacz- nych dowodów), albowiem plemniki poddane oksyda- cyjnemu działaniu mogą ujawniać zmiany (mutacje) de novo w jądrowym DNA, co w konsekwencji może prowa- dzić do zwiększonej częstości pojawienia się w populacji ludzkiej chorób genetycznych dziedziczonych w sposób dominujący (np. zespół Marfana). Ponadto, oksydacyjne


andrologia_
działanie może dotyczyć tzw. miejsc „gorących” (ang. hot spots) w chromosomach, które są szczególnie podatne na czynniki mutagenne, co powoduje zwiększony odsetek dzieci autystycznych z chorobą dwubiegunową czy schi- zofrenią (Aitken i wsp., 2020) (Aitken i wsp., 2020) (Rycina 4). Przystępując obecnie do prokreacji, należy przyjąć, że jest to okres szczególnych wymagań dla obu stron, a ewentualne skutki szczepień i/lub szczepień powiązanych z prze- byciem COVID-19 mogą wymagać terapii przygoto- wawczej. Obniżenie cytokin prozapalnych uzyskuje się zwykle terapią immunosupresyjną (wyzwanie dla jej sto- sowania w warunkach epidemicznych) lub też w przy- padku nadmiernego ryzyka – przy pomocy leczenia bio- logicznego (dosyć kosztownego) z użyciem swoistych przeciwciał skierowanych przeciwko TNF-α i/lub IL-6. Monitorowanie poziomu cytokin jest absolutnie w tych przypadkach wskazane ze względu na czynniki ryzyka (obniżenie odporności) czy koszty (w perspektywie) terapii swoistej. Zatem brak bezpośredniego wpływu szczepionek na jakość gamet męskich w ejakulacie nie może być przewodnim argumentem dla ich neutralności wobec szeroko pojętego zdrowia reprodukcyjnego, które ma znacznie szerszy wymiar, niż to, czym zwykle kie- rujemy się pomagając niepłodnym parom w osiągnięciu ich marzeń o posiadaniu potomstwa. Społeczną i rodzi- cielską troską winno być albowiem także lub przede wszystkim, powoływanie do życia pokoleń zdrowych zarówno somatycznie jak i psychicznie.
Finansowanie / Piśmiennictwo

Finansowanie

Badania finansowane przez Narodowe Centrum Nauki (nr grantu: 2015/19/B/NZ5/02241).Piśmiennictwo

Aguiar J.A., Tremblay B.J., Mansfield M.J., Woody O., Lobb B., Banerjee A. i wsp.: Gene expression and in situ protein profiling of candidate SARS-CoV-2 recep- tors in human airway epithelial cells and lung tissue. Eur Respir J. 2020, 56(3), 2001123. doi: 10.1183/13993003.01123-2020. PMID: 32675206.
Aitken R.J., De Iuliis G.N., Nixon B.: The sins of our forefathers: paternal impacts on de novo mutation rate and development. Annu Rev Genet. 2020, 54, 1–24. doi: 10.1146/annurev-genet-112618-043617. PMID: 32663048.
Aitken R.J.: COVID-19 and human spermatozoa-Potential risks for infertil- ity and sexual transmission? Andrology. 2021, 9(1), 48–52. doi: 10.1111/ andr.12859. PMID: 32649023.
Bosch B.J., Martina B.E., Van Der Zee R., Lepault J., Haijema B.J., Versluis C. i wsp.: Severe acute respiratory syndrome coronavirus (SARS-CoV) infec- tion inhibition using spike protein heptad repeat-derived peptides. Proc Natl Acad Sci U S A. 2004, 101(22), 8455–8460. doi: 10.1073/pnas.0400576101. PMID:15150417.
Breidenbach J.D., Dube P., Ghosh S., Abdullah B.N., Modyanov N.N., Malhotra D. i wsp.: Impact of comorbidities on SARS-CoV-2 viral entry-related genes. J Pers Med. 2020, 10(4), 146. doi: 10.3390/jpm10040146. PMID: 32992731.
Bridwell R.E., Merrill D.R., Griffith S.A., Wray J., Oliver J.J.: A coronavirus dis- ease 2019 (COVID-19) patient with bilateral orchitis. Am J Emerg Med. 2021, 42, 260.e3-260.e5. DOI 10.1016/j.ajem.2020.08.068. PMID: 32888763.
Burke C.A., Skytte A.B., Kasiri S., Howell D., Patel Z.P., Trolice M.P. i wsp.: A cohort study of men infected with COVID-19 for presence of SARS-CoV-2 virus in their semen. J Assist Reprod Genet. 2021, 38(4), 785–789. doi: 10.1007/s10815-021-02119-y. PMID: 33660204.
Chabrolles H., Pons-Rejraji H., Chaput L., Brebion A., Fiot M., Pereira B. i wsp.: Validation of a SARS-CoV-2 RT-PCR assay: a requirement to evaluate viral contamination in human semen. Reprod Biomed Online. 2022, 45(6), 1247– 1254. doi: 10.1016/j.rbmo.2022.09.004. PMID: 36270932.
Chen L., Huang X., Yi Z., Deng Q., Jiang N., Feng C. i wsp.: Ultrasound imag- ing findings of acute testicular infection in patients with coronavirus dis- ease 2019: A single-center-based study in Wuhan, China. J Ultrasound Med. 2021a, 40(9), 1787–1794. doi: 10.1002/jum.15558. PMID: 33174632.
Chen F., Zhu S., Dai Z., Hao L., Luan C., Guo Q. i wsp.: Effects of COVID-19 and mRNA vaccines on human fertility. Hum Reprod. 2021b, 37(1), 5–13. doi: 10.1093/humrep/deab238. PMID: 34734259.
Chen Y.W., Lee M.S., Lucht A., Chou F.P., Huang W., Havighurst T.C. i wsp.: TMPRSS2, a serine protease expressed in the prostate on the apical sur- face of luminal epithelial cells and released into semen in prostasomes, is misregulated in prostate cancer cells. Am J Pathol. 2010, 176(6), 2986-96. doi: 10.2353/ajpath.2010.090665. PMID: 20382709.
Cinislioglu A.E., Cinislioglu N., Demirdogen S.O., Sam E., Akkas F., Altay M.S. i wsp.: The relationship of serum testosterone levels with the clinical course and prognosis of COVID-19 disease in male patients: A prospective study. Andrology. 2022, 10(1), 24–33. doi: 10.1111/andr.13081. PMID: 34288536.
Donders G.G.G., Bosmans E., Reumers J., Donders F., Jonckheere J., Salembier G. i wsp.: Sperm quality and absence of SARS-CoV-2 RNA in semen after COVID-19 infection: a prospective, observational study and validation of the SpermCOVID test. Fertil Steril. 2022, 117(2), 287–296. doi: 10.1016/j. fertnstert.2021.10.022. PMID: 34937665.
du Fossé N., van der Hoorn M.L., Eikmans M., Heidt S., le Cessie S, Mulders A. i wsp.: Evaluating the role of paternal factors in aetiology and prognosis of recurrent pregnancy loss: study protocol for a hospital-based multicentre case-control study and cohort study (REMI III project). BMJ Open. 2019, 9(11), e033095. doi: 10.1136/bmjopen-2019-033095. PMID: 31727666
du Fossé N.A., Lashley E.E.L.O., van Beelen E., Meuleman T., le Cessie S., van Lith J.M.M. i wsp.: Identification of distinct seminal plasma cytokine profiles associated with male age and lifestyle characteristics in unexplained recur- rent pregnancy loss. J Reprod Immunol. 2021, 147, 103349. doi: 10.1016/j. jri.2021.103349. PMID: 34246867.
Dutta S., Sengupta P.: SARS-CoV-2 and male infertility: possible multifac- eted pathology. Reprod Sci. 2021, 28(1), 23-26. doi: 10.1007/s43032-020- 00261-z. PMID: 32651900.
Elkin P.L., Brown S.H., Resendez S., McCray W., Resnick M., Hall K. i wsp.: COVID- 19 vaccination and venous thromboembolism risk in older veterans. J Clin Transl Sci. 2023, 7(1), e55. doi: 10.1017/cts.2022.527. PMID: 37008615.
Erbay G., Sanli A., Turel H., Yavuz U., Erdogan A., Karabakan M. i wsp.: Short- term effects of COVID-19 on semen parameters: A multicenter study of 69 cases. Andrology. 2021, 9(4), 1060–1065. doi: 10.1111/andr.13019. PMID: 33851521.
Falahieh F.M., Zarabadipour M., Mirani M., Abdiyan M., Dinparvar M., Alizadeh H. i wsp.: Effects of moderate COVID-19 infection on semen oxi- dative status and parameters 14 and 120 days after diagnosis. Reprod Fertil Dev. 2021, 33(12), 683–690. doi: 10.1071/RD21153. PMID: 34324827.
Flaifel A., Guzzetta M., Occidental M., Najari B.B., Melamed J., Thomas K.M. i wsp.: Testicular changes associated with Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2). Arch Pathol Lab Med. 2021, 145(1), 8–9. doi: 10.5858/arpa.2020-0487-LE. PMID: 33367666.
Gacci M., Coppi M., Baldi E., Sebastianelli A., Zaccaro C., Morselli S. i wsp.: Semen impairment and occurrence of SARS-CoV-2 virus in semen after recovery from COVID-19. Hum Reprod. 2021, 36(6), 1520–1529. doi: 10.1093/hum- rep/deab026. PMID: 33522572.
Gralinski L.E., Menachery V.D.: Return of the Coronavirus: 2019-nCoV. Viruses. 2020, 12 (2), 135. doi: 10.3390/v12020135. PMID: 31991541.
Gul A., Zengin S., Dundar G., Ozturk M.: Do SARS-CoV-2 Infection (COVID- 19) and the Medications Administered for Its Treatment Impair Testicular Functions? Urol Int. 2021, 105(11-12), 944-948. doi: 10.1159/000517925. PMID: 34433173
Guo T.H., Sang M.Y., Bai S., Ma H., Wan Y.Y., Jiang X.H. i wsp.: Semen param- eters in men recovered from COVID-19. Asian J Androl. 2021, 23(5), 479– 483. doi: 10.4103/aja.aja_31_21. PMID: 33975987.
Havrylyuk A., Chopyak V., Boyko Y., Kril I., Kurpisz M.: Cytokines in the blood and semen of infertile patients. Cent Eur J Immunol. 2015, 40(3), 337–344. doi: 10.5114/ceji.2015.54596. PMID: 26648778.
Helmy Y.A., Fawzy M., Elaswad A., Sobieh A., Kenney S.P., Shehata A.A.: The COVID-19 Pandemic: A Comprehensive Review of Taxonomy, Genetics, Epidemiology, Diagnosis, Treatment, and Control. J Clin Med. 2020, 9(4), 1225. doi: 10.3390/jcm9041225. PMID: 32344679.
Hoffmann M., Kleine-Weber H., Schroeder S., Krüger N., Herrler T., Erichsen S. i wsp.: SARS-CoV-2 cell entry depends on ACE2 and TMPRSS2 and is blocked by a clinically proven protease inhibitor. Cell. 2020, 181(2), 271– 280.e8. doi: 10.1016/j.cell.2020.02.052. PMID: 32142651.
Holtmann N., Edimiris P., Andree M., Doehmen C., Baston-Buest D., Adams O. i wsp.: Assessment of SARS-CoV-2 in human semen-a cohort study. Fertil Steril. 2020, 114(2), 233–238. doi: 10.1016/j.fertnstert.2020.05.028. PMID: 32650948.
Kayaaslan B., Korukluoglu G., Hasanoglu I., Kalem A.K., Eser F., Akinci E. i wsp.: Investigation of SARS-CoV-2 in semen of patients in the acute stage of COVID-19 infection. Urol Int. 2020, 104(9-10), 678–683. doi: 10.1159/0 00510531. PMID: 32781456.
Kim J., Thomsen T., Sell N., Goldsmith A.J.: Abdominal and testicular pain: An atypical presentation of COVID-19. Am J Emerg Med. 2020, 38(7), 1542. e1-1542.e3. doi: 10.1016/j.ajem.2020.03.052. PMID: 32273141.
Kishimoto M., Uemura K., Sanaki T., Sato A., Hall W.W., Kariwa H. i wsp.: TMPRSS11D and TMPRSS13 activate the SARS-CoV-2 spike protein. Viruses. 2021, 13(3), 384. doi: 10.3390/v13030384. PMID: 33671076.
Koç E., Keseroğlu B.B.: Does COVID-19 worsen the semen parameters? Early results of a tertiary healthcare center. Urol Int. 2021, 105(9–10), 743–748. doi: 10.1159/000517276. PMID: 34265771.
Konstantinides S.V.: Thrombotic complications of vaccination against SARS- CoV-2: what pharmacovigilance reports tell us - and what they don’t. Eur Respir J. 2021, 58(1), 2101111. doi: 10.1183/13993003.01111-2021. PMID: 33888525.
Kuczyńska K., Zawilska J.B., Badura J., Strehl B.: Wirus SARS-CoV-2: pochodzenie, budowa i cykl replikacyjny. Farm Pol, 2021, 77 (3), 143–149. DOI 10.32383/farmpol/135222. La Marca A., Busani S., Donno V., Guaraldi G., Ligabue G., Girardis M.: Testicular pain as an unusual presentation of COVID-19: a brief review of SARS-CoV-2 and the testis. Reprod Biomed Online. 2020, 41(5), 903–906. doi: 10.1016/j. rbmo.2020.07.017. PMID: 32826162.
Li D., Jin M., Bao P., Zhao W., Zhang S.: Clinical characteristics and results of semen tests among men with Coronavirus Disease 2019. JAMA Netw Open. 2020a, 3(5), e208292. doi: 10.1001/jamanetworkopen.2020.8292. PMID: 32379329.
Li H., Xiao X., Zhang J., Zafar M.I., Wu C., Long Y. i wsp.: Impaired spermato- genesis in COVID-19 patients. EClinicalMedicine. 2020b, 28, 100604. doi: 10.1016/j.eclinm.2020.100604. PMID: 33134901.
Liu X., Chen Y., Tang W., Zhang L., Chen W., Yan Z. i wsp.: Single-cell tran- scriptome analysis of the novel coronavirus (SARS-CoV-2) associated gene ACE2 expression in normal and non-obstructive azoospermia (NOA) human male testes. Sci China Life Sci. 2020, 63(7), 1006–1015. doi: 10.1007/ s11427-020-1705-0. PMID: 32361911.
Ma L., Xie W., Li D., Shi L., Ye G., Mao Y. i wsp.: Evaluation of sex-related hormones and semen characteristics in reproductive-aged male COVID- 19 patients. J Med Virol. 2021a, 93(1), 456–462. doi: 10.1002/jmv.26259. PMID: 32621617.
Ma X., Guan C., Chen R., Wang Y., Feng S., Wang R. i wsp.: Pathological and molecular examinations of postmortem testis biopsies reveal SARS-CoV-2 infection in the testis and spermatogenesis damage in COVID-19 patients. Cell Mol Immunol. 2021b, 18(2), 487–489. doi: 10.1038/s41423-020-00604- 5. PMID: 33318629.
Madden P.J., Thomas Y., Blair R.V., Samer S., Doyle M., Midkiff C.C. i wsp.: An immunoPET probe to SARS-CoV-2 reveals early infection of the male gen- ital tract in rhesus macaques. bioRxiv. 2022, 23, 2022.02.25.481974. doi: 10.1101/2022.02.25.481974. PMID: 35262081.
Massarotti C., Garolla A., Maccarini E., Scaruffi P., Stigliani S., Anserini P. i wsp.: SARS-CoV-2 in the semen: Where does it come from? Andrology. 2021, 9(1), 39–41. doi: 10.1111/andr.12839. PMID: 32533891.
Mohamad N.V., Wong S.K., Wan Hasan W.N., Jolly J.J., Nur-Farhana M.F., Ima-Nirwana S. i wsp.: The relationship between circulating testosterone and inflammatory cytokines in men. Aging Male. 2019, 22(2), 129–140. doi: 10.1080/13685538.2018.1482487. PMID: 29925283.
Ory S., Veiga A., Horton M., Gianaroli L.: Joint IFFS/ESHRE statement on COVID-19 vaccination for pregnant women and those considering preg- nancy. Hum Reprod Open. 2021, 2021, hoab016. doi: 10.1093/hropen/ hoab016. PMID: 33889758.
Pan F., Xiao X., Guo J., Song Y., Li H., Patel D.P. i wsp.: No evidence of severe acute respiratory syndrome-coronavirus 2 in semen of males recovering from coronavirus disease 2019. Fertil Steril. 2020, 113(6), 1135–1139. doi: 10.1016/j.fertnstert.2020.04.024. PMID: 32482249.
Pascual-Goñi E., Fortea J., Martínez-Domeño A., Rabella N., Tecame M., Gómez- Oliva C. i wsp.: COVID-19-associated ophthalmoparesis and hypothalamic involvement. Neurol Neuroimmunol Neuroinflamm. 2020, 7(5), e823. doi: 10.1212/NXI.0000000000000823. PMID: 32587102.
Patel D.P., Punjani N., Guo J., Alukal J.P., Li P.S., Hotaling J.M.: The impact of SARS-CoV-2 and COVID-19 on male reproduction and men’s health. Fertil Steril. 2021, 115(4), 813–823. doi: 10.1016/j.fertnstert.2020.12.033. PMID: 33509629.
Pazir Y., Eroglu T., Kose A., Bulut T.B., Genc C., Kadihasanoglu M.: Impaired semen parameters in patients with confirmed SARS-CoV-2 infection: A prospec- tive cohort study. Andrologia. 2021, 53(9), e14157. doi: 10.1111/and.14157. PMID: 34268784.
Piroozmanesh H., Cheraghi E., Naserpoor L., Aghashahi M., Jannatifar R.: The effect of COVID-19 infection on sperm quality and male fertility. Jentashapir J Cell Mol Bio. 2021, 12(2), e115390. doi: 10.5812/jjcmb.115390. Poma A.M., Bonuccelli D., Giannini R., Macerola E., Vignali P., Ugolini C. i wsp.: COVID-19 autopsy cases: detection of virus in endocrine tissues. J Endocrinol Invest. 2022, 45(1), 209–214. doi: 10.1007/s40618-021-01628-y. PMID: 34191258.
Ramal-Sanchez M., Castellini C., Cimini C., Taraschi A., Valbonetti L., Barbonetti A. i wsp.: ACE2 receptor and its isoform short-ACE2 are expressed on human spermatozoa. Int J Mol Sci. 2022, 23(7), 3694. doi: 10.3390/ijms23073694. PMID: 35409054.
Rastrelli G., Di Stasi V., Inglese F., Beccaria M., Garuti M., Di Costanzo D. i wsp.: Low testosterone levels predict clinical adverse outcomes in SARS-CoV-2 pneumonia patients. Andrology. 2021, 9(1), 88–98. doi: 10.1111/andr.12821. PMID: 32436355.
Ruan Y., Hu B., Liu Z., Liu K., Jiang H., Li H. i wsp.: No detection of SARS- CoV-2 from urine, expressed prostatic secretions, and semen in 74 recov- ered COVID-19 male patients: A perspective and urogenital evaluation. Andrology. 2021, 9(1), 99–106. doi: 10.1111/andr.12939. PMID: 33150723.
Salar R., Erbay G., Şanlı A., Yavuz U., Kandemir E., Turel H. i wsp.: Effect of COVID-19 infection on the erectile function. Andrology. 2023, 11(1), 10–16. doi: 10.1111/andr.13315. PMID: 36251682.
Salonia A., Pontillo M., Capogrosso P., Gregori S., Carenzi C., Ferrara A.M. i wsp.: Testosterone in males with COVID-19: A 7-month cohort study. Andrology. 2022, 10(1), 34–41. doi: 10.1111/andr.13097. PMID: 34409772.
Salonia A., Pontillo M., Capogrosso P., Pozzi E., Ferrara A.M., Cotelessa A. i wsp.: Testosterone in males with COVID-19: a 12-month cohort study. Andrology. 2023, 11(1), 17–23. doi: 10.1111/andr.13322. PMID: 36251583.
Sanocka D., Jedrzejczak P., Szumala-Kakol A., Fraczek M., Kurpisz M.: Male genital tract inflammation: the role of selected interleukins in regulation of pro-oxi- dant and antioxidant enzymatic substances in seminal plasma. J Androl. 2003, 24(3), 448–455. doi: 10.1002/j.1939-4640.2003.tb02693.x. PMID: 12721221.
Schroeder M., Schaumburg B., Mueller Z., Parplys A., Jarczak D., Roedl K. i wsp.: High estradiol and low testosterone levels are associated with criti- cal illness in male but not in female COVID-19 patients: a retrospective cohort study. Emerg Microbes Infect. 2021, 10(1), 1807–1818. doi: 10.1080/22221751.2021.1969869. PMID: 34402750.
Schultheiss H.P., Baumeier C., Aleshcheva G., Bock C.T., Escher F.: Viral myocar- ditis - from pathophysiology to treatment. J Clin Med. 2021, 10(22), 5240. doi: 10.3390/jcm10225240. PMID: 34830522Scroppo F.I., Costantini E., Zucchi A., Illiano E., Trama F., Brancorsini S. i wsp.: COVID-19 disease in clinical setting: impact on gonadal function, transmis- sion risk, and sperm quality in young males. J Basic Clin Physiol Pharmacol. 2021, 33(1), 97–102. doi: 10.1515/jbcpp-2021-0227. PMID: 34714984.
Selvaraj K., Ravichandran S., Krishnan S., Radhakrishnan R.K., Manickam N., Kandasamy M.: Testicular atrophy and hypothalamic pathology in COVID- 19: Possibility of the incidence of male infertility and HPG axis abnor- malities. Reprod Sci. 2021, 28(10), 2735–2742. doi: 10.1007/s43032-020- 00441-x. PMID: 33415647.
Shcherbitskaia A.D., Komarova E.M., Milyutina Y.P., Ishchuk M.A., Sagurova Y.M., Safaryan G.K. i wsp.: Oxidative Stress Markers and Sperm DNA Fragmentation in Men Recovered from COVID-19. Int J Mol Sci. 2022, 23(17), 10060. doi: 10.3390/ijms231710060. PMID: 36077455.
Shen Q., Xiao X., Aierken A., Yue W., Wu X., Liao M. i wsp.: The ACE2 expres- sion in Sertoli cells and germ cells may cause male reproductive disorder after SARS-CoV-2 infection. J Cell Mol Med. 2020, 24(16), 9472–9477. doi: 10.1111/jcmm.15541. PMID: 32594644.
Song H., Seddighzadeh B., Cooperberg M.R., Huang F.W.: Expression of ACE2, the SARS-CoV-2 Receptor, and TMPRSS2 in prostate epithelial cells. Eur Urol. 2020, 78(2), 296–298. doi: 10.1016/j.eururo.2020.04.065. PMID: 32418620.
Stanley K.E., Thomas E., Leaver M., Wells D.: Coronavirus disease-19 and fertil- ity: viral host entry protein expression in male and female reproductive tis- sues. Fertil Steril. 2020, 114(1), 33–43. doi: 10.1016/j.fertnstert.2020.05.001. PMID: 32622411.
Stigliani S., Massarotti C., Bovis F., Maccarini E., Anserini P., Scaruffi P.: Semen parameters and male reproductive potential are not adversely affected after three or more months of recovery from COVID-19 disease. Front Reprod Health. 2023, 20(4):1114308. doi: 10.3389/frph.2022.1114308. PMID: 36743823.
Temiz M.Z., Dincer M.M., Hacibey I., Yazar R.O., Celik C., Kucuk S.H. i wsp.: Investigation of SARS-CoV-2 in semen samples and the effects of COVID- 19 on male sexual health by using semen analysis and serum male hormone profile: A cross-sectional, pilot study. Andrologia. 2021, 53(2), e13912. doi: 10.1111/and.13912. PMID: 33244788.
Verma S., Saksena S., Sadri-Ardekani H.: ACE2 receptor expression in testes: implications in coronavirus disease 2019 pathogenesis. Biol Reprod. 2020, 103(3), 449–451. doi: 10.1093/biolre/ioaa080. PMID: 32427288.
Wang Y., Wang Y., Luo W., Huang L., Xiao J., Li F. i wsp.: A comprehensive investigation of the mRNA and protein level of ACE2, the putative recep- tor of SARS-CoV-2, in human tissues and blood cells. Int J Med Sci. 2020, 17(11), 1522–1531. doi: 10.7150/ijms.46695. PMID: 32669955.
Wang Z., Xu X.: scRNA-seq profiling of human testes reveals the presence of the ACE2 receptor, a target for SARS-CoV-2 infection in spermatogonia, Leydig and Sertoli Cells. Cells. 2020, 9(4), 920. doi: 10.3390/cells9040920. PMID: 32283711.
Wierzba-Bobrowicz T., Krajewski P., Tarka S., Acewicz A., Felczak P., Stępień T. i wsp.: Neuropathological analysis of the brains of fifty-two patients with COVID-19. Folia Neuropathol. 2021, 59(3), 219–231. doi: 10.5114/ fn.2021.108829. PMID: 34628787.
World Health Organization https://www.who.int/emergencies/diseases/ novel-coronavirus-2019, data wejścia 25.04.2023 r. Xu J., Qi L., Chi X., Yang J., Wei X., Gong E. i wsp.: Orchitis: a complication of severe acute respiratory syndrome (SARS). Biol Reprod. 2006, 74(2), 410– 416. doi: 10.1095/biolreprod.105.044776. PMID: 16237152.
Yang M., Chen S., Huang B., Zhong J.M., Su H., Chen Y.J. i wsp.: Pathological find- ings in the testes of COVID-19 patients: clinical implications. Eur Urol Focus. 2020, 6(5), 1124–1129. doi: 10.1016/j.euf.2020.05.009. PMID: 32563676.
Zhang S., Wang X., Zhang H., Xu A., Fei G., Jiang X. i wsp.: The absence of coro- navirus in expressed prostatic secretion in COVID-19 patients in Wuhan city. Reprod Toxicol. 2020, 96, 90–94. doi: 10.1016/j.reprotox.2020.06.006. PMID: 32534021.

FINASTERYD A PŁODNOŚĆ MĘSKA ORAZ JEGO MIĘDZYPOKOLENIOWE KONSEKWENCJE – PRZEGLĄD LITERATURYMarika Freus, Agnieszka Kolasa Katedra i Zakład Histologii i Embriologii, Wydział Medycyny i Stomatologii, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie Autor do korespondencji / corresponding author: Agnieszka Kolasa, Katedra i Zakład Histologii i Embriologii, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, al. Powstańców Wlkp. 72, 70-111 Szczecin Tel: +48 91 466 16 77, e-mail: agnieszka.kolasa@pum.edu.pl Otrzymano/received: 24.07.2023 r. Zaakceptowano/accepted: 23.08.2023 r. DOI: 10.26404/PAO_2353-8791.2023.02

Marika Freus – mgr biotechnologii, specjalizacja: biotechnologia medyczna, absolwentka Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie (PUM), była Przewodnicząca oraz Członek Założyciel, a obecnie Członek Honorowy Studenckiego Towarzystwa Biotechnologów. Doktorantka w Szkole Doktorskiej PUM, realizująca pracę doktorską w Katedrze i Zakładzie Histologii i Embriologii PUM. Jej praca naukowa jest związana z wpływem leków na fizjologię i morfologię męskiego układu płciowego.


Streszczenie


Finasteryd, to lek stosowany m.in. w leczeniu łysienia androgenowego, który jest przyjmowany przez mężczyzn w coraz to młodszym wieku i przez to, przez dłuższy okres ich życia. Wpływ finasterydu na męską płodność, poprzez zmniejszenie stężenia dihydrotestoste- ronu, jest obecnie tematem wielu badań. W niniejszym artykule dokonano przeglądu aktualnej wiedzy dotyczącej tego tematu. Przegląd literatury obejmował prace opublikowane do maja 2023 r., poprzez wyszukiwanie w bazach PubMed, Google Scholar, Embase oraz NIH informacji omawiających wpływ finasterydu na występowanie zmian morfologicznych jąder, zmian w parametrach nasienia oraz wpływ przyjmowania tego leku przez pokolenie rodzicielskie, na potomstwo męskie i ich płodność. Wśród zmian morfologicznych opisywano zaburzenia w obrębie: komórek Leydiga (zmniejszenie liczby lub/i ich rozrost), kanalików plemnikotwórczych (zmniejszenie średnicy, nieregularny kształt, martwica), komórek germinalnych (obniżenie liczby czy zmiany fenotypu). Opisywane zmiany seminologiczne obejmowały spadek liczby plemników w ejakulacie, obniżenie ich ruchliwości i żywotności oraz wzrost wskaźnika fragmentacji DNA plemników. Międzypokoleniowe konsekwencje wiązały się z niską liczebnością potomstwa, zmniejszeniem częstości występowania ciąż czy też zaburzeniami rozwojowymi w obrębie męskiego układu moczowo-płciowego. Słowa kluczowe: finasteryd, płodność męska, efekt międzypokoleniowy


Wprowadzenie


Androgeny to steroidy płciowe, wydzielane w głównej mierze przez jądra, a u mężczyzn, ich głównym przed- stawicielem jest testosteron (T, ang. testosterone). W tkan- kach obwodowych T jest przekształcany do bardziej aktywnej formy – dihydrotestosteronu (DHT, ang. dihy- drotestosterone), przy udziale 5α-reduktazy (5α-red, ang. 5α-reductase) (Yousofvand i wsp., 2013) (Yousofvand i wsp., 2013). Enzym ten wystę- puje w trzech izoformach: typ I (5α-red I, ang. 5α-reductase type I) – podlega ekspresji w fibroblastach, typ II (5α-red II, ang. 5α-reductase type II) – w najądrzu, prostacie, pęche- rzykach nasiennych oraz skórze głowy (fibroblasty skóry głowy, pochewka korzenia włosa), typ III (5α-red III, ang. 5α-reductase type III) zaś w sebocytach oraz w komór- kach raka prostaty (Asada i wsp., 2001;) (Carreño-Orellana i wsp., 2016;) (Marchlewicz i wsp., 2014;) (Słowińska i wsp., 2017) (Asada i wsp., 2001; Carreño-Orellana i wsp., 2016; Marchlewicz i wsp., 2014; Słowińska i wsp., 2017). Zahamowanie aktywności tego enzymu zapo- biega przekształcaniu T do DHT, przez co w surowicy dihydrotestosteron występuje w znacznie obniżonym stężeniu. Jak wykazały liczne badania, finasteryd poda- wany w dawce 1 mg/dobę może zmniejszyć stężenie DHT w surowicy nawet o 60–70% ((Carreño-Orellana i wsp., 2016; ) (Marchlewicz i wsp., 2014; ) (Słowińska i wsp., 2017) (Carreño-Orellana i wsp., 2016; Marchlewicz i wsp., 2014; Słowińska i wsp., 2017). Mechanizm działania finasterydu polega na selek- tywnym, kompetycyjnym hamowaniu aktywności 5α-red II i 5α-red III (Zito i wsp., 2023). (Zito i wsp., 2023). Finasteryd jest substancją czynną leków, które zostały zatwierdzone przez amerykańską Agencję Żywności i Leków (FDA, ang. Food and Drugs Agency) w 1992 i 1997 r. (odpo- wiednio) do doustnego stosowania w dawce 5 mg/dobę (Proscar®) w terapii łagodnego przerostu gruczołu kroko- wego (BPH, ang. benign prostatic hyperplasia) oraz w dawce 1 mg/dobę (Propecia®) w leczeniu łysienia androgeno- wego (AGA, ang. androgenic alopecia) u mężczyzn (Carreño-Orellana i wsp., 2016). (Carreño-Orellana i wsp., 2016). Finasteryd i minoksydyl są jedy- nymi lekami zatwierdzonymi przez FDA w Stanach Zjednoczonych (Adil i Godwin, 2017) (Adil i Godwin, 2017) oraz w Europie przez Europejską Agencję Leków (EMA, ang. European Medicines Agency) do stosowania w AGA (Lee i wsp., 2018). (Lee i wsp., 2018). W 2018 r., Polskie Towarzystwo Dermatologiczne (PTD, ang. Polish Dermatological Society) zaleciło stosowanie finasterydu w monoterapii (1 mg/dobę, stosowanie doustne), jak i w terapii skojarzonej z minoksydylem (5% / 1–2/dobę, stosowanym zewnętrznie, miejscowo na skórę głowy) w leczeniu łysienia (Brzezińska-Wcisło i wsp., 2018). (Brzezińska-Wcisło i wsp., 2018). W Polsce dostępnych jest ponad 30 prepa- ratów pod różnymi nazwami handlowymi zawierających finastryd, jako substancję czynną (Lee i wsp., 2018). (Lekinfo24). Terapia ta jednak nie powoduje zatrzymania, lecz tylko spowol- nienie wypadania włosów. W przypadku BPH, oprócz zmniejszenia stężenia DHT w surowicy nawet o 90%, terapia finasterydem prowadzi także do zmniejszenia objętości gruczołu krokowego, zwiększenia przepływu cewkowego oraz zmniejszenia natężenia dolegliwości ze strony dolnych dróg moczowych Małkiewicz, 2013; (Tacklind i wsp., 2010;). (Zito i wsp., 2023). (Małkiewicz, 2013; Tacklind i wsp., 2010; Zito i wsp., 2023). Zastosowanie większej dawki finasterydu nie w każdym przypadku może być powodem większego spadku stężenia DHT w surowicy (Zito i wsp., 2023). (Zito i wsp., 2023). Po zaprzestaniu terapii, w ciągu 14 dni stężenie DHT w surowicy wraca do normy, wzrost objętości gruczołu krokowego w ciągu około 3 miesięcy, a proces łysienia postępuje dalej, przywra- cając obniżoną ilość włosów w ciągu roku (Steiner, 1996;). (Zito i wsp., 2023). (Steiner, 1996; Zito i wsp., 2023).


Powody stosowania finasterydu przez mężczyzn i skutki uboczne


W leczeniu łysienia androgenowego finasteryd jest sto- sowany przez mężczyzn w różnym wieku (18–40 lat) (Shin i wsp., 2019), a co za tym idzie przez dłuższy okres czasu, gdyż jego stosowanie (w okresie do 5 lat, w którym były prowadzone badania) zmniejsza prawdopodo- bieństwo dalszej utraty włosów (Mysore i Shashikumar, 2016; ). (Kaufman i wsp., 2008). (Mysore i Shashikumar, 2016; Kaufman i wsp., 2008) nawet o 93% w porównaniu do grupy kontrolnej otrzymującej placebo (Kaufman i wsp., 2008). Konsekwencją było pojawienie się działań nie- pożądanych, wynikających z wieloletniego stosowania finasterydu (Carreño-Orellana i wsp., 2016). (Carreño-Orellana i wsp., 2016). Wśród tych działań można wyróżnić m.in. zmniejszenie libido, zaburzenia erekcji, utrata tkliwości narządów płcio- wych, zmniejszenie objętości jąder, obniżenie parame- trów nasienia, bóle stawów, zaburzenia lękowe, depresja, a nawet myśli samobójcze (Irwig, 2012). (Irwig, 2012). W 2018 r., analiza systemów, do których były zgłaszane działania niepożą- dane (FAERS, ang. FDA Adverse Event Reporting System), jako skutki uboczne wynikające z przyjmowania fina- sterydu w dawce 1 mg (stosowanej w leczeniu AGA) oraz 5 mg (stosowanego w BPH), wykazała trzy aspekty zdarzeń niepożądanych (AE, ang. adverse event) sklasy- fikowanych, jako psychologiczne, seksualne i fizyczne. Podkreślić należy fakt że, większa liczba AE występo- wała u pacjentów stosujących niższe dawki finasterydu (1 mg/doba), w porównaniu do pacjentów przyjmujących lek w wyższych dawkach (5 mg/doba) (Baas i wsp., 2018) (Baas i wsp., 2018) oraz że prawdopodobieństwo ich wystąpienia było wyższe u młodszych pacjentów (Harrell i wsp., 2021). (Harrell i wsp., 2021). Stosowanie leku w niższej dawce wiązało się również ze zwiększonym ryzykiem zaburzeń w aspekcie seksualnym (m.in. utrata libido, zaburzenia erekcji i ejakulacji, atrofia jąder), zabu- rzeń w aspekcie psychologicznym (m.in. depresja, zwięk- szona liczba samookaleczeń, zaburzenia snu, zaburzenia lękowe) oraz zaburzeń w aspekcie fizycznym (m.in. nie- prawidłowości metaboliczne, wysypki skórne). Skutki niepożądane natomiast takie, jak zaburzenia płod- ności, zmniejszenie rozmiaru penisa, czy spowodo- wanie jego krzywizny, nie były zależne od dawki (Baas i wsp., 2018). (Baas i wsp., 2018). Przetrwanie działań niepożądanych przez co najmniej 3 miesiące od zakończenia terapii finaste- rydem opisywane są w literaturze specjalistycznej, jako tzw. „zespół pofinasterydowy” (PFS, ang. post-finasteride syndrome) (Pereira i Coelho, 2020). (Pereira i Coelho, 2020). Został on w 2015 r. wpisany na listę tzw. Chorób Rzadkich i Genetycznych, Narodowego Instytutu Zdrowia (NIH, ang. National Institutes of Health; USA) (Pereira i Coelho, 2020). (Pereira i Coelho, 2020). Przyczyniła się do tego założona w 2012 r. w Stanach Zjednoczonych Fundacja Zespołu Pofinasterydowego (ang. Post-Finasteride Syndrome Fundation), która jest kor- poracją non-profit, zajmującą się zbieraniem funduszy na badania naukowe i kliniczne nad PFS. Jej odpowied- niki funkcjonują także w Europie, m.in. we Włoszech (wł. L’Associazione Vittime Finasteride, Stowarzyszenie Ofiar Finasterydu), Francji (fr. Aide aux Victimes du Finastéride, Pomoc dla Ofiar Finasterydu), Anglii (ang. Propecia Side Effect, Propecia Efekt Uboczny) oraz Niemczech (ang. PFS Research Association, Stowarzyszenie Badawcze PFS). Organizacje te skupiają się na tworzeniu globalnej świado- mości na temat PFS i dostarczaniu wsparcia dla chorych i ich rodzin, gdyż do tej pory nie wynaleziono skutecznej terapii dla tego zespołu (ang. Post-Finasteride Syndrome Funtadion). Z drugiej jednak strony, rekomendacje Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, powołujące się na pracę zespołu Hirshburg i wsp. (2016) Hirshburg i wsp. (2016), sugerują brak opartych na dowodach przesłanek, potwierdzających ist- nienie zespołu pofinasterydowego, zaś częstość wystę- powania działań niepożądanych (m.in. zmniejszenie jakości nasienia) określiło na poziomie nieco wyższym, niż w populacji zdrowych mężczyzn, niestosujących fina- sterydu (Brzezińska-Wcisło i wsp., 2018) (Brzezińska-Wcisło i wsp., 2018)


Przyczyny stosowania finasterydu przez kobiety i skutki uboczne


U kobiet finasteryd znalazł zastosowanie w leczeniu hiperandrogenizmu (przed i po menopauzie), trądziku pospolitego, hirsutyzmu, łysienia plackowatego typu żeńskiego oraz łysienia androgenowego i zespołu poli- cystycznych jajników w dawce 2,5–5 mg/dobę Iorizzo i wsp., 2006;) Boersma i wsp., 2014; ) Brzezińska-Wcisło i wsp., 2018;) Iamsumang i wsp., 2020) (Iorizzo i wsp., 2006; Boersma i wsp., 2014; Brzezińska-Wcisło i wsp., 2018; Iamsumang i wsp., 2020). Może być stoso- wany również u kobiet transpłciowych w połączeniu z estrogenami, ze względu na swoje właściwości antyan- drogenowe (Zito i wsp., 2023). (Zito i wsp., 2023). Nie zaleca się stosowania finasterydu u kobiet, które mogą/chcą zajść w ciążę lub są w ciąży. Lek ten bowiem został oznaczony przez FDA w kategoriach ryzyka ciąży jako kategoria X, do której należą leki, dla których potwierdzono (w badaniach na ludziach lub zwierzętach) negatywny wpływ na płód, a korzyści z ich stosowania nie przewyższają ryzyka uszkodzeń płodu. Leki z tej kategorii są zakazane bez- względnie do stosowania w ciąży (ryzyko stosowania leku u kobiet w ciąży, wyraźnie przewyższa wszelkie możliwe korzyści) (Zakhem i wsp., 2019). (Zakhem i wsp., 2019). Oznacza to, że finasteryd jest przeciwwskazany kobietom, które planują być, bądź już są w ciąży (AlSaad i wsp., 2018;). (Zito i wsp., 2023). (AlSaad i wsp., 2018; Zito i wsp., 2023) ze względu na istniejące ryzyko femi- nizacji zewnętrznych narządów płciowych u męskiego potomstwa. Zalecane jest także, aby przed rozpoczę- ciem stosowania tego leku należy wykluczyć ciążę, a w trakcie jego zażywania stosować metody antykon- cepcyjne. Ciężarne kobiety ponadto nie powinny mieć bezpośredniego kontaktu z przełamanymi, bądź pokru- szonymi tabletkami, gdyż istnieje ryzyko transdermal- nego wchłonięcia substancji aktywnej leku (Food and Drug Administration (FDA), 2014;). (AlSaad i wsp., 2018;). (Zakhem i wsp., 2019). (Food and Drug Administration (FDA), 2014; AlSaad i wsp., 2018; Zakhem i wsp., 2019). Dodatkowo sugeruje się teratogenne działanie finasterydu wynikające z fragmentacji DNA plemników ((Şalvarci i Istanbulluoğlu, 2013) (Şalvarci i Istanbulluoğlu, 2013), poprzez jego możliwą obecność w ejakulacie, jednakże potwierdzenie tego faktu wymaga jednak dalszych, wnikliwych analiz (Food and Drug Administration (FDA), 2014;). (Food and Drug Administration (FDA), 2014). Z uwagi na możliwą aktywność teratogenną, partnerki mężczyzn stosujących finasteryd powinny być poinformowane o potencjalnym ryzyku dla ich przyszłego potomstwa (Food and Drug Administration (FDA), 2014;). Zakhem i wsp., 2019; (Zito i wsp., 2023). (Zakhem i wsp., 2019; Zito i wsp., 2023). Badania przepro- wadzone na zwierzętach wykazały bowiem, że zapłod- nienie samic przez samce otrzymujące finasteryd (Kolasa-Wolosiuk i wsp.,2015;). (Oda Selman i wsp., 2019). (Kolasa-Wolosiuk i wsp.,2015; Oda Selman i wsp., 2019), czy też kontakt samic już w trakcie trwania ciąży z tym lekiem (Paris i wsp., 2011) powodował zmniejszenie dłu- gości trwania ciąży oraz liczby młodych w miotach, jak również eliminację młodych (ang. infanticide, dziecio- bójstwo) przez szczurzyce (Paris i wsp., 2011;). (Kolasa-Wolosiuk i wsp.,2015;). (Oda Selman i wsp., 2019). (Paris i wsp., 2011; Kolasa-Wolosiuk i wsp., 2015; Oda Selman i wsp., 2019)


Cel niniejszego artykułu


Stosowanie finasterydu przez pacjentów w młodym wieku i/lub długoterminowo, może się wiązać z wystą- pieniem działań niepożądanych, w tym zaburzeń płod- ności (Carreño-Orellana i wsp., 2016). (Carreño-Orellana i wsp., 2016). Wpływ inhibitorów 5α-red na męski układ płciowy oraz samą płodność, jest obecnie niezmiernie ważkim tematem wielu dyskusji pomiędzy andrologami a dermatologami, jak i tematem badań naukowych. Celem niniejszego artykułu było zestawienie i podsumowanie dostępnych informacji o wpływie finasterydu na występowanie zmian mor- fologicznych jąder, zmian w parametrach nasienia oraz wpływie przyjmowania tego leku przez pokolenie rodzi- cielskie, na potomstwo męskie i ich płodność. W niniej- szym artykule dokonano przeglądu aktualnej wiedzy na ten temat. Przegląd literatury dotyczył prac opubli- kowanych do maja 2023 r. w bazach PubMed, Embase, NIH oraz Google Scholar, poprzez wpisywanie fraz: „fin- asteride and male fertility”, „finasteride and male infertility”, „finasteride and sperm”, „finasteride and semen”, „finasteride and testis”, „finasteride and testis histology”, „finasteride and pregnancy”, „finasteride and offspring”, „finasteride and male offspring”, „finasteride and ejaculation disorder”, „finasteride and reproductive toxicity”, „finasteride and teratogenicity”.


Wpływ stosowania finasterydu na męską płodność


Zmiany morfologiczne gonady męskiej Niepłodność według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO, World Health Organization) to niemożność uzy- skania ciąży przez 12 miesięcy, pomimo regularnego współżycia płciowego bez stosowania metod antykon- cepcji (Łukaszuk i wsp., 2018;). (Vander Borght & Wyns, 2018). (Łukaszuk i wsp., 2018; Vander Borght & Wyns, 2018). W przypadku zdrowych par, szansa na poczęcie wynosi 85% w pierwszym roku starań (Esteves i wsp.,2011). (Esteves i wsp.,2011). Występowanie zaburzeń erekcji oraz niskie libido u pacjentów z farmakologicznie zahamowaną aktywnością 5α-red sprawiło, że istotnym tematem stało się określenie zmian morfologicznych w jądrach (Traish i wsp., 2011;). (Oda Selman i wsp., 2019). (Traish i wsp., 2011; Oda Selman i wsp., 2019). Badania na zwierzętach dotyczące wpływu fina- sterydu na męski układ płciowy prowadzone w latach 1991–2002 nie wykazywały zmian w ciężarze jąder ani zmian morfologicznych (Cukierski i wsp., 1991;). (Wise i wsp., 1991;). (Pole i Koren, 2001;). (Rhoden i wsp., 2002). (Cukierski i wsp., 1991; Wise i wsp., 1991; Pole i Koren, 2001; Rhoden i wsp., 2002). Odnotowano jednak nieznaczne obniżenie płodności (Cukierski i wsp., 1991;). (Wise i wsp., 1991;). (Pole i Koren, 2001;). (Cukierski i wsp., 1991; Wise i wsp., 1991; Pole i Koren, 2001), a objaw ten tłumaczono jako efekt farmakologiczny związany ze spadkiem ciężaru pęcherzyków nasiennych (Cukierski i wsp., 1991;). (Cukierski i wsp., 1991), czy też zahamowaniem wydzie- lania gruczołów pomocniczych męskiego układu płcio- wego poprzez hamowanie aktywności 5α-red II, która jest aktywna m.in. w pęcherzykach nasiennych (Wise i wsp., 1991;). (Marchlewicz i wsp., 2014). (Wise i wsp., 1991; Marchlewicz i wsp., 2014). Część badań potwierdza brak występowania zmian w ciężarze jąder i ciała (Zarei i wsp., 2013;). ( Soni i wsp., 2017). (Zarei i wsp., 2013; Soni i wsp., 2017), inne sugerują, że fina- steryd mógłby jednak powodować zmiany ciężaru ciała i jąder (Obaid i Jaffat, 2018;). ( Shalaby i wsp., 2020). (Obaid i Jaffat, 2018; Shalaby i wsp., 2020). Opisano również zmniejszenie ciężaru innych narządów takich, jak prostata ( Oda Selman i wsp., 2019). (Oda Selman i wsp., 2019), czy najądrze ( Garcia i wsp., 2012). (Garcia i wsp., 2012). Oprócz zmian w ciężarze ciała i jąder, opisy- wane były zmiany w morfologii jąder zwierząt doświad- czalnych. Zespoły badawcze obserwowały słabo rozwi- nięte gonady z rozrostem komórek Leydiga (Lee i wsp.,2015) (Lee i wsp.,2015) lub zmniejszeniem ich liczby (Obaid i Jaffat, 2018;) (Oda Selman i wsp., 2019) (Obaid i Jaffat, 2018; Oda Selman i wsp., 2019), zmniejszenie średnicy kana- lików plemnikotwórczych (Obaid i Jaffat, 2018) (Obaid i Jaffat, 2018), nieregu- larny kształt (Shalaby i wsp., 2020) (Shalaby i wsp., 2020), a nawet ich martwicę (Lee i wsp.,2015) (Oda Selman i wsp., 2019). Zmiany dotyczyły również komórek germinalnych, jak obniżenie liczby spermatyd, czy oddzielenie się spermatogonii od błony podstawnej (Oda Selman i wsp., 2019) (Oda Selman i wsp., 2019), jak i zmiany fenotypu sper- matocytów i spermatogonii, manifestujące się obkurcze- niem jądra komórkowego oraz wakuolizacją cytoplazmy (Shalaby i wsp., 2020) (Shalaby i wsp., 2020). Na poziomie molekularnym odno- towano natomiast wzrost ekspresji kaspazy-3 oraz białka p53, biorących udział w procesie apoptozy (Chen i wsp., 2020) (Chen i wsp., 2020) oraz obniżenie poziomu ekspresji genów (Dazl, Prm2, Tsga10, Sycp3), zaangażowanych w proces sper- matogenezy (Mohebali i wsp., 2020). (Mohebali i wsp., 2020). W klinicznych opisach przypadków zgłaszano nastę- pujące zmiany, jak rozwój nowotworu, guza z komórek Leydiga (u 36-letniego pacjenta, który przez 8 lat sto- sował lek w dawce 1 mg/dobę) (Berthold i wsp., 2012), (Berthold i wsp., 2012), hematospermię i krwiomocz, najprawdopodobniej pochodzenia z gruczołu krokowego (u 38-letniego pacjenta, który stosował lek przez 2-3 dni w dawce 1 mg/dobę podczas leczenia łysienia androgenowego) (Fouda i Bazeed, 2017). (Fouda i Bazeed, 2017). Wpływ finasterydu na parametry nasienia Powstawanie gamet męskich w procesie spermatogenezy, nabywanie przez nie kompetencji i zdolności do zapłod- nienia komórki jajowej w najądrzu, podlega głównie regulacji przez testosteron i dihydrotestosteron, pod kontrolą LH i FSH O’Donnell i wsp., 1999; (McLachlan i wsp., 2002). (O’Donnell i wsp., 1999; McLachlan i wsp., 2002). W związku z tym, że finasteryd wpływa na metabolizm androgenów, istotnym stało się okre- ślenie zmian w parametrach nasienia, po podawaniu tego leku O’Donnell i wsp., 1999; (Shalaby i wsp., 2020). Badania przeprowadzone na modelach zwierzęcych wykazały, że podawanie fina- sterydu wiąże się z obniżeniem stężenia DHT Garcia i wsp., 2012; Soni i wsp., 2017; Angrimani i wsp., 2020b; Mohebali i wsp., 2020; Shalaby i wsp., 2020 (Garcia i wsp., 2012; Soni i wsp., 2017; Angrimani i wsp., 2020b; Mohebali i wsp., 2020; Shalaby i wsp., 2020) oraz ze spad- kiem stężenia hormonu luteinizującego (LH, ang. luteini- zing hormone) oraz folikulotropowego (FSH, ang. follicle- -stimulating hormone) (AL-Edany, 2020) (AL-Edany, 2020) w surowicy krwi. Różne zespoły badawcze opisywały zmiany w parame- trach nasienia, objawiające się spadkiem liczby plemników w ejakulacie, obniżeniem ich ruchliwości i żywotności


andrologia_STR28


andrologia_STR29(Garcia i wsp., 2012;) (AL-Edany, 2020;) (Mohebali i wsp., 2020;) (Olayinka i Adewole, 2021) Garcia i wsp., 2012; AL-Edany, 2020; Mohebali i wsp., 2020; Olayinka i Adewole, 2021). Wyniki tych badań budzą liczne kontrowersje, istnieją bowiem dane wskazujące na brak negatywnego wpływu finasterydu na jakość nasienia u psów, którym przez 2 miesiące podawano doustne lek (Angrimani i wsp., 2020b) (Angrimani i wsp., 2020b) (Tabela 1). W badaniach klinicznych wykazano natomiast, że tylko nieznaczny odsetek mężczyzn (4400/0,6%, 4287/0,9%), którzy leczyli się w klinikach leczenia nie- płodności, stosowało finasteryd (Samplaski i wsp., 2013). (Samplaski i wsp., 2013). Inne randomizowane, z podwójnie ślepą próbą badanie, prowadzone na 79 pacjentach (u których nie odnoto- wano problemów z płodnością i zmian w narządach układu płciowego) wykazało, że stosowanie finaste- rydu w dawce 1 mg/dobę nie wpływa na proces sper- matogenezy, w tym na morfologię plemników i obję- tość nasienia (Overstreet i wsp., 1999). (Overstreet i wsp., 1999). Podobne wyniki badań przedstawili Glina i wsp. (2004) Glina i wsp. (2004), którzy stwier- dzili, że pomimo zmienionej ruchliwości plemników i nieprawidłowej ich koncentracji w ejakulacie, fina- steryd nie wpływa znacząco na przebieg spermatoge- nezy u zdrowych pacjentów. W przypadku natomiast mężczyzn z współistniejącymi dodatkowymi scho- rzeniami, lek ten może jednak wywierać negatywny wpływ na płodność Glina i wsp. (2004) (Glina i wsp., 2004). Negatywny efekt obserwowali również Chiba i wsp. (2011) Chiba i wsp. (2011) oraz ( Liu i wsp. (2008),). Liu i wsp. (2008), którzy opisali poprawę koncentracji plem- ników w ejakulacie pacjentów z oligozoospermią lub azoospermią po odstawieniu finasterydu, stosowanego w dawce 1 mg/dobę. W przypadku grupy 55 zdrowych mężczyzn (18–45 lat), których poddano terapii tym lekiem z powodu AGA, po 6 miesiącach od rozpoczęcia stosowania leku stwierdzono pogorszenie parametrów nasienia, to jest obniżoną koncentrację plemników i ich nieprawidłową budowę (Pallotti i wsp., 2020) (Pallotti i wsp., 2020) (Tabela 2). Jak stwierdzono, innym bardzo niepokojącym i nie- pożądanym skutkiem ubocznym stosowania finasterydu w dawce 1 mg/dobę (Tu i Zini, 2011) (Tu i Zini, 2011) jest wzrost wskaźnika fragmentacji DNA plemników (Şalvarci i Istanbulluoğlu, 2013) (Şalvarci i Istanbulluoğlu, 2013) oraz zwiększona częstość występowania dysomii (Collodel i wsp., 2007). oraz diploidii w chromosomach płci (Collodel i wsp., 2007). Po roku, od zaprzestania stosowania leku, poprawie uległy jedynie takie parametry nasienia, jak morfologia oraz ruchliwość plemników (Collodel i wsp., 2007). (Collodel i wsp., 2007). Dlatego też, mężczyznom stosującym finasteryd, a planującym posiadanie potomstwa wstępnie zalecano jedynie „zacho- wanie ostrożności” (Ricci i wsp., 2012) (Ricci i wsp., 2012), zaś już w kolej- nych latach na podstawie nowszych badań, całkowite zaprzestanie terapii finasterydem (Kolasa-Wolosiuk i wsp., 2015;) (Kolasa-Wołosiuk i wsp., 2019;) (Zakhem i wsp., 2019) (Kolasa-Wolosiuk i wsp., 2015; Kolasa-Wołosiuk i wsp., 2019; Zakhem i wsp., 2019


andrologia_STR30andrologia_STR31
andrologia_STR32Wpływ stosowania finasterydu przez pokolenie rodzicielskie na ich potomstwo


W modelach zwierzęcych, których pokolenie ojcowskie otrzymywało przez 56 dni finasteryd opisywano zmiany występujące już na początku procesu zapłodnienia, jak wzrost utraty przed- i po-implatacyjnej ciąż u szczurów (Garcia i wsp., 2012) (Garcia i wsp., 2012). W przypadku inseminacji in utero, występowało zmniejszenie częstości występowania ciąż (Garcia i wsp., 2012) (Garcia i wsp., 2012), co również obserwowano w innym badaniu podczas krycia samic szczurzych samcami otrzy- mującymi finasteryd Soni i wsp., 2017). (Soni i wsp., 2017). Oprócz tego, opisane zostały przypadki ciąż kończących się niską liczebnością potomstwa w miotach (Kolasa-Wolosiuk i wsp., 2015;) (Oda Selman i wsp., 2019) (Kolasa-Wolosiuk i wsp., 2015; Oda Selman i wsp., 2019), w których także obser- wowano nierównomierne rozmieszczenie płci (więcej samic, niż samców) (Garcia i wsp., 2012) (Kolasa-Wolosiuk i wsp., 2015). W przy- toczonym wyżej doświadczeniu, odnotowano również zmiany w transkryptomie jąder potomstwa urodzonego przez samice kryte samcami otrzymującymi finasteryd ((Kolasa i wsp., 2021).) (Kolasa i wsp., 2021). Odnotowane zmiany mogą prowadzić do zaburzeń fizjologii plemników, w kontekście odpowiedzi na sygnały zapachowe, bardzo ważne w czasie wędrówki plemników w żeńskich drogach rodnych i w momencie zapłodnienia komórki jajowej ((Kolasa i wsp., 2021).) (Kolasa i wsp., 2021). Zmiany te oraz problemy z małą liczebnością osobników męskich w miocie (Kolasa-Wolosiuk i wsp., 2015;) (Kolasa-Wolosiuk i wsp., 2015), mogły być hipo- tetycznie spowodowane oddziaływaniem finasterydu na integralność DNA plemników (Collodel i wsp., 2007;) (Tu i Zini, 2011;) (Kolasa-Wolosiuk i wsp., 2015;) (Collodel i wsp., 2007; Tu i Zini, 2011; Kolasa-Wolosiuk i wsp., 2015). W przy- padku, gdy wystąpiło narażenie in utero na finasteryd, u potomstwa męskiego zwierząt (szczurów oraz małp) odnotowano wady rozwojowe, takie jak nieprawidłowy wygląd brodawki sutkowej tzw. retencja brodawki (ang. nipple retention) / retencja otoczka-sutek (ang. areolae-nipple retention), nieprawidłowa odległość anogenitalna (dystans pomiędzy odbytem i zewnętrznymi częściami narządów płciowych; ang. anogenital distance) oraz wady narządów męskiego układu płciowego: nieprawidłowe miejsce poło- żenia jąder (ang. ectopic testes), mała moszna, małe prącie, spodziectwo (ang. hypospadias) oraz malformacje prostaty (brak grzbietowo-bocznych i brzusznych płatów) (Prahalada i wsp., 1997;) (Bowman i wsp., 2003) (Prahalada i wsp., 1997; Bowman i wsp., 2003). Międzypokoleniowy wpływ stosowania finasterydu na płodność potomstwa obserwowano również w doświadczeniu na gatunku ryb (Ryżanka japońska, łac. Oryzias latipes), gdzie w poko- leniu F1 opisywano znaczną śmiertelność, nieprawi- dłowo rozwinięte gonady, zmniejszony indeks gona- dosomatyczny, zwyrodnienia jąder oraz hiperplazję komórek Leydiga (przy dawce 500 μg/L) (Lee i wsp., 2015). (Lee i wsp., 2015). Objawy u potomstwa Historia kliniczna noworodków zazwyczaj nie jest uzu- pełniana o informacje o lekach, które przed poczęciem, i jak długo przyjmowali ojcowie. Jest to szczególnie istotne, gdyż bez tej wiedzy nie można określić stę- żenia leku w nasieniu ani czy ono byłoby wystarczająco wysokie aby zaburzyć proces zapłodnienia/implantacji/ organogenezy i dalszego rozwoju zarodkowego (Lechuga Sancho i wsp., 2004) (Lechuga Sancho i wsp., 2004). Niewiele zatem wiadomo na temat skutków ubocznych w pokoleniu męskiego potomstwa, będących konsekwencją zażywania finasterydu przez ich ojców. W dostępnych bazach danych jest zaledwie kilka publikacji opisujących szkodliwy wpływ finasterydu na prenatalny rozwój ludzkich noworodków. Gdy fina- steryd był przyjmowany przez ojca w okresie poczęcia, u dziecka płci męskiej (opis przypadku) rozwinęło się wynicowanie pęcherza moczowego, spłaszczenie penisa i spodziectwo (Lechuga Sancho i wsp., 2004) (Lechuga Sancho i wsp., 2004). W przypadku, gdy to matka przyjmowała finasteryd, opisano dotych- czas takie wady rozwojowe, jak jednostronna deformacja dłoni i palców dziecka płci żeńskiej (Sallout i Al Wadi, 2009) (Sallout i Al Wadi, 2009), guzek narządów płciowych (ang. genital tubercle), ze zgięciem brzusznym i pojedynczym otworem krocza ortotopowego odbytu oraz rozszczepienie wyniosłości wargowo-mosznowej (ang. bifid labioscrotal folds) u dziecka płci męskiej (Levy i wsp., 2023) (Levy i wsp., 2023), a także anatomiczne nieprawidłowości prącia (nieprawidłowe ujście cewki moczowej, brzuszne skrzywienie prącia, nieprawidłowe rozmieszczenie napletka, tworzącego rodzaj kaptura na grzbiecie prącia) (Ibarra Vilar i wsp., 2017). (Ibarra Vilar i wsp., 2017). Ponadto, badania kliniczne przeprowadzone w Korei Południowej wykazały, że wśród 19 par, aż u 31,6% ciężarnych part- nerek nastąpiło spontaniczne poronienie, co mogło być związane z ojcowską ekspozycją na finasteryd (Kh i wsp., 2015). (Kh i wsp., 2015). Zmiany występujące w modelach zwierzęcych oraz u ludzi, których pokolenie rodzicielskie otrzymy- wało finasteryd zestawiono w tabeli 3


andrologia_
andrologia_


Podsumowanie


Dzisiaj wiadomo zatem, że oprócz negatywnego wpływu na morfologię jąder oraz parametry nasienia, które mogą przełożyć się na wystąpienie wtórej niepłodności, istnieje również ryzyko poronień u partnerki, czy nawet wad wrodzonych u potomstwa. Temat ten jednak wymaga dalszych badań, aby móc zrozumieć międzypokoleniowy wpływ finasterydu, w tym na płodność potomstwa przy- chodzącego na świat. Reasumując, młodzi mężczyźni przyjmujący fina- steryd przez długi okres życia, powinni być szczegó- łowo informowani przez lekarzy o zmianach wywo- łanych przyjmowaniem tego leku, m.in. na ich męski układ płciowy. Pacjenci z działaniami niepożądanymi, czy cierpiący na zespół pofinasterydowy często czują się osamotnieni w swojej walce o powrót do zdrowia. Dlatego działające w Europie i w USA organizacje zajmujące się zespołem pofinasterydowym, podejmują globalny dialog o niekorzystnym wpływie (skutkach ubocznych) tego leku na mężczyzn oraz zbierają fundusze umożliwia- jące prowadzenie badań naukowych, aby móc dostarczyć więcej informacji o negatywnym wpływie finasterydu czyli jego „drugim obliczu”.

Finansowanie / PiśmiennictwoPiśmiennictwo


Badania finansowane przez Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie (nr badań statutowych: WMS-167-02/S/16//2023). Piśmiennictwo


Adil A., Godwin M.: The effectiveness of treatments for androgenetic alopecia: A systematic review and meta-analysis. J Am Acad Dermatol. 2017,77,1360– 141.e5. doi: 10.1016/j.jaad.2017.02.054. PMID: 28396101.
Aide aux Victimes du Finastéride https://sites.google.com/view/avfin/accueil, data wejścia: 20.06.2023 r. AL-Edany Assad H.E.: Study the Physiological Effects of Finasteride (Prostacare) on some Reproductive Parameters in Male Rats.(Rattus- Rattus). Al-Anbar J of Veterinaty Sciences. 2020,13,1. doi: 10.37940/AJVS.2020.13.1.7. AlSaad D., Lee B.H., Al-Obaidly S.: Finasteride use during pregnancy and early neonatal outcome: a case report. Int J Clin Pharm. 2018,40,4. doi: 10.1007/s11096-018-0661-5. PMID: 29855987.
Amory J.K., Wang C., Swerdloff R.S., Anawalt B.D., Matsumoto A.M., Bremner W.J. i wsp.: The Effect of 5α-Reductase Inhibition with Dutasteride and Finasteride on Semen Parameters and Serum Hormones in Healthy Men. J Clin Endocrinol Metab. 2007,92,1659–1665. doi: 10.1210/jc.2006-2203. PMID: 17299062.
Angrimani D.S.R., Bicudo L.C., Llamas Luceño N., Rui B.R., Silva M.F., Losano J.D.A. i wsp.: Does finasteride treatment for benign prostatic hyperplasia influence sperm DNA integrity in dogs? Basic Clin Androl. 2020a,16,9. doi: 10.1186/s12610-020-00108-2. PMID: 32695403.
Angrimani D.S.R., Brito M.M., Rui B.R., Nichi M., Vannucchi C.I.: Reproductive and endocrinological effects of Benign Prostatic Hyperplasia and finas- teride therapy in dogs. Sci Rep. 2020b,10, 14834. doi: 10.1038/s41598- 020-71691-7. PMID: 32908208.
Asada Y., Sonoda T., Ojiro M., Kurata S., Sato T., Ezaki T. i wsp.: 5α-Reductase Type 2 Is Constitutively Expressed in the Dermal Papilla and Connective Tissue Sheath of the Hair Follicle in Vivo But Not during Culture in Vitro 1 . J Clin Endocrinol Metab. 2001, 86, 2875–2880. doi: 10.1210/jcem.86.6.7545. PMID: 11397903.
Baas W.R., Butcher M.J., Lwin A., Holland B., Herberts M., Clemons J. i wsp.: A Review of the FAERS Data on 5-Alpha Reductase Inhibitors: Implications for Postfinasteride Syndrome. Urology. 2018,120,143–149. doi: 10.1016/j. urology.2018.06.022. Epub 2018 Jun 27. PMID: 29960004.
Berthold D., Lhermitte B., Uffer M., Doerfler A.: Finasteride-related Leydig cell tumour: report of a case and literature review. Andrologia. 2012,44,836– 837. doi: 10.1111/j.1439-0272.2011.01214.x. PMID: 21950360.
Birch M.R., Dissing S., Skakkebæk N.E., Rehfeld A.: Finasteride interferes with prostaglandin-induced CatSper signalling in human sperm. Reproduction. 2021, 161, 561–572. doi: 10.1530/REP-20-0287. PMID: 33729179.
Boersma I.H., Oranje A.P., Grimalt R., Iorizzo M., Piraccini B.M., Verdonschot E.H.: The effectiveness of finasteride and dutasteride used for 3 years in women with androgenetic alopecia. Indian J Dermatol Venereol Leprol. 2014,80,521–525. doi: 10.4103/0378-6323.144162. PMID: 25382509.
Bowman C.J., Barlow N.J., Turner K.J., Wallace D.G., Foster P.M.D.: Effects of in utero exposure to finasteride on androgen-dependent reproductive development in the male rat. Toxicol Sci.. 2003,74, 393–406. doi: 10.1093/ toxsci/kfg128. PMID: 12773767.
Brzezińska-Wcisło L., Rakowska A., Rudnicka L., Bergler-Czop B., Czuwara J., Maj J. i wsp.: Androgenetic alopecia. Diagnostic and therapeutic recom- mendations of the Polish Dermatological Society. Dermatol Rev/Przegl Dermatol 2018, 105, 1–18. doi:10.5114/dr.2018.74162 Carreño-Orellana N., Moll-Manzur C., Carrasco-Zuber J.E., Álvarez-Véliz S., Berroeta-Mauriziano D., Porras-Kusmanic N.: Efectos adversos de finasteride: mitos y realidades. Una revisión actualizada [Finasteride adverse effects: An update]. Rev Med Chil. 2016,144,1584–1590. doi: 10.4067/S0034- 98872016001200010. PMID: 28393993.
Chen X., Feng H., El-kott A.F., Abd-Ella E.M.: Origanum vulgare L. leaves extract alleviates testis and sperm damages induced by finasteride: Biochemical, Immunohistological and apoptosis genes based evidences. Andrologia. 2020,52, e13823. doi: 10.1111/and.13823. PMID: 32966695.
Chiba K., Yamaguchi K., Li F., Ando M., Fujisawa M.: Finasteride-associated male infertility. Fertil Steril. 2011,95,1786.e9-1786.e11. doi: 10.1016/j. fertnstert.2010.12.001. PMID: 21193189.
Collodel G., Scapigliati G., Moretti E.: Spermatozoa and chronic treatment with finasteride: A TEM and FISH study. Arch Androl. 2007;53, 229–233. doi: 10.1080/01485010701426471. PMID: 17852047.
Cukierski M.A., Sina J.L., Prahalada S., Wise L.D., Antonello J.M., MacDonald J.S. i wsp.: Decreased fertility in male rats administered the 5α-reductase inhibitor, finasteride, is due to deficits in copulatory plug formation. Reprod Toxicol. 1991,5,353–362. doi: 10.1016/0890-6238(91)90094-v. PMID: 1666858.
Esteves S.C., Miyaoka R., Agarwal A.: An update on the clinical assessment of the infertile male. [corrected]. Clinics (Sao Paulo). 2011,66,691–700. doi: 10.1590/s1807-59322011000400026. PMID: 21655766.
Food and Drug Administration (FDA) http://www.fda.gov, data wejścia:09.05.2023 r. Fouda A.M.M., Bazeed A.M.: Hematuria and Hematospermia Associated with the Use of Finasteride for the Treatment of Androgenic Alopecia: A Case Report. Drug Saf Case Rep. 2017,4,14. doi: 10.1007/s40800-017-0059-7. PMID: 29090364.
Garcia P.V., Barbieri M.F., Perobelli J.E., Consonni S.R., Mesquita S de F.P., Kempinas W de G, i wsp.: Morphometric-stereological and functional epididy- mal alterations and a decrease in fertility in rats treated with finasteride and after a 30-day post-treatment recovery period. Fertil Steril. 2012,97,1444– 1451. doi: 10.1016/j.fertnstert.2012.03.025. PMID: 22521699.
Glina S., Neves P.A., Saade R., Netto Jr. N.R., Soares J.B., Galuppo A.G.: Finasteride-associated male infertility. Rev Hosp Clin Fac Med Sao Paulo. 2004,59,203–205. doi: 10.1590/s0041-87812004000400009. PMID: 15361986.
Harrell M.B., Ho K., Te A.E., Kaplan S.A., Chughtai B.: An evaluation of the federal adverse events reporting system data on adverse effects of 5-alpha reductase inhibitors. World J Urol. 2021,39, 1233–1239. doi: 10.1007/ s00345-020-03314-9. PMID: 32596745.
Hirshburg J.M., Kelsey P.A., Therrien C.A., Gavino A.C., Reichenberg J.S.: Adverse Effects and Safety of 5-alpha Reductase Inhibitors (Finasteride, Dutasteride): A Systematic Review. J Clin Aesthet Dermatol. 2016,9,56– 62. PMID: 27672412.
Iamsumang W., Leerunyakul K., Suchonwanit P.: Finasteride and its poten- tial for the treatment of female pattern hair loss: Evidence to date. Drug Des Devel Ther. 2020,2,951–959. doi: 10.2147/DDDT.S240615. PMID: 32184564.
Ibarra Vilar P., Marín Pérez A, Hernández Peñalver A., Peñalver Parres C., Pertegal Ruiz M., Arteaga Moreno A. i wsp.: Genitales ambiguos tras toma de finas- teride [Ambiguous genitalia after taking finasteride]. Presented at: XXVII Reunión de la Sociedad Ginecológica Murciana: Laparoscopia ginecológica. 2017; Hospital Comarcal del Noroeste, Caravaca de la Cruz, Spain. Poster: ginecologicamurciana.es Iorizzo M., Vincenzi C., Voudouris S., Piraccini B.M., Tosti A.: Finasteride Treatment of Female Pattern Hair Loss. Arch Dermatol. 2006,142, 298– 302. doi: 10.1001/archderm.142.3.298. PMID: 16549704.
Irwig M.S.: Depressive symptoms and suicidal thoughts among former users of finasteride with persistent sexual side effects. J Clin Psychiatry. 2012,73, 1220–1223. doi: 10.4088/JCP.12m07887. PMID: 22939118.
Kaufman K.D., Rotonda J., Shah A.K., Meehan A.G.: Long-term treatment with finasteride 1 mg decreases the likelihood of developing further visible hair loss in men with androgenetic alopecia (male pattern hair loss). Eur J Dermatol. 2008,18,400–406. doi: 10.1684/ejd.2008.0436. PMID: 18573712.
Kh A., Shin J., Hong S.C., Han J.Y., Lee E.H. , Lee J.S. i wsp.: Pregnancy Outcomes with Paternal Exposure to Finasteride, a Synthetic 5-Alpha- Reductase Inhibitor: A Case Series. J Clin Toxicol. 2015,5,2. doi: 10.4172/2161-0495.1000248 Kolasa A., Marchlewicz M., Wenda-Rózewicka L., Wiszniewska B.: Morphology of the testis and the epididymis in rats with dihydrotestosterone (DHT) deficiency. Rocz Akad Med Bialymst. 2004,49, 117–119. PMID: 15638393.
Kolasa A., Rogińska D., Rzeszotek S., Machaliński B., Wiszniewska B.: Paternal Finasteride Treatment Can Influence the Testicular Transcriptome Profile of Male Offspring—Preliminary Study. Curr Issues Mol Biol. 2021,31,868– 886. doi: 10.3390/cimb43020062. PMID: 34449557.
Kolasa-Wolosiuk A., Misiakiewicz-Has K., Baranowska-Bosiacka I., Gutowska I., Wiszniewska B.: Androgen levels and apoptosis in the testis during postnatal development of finasteride-treated male rat offspring. Folia Histochem Cytobiol. 2015,8,53,236–248. doi: 10.5603/fhc.a2015.0025. PMID: 26377331.
Kolasa-Wołosiuk A., Tarnowski M., Baranowska-Bosiacka I., Chlubek D., Wiszniewska B.: Antioxidant enzyme expression of mRNA and protein in the epididymis of finasteride-treated male rat offspring during postnatal development. Archives of Medical Science. 2019,15,797–810. doi: 10.5114/ aoms.2017.68528. PMID: 31110548.
L’Associazione Vittime Finasteride https://www.associazionevittimefin- asteride.org/associazione/, data wejścia29.06.2023 r. Lechuga Sancho A.M., Hernández Serrano R., González Casado I., Gracia Bouthelier R.: Recién nacido con extrofia vesical y posible exposición intra- uterina a finasterida. An Pediatr (Engl Ed). 2004,61,451–453. doi: 10.1016/ S1695-4033(04)78429-5 Lee M.R., Loux-Turner J.R., Oliveira K.: Evaluation of the 5α-reductase inhib- itor finasteride on reproduction and gonadal development in medaka, Oryzias latipes. Gen Comp Endocrinol. 2015,216, 64–76. doi: 10.1016/j. ygcen.2015.04.008. PMID: 25910435.
Lee S.W., Juhasz M., Mobasher P., Ekelem C., Mesinkovska N.A.: A Systematic Review of Topical Finasteride in the Treatment of Androgenetic Alopecia in Men and Women. J Drugs Dermatol. 2018,17,457–463. PMID: 29601622 Lekinfo24. Preparaty zawierające substancję czynną Finasteride (Finasteryd) - droga podania doustna https://www.lekinfo24.pl/opis-leku/l,finasteride- finasteryd,dp,doustna,mnid,746.html, data wejścia 11.05.2023 r. Levy B., Teplitsky S., Kalaitzoglou E., Kahler S., Matheny J.P., Saltzman AF.: “Exogenous” 5 Alpha Reductase Deficiency: A Case Report”. Urology. 2023,S0090-4295(23)00391–6. doi: 10.1016/j.urology.2023.05.001. PMID: 37178876.
Liu K.E., Binsaleh S., Lo K.C., Jarvi K.: Propecia-induced spermatogenic fail- ure: a report of two cases. Fertil Steril. 2008, 90,849.e17–849.e19. doi: 10.1016/j.fertnstert.2007.08.026. PMID: 18054928.
Łukaszuk K., Kozioł K., Jakiel G., Jakimiuk A., Jędrzejczak P., Kuczyński W. i wsp.: Diagnostyka i leczenie niepłodności — rekomendacje Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii (PTMRiE) oraz Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników (PTGP). Ginekologia i Perinatologia Praktyczna. 2018,3,112–140. Małkiewicz B.: Finasteryd w terapii dolegliwości ze strony dolnych dróg moczowych na tle łagodnego rozrostu stercza - LUTS-BPH. Przegl Urol. 2013,2,19. Marchlewicz M., Duchnik E., Kruk J., Szumilas K.: Wpływ androgenów na skórę mężczyzn. Post Androl Online. 2014,1,14–24. McLachlan R.I., O’Donnell L., Meachem S.J., Stanton P.G., De Kretser D.M., Pratis K. i wsp.: Identification of specific sites of hormonal regulation in sper- matogenesis in rats, monkeys, and man. Recent Prog Horm Res. 2002,57, 149–179. doi: 10.1210/rp.57.1.149. PMID: 12017541.
Mohebali S., Roodbari N.H., Hajihosseini R., Parivar K.: The effects of Finasteride on the expression of Dazl, Tsga10, Sycp3, Prm2 genes during spermatogen- esis in testes of NMRI mice. Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2020,24,8160– 8163. doi: 10.26355/eurrev_202008_22503. PMID: 32767344.
Mohebali S., Roodbari N.H., Hajihosseini R., Privar K.: The Effect of Finasteride on the Secretion of Testosterone, DHT, LH, FSH and Tissue Factors in the Testis of NMRI Mice. Archives of Advances in Biosciences. 2021,12,28–39. Mysore V., Shashikumar B.M.: Guidelines on the use of finasteride in andro- genetic alopecia. Indian J Dermatol Venereol Leprol. 2016,82,128–134. doi: 10.4103/0378-6323.177432. PMID: 26924401.
O’Donnell L., Pratis K., Stanton P.G., Robertson D.M., McLachlan R.I.: Testosterone-dependent restoration of spermatogenesis in adult rats is impaired by a 5alpha-reductase inhibitor. J Androl. 1999,20,109–117. PMID: 10100481.
Obaid F.N., Jaffat H.S.: Physiological and histological study of the effect of finasteride drug (Prostacare) on the fertility of albino male rats. Res J Pharm Technol. 2018,11,2323. doi: 10.5958/0974-360X.2018.00431.6 Oda Selman M., Al-Kawaz U., Shyaa A.H., Suhail A.M.: Effects of Finasteride on Prostate Gland Weight, Spermatogenesis and Fertility in Mice. Merit Research J Medicine and Medical Sciences. 2019,7,217–222. doi:10.5281/ zenodo.3252474 Olayinka E.T., Adewole K.E.: In vivo and in silico evaluation of the ame- liorative effect of hesperidin on finasteride-induced testicular oxida- tive stress in Wistar rats. Toxicol Mech Methods. 2021,31,:81–89. doi: 10.1080/15376516.2020.1831123. PMID: 33003968.
Overstreet J.W., Fuh V.L., Gould J., Howards S.S., Lieber M.M., Hellstrom W. i wsp.: Chronic treatment with finasteride daily does not affect sper- matogenesis or semen production in young men. J Urol. 1999,162, 1295– 1300. PMID: 10492183.
Pallotti F., Senofonte G., Pelloni M., Cargnelutti F., Carlini T., Radicioni A.F. i wsp.: Androgenetic alopecia: effects of oral finasteride on hormone profile, repro- duction and sexual function. Endocrine. 2020,68,688–694. doi: 10.1007/ s12020-020-02219-2. PMID: 32052367.
Paris J.J., Brunton P.J., Russell J.A., Walf A.A., Frye C.A.: Inhibition of 5α-reductase activity in late pregnancy decreases gestational length and fecundity and impairs object memory and central progestogen milieu of juvenile rat offspring. J Neuroendocrinol. 2011,23, 1079–1090. doi: 10.1111/j.1365-2826.2011.02219.x. PMID: 21914008.
Pereira A.F.J.R., Coelho T.O.A.: Post-finasteride syndrome. An Bras Dermatol. 2020,95,271–277. doi: 10.1016/j.abd.2020.02.001. PMID: 32317131. PFS Research Association https://pfsresearch.org/, data wejścia 29.06.2023 r. Pole M., Koren G.: Finasteride. Does it affect spermatogenesis and pregnancy? Can Fam Physician. 2001,47,2469–2470. PMID: 11785276.
Post-Finasteride Syndrome Funtadion. Post-Finasteride Syndrome https:// www.pfsfoundation.org/, data wejścia 12.05.2023 r. Prahalada S., Tarantal A.F., Harris G.S., Ellsworth K.P., Clarke A.P., Skiles G.L. i wsp.: Effects of finasteride, a type 2 5-alpha reductase inhibitor, on fetal development in the rhesus monkey (Macaca mulatta). Teratology. 1997,55,119–131. doi: 10.1002/(SICI)1096-9926(199702)55:2<119::AID- TERA1>3.0.CO;2-Z. PMID: 9143092.
Propecia Side Effects http://www.propeciasideeffects.co.uk/ , data wejścia 29.06.2023 r. Rhoden E.L., Gobbi D., Menti E., Rhoden C., Telöken C.: Effects of the chronic use of finasteride on testicular weight and spermatogenesis in Wistar rats. BJU Int. 2002,89, 961–963. doi: 10.1046/j.1464-410x.2002.02785.x. PMID: 12010248.
Ricci G., Martinelli M., Luppi S., Lo Bello L., De Santis M., Skerk K. i wsp.: Finasteride and fertility: Case report and review of the literature. Journal of Drugs in Dermatology. 2012,11, 1511–1513. PMID: 23377525. Sallout B.I., Al Wadi K.A.: Aphalangia possibly linked to unintended use of finasteride during early pregnancy. Ann Saudi Med. 2009,29,155–155. doi: 10.4103/0256-4947.51805. PMID: 19318745.
Şalvarci A., Istanbulluoğlu O.: Secondary infertility due to use of low-dose finasteride. Int Urol Nephrol. 2013,45,83–85. doi: 10.1007/s11255-012- 0315-9. PMID: 23070721.
Samplaski M.K., Lo K., Grober E., Jarvi K.: Finasteride use in the male infer- tility population: Effects on semen and hormone parameters. Fertil Steril. 2013,100,1542–1546. doi: 10.1016/j.fertnstert.2013.07.2000. PMID: 24012200.
Shalaby A.M., Alabiad M.A., El Shaer D.F.: Resveratrol Ameliorates the Seminiferous Tubules Damages Induced by Finasteride in Adult Male Rats. Microscopy and Microanalysis.2020,26,1176–1186. doi: 10.1017/ S1431927620024514. PMID: 33012303.
Shin J., Chung E., Kim M., Kim T., Kim W., Huh C.: Evaluation of long‐term efficacy of finasteride in Korean men with androgenetic alopecia using the basic and specific classification system. J Dermatol. 2019,46,139–43. doi: 10.1111/1346-8138.14719. PMID: 30536893.
Słowińska M., Witek P., Szafranko K., Tomasik T., Bukowska-Posadzy A., Kowalska- Olędzka E. i wsp.: Diagnostyka i leczenie łysienia androgenowego. Medycyna Praktyczna. 2017,11,51–64. Soni K.K., Shin Y.S., Choi B.R., Karna K.K., Kim H.K., Lee S.W. i wsp.: Protective effect of DA-9401 in finasteride-induced apoptosis in rat testis: inositol requiring kinase 1 and c-Jun N-terminal kinase pathway. Drug Des Devel Ther. 2017,11,2969–2979. doi: 10.2147/DDDT.S140543. PMID: 29066868.
Steiner J.F.: Clinical pharmacokinetics and pharmacodynamics of finasteride. Vol. 30, Clinical Pharmacokinetics. 1996, 30,16–27. doi: 10.2165/00003088- 199630010-00002. PMID: 8846625.
Tacklind J., Fink H.A., MacDonald R., Rutks I., Wilt T.J.: Finasteride for benign prostatic hyperplasia. Cochrane Database of Systematic Reviews. 2010,2015, CD006015. doi: 10.1002/14651858.CD006015.pub3. PMID: 20927745.
Traish A.M., Hassani J., Guay A.T., Zitzmann M., Hansen M.L.: Adverse Side Effects of 5α‐Reductase Inhibitors Therapy: Persistent Diminished Libido and Erectile Dysfunction and Depression in a Subset of Patients. J Sex Med. 2011,8,872–884. doi: 10.1111/j.1743-6109.2010.02157.x. PMID: 21176115.
Tu H.Y.V., Zini A.: Finasteride-induced secondary infertility associated with sperm DNA damage. Fertil Steril. 2011,95, 2125.e13–2125.e14. doi: 10.1016/j.fertnstert.2010.12.061. PMID: 21292254. Vander Borght M., Wyns C.: Fertility and infertility: Definition and epi- demiology. Vol. 62, Clin Biochem. 2018,62,2–10. doi: 10.1016/j.clinbio- chem.2018.03.012. PMID: 29555319.
Wise L.D., Minsker D.H., Cukierski M.A., Clark R.L., Prahalada S., Antonello J.M. i wsp.: Reversible decreases of fertility in male Sprague-Dawley rats treated orally with finasteride, a 5 alpha-reductase inhibitor. Reprod Toxicol. 1991,5,337–346. doi: 10.1016/0890-6238(91)90092-t. PMID: 1666857.
Yousofvand N., Zarei F., Ghanbari A.: Exogenous testosterone, finasteride and cas- tration effects on testosterone, insulin, zinc and chromium in adult male rats. Iran Biomed J. 2013,17, 49–53. doi: 10.6091/ibj.1110.2012. PMID: 23279835. Zakhem G.A., Motosko C.C., Mu E.W., Ho R.S.: Infertility and teratogenic- ity after paternal exposure to systemic dermatologic medications: A sys- tematic review. J Am Acad Dermatol. 2019,80,957–969. doi: 10.1016/j. jaad.2018.09.031. PMID: 30287313.
Zarei F., Yousofvand N., Khazaei M., Ghanbari A.: Effect of exogenous testosterone, finasteride, and castration on serum level of thyroxin. Iran Biomed J. 2013,17, 221–224. doi: 10.6091/ibj.1234.2013. PMID: 23999719.
Zito P.M., Bistas K.G., Syed K.: Finasteride. In: StatPearls https://www.ncbi. nlm.nih.gov/books/NBK513329/, data wejścia: 29.05.2023 r.

INSTRUKCJE DLA AUTORÓWInformacje ogólne

Czasopismo „Postępy Andrologii Online” jest periodykiem ukazującym się co 6 miesięcy (półrocznik) w wersji elek- tronicznej. Czasopismo publikuje prace z zakresu fizjo- logii i patologii męskiego układu płciowego. Tematyka obejmuje zarówno zagadnienia kliniczne (etiopato- geneza, diagnostyka i terapia zaburzeń), jak i wyniki badań doświadczalnych. Czasopismo przyjmuje prace oryginalne, poglądowe oraz kazuistyczne. Ponadto będą zamieszczane listy do Redakcji, streszczenia i tłuma- czenia publikacji anglojęzycznych, informacje o działal- ności Polskiego Towarzystwa Andrologicznego, komu- nikaty informujące o konferencjach naukowych oraz sprawozdania i streszczenia prezentacji z kongresów i konferencji naukowych w Polsce i zagranicą.

Opłaty związane z publikacją artykułów

Czasopismo nie pobiera żadnych opłat za przygotowanie, opublikowanie i rozpowszechnianie artykułów za wyjąt- kiem komercyjnych reklam.

Odpowiedzialność etyczna autorów

rocedury etyczne stosowane w Postępach Andrologii Online zostały stworzone w oparciu o wytyczne Committe on Publication Ethics (COPE), European Associated of Science Editors (EASE), International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE) i World Association of Medical Editors (WAME), które mają na celu utrzymanie inte- gralności badań i ich prezentacji. Manuskrypt zgłoszony do Redakcji musi spełniać następujące kryteria: • Praca nie była wcześniej publikowana w części lub całości (autoplagiat), z wyjątkiem materiałów zjaz- dowych, chyba że nowa praca dotyczy rozszerzenia wcześniejszych opublikowanych danych. • Praca nie została równocześnie skierowana do publi- kacji w innym czasopiśmie. • Uzyskane dane z badań oryginalnych nie powinny być publikowane w częściach w celu zwiększenia liczby publikacji („salami” publications), ale w całości. Takie postępowanie jest nieetyczne i nie do przyjęcia. Jednakże, dopuszczalne jest prezentowanie danych w częściach, jeśli ma to na celu uzyskanie przejrzy- stej interpretacji wyników oraz analizę konkretnych wyników w różnych manuskryptach. • Żadne dane zamieszczone w manuskrypcie nie zostały sfabrykowane i/lub zmanipulowane. • Autorzy powinni być przygotowani na przesłanie odpowiedniej dokumentacji lub danych w celu wery- fikacji wyników. • Publikacja nie narusza praw autorskich innych osób. Prezentowane dane, teksty i teorie nie są pla- giatem. Autorzy powinni cytować publikacje innych autorów oraz własnej grupy badawczej, które są niezbędne dla analizy i interpretacji prezentowa- nych danych. • Wszyscy autorzy powinni wnieść znaczący wkład naukowy w badania, a także uczestniczyć w pisaniu i rewizji manuskryptu. Autorzy dzielą się zbiorową odpowiedzialnością i odpowiedzialnością za wyniki. Wypełnili i podpisali oświadczenie autorów (http:// www.postepyandrologii.pl/pdf/Oswiadczenie autorow.pdf), akceptując skierowanie pracy do druku. • Honorowe autorstwo jest niedozwolone. • Dodawanie i/lub usuwanie autorów i/lub zmiana kolejności autorów na etapie rewizji może być dopusz- czalna i wymaga pisemnego uzasadnienia oraz zgody wszystkich autorów. Zmiany w autorstwie i/ lub kolej- ności autorów nie są akceptowane po zatwierdzeniu manuskryptu do druku. • Autorzy zobowiązani są do podania w manuskrypcie wszelkich źródeł finansowania badań. Jeżeli zgłoszony do Redakcji manuskrypt nie będzie spełniał powyższych kryteriów Redaktor Naczelny ma prawo odrzucić artykuł i zwrócić Autorowi.

Badania z udziałem ludzi i/lub zwierząt

Badania przeprowadzone na ludziach powinny być zgodne z ogólnie przyjętymi standardami etycznymi określo- nymi w Deklaracji Helsińskiej z 1964 r. i późniejszymi poprawkami lub porównywalnymi standardami etycz- nymi. Z kolei, badania prowadzone na zwierzętach powinny być zgodne z międzynarodowymi, krajowymi i/lub instytucjonalnymi wytycznymi dotyczącymi opieki i wykorzystania zwierząt. Informacja o zgodzie właściwej Komisji Etycznej na przeprowadzenie badania i świa- domej zgodzie pacjentów na udział w badaniu powinna znaleźć się w rozdziale „Materiał i metody”. W przypadku badań retrospektywnych taka zgoda nie jest wymagana. Autorzy opisów przypadków są zobowiązani do nieujaw- niania personaliów opisywanych pacjentów, a w przy- padku fotografii umożliwiających identyfikację pacjenta zawsze należy uzyskać pisemną zgodę pacjenta.

Konflikt interesów

W pracy powinny być ujawnione wszelkie finansowe i oso- biste relacje autorów z innymi osobami lub organiza- cjami, które mogłyby niewłaściwie wpłynąć na ich pracę. Ewentualny konflikt interesów powinien być opisany w oświadczeniu autorów (http://www.postepyandrologii. pl/pdf/Oswiadczenie autorow.pdf). Informacje te nie będą ujawniane recenzentom.

Informacje o prawach autorskich

Autor/autorzy przesyłając manuskrypt wraz z ilustra- cjami i tabelami, automatycznie i nieodpłatnie prze- nosi/przenoszą na „Postępy Andrologii Online” i Polskie Towarzystwo Andrologiczne wszelkie prawa autorskie do wydawania oraz rozpowszechniania nadesłanych materiałów we wszystkich znanych formach i na wszyst- kich znanych polach eksploatacji, bez ograniczeń tery- torialnych i językowych, pod warunkiem, że materiały te zostaną zaakceptowane do publikacji. Publikacja w całości ani żadna z jej części nie może być powielana, ani upowszechniana w jakikolwiek mechaniczny lub elektroniczny sposób bez pisemnej zgody Redaktora Naczelnego.

Ochrona danych osobowych

Nazwiska i adresy e-mail wprowadzane do serwisu cza- sopisma „Postępy Andrologii Online” będą wykorzysty- wane wyłącznie do celów publikacji ich prac i nie będą udostępniane do żadnych innych celów

Zasady recenzowania prac

Nadsyłane manuskrypty wstępnie ocenia Komitet Redakcyjny czasopisma. Manuskrypty niekompletne lub przygotowane w stylu niezgodnym z zasadami poda- nymi poniżej Redakcja odsyła Autorom bez oceny mery- torycznej. Pozostałe artykuły zostają zarejestrowane i są następnie przekazywane do oceny dwóm niezależnym recenzentom będącym ekspertami w danej dziedzinie, z zachowaniem anonimowości autorów pracy i recen- zentów (double-blind peer review process). Recenzenci są odpowiedzialni za obiektywną ocenę manuskryptu, deklarują brak konfliktu interesów podpisując oświad- czenie (http://www.postepyandrologii.pl/pdf/Formularz recenzenta Postepy Andrologii Online_19-05-2016.pdf). Przyjęcie pracy odbywa się na podstawie pozytywnych opinii obydwóch recenzentów. W przypadku rozbież- nych opinii Redakcja prosi o opinię trzeciego recenzenta. Autorzy zobowiązani są odnieść się do uwag recenzentów w ciągu 3 tygodni od daty otrzymania recenzji. Wszelka korespondencja z Autorami odbywa się drogą e-mailową.

Sposób przygotowania manuskryptu

Nadsyłane prace mogą być pisane w języku polskim lub angielskim. Liczbowe wartości i symbole wszystkich wielkości winny być podane wg międzynarodowego układu jed- nostek SI. W manuskrypcie należy używać 12-punktowego fontu Times New Roman, z zachowaniem 1,5-punk- towego odstępu między wierszami i marginesami 2,5 cm z każdej strony. Strony należy numerować kolejno, zaczy- nając od tytułowej. Numery stron należy umieszczać w dolnym, prawym rogu każdej strony. Należy zachować następujący układ: strona tytułowa (osobna strona), stosowane skróty (osobna strona), streszczenie i słowa kluczowe (do 5) w języku polskim i angielskim (osobna strona), tekst podstawowy, piśmiennictwo, podpisy rycin i tabel, materiał ilustracyjny. Strona tytułowa powinna zawierać: stopień naukowy, imię i nazwisko autora (autorów) wraz z afi- liacją, adres e-mail, kontaktowy numer telefonu każdego autora (należy podkreślić nazwisko autora do korespon- dencji), tytuł artykułu i skróconą wersję tytułu (w języku polskim i angielskim) (40 znaków ze spacjami), oraz źródła finansowania. Spis skrótów należy podać w języku polskim i angielskim w jednym akapicie, według kolejności alfa- betycznej np.: hESC – ludzkie embrionalne komórki macierzyste (ang. human embryonic stem cells); RFT – reaktywne formy tlenu (ang. reactive oxygen species); RT-PCR – łańcuchowa reakcja polimerazy z wykorzystaniem odwrotnej transkryptazy (ang. reverse transcription polymerase chain reaction); itd. Skróty użyte w tekście podstawowym po raz pierwszy należy podać w pełnym brzmieniu. Nie należy rozpo- czynać zdania od skrótu. Streszczenie powinno zawierać najistotniejsze informacje wprowadzające czytelnika w publikowaną tematykę oraz wnioski końcowe (do 400 wyrazów). Nie należy używać skrótów Tekst podstawowy Artykuł poglądowy powinien zawierać przegląd infor- macji z danej tematyki. Zaleca się uwzględnienie prac publikowanych w ostatnich 5–10 latach (ok. 60%) oraz w latach wcześniejszych (ok. 40%). Dopuszczalna liczba pozycji piśmiennictwa to 100. W manuskrypcie autorzy powinni zawrzeć własne przemyślenia, opinie i wnioski, a istotne informacje przedstawić w postaci schematów, tabel i rycin. Ponadto, artykuł mogą wzbogacić wyniki badań autorskich. Liczba stron manuskryptu łącznie z tabelami i rycinami nie powinna być większa niż 20. Artykuł oryginalny powinien zawierać opis wła- snych badań klinicznych lub doświadczalnych Autorów. Powinien składać się z takich podrozdziałów jak: Wstęp, Materiał i Metody, Wyniki, Dyskusja, Podsumowanie. Dopuszczalna liczba pozycji piśmiennictwa to 100. Liczba stron manuskryptu łącznie z tabelami i rycinami nie powinna być większa niż 20. Praca kazuistyczna to krótka forma publikacji pre- zentująca ciekawe przypadki kliniczne i ich omówienie oparte na własnych doświadczeniach praktyka klini- cysty i doświadczeniach innych autorów. Streszczenie nie powinno przekraczać 150 wyrazów, Wstęp powinien zawierać nie więcej niż dwa krótkie akapity, Materiał i Metody nie powinny być podzielone na podrozdziały, a Wyniki, Dyskusja i Podsumowanie powinny stanowić jeden rozdział. Liczba rycin i tabel ograniczona do 2–3, piśmiennictwa do 10. Liczba stron manuskryptu nie powinna być większa niż 10. Komunikat to krótka praca oryginalna zawierająca wstępne, ale istotne wyniki badań. W tego typu publika- cjach streszczenie nie powinno przekraczać 150 wyrazów, Wstęp powinien zawierać nie więcej niż dwa krótkie akapity, Materiał i Metody nie powinny być podzielone na podrozdziały, a Wyniki, Dyskusja i Podsumowanie powinny stanowić jeden rozdział. Liczba rycin i tabel ograniczona do 2–3, piśmiennictwa do 10. Liczba stron manuskryptu nie powinna być większa niż 10. Artykuł będący tłumaczeniem publikacji z języka angielskiego powinien dotyczyć najnowszych i istotnych pozycji piśmiennictwa anglojęzycznego. Należy dołą- czyć zgodę redaktora naczelnego czasopisma, w którym artykuł został opublikowany i autora na tłumaczenie artykułu. Streszczenie artykułu powinno zawierać treść istotną do przekazania dla czytelników polskich (do 400 wyrazów). List do Redakcji jest formą wyrażenia swojej opinii, a jednocześnie głosem w dyskusji na temat współczesnych zjawisk w świecie medycyny i nauki. Dopuszczalna liczba stron manuskryptu nie większa niż 3. Piśmiennictwo należy podać w kolejności alfabe- tycznej, nie wprowadzając kolejnych numerów. Każdą pozycję piśmiennictwa należy zapisywać od nowej linii. Należy podać nazwisko autora (autorów) pisane kursywą z inicjałami imion, po których stawiana jest kropka. Jeśli jest do sześciu autorów, należy przytoczyć wszystkich. Powyżej tej liczby należy podać pierwszych sześciu autorów z dopiskiem i wsp. Tytuły periodyków powinny być skracane zgodnie ze sposobem przyjętym w Index Medicus (Medline). Oto przykłady, jak należy cytować książkę: 1) w całości, 2) fragment konkretnego rozdziału wraz z podaniem numerów stron, 3) oryginalną pracę naukową, 4) oryginalną pracę naukową w czasopiśmie elektronicz- nymi (data przeglądania i adres URL) i 5) stronę inter- netową (nazwa strony – materiału źródłowego, adres URL i datę wejścia na stronę): 1. Semczuk M., Kurpisz M. (red.): Andrologia. Wyd. Lek. PZWL, Warszawa 2006. 2. Woźniak W., Bruska M., Kromer P.: Pęcherzyki nasienne, gruczoł krokowy i gruczoły cew- kowo-opuszkowe. W: Andrologia. Red. M. Semczuk, M. Kurpisz. Wyd. Lek. PZWL, Warszawa 2006, 94–89. 3. Kobori Y., Suzuki K., Iwahata T., Shin T., Sadaoka Y., Sato R. i wsp.: Improvement of seminal quality and sexual function of men with oligoasthenoterato- zoospermia syndrome following supplementa- tion with L-arginine and Pycnogenol®. Arch Ital Urol Androl. 2015, 87, 190–193. doi: 10.4081/ aiua.2015.3.190. PMID: 26428638 4. Walczak-Jędrzejowska R.: Stres oksydacyjny a nie- płodność męska. Część I: czynniki wywołujące stres oksydacyjny w nasieniu / Oxidative stress and male infertility. Part I: factors causing oxida- tive stress in semen. Post Androl Online. 2015, 2, 5–15. [przeglądany: 07.10.2015 r.]. Dostępny w: http://www.postepyandrologii.pl 5. Wiley Online Library http://onlinelibrary.wiley. com/enhanced/doi/10.1111/andr.12051/, data wejścia 07.10.2015 r. Cytowane w tekście piśmiennictwo należy podać alfabe- tycznie w okrągłych nawiasach, wymieniając pierw- szego autora i podając rok publikacji, np. (Bungum i wsp., 2011; Cheng i wsp., 2011). Nazwiska autorów prac wprowadzone w tekście powinny być napisane kursywą, np. „Według Bungum i wsp. (2011) należy wprowadzić określony algorytm leczenia niepłodności męskiej w zależności od standardowych parametrów semi- nologicznych i wyników otrzymanych na podstawie testu z wykorzystaniem oranżu akrydyny ujawniają- cego zaburzenia kondensacji chromatyny plemników (SCSA)…” Piśmiennictwo powinno zawierać publikacje innych autorów oraz własnej grupy badawczej, które są istotne dla badań. Materiał ilustracyjny obejmuje ryciny (wykresy, diagramy, zdjęcia, schematy) oraz tabele opatrzone tytułami i podpisami. W przypadku rycin zarówno tytuł, jak i opis powinny być umieszczone pod ryci- nami, a w przypadku tabel nad tabelami. Tytuł tabeli należy wytłuścić. Podpisy rycin i tabel oraz ich tytuły, a także informacje wewnętrzne na rycinach i w tabelach należy podać w języku polskim i angielskim (dotyczy prac w języku polskim). Ryciny i tabele powinny być opatrzone numerami zgodnie z kolejnością odniesień w tekście. Osobną numerację posiadają ryciny i osobną tabele (numery arabskie). Skrót Ryc. (pisany kursywą) wprowadzamy w podpisie pod rycinami, natomiast w tytule tabeli nie stosujemy skrótu Tab., lecz Tabela. Nie stosujemy w tekście podstawowym skrótów ryc. lub tab., lecz rycina lub tabela. Mikrofotografie mikroskopowe powinny posiadać wewnętrzną skalę, a stosowane symbole, strzałki lub litery muszą być wyraźnie uwidocznione na tle. Zdolność rozdzielcza mikrofotografii nie powinna być mniejsza niż 300 dpi. Stosowane znaki do opisu danej ryciny powinny być ujednolicone w całym artykule. Stosowane oznaczenia i skróty na rycinach i w tabe - lach powinny być wyjaśnione w opisie rycin i tabel, nie- zależnie do ich rozwinięcia w tekście podstawowym. Uwaga: pojedyncze ryciny bądź ryciny złożone z kilku zdjęć, wykresów, diagramów lub schematów należy zin- tegrować z wewnętrznymi oznaczeniami. Rozmiary rycin i tabel: szerokość rycin i tabel powinna wynosić 17,3 cm lub 8,3 cm, natomiast ich długość nie powinna przekraczać 24,5 cm. Tekst będzie składany dwułamowo, dlatego też szerokość rycin i tabel nie może przekraczać szerokości jednego lub dwóch łamów, z kolei długość może być dowolna, ale nie większa niż długość łamu; wielkość powierzchni zadrukowanej na stronie formatu A4 będzie wynosiła 24,7 cm/17,5 cm

Przesyłanie prac do Redakcji

race należy przesłać elektronicznie na adres redaktora naczelnego: mpiasecka@ipartner.com.pl Tekst podstawowy, piśmiennictwo oraz podpisy rycin i tabel powinny być umieszczone w jednym pliku (Word), natomiast każda rycina (format CDR, TIF, JPG) i tabele (Word) w osobnych plikach. Tytuł pliku zawie- rający tekst manuskryptu powinien zawierać nazwisko autora do korespondencji oraz pierwsze słowa tytułu artykułu, natomiast tytuły plików zawierające ryciny i tabele, obok nazwiska autora, powinny zawierać numery rycin i tabel. Do pracy należy dołączyć oświadczenie, że m.n. praca nie została opublikowana lub skierowana do publikacji w innym czasopiśmie, została zaaprobowana przez wszystkich współautorów (wymagane są podpisy wszystkich autorów) oraz zostały ujawnione wszelkie źródła finansowania (oświadczenie dostępne na stronie internetowej http://www.postepyandrologii.pl/pdf/ Oswiadczenie autorow.pdf).

Publikowanie prac

Prace będą publikowane w kolejności otrzymywania, jednak redakcja zastrzega sobie prawo zmian uzasadnio- nych treścią drukowanego numeru. Ponadto zastrzega sobie prawo wprowadzenia poprawek stylistycznych i dotyczących mianownictwa oraz stosowanych skrótów bez uzgodnienia z autorem. Po zaakceptowaniu pracy do publikacji autorzy otrzy- mują korektę drukarską. Celem korekty drukarskiej jest sprawdzenie błędów składu lub konwersji oraz komplet- ności i dokładności tekstu, tabel i rycin. Autorzy są zobo- wiązani w ciągu trzech dni od otrzymania korekty dru- karskiej przesłać ewentualne poprawki. Zmiana tytułu i/lub autorstwa oraz wprowadzanie nowych wartości jest niedozwolone.

Zasady udostępniania informacji naukowych zawartych w czasopiśmie

Informacje zawarte w czasopiśmie są udostępniane na zasadzie Open Access - dostęp do informacji naukowej jest bezpłatny i nieograniczony. Użytkownicy mogą czytać, pobierać, kopiować, rozpowszechniać, drukować, wyszukiwać, łączyć informacje z pełnymi tekstami arty- kułów lub wykorzystywać je do jakichkolwiek innych celów zgodnych z obowiązującą licencją CC BY NC ND 3.0 Polska (https://creativecommons.org/licenses/by-nc- -nd/3.0/pl/legalcode). Licencja ta obliguje do uznania autorstwa, zezwala na rozpowszechnianie, przedsta- wianie i wykonywanie utworu jedynie w celach nieko- mercyjnych oraz pod warunkiem zachowania go w ory- ginalnej postaci (bez tworzenia utworów zależnych).