e-ISSN 2353-8791
ICV = 69,63

Czasopismo Polskiego Towarzystwa Andrologicznego Journal of Polish Society of Andrology

Tom 7 • Numer 1 • Czerwiec 2020


andrologia
Czasopismo Polskiego Towarzystwa Andrologicznego Journal of Polish Society of Andrology

KOMITET REDAKCYJNY

Redaktor naczelny:
Redaktor naczelny:dr hab. n. med., prof. nadzw. PUM Małgorzata Piasecka, Szczecin
Zastępca redaktora naczelnego: prof. dr hab. n. med. Jolanta Słowikowska-Hilczer, Łódź
Redaktor pomocniczy: dr n. med. Kamil Gill, Szczecin
Sekretarz redakcji:dr hab. n. med. Agnieszka Kolasa-Wołosiuk, Szczecin
Skarbnik redakcji:dr hab. n. med. Renata Walczak-Jędrzejowska, Łódź
Członkowie komitetu redakcyjnego:
dr n. med. Szymon Bakalczuk, Lublin
dr n. med. Leszek Bergier, Kraków
prof. dr hab. n. biol. Barbara Bilińska, Kraków
prof. dr hab. n. med. Barbara Darewicz, Białystok
Prof., MD, PhD Aleksander Giwercman, Malmö, Sweden
PhD Yvonne Lundberg Giwercman, Malmö, Sweden
Prof., PhD (UPE/NMMU) and PhD (US) Gerhard Van der Horst, Republika Południowej Afryki (Bellville, Republic of South Africa)
prof. dr hab. n. med. Grzegorz Jakiel, Warszawa
prof. dr hab. n. med. Piotr Jędrzejczak, Poznań
dr hab. n. med., prof. UMK Roman Kotzbach, Bydgoszcz
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Kula, Łódź
lek. med. Robert Kulik, Warszawa
prof. dr hab. n. med. Maria Laszczyńska, Szczecin
dr hab. n. med. Grzegorz Ludwikowski, Bydgoszcz
prof. dr hab. n. med. Marek Mędraś, Wrocław
MD, PhD, DMSc Ewa Rajpert-De Meyts, Kopenhaga, Dania (Copenhagen, Denmark)
dr n. med. Aleksandra Robacha, Łódź
dr n. med. Maria Szarras-Czapnik, Warszawa
Adres redakcji:
Zakład Histologii i Biologii Rozwoju Wydział Nauk o Zdrowiu Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie 71-210 Szczecin ul. Żołnierska 48 tel. 91 48 00 917, 91 48 00 908 e-mail: mpiasecka@ipartner.com.pl
Projekt graficzny:
Waldemar Jachimczak
Małgorzata Piasecka
Kamil Gill
Korekta języka polskiego:Wojciech Markowski
Korekta języka angielskiego:Joanna Ingielewicz
Małgorzata Piasecka
Kamil Gill Skład i łamanie:
Waldemar Jachimczak

SPIS TREŚCI CONTENTS

O czasopiśmie / About Journal 4
Historia polskiego towarzystwa andrologicznego / History of the polish society of andrology Jolanta Słowikowska-Hilczer, Szymon Bakalczuk ......................................................................................6
Artykuły poglądowe / Review Historia polskiego towarzystwa andrologicznego / History of the polish society of andrology Jolanta Słowikowska-Hilczer, Szymon Bakalczuk .....................................12
Kamil Gill, Małgorzata Piasecka Znaczenie oceny statusu chromatyny plemników ludzkich w warunkach naturalnego poczęcia / The significance of evaluation of human sperm chromatin status in natural conception 30
................................................... Informacja o książce pod redakcją naukową Jolanty Słowikowskiej-Hilczer Andrologia. Zdrowie mężczyzny. Od fizjologii do patologii 44
Instrukcje dla autorów / Instructions for authors 50

O CZASOPIŚMIE ABOUT THE JOURNAL

Wersja elektroniczna czasopisma jest wersją pierwotną. Informacje zawarte w czasopiśmie są udostępniane na zasadzie Open Access – dostęp do informacji naukowej jest bezpłatny i nieograniczony. The electronic version of the journal is a original version. Access to scientific information published in the journal is free and unlimited (Open Access).


Zaburzenia męskiego układu płciowego dotyczą osób w różnym wieku i w większości przypadków prowadzą do niepłodności, która nabrała już rangi choroby cywili-zacyjnej. Najczęściej identyfikowanymi nieprawidłowo-ściami są hipogonadyzm, zaburzenia seksualne, wady rozwojowe narządów płciowych, nowotwory jąder i pro-staty. Ze względu na specyficzne i coraz bardziej zanie-czyszczone środowisko antropogeniczne dotyczą one głównie społeczeństw rozwiniętych, w tym również Polski, i stanowią istotny oraz narastający problem medyczny, społeczny, demograficzny, a także zdrowia publicznego. Nauka, która zajmuje się fizjologią i zabu-rzeniami męskiego układu płciowego w aspekcie nauk podstawowych i klinicznych, to andrologia. Ponieważ jest to młoda dziedzina nauki, jeszcze do niedawna nie-zadowalający stan wiedzy ograniczał możliwości diagno-styki oraz leczenia zaburzeń męskiego układu płciowego. Jednak w ostatnich latach obserwuje się niezwykle dyna-miczny rozwój andrologii, szczególnie molekularnej, spo-wodowany wprowadzeniem nowych metod badawczych z zakresu biochemii, biologii i genetyki molekularnej. Andrologia staje się dziedziną interdyscyplinarną integru-jącą wiedzę z różnych dyscyplin medycznych i naukowych. Informacje związane z tymi zagadnieniami z trudem docierają do lekarzy i osób zainteresowanych w naszym kraju, ponieważ jest niewiele literatury w języku polskim, a wykłady wygłaszane podczas konferencji nie zawsze wyczerpująco wyjaśniają wątpliwości dotyczące m.in. postępowania diagnostycznego, terapeutycznego, reko-mendacji czy też proponowanych algorytmów. Stąd też potrzeba stworzenia czasopisma prezentującego wiedzę andrologiczną lekarzom różnych specjalności, diagno-stom laboratoryjnym i przedstawicielom nauk podstawo-wych. Czasopismo „Postępy Andrologii Online” powstało z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Andrologicznego, które zainteresowane jest integracją środowiska osób zajmujących się różnymi aspektami męskiego układu płciowego, uzupełnieniem i poszerzeniem ich wiedzy, a także poprawą opieki zdrowotnej nad mężczyznami w naszym kraju.Celem czasopisma jest: 1) dostarczenie istotnych informacji na temat fizjologii i patologii męskiego układu płciowego, 2) propagowanie praktycznej wiedzy andro-logicznej kierowanej do szerokich kręgów odbiorców, 3) wymiana poglądów i opinii na temat zagadnień kli-nicznych oraz wyników badań doświadczalnych oraz 4) przekazywanie informacji dotyczących konferencji i kursów o tematyce andrologicznej. Proponowana tematyka czasopisma to: 1) andrologia kliniczna z uwzględnieniem etiopatogenezy, diagno-styki i leczenia m.in. zaburzeń rozwojowych, niepłod-ności i procesów starzenia mężczyzn, 2) nowatorskie metody diagnostyczne, 3) andrologia doświadczalna rozwijająca się w oparciu o nauki podstawowe oraz 4) inne interdyscyplinarne tematy związane z dzie-dziną andrologii. Czasopismo kierowane jest do lekarzy specjalności bezpośrednio lub pośrednio związanych z andrologią, m.in. urologów, endokrynologów, ginekologów, pedia-trów, ale także do lekarzy rodzinnych spotykających się z coraz częstszym problemem niepłodności partnerskiej i problemami starzejących się mężczyzn. Ponadto naszą intencją jest zdobycie zainteresowania diagnostów labo-ratoryjnych odgrywających istotną rolę w prawidłowym postępowaniu terapeutycznym opartym na szerokim panelu testów i badań, których wdrożenie wciąż wymaga odpowiednich i wyczerpujących szkoleń z diagnostyki andrologicznej, w tym seminologicznej. Mamy nadzieję, że nasze czasopismo wzbudzi również zainteresowanie biologów zajmujących się czynnością męskiego układu płciowego w ramach nauk podstawowych, a także lekarzy weterynarii oraz innych osób, które znajdą informacje poszerzające ich wiedzę i kształtujące opinię z zakresu szeroko pojętych nauk andrologicznych. Zachęcamy Państwa do publikowania prac orygi-nalnych, kazuistycznych i krótkich komunikatów, jak również prac poglądowych, opracowanych w konden-sacyjnej, dydaktycznej i przystępnej formie. W pracach tych autorzy powinni przedstawiać aktualny stan wiedzy światowej oraz swoje opinie. Chcemy, aby czasopismo spełniało rolę informatora i przewodnika w dziedzinie andrologii oraz stanowiło forum dyskusyjne. Ponadto, zapraszamy do publikowania artykułów będących tłumaczeniem publikacji ukazujących się w języku angiel-skim, które przedstawiają istotne postępy w andrologii. http://www.postepyandrologii.pl
Małgorzata Piasecka
redaktor naczelny
Jolanta Słowikowska -Hilczer
przewodnicząca
Polskiego Towarzystwa Andrologicznego

Disorders of the male reproductive system relate to people of different ages and in most cases lead to infer-tility, which has already acquired a rank of a disease associated with the progress of civilization. The most frequently identified irregularities are hypogonadism, sexual dysfunction, genital malformations, testicular or prostate cancer. Due to the specific and increasingly pol-luted anthropogenic environment they concern mainly developed societies, including Poland, and are an impor-tant and growing medical, social, demographic and public health problem. A science that deals with the physiology and with disorders of the male reproductive system in terms of the basic and clinical science is andrology. As this is a young field of science, until recently an unsatis-factory state of knowledge limited the possibilities of the diagnostics and treatment of the disorders of the male reproductive system. However, in recent years there has been a very dynamic development of andrology, espe-cially in the molecular aspect, due to the introduction of new methods of research in the field of biochemistry, biology and molecular genetics. Andrology is becoming an interdisciplinary field which integrates knowledge from various medical and scientific disciplines. Information related to these issues reach doctors and interested people in our country with difficulty, because there is few publi-cations in Polish. Lectures given during conferences also do not always fully explain the doubts concerning diag-nostic and therapeutic proceedings, recommendations or proposed algorithms. Hence, the need for a journal presenting the knowledge of andrology to the doctors of various specialties, laboratory diagnosticians and repre-sentatives of the basic science. The journal „Progress in Andrology Online” is an initiative of the Polish Society of Andrology, which is interested in the integration of people involved in different aspects of the male repro-ductive system, supplement and broadening their knowl-edge, as well as the improvement of health care for men in our country.The aim of the journal is: 1) to provide relevant information about the physiology and pathology of the male reproductive system, 2) the promotion of practical andrological knowledge directed to broad audiences, 3) to exchange views and opinions on issues of clinical and experimental results, and 4) to provide information on conferences and courses on the subject of andrology. The proposed themes of the journal are: 1) clinical andrology including etiopathogenesis, diagnostics and treatment of developmental disorders, infertility and men’s aging, 2) innovative diagnostic methods, 3) experi-mental andrology developing on the basis of the basic sciences and 4) other interdisciplinary topics related to the field of andrology.The journal is directed to physicians with specialty directly or indirectly related to andrology, including urologists, endocrinologists, gynecologists, pediatri-cians, but also to family doctors facing the increasingly common problem of couple infertility and problems of aging men. Moreover, our intention is to get the interest of laboratory diagnosticians playing an important role in keeping the correct therapeutic proceedings, based on a broad panel of tests and studies. Their implementa-tion still requires proper and comprehensive training in andrological diagnostics, including seminological one.We hope that our magazine will also raise the interest of biologists dealing with the functions of the male repro-ductive system in the framework of basic sciences, as well as veterinarians and others who will find informa-tion expanding their knowledge and shaping opinion in the range of broad sciences of andrology. We encourage you to publish original papers, case reports and short announcements, as well as review papers, worked out in the concentrated, didactic and accessible form. In these articles authors should present the current state of the global knowledge as well as their own opinions. We want the journal to act as an informer and a guide in the field of andrology and become a forum for discussion. In addi-tion, we invite you to publish articles that are transla-tions of publications appearing in the English language, which present significant progress in andrology.
Małgorzata Piasecka
Editor in chief
Jolanta Słowikowska -Hilczer
Presidentof Polish Society of Andrology

HISTORIA POLSKIEGO TOWARZYSTWA ANDROLOGICZNEGO HISTORY OF THE POLISH SOCIETY OF ANDROLOGY

Jolanta Słowikowska-Hilczer , Szymon Bakalczuk
1 Zakład Endokrynologii Płodności, Katedra Andrologii i Endokrynologii Płodności, Uniwersytet Medyczny w Łodzi;
2 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie; Ovum Rozrodczość i Andrologia w Lublinie


Termin „andrologia” wprowadził w 1951 r. Harold Siebke, profesor ginekologii z Bonn w Niemczech, jako określenie dziedziny nauki i medycyny, która jest odpowiednikiem ginekologii i obejmuje multidyscyplinarne oraz wieloaspektowe podejście do badań nad płodnością mężczyzn. W 1958 r. powstało Niemieckie Towarzystwo Badań nad Płodnością i Niepłodnością (ang. German Society for the Study of Fertility and Sterility), którego zainteresowania skupiały się w dużej mierze na problemach andrologicznych. W 1970 r. powstał Międzynarodowy Komitet Andrologiczny w Barcelonie (CIDA, ang. Comite International de Andrologia), w 1981 r. Międzynarodowe Towarzystwo Andrologiczne (ISA, ang. International Society of Andrology), a w 1992 r. Europejska Akademia Andrologii (EAA, ang. European Academy of Andrology). W Polsce ruch andrologiczny został zapoczątkowany w latach 70. XX w. Lekarze klinicyści i naukowcy zainteresowani problemami andrologicznymi działali początkowo pod egidą Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego (PTG). W 1978 r. w Lublinie odbyło się sympozjum Sekcji Płodności i Niepłodności PTG poświęcone roli czynnika męskiego w niepłodności. Spotkanie miało charakter międzynarodowy, a aktywny udział wzięli w nim lubelscy androlodzy, ówcześni docenci, Michał Bokiniec i Marian Semczuk. W tym czasie Zarząd Główny PTG na wniosek prof. Witolda Michałkiewicza powołał Sekcję Andrologii PTG. Wniosek ten uzyskał poparcie profesorów Stefana Soszki oraz Aleksandra Krawczuka z ośrodka białostockiego, który uważany jest za jednego z ojców polskiej andrologii. Pierwszym przewodniczącym Sekcji Andrologii PTG został docent Zygmunt Janczewski z Warszawy. Sekcja Andrologii zorganizowała pierwsze sympozjum w 1982 r. w Lublinie. Przewodniczącym Sekcji został wówczas wybrany prof. Michał Bokiniec z Lublina. Konferencje naukowe Sekcji Andrologii organizowane były co 3 lata, najpierw w Lublinie, a później w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą. Kolejnym przewodniczącym Sekcji Andrologii PTG został prof. dr hab. Marian Semczuk. Sekretarzem Sekcji przez wiele lat był dr n. med. Szymon Bakalczuk. Należy podkreślić, iż Sekcja Andrologii PTG miała charakter interdyscyplinarny, a jej członkami byli lekarze różnych specjalności, głównie ginekolodzy, ale także endokrynolodzy i urolodzy oraz naukowcy działający w zakresie nauk podstawowych i diagności laboratoryjni. Władze Sekcji doprowadziły do utworzenia w latach 1995–1997 stanowiska konsultanta krajowego do spraw andrologii. Funkcję tę pełnił prof. dr hab. Marian Semczuk. Ze względu na interdyscyplinarny charakter Sekcji większość jej członków widziała potrzebę powołania towarzystwa andrologicznego. Podczas konferencji Sekcji Andrologii PTG w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą 16 czerwca 1993 r. odbyło się zebranie, na którym zdecydowano o utworzeniu Polskiego Towarzystwa Andrologicznego (PTA). Do grupy założycieli należeli: y Leszek Bablok, Warszawa,
y Szymon Bakalczuk, Lublin,
y Maria Bik-Matuszczyk, Katowice,
y Michał Bokiniec, Lublin,
y Stanisław Frącki, Warszawa,
y Grzegorz Jakiel, Lublin,
Sesja Sekcji Andrologii podczas XXV Zjazdu PTG, Warszawa, 1994 r. Od lewej: dr Szymon Bakalczuk (Lublin), dr Maciej Czaplicki (Warszawa), dr Leszek Bablok (Warszawa), prof. Longin Marianowski (Warszawa), prof. Marian Semczuk (Lublin), prof. Krzysztof Kula (Łódź)XXV Zjazd PTG, Warszawa, 1994 r. Drugi od lewej prof. Marian Semczuk, pierwszy z prawej prof. Michał Bokiniec
y Maciej Kowalczyk, Kraków,
y Krzysztof Kula, Łódź,
y Dorota Robak-Chołubek, Lublin,
y Ireneusz Salata, Łódź,
y Jolanta Słowikowska-Hilczer, Łódź,
y Bronisław Stawarz, Warszawa,
y Elżbieta Strumiłło (później Oszukowska), Łódź,
y Dariusz Swatowski, Lublin,
y Waldemar Świerczyński, Koszalin,
y Małgorzata Tańska (później Tańska-Tychmanowicz),Lublin,
y Renata Walczak (później Walczak-Jędrzejowska),Łódź,
y Jan Karol Wolski, Warszawa,
y Krystyna Zieniuk, Warszawa,
y Sławomir Zieniuk, Warszawa,
y Tomasz Ziółkowski, Kielce.

Pierwsze walne zgromadzenie członków PTA odbyło się 21 listopada 1994 r. w Łodzi. Wybrano pierwszy Zarząd Główny, w skład którego weszli:

y przewodniczący – prof. dr hab. Krzysztof Kula,
y wiceprzewodniczący – prof. dr hab. Michał Bokiniec,
y sekretarz – dr Jolanta Słowikowska-Hilczer,
y skarbnik – mgr Renata Walczak.

y Członkowie:
y dr Szymon Bakalczuk,
y dr hab. Barbara Bilińska,
y dr Ireneusz Salata,
y prof. dr hab. Marian Semczuk,
y prof. dr hab. Czesław Szymkiewicz,
y prof. dr hab. Jan Tomala,
y prof. dr hab. Jerzy Warchoł.
Siedzibą władz naczelnych Towarzystwa została Łódź. Zatwierdzono także pierwszy Statut Polskiego Towarzystwa Andrologicznego. Towarzystwo zostało zarejestrowane w 1994 r. przez Sąd Wojewódzki w Łodzi. Od 1995 r. PTA jest afiliowane przy ISA. Prof. Krzysztof Kula, pierwszy Przewodniczący Zarządu Głównego PTA, został wybrany na drugą kadencję w 1998 r. W latach 2002–2006 i 2007–2011 Przewodniczącym był prof. Grzegorz Jakiel. W latach 2011–2014 i ponownie w kadencji 2015–2019 Przewodniczącą była prof. Jolanta Słowikowska-Hilczer.
W 2019 r.Przewodniczącym został dr Szymon Bakalczuk.Prof. Grzegorz Jakiel (Lublin) – nowo wybrany Przewodniczący PTA, Łódź, 2001 r.Konferencja PTA – 20. Dzień Andrologiczny, Lublin, 2018 r. Od lewej: dr Szymon Bakalczuk (obecny Przewodniczący PTA), prof. Jolanta Słowikowska-Hilczer, prof. Marian Semczuk (Członek Honorowy PTA, Lublin)Konferencja PTA – 14. Dzień Andrologiczny, Łódź, 2012 r. Członek Honorowy PTA prof. Dimitrios Adamopoulos (Ateny, Grecja) i Przewodnicząca dr hab. Jolanta Słowikowska-HilczerProf. Barbara Bilińska (Członek Honorowy PTA, Kraków). Konferencja PTA – 21. Dzień Andrologiczny, Łódź, 2019 r.Konferencja PTA – 14. Dzień Andrologiczny, Łódź, 2012 r. Członek Honorowy PTA prof. Leszek Bablok (Warszawa)Konferencja PTA – 21. Dzień Andrologiczny, Łódź, 2019 r. Prof. Ewa Rajpert-DeMeyts (Członek Honorowy PTA)Konferencja PTA – 17. Dzień Andrologiczny, Poznań, 2015 r. Od lewej prof. Piotr Jędrzejczak (Poznań), prof. Jolanta Słowikowska-Hilczer (Łódź), Yvonne Lundberg-Giwercman Malmö, Szwecja), Aleksander Giwercman (Członek Honorowy PTA, Malmö, Szwecja), prof. Krzysztof Kula (Członek Honorowy PTA, Łódź)Wręczenie Nagrody Młodych im. Prof. Michała Bokińca dr Aleksandrze Rył (Szczecin), Konferencja PTA – 20. Dzień Andrologiczny, Lublin, 2018 r.Sympozjum Satelitarne Międzynarodowego Kongresu Andrologii, Kraków, 1997 r. Członkowie Honorowi PTA. Od lewej: prof. Marian Semczuk (Lublin), prof. Anna Steinberger (Houston, USA) i prof. Emil Steinberger (Houston, USA)Kurs badania nasienia. Konferencja PTA – 15. Dzień Andrologiczny, Międzyzdroje, 2013 r.Polscy uczestnicy Międzynarodowego Kongresu Andrologii, Salzburg, 1997 r. Od lewej: dr hab. Leszek Bablok (Warszawa), dr hab. Marek Mędraś (Wrocław), dr Jan K. Wolski (Warszawa), prof. Krzysztof Kula (Łódź), dr Ewa Mędraś (Wrocław), dr Jolanta Słowikowska-Hilczer (Łódź), dr Ireneusz Salata (Łódź), mgr Renata Walczak (Łódź), dr M. Wielgoś (Warszawa), dr Stanisław Frącki (Warszawa), dr Małgorzata Piasecka (Szczecin), dr Maria Laszczyńska (Szczecin), mgr Krystyna Zieniuk (Warszawa), dr Sławomir Zieniuk (Warszawa)10. Europejski Kongres Andrologii, Budapeszt, 2018 r. Od lewej: prof. Olimpia Sipak-Szmigiel (Szczecin), prof. Maria Laszczyńska (Szczecin), dr hab. Iwona Rotter (Szczecin), dr hab. Monika Frączek (Poznań), dr Elżbieta Oszukowska (Łódź), Shennen Keyser (RPA), dr Jan K. Wolski (Warszawa), prof. Małgorzata Piasecka (Szczecin), dr hab. Katarzyna Marchlewska (Łódź), dr hab. Renata Walczak-Jędrzejowska (Łódź), dr Marcin Radko (Warszawa)Egzamin European Academy of Andrology, Budapeszt, 2018 r. Między innymi polscy uczestnicy, którzy uzyskali tytuł „clinical andrologist”: dr Mariusz Kazmirowicz (Gdynia), dr Artur Pietrusa (Siewierz), dr hab. Piotr Kocełak (Katowice), dr Paweł Pilch (Kraków) oraz jeden z egzaminatorów – prof. Jolanta Słowikowska-Hilczer (Łódź)Konferencja PTA – 20. Dzień Andrologiczny, Lublin, 2018 r.Egzamin do Certyfikatu z andrologii klinicznej. Konferencja PTA – 19. Dzień Andrologiczny, Kraków, 2017 rW grudniu 1994 r. PTA liczyło 190, a w grudniu 2019 r. – 258 członków zwyczajnych. Członkami PTA są lekarze, głównie o specjalizacjach ginekologia, endokrynologia, urologia, choroby wewnętrzne, a także diagności laboratoryjni, biolodzy, epidemiolodzy i lekarze weterynarii.
Towarzystwo kilkakrotnie przyznało tytuł Członka Honorowego PTA:

y prof. Emilowi Steinbergerowi (Houston, Texas, USA) w 1997 r.,
y prof. Annie Steinberger (Houston, Texas, USA) w 1997 r.,
y prof. Michałowi Bokińcowi (Lublin) w 2002 r.,
y prof. Marianowi Semczukowi (Lublin) w 2007 r.,
y prof. Leszkowi Bablokowi (Warszawa) w 2011 r.,
y prof. Dimitriosowi Adamopoulosowi (Ateny, Grecja)w 2011 r.,
y prof. Ewie Rajpert-DeMeyts (Kopenhaga, Dania) w 2015 r.,
y prof. Krzysztofowi Kuli (Łódź) w 2015 r.,
y prof. Barbarze Bilińskiej (Kraków) w 2019 r.,
y prof. Aleksandrowi Giwercmanowi (Malmö, Szwecja) w 2019 r.


Z okazji 20-lecia PTA w 2014 r. wręczono Medale Zasłużonym dla Polskiego Towarzystwa Andrologicznego: prof. Krzysztofowi Kuli i prof. Grzegorzowi Jakielowi – byłym przewodniczącym PTA. Od 2006 r. PTA przyznaje corocznie Nagrodę Młodych im. prof. Michała Bokińca. Nagroda przyznawana jest za pracę naukową z dziedziny andrologii opublikowaną w roku poprzedzającym jej przyznanie, osobom do 35. roku życia.

Dotychczas Nagrodę otrzymali:
y 2006 – dr n. med. Paweł Jóźków,
y 2007 – dr hab. n. med. Ewa Jankowska,
y 2008 – dr n. biol. Ilona Kopera,
y 2009 – dr n. med. Anna Gumińska,
y 2010 – dr hab. n. med. Ewa Jankowska,
y 2012 – dr n. biol. Anna Hejmej,
y 2013 – dr n. biol. Marta Zarzycka,
y 2014 – dr n. biol. Anna Hejmej,
y 2015 – mgr biol. Ewelina Górowska,
y 2016 – dr n. med. Marta Olszewska,
y 2017 – dr n. biol. Katarzyna Chojnacka,
y 2018 – dr n. med. Aleksandra Rył,
y 2019 – dr n. med. Kamil Gill.

PTA organizuje co roku konferencje naukowe, tzw. Dni Andrologiczne, początkowo w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą, a od 2012 r. w różnych miastach w Polsce (kolejno Łódź, Międzyzdroje, Bydgoszcz, Poznań, Gdańsk, Kraków, Lublin, Łódź). Odbyło się już 21 tego typu spotkań. Członkowie Towarzystwa mają okazję wysłuchać wykładów polskich i zagranicznych autorytetów z dziedziny andrologii, a także przedstawić własne prace naukowe. Jedną z ważniejszych inicjatyw PTA było zorganizowanie w Krakowie w 1997 r. Sympozjum Satelitarnego dla VI Międzynarodowego Kongresu Andrologii w Salzburgu. Sympozjum poświęcone było hormonalnej kontroli spermatogenezy. Członkowie PTA uczestniczą licznie w zagranicznych konferencjach naukowych organizowanych przez ISA oraz EAA, gdzie wielokrotnie byli nagradzani za prezentowane prace naukowe. Wielu członków PTA było uhonorowanych zaproszeniem do wygłoszenia wykładów. Członkowie PTA aktywnie uczestniczą w europejskich inicjatywach andrologicznych organizowanych przez EAA. Prof. Krzysztof Kula był jednym z założycieli EAA, członkiem pierwszego Zarządu w latach 1992–2002, a także członkiem Komisji Publikacyjnej i Akredytacji Centrów Kształcenia Klinicznego EAA w latach 2007–2010. W 2006 r. prof. Jolanta SłowikowskaHilczer została wybrana członkiem Zarządu EAA na lata 2007–2010, a także członkiem Komisji Akredytacji Centrów Kształcenia Klinicznego EAA i Komisji Edukacji, której członkiem jest nadal. W 2019 r. prof. SłowikowskaHilczer wygłosiła wykład na Konferencji Amerykańskiego Towarzystwa Andrologicznego jako przedstawiciel EAA.

Członkami rzeczywistymi (ang. full members) EAA są:
y prof. Krzysztof Kula od 1992 r.,

y prof. Jolanta Słowikowska-Hilczer od 1994 r.,
y prof. Barbara Bilińska od 2008 r.,
y prof. Piotr Jędrzejczak od 2008 r.,
y prof. Grzegorz Jakiel od 2010 r.

Prof. Krzysztof Kula był założycielem i pierwszym dyrektorem jedynego w Polsce Centrum Kształcenia Klinicznego Europejskiej Akademii Andrologii. Obecnym dyrektorem jest prof. Jolanta Słowikowska-Hilczer. Centrum przygotowało dotychczas 18 lekarzy, którzy uzyskali Europejski Certyfikat androloga klinicznego. Członkowie PTA uczestniczą w krajowych i międzynarodowych kursach podyplomowych z dziedziny andrologii. Pomimo że istnieje wielka potrzeba szerszego i jednolitego kształcenia w dziedzinie andrologii oraz coraz większego zainteresowania młodych lekarzy problemami andrologicznymi nadal nie udało się utworzyć specjalizacji lub umiejętności z tej dziedziny. W odpowiedzi na tę potrzebę PTA od 2017 r. prowadzi kursy dla lekarzy, które przygotowują się do egzaminu do Certyfikatu z andrologii klinicznej organizowanego przez PTA (Przewodniczący Komisji ds. Certyfikatu: prof. Piotr Jędrzejczak i prof. Jolanta SłowikowskaHilczer). Dotychczas certyfikat uzyskało 75 lekarzy. W latach 2010–2012 r. pod patronatem PTA w Krakowie prowadzone były kursy z seminologii (koordynator dr Leszek Bergier). Od 2016 r. PTA we współpracy z Krajową Izbą Diagnostów Laboratoryjnych (KIDL) prowadzi praktyczne kursy badania nasienia metodą manualną według procedur rekomendowanych przez WHO. Dotychczas przeszkolono 300 diagnostów. W ramach tej współpracy opracowano w języku polskim rekomendacje PTA i KIDL dotyczące procedur wykonywania badania nasienia zgodnie z wytycznymi WHO (koordynatorzy dr hab. Renata Walczak-Jędrzejowska i dr hab. Katarzyna Marchlewska). W 1998 r. ukazał się pierwszy polski podręcznik andrologii zatytułowany „Andrologia” pod redakcją prof. Mariana Semczuka i prof. Macieja Kurpisza. W 2013 r. pod patronatem PTA został wydany podręcznik pt. „Układ płciowy męski. Badania doświadczalne i kliniczne” pod redakcją prof. Małgorzaty Piaseckiej. W 2020 r. planowane jest wydanie podręcznika pt. „Andrologia – zdrowie mężczyzny od fizjologii do patologii” pod redakcją prof. Jolanty Słowikowskiej-Hilczer. Na początku lat 90. XX w. ukazało się kilka numerów czasopisma naukowego „Postępy Andrologii” pod redakcją dr Grzegorza Szymczyńskiego. Od 2014 r. PTA wznowiło wydawanie czasopisma pod tytułem „Postępy Andrologii Online”, które dostępne jest na stronie internetowej www.postepyandrologii.pl i ukazuje się dwa razy w roku. Redaktorem naczelnym jest prof. Małgorzata Piasecka. PTA prowadzi stronę internetową http://www.andrologia-pta.com.pl/, gdzie znajdują się informacje na temat aktualnych aktywności, a także terminarz imprez o tematyce andrologicznej odbywających się w Polsce i na świecie. Oprócz działalności w PTA jego członkowie są aktywni także w innych współpracujących towarzystwach: prof. Barbara Bilińska była Przewodniczącą Komisji Andrologii Komitetu Biologii Rozrodu Polskiej Akademii Nauk, prof. Barbara Darewicz jest Przewodniczącą Sekcji Seksuologii i Andrologii Polskiego Towarzystwa Urologicznego (PTU), prof. Jolanta SłowikowskaHilczer jest Przewodniczącą Sekcji Andrologii Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego (PTE), a prof. Grzegorz Jakiel jest Przewodniczącym Sekcji Andrologii PTG. Pomimo że andrologia jest młodą dziedziną nauki, wydaje się, że w ostatnich 30 latach ugruntowała swoją pozycję w medycynie i nauce. Polskie Towarzystwo Andrologiczne było i – mamy nadzieję – nadal będzie siłą napędową ruchu andrologicznego w Polsce. Tym krótkim przypomnieniem historii PTA pragniemy podziękować wszystkim założycielom, przewodniczącym, członkom Zarządu i członkom Towarzystwa, a także organizatorom konferencji i szkoleń, redaktorom podręczników i czasopism oraz wszystkim wspierającym polską andrologię, których aktywność przyczyniła się do jej sukcesu.

WPŁYW LEKÓW IMMUNOSUPRESYJNYCH NA MĘSKI UKŁAD PŁCIOWY THE INFLUENCE OF IMMUNOSUPPRESSIVE AGENTS ON MALE REPRODUCTIVE SYSTEM

Marta Grabowska *, Małgorzata Piasecka
Zakład Histologii i Biologii Rozwoju, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
*Autor do korespondencji/corresponding author: Zakład Histologii i Biologii
Rozwoju, Pomorski Uniwersytet Medyczny
w Szczecinie, ul. Żołnierska 48, 71–210 Szczecin
tel.: +48 91 4800908, e-mail: martag@pum.edu.pl
Otrzymano/received: 30.05.2020 r. • Zaakceptowano/accepted: 28.06.2020 r.
DOI: 10.26404/PAO_2353-8791.2020.02


Marta Grabowska – dr n. med., absolwentka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego
w Szczecinie, biolog i biotechnolog. Laureatka nagród Rektora Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego
w Szczecinie. Pierwszy autor i współautor artykułów naukowych, opublikowanych w renomowanych polskich i zagranicznych czasopismach naukowych. Członek Polskiego Towarzystwa
Andrologicznego, Polskiego Towarzystwa Biologii Komórki, Polskiego Towarzystwa Histochemików
i Cytochemików oraz Polskiego Towarzystwa Biologii Rozrodu. Od 2015 r. asystent w Zakładzie
Histologii i Biologii Rozwoju Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.
Jej główne zainteresowania naukowe skupiają się na analizie wpływu wybranych schematów leczenia immunosupresyjnego na męski układ płciowy

Marta Grabowska – PhD, graduate of the West Pomeranian University of Technology in Szczecin as biologist and
biotechnologist. Award winner of the Rector of the Pomeranian Medical University in Szczecin. The first author
and co-author of articles published in renowned Polish and foreign scientific journals. Member of the Polish Society
of Andrology, Polish Society of Cell Biology, Polish Society of Histochemistry and Cytochemistry as well as Polish
Society of Reproductive Biology. From 2015 assistant in Department of Histology and Developmental Biology at
Pomeranian Medical University in Szczecin. Her main research interests are focused on analysis of the effects of
selected immunosuppressive treatment protocols on male reproductive system.


Streszczenie
W niniejszym artykule zawarto podsumowanie dotychczasowej wiedzy na temat potencjalnego wpływu leków immunosupresyjnych na oś podwzgórze–przysadka–gonada, gonadę męską, najądrze i prostatę. Podstawą uzyskanych informacji są przede wszystkim badania przeprowadzone na zwierzętach z wykorzystaniem leków immunosupresyjnych najczęściej stosowanych w praktyce klinicznej u osób po przeszczepach narządów: cyklosporyny A, takrolimusu, rapamycyny, mykofenolanu mofetylu i prednizonu. Nie zawsze jednak wyniki badań doświadczalnych są zgodne. Najwięcej badań naukowych odnosi się do gonady męskiej. W jej tkance śródmiąższowej obserwuje się zwłóknienie, obrzęk, przekrwienie naczyń włosowatych i spadek objętości komórek Leydiga. Ponadto stwierdza się zmniejszenie średnicy i atrofię kanalików nasiennych, wakuolizację i dezorganizację nabłonka plemnikotwórczego, nieprawidłowy rozwój spermatyd, zredukowaną aktywność fagocytarną komórek Sertolego, złuszczanie komórek germinalnych do światła kanalika, a także zmniejszenie liczby plemników. Należy zwrócić uwagę, że leki immunosupresyjne wywierają niekorzystny wpływ na plemniki W niniejszym artykule zawarto podsumowanie dotychczasowej wiedzy na temat potencjalnego wpływu leków immunosupresyjnych na oś podwzgórze–przysadka–gonada, gonadę męską, najądrze i prostatę. Podstawą uzyskanych informacji są przede wszystkim badania przeprowadzone na zwierzętach z wykorzystaniem leków immunosupresyjnych najczęściej stosowanych w praktyce klinicznej u osób po przeszczepach narządów: cyklosporyny A, takrolimusu, rapamycyny, mykofenolanu mofetylu i prednizonu. Nie zawsze jednak wyniki badań doświadczalnych są zgodne. Najwięcej badań naukowych odnosi się do gonady męskiej. W jej tkance śródmiąższowej obserwuje się zwłóknienie, obrzęk, przekrwienie naczyń włosowatych i spadek objętości komórek Leydiga. Ponadto stwierdza się zmniejszenie średnicy i atrofię kanalików nasiennych, wakuolizację i dezorganizację nabłonka plemnikotwórczego, nieprawidłowy rozwój spermatyd, zredukowaną aktywność fagocytarną komórek Sertolego, złuszczanie komórek germinalnych do światła kanalika, a także zmniejszenie liczby plemników. Należy zwrócić uwagę, że leki immunosupresyjne wywierają niekorzystny wpływ na plemniki

Abstract

The presented article summarizes the current knowledge about the potential impact of immunosuppressive agents on the hypothalamicpituitary-gonadal axis, male gonad, epididymis and prostate. The information is mainly obtained from animal studies with the use of immunosuppressive drugs (cyclosporin A, tacrolimus, rapamycin, mycophenolate mofetil and prednisone), the most commonly used in clinical practice in organ transplant recipients. However, the results of experimental studies are not always consistent. Most of the scientific reports refer to the male gonad. In the interstitial tissue of the gonad fibrosis, edema, capillary congestion and a decrease in the Leydig cell volume were observed. In addition, reduced diameter of the seminiferous tubules and their atrophy, vacuolization and disorganization of the seminiferous epithelium, abnormal spermatid development, reduced phagocytic activity of Sertoli cells, exfoliation of germinal cells into the lumen of the tubule, as well as a decrease in sperm cells count were found. It should be noted that immunosuppressants have an detrimental effect on sperm cells not only through the male gonad, but also through impaired epididymal function, which may lead to decrease in epididymal sperm cell concentration, motility and morphology. In turn, the negative effect of immunosuppressive drugs on the prostate is manifested by a reduction of the lumen of the glands, atrophy of their epithelium and reduction of secretory capacity, as well as atrophy of stromal components. The described abnormalities may be of clinical relevance for male fertility. Unfortunately, most of the available studies concern the effects of single immunosuppressive drugs on the male reproductive system, however in patients after organ transplantation monotherapy is used extremely rare. In clinical practice, treatment is most often based on 3-drug regimens, therefore it is a justified need for research to determine the effect of these regimens on male fertility. It seems that in patients planning fatherhood, some modifications of immunosuppressive treatment protocols should be considered, which would increase the chances of reproductive success. However, it should be emphasized that conversion of treatment is not always recommended, as it is more important to maintain the proper functioning of the transplant than to improve the patient’s reproductive capacity. Key words: immunosuppressive drugs, male gonad, epididymis, prostate, spermatozoa

Skróty / Abbreviations

4E-BP1 ‒ białko wiążące eukariotyczny czynnik inicjacji translacji 4E (ang. eukaryotic translation initiation factor 4E-binding protein 1); ACTH ‒ hormon adrenokortykotropowy (ang. adrenocorticotropic hormone); AP-1 ‒ białko aktywatorowe 1 (ang. activator protein-1); ATP – adenozynotrifosforan (ang. adenosine triphosphate); CaM – kalmodulina (ang. calmodulin); cAMP ‒ cykliczny adenozynomonofosforan (ang. cyclic adenosine monophosphate); CaN – kalcyneuryna (ang. calcineurin); CDK ‒ kinaza zależna od cyklin (ang. cyclin-dependent kinase); CsA – cyklosporyna A (ang. cyclosporin A); CyPA ‒ cyklofilina A (ang. cyclophilin A); FK506 – takrolimus (ang. tacrolimus); FKBP12 – białko wiążące takrolimus 12 (ang. FK506 binding protein 12); FRB ‒ domena wiążąca FKBP12-rapamycyna (ang. FKBP12-rapamycin binding domain); GCR – receptor dla glikokortykosteroidów (ang. glucocorticoid receptor); GMP ‒ monofosforan guanozyny (ang. guanosine 5’-monophosphate); GRE – element odpowiedzi na glikokortykosteroidy (ang. glucocorticoid response element); GS – glikokortykosteroidy (ang. glucocorticosteroids); GTP ‒ guanozyno-5’-trifosforan (ang. guanosine-5’-triphosphate); hsp ‒ białka szoku cieplnego (ang. heat shock proteins); IFNγ ‒ interferon γ (ang. interferon γ); IL-2 – interleukina 2 (ang. interleukin 2); IL-3 – interleukina 3 (ang. interleukin 3); IL-4 – interleukina 4 (ang. interleukin 4); IL-5 – interleukina 5 (ang. interleukin 5); IMP ‒ inozyno-5’-monofosforanu (ang. inosine-5’-monophosphate); IMPDH ‒ dehydrogenaza inozyno-5’-monofosforanu (ang. inosine-5’-monophosphate dehydrogenase); mGCR ‒ receptorów glikokortykosteroidowych związanych z błoną (ang. membrane-bound glicorticoid receptor); MMF – mykofenolan mofetylu (ang. mycophenolate mofetil); MPA – kwas mykofenolowy (ang. mycophenolic acid); mTOR – ssaczy cel rapamycyny (ang. mammalian target of rapamycin); mTORC1 ‒ kompleks 1 kinazy mTOR (ang. mammalian target of rapamycin complex 1); mTORC2 ‒ kompleks 2 kinazy mTOR (ang. mammalian target of rapamycin complex 2); NAD ‒ dinukleotyd nikotynoamidoadeninowy (ang. nicotinamide-adenine-dinucleotide); NFATc – jądrowy czynnik pobudzonych limfocytów T (ang. nuclear factor of activated T-cells); NF-κB ‒ jądrowy czynnik transkrypcyjny κ aktywowanych komórek B (ang. nuclear factor κ-light-chain-enhancer of activated B cells); PAGE4 – gen 4 związany z prostatą (ang. prostate-associated gene 4); PKA ‒ kinaza białkowa A (ang. protein kinase A); PKC ‒ kinaza białkowa C (ang. protein kinase C); PSA – swoisty antygen sterczowy (ang. prostate-specific antigen); RAPA – rapamycyna (ang. rapamycin); S6K1 ‒ kinaza rybosomalna S6 (ang. ribosomal protein S6 kinase 1); TCR ‒ receptor komórek T (ang. T cell receptor); TGFβ – transformujący czynnik wzrostu β (ang. transforming growth factor β); TNFα – czynnik martwicy nowotworu α (ang. tumor necrosis factor α); XMP ‒ ksantozyno-5’-monofosforan (ang. xanthosine-5’-monophosphate).

Leki immunosupresyjne są powszechnie stosowane w praktyce klinicznej w niektórych chorobach zapalnych i autoimmunologicznych, a także w celu zminimalizowania reakcji odrzucania przeszczepionych narządów unaczynionych Gummert i wsp., 1999; Mahmud i wsp.,2010 Ważnym elementem terapii jest dobór odpowiedniego schematu immunosupresyjnego, który będzie wywierał hamujący wpływ na układ odpornościowy, wykazując jednocześnie niski wskaźnik działań niepożądanych . Mahmud i wsp.,2010 U pacjentów po transplantacji narządów standardowe protokoły leczenia immunosupresyjnego są zwykle oparte na kombinacjach trzech leków, pochodzących z różnych klas. Konwencjonalne schematy obejmują: inhibitory kalcyneuryny – cyklosporynę A (CsA, ang. cyclosporin A) i takrolimus (FK506, ang. tacrolimus), inhibitory syntezy puryn np. mykofenolan mofetylu (MMF, ang. mycophenolate mofetil), glikokortykosteroidy (GS, ang. glucocorticosteroids) np. prednizon, jak również inhibitory kinazy ssaczego celu rapamycyny (mTOR, ang. mammalian target of rapamycin) np. rapamycynę (RAPA, ang. rapamycin). (Lim i wsp., 2017) Obecnie w wyniku stosowania leków immunosupresyjnych obserwuje się znaczny spadek liczby odrzuconych przeszczepów, jednak jest on proporcjonalny do wzrostu częstości występowania zakażeń i nowotworów złośliwych u biorców przeszczepu. (Gummert i wsp., 1999) Co więcej, długotrwałe podawanie leków immunosupresyjnych może być związane z podwyższonym ryzykiem występowania chorób układu sercowo-naczyniowego lub nefrotoksyczności, co w efekcie może prowadzić do przewlekłej dysfunkcji przeszczepu. de Mattos i wsp., 2000; Miller, 2002 Należy również podkreślić, że immunosupresanty z reguły mogą wywierać niekorzystny wpływ na męski układ płciowy Masuda i wsp., 2003; Rovira i wsp., 2012; Srinivas i wsp., 1998. Zwykle po 6 miesiącach od udanego przeszczepu nerki u pacjentów następuje normalizacja płodności, jednak wciąż nie wiadomo, czy odzyskanie płodności jest całkowite. McKay i wsp., 2005; Saha i wsp., 2002 Niektóre badania sugerują, że u osób po transplantacji innych narządów, pomimo zachowania prawidłowej funkcji przeszczepu, nadal mogą występować zaburzenia w zakresie zdolności reprodukcyjnych. Malavaud i wsp., 2000 Nie można pominąć faktu, że poszczególne leki immunosupresyjne charakteryzują się odmiennym mechanizmem działania i mogą one wywierać podobne lub różne efekty na narządy męskiego układu płciowego (tabela 1).

andrologia andrologia andrologia andrologia

Leki immunosupresyjne i ich mechanizm działania

Leki immunosupresyjne i ich mechanizm działania

Cyklosporyna A Cyklosporyna A jest 11-aminokwasowym lipofilowym cyklicznym peptydem, który został po raz pierwszy wyizolowany z grzyba Tolypocladium inflatum. W 1976 r. dowiedziono, że CsA ma bardzo silne właściwości immunomodulujące i wykazuje specyficzną aktywność immunosupresyjną, dzięki czemu stanowi ona podstawę w leczeniu klinicznym opartym na hamowaniu odpowiedzi układu odpornościowego u pacjentów po przeszczepach narządów. (Borel i wsp., 1994) Molekularny mechanizm działania CsA polega na hamowaniu aktywacji limfocytów T poprzez blokowanie transkrypcji genów dla poszczególnych cytokin. Po wejściu do limfocytu T CsA wiąże się specyficznie z cytozolową cyklofiliną A (CyPA, ang. cyclophilin A), należącą do grupy białek cytoplazmatycznych zwanych immunofilinami. Powstały kompleks wiąże się bezpośrednio z kalcyneuryną (CaN, ang. calcineurin) i hamuje jej działanie. Kalcyneuryna jest fosfatazą zależną od jonów wapnia i kalmoduliny (CaM, ang. calmodulin) i stanowi kluczowy element szlaku sygnałowego prowadzącego do pobudzenia i różnicowania limfocytów T. Zaangażowanie receptora komórek T (TCR, ang. T cell receptor) z pokrewnym ligandem indukuje podwyższenie wewnątrzkomórkowego stężenia wapnia, a następnie aktywację CaM, która wchodzi w interakcję z CaN, prowadząc do jej aktywacji. Kalcyneuryna defosforyluje jądrowe białka regulatorowe, takie jak jądrowy czynnik aktywowanych komórek T (NFATc, ang. nuclear factor of activated T-cells), ułatwiając tym samym ich translokację z cytoplazmy do jądra komórkowego, gdzie regulują one ekspresję genów dla licznych cytokin (rycina 1). (Knoop i wsp., 2004;) ( Matsuda i Koyasu, 2000) Hamowanie aktywności CaN przez kompleks CyPA-CsA upośledza aktywację limfocytów T, uniemożliwiając tym samym syntezę cytokin, do których należą interferon γ (IFNγ, ang. interferon γ), czynnik martwicy nowotworu α (TNFα, ang. tumor necrosis factor α) oraz interleukiny 2 (IL-2, ang. interleukin 2), 3 (IL-3, ang. interleukin 3), 4 (IL-4, ang. interleukin 4) i 5 (IL-5, ang. interleukin 5). (Danovitch, 2007;) ( Knoop i wsp., 2004) Ponadto CsA nasila ekspresję transformującego czynnika wzrostu β (TGFβ, ang. transforming growth factor β), który hamuje proliferację limfocytów T stymulowaną przez IL-2 i może wywierać efekty profibrogenne, stymulujące włóknienie. (Danovitch, 2007;) ( Knoop i wsp., 2004) Takrolimus

Takrolimus jest hydrofobowym, makrocyklicznym antybiotykiem, który został po raz pierwszy wyizolowany w 1984 r. z fermentującej hodowli promieniowca Streptomyces tsukubaensis, który pochodził z próbki gleby pozyskanej z rejonu Tsukuba w Japonii. Właściwości immunosupresyjne FK506 wykazano w 1987 r. i wkrótce po tym dowiedziono, że lek ten może stanowić alternatywę dla CsA. Pomimo że FK506 nie wykazuje homologii strukturalnej do CsA, charakteryzuje się analogicznym mechanizmem działania. ( Goto i wsp., 1987;) ( Knoop i wsp., 2004;) ( Thomson i wsp., 1995) Takrolimus podobnie jak CsA jest zaliczany do inhibitorów CaN, jednak wykazuje on 50–100-krotnie silniejsze działanie niż CsA. Lek ten wpływa na transdukcję andrologia andrologia sygnału w limfocytach T, co wiąże się z zahamowaniem ekspresji genów dla wybranych cytokin. Takrolimus tworzy kompleks z cytoplazmatycznym białkiem receptorowym, należącym do klasy immunofilin, tj. białkiem wiążącym takrolimus 12 (FKBP12, ang. FK506 binding protein 12). Kompleks FK506-FKBP12 wiąże się z CaN, hamując tym samym jej aktywność enzymatyczną (rycina 2). W efekcie następuje inhibicja transdukcji sygnałów zależnej od jonów Ca2+ i inaktywacja czynników transkrypcyjnych regulujących transkrypcję genów dla cytokin . (Danovitch, 2007;) ( Gummert i wsp., 1999;) ( Knoop i wsp., 2004;) ( Schreiber i Crabtree, 1992;) ( Thomson i wsp., 1995) Co ciekawe, FK506 wykazuje większe powinowactwo wiązania z FKBP12 niż CsA z CyPA (Schreiber,1991). ( Thomson i wsp., 1995) Wykazano również, że FK506 w aktywowanych limfocytach T hamuje ekspresję genów dla IL-3, IL-4, TNFα i IFNγ . (Kino i wsp., 1987) Mykofenolan mofetylu Mykofenolan mofetylu stanowi produkt fermentacji grzybów z rodzaju Penicillium brevicompactum i gatunków pokrewnych. Jest on prolekiem, którego aktywny składnik stanowi kwas mykofenolowy (MPA, ang. mycophenolic acid). (Allison i Eugui, 1996;) ( Gummert i wsp., 1999) Właściwości immunosupresyjne MMF wykazano już w 1969 r., ale dopiero w 1995 r. został on zatwierdzony do stosowania w transplantologii klinicznej w celu zapobiegania ostremu odrzucaniu przeszczepionych narządów. Mykofenolan mofetylu jest stosowany w postaci półsyntetycznego 2-morfolino-etylowego estru MPA . (Gummert i wsp., 1999;) ( Mitsui i Suzuki, 1969;) ( Ritter i Pirofski, 2009) Mykofenolan mofetylu hamuje syntezę DNA oraz proliferację limfocytów T i B. Mechanizm działania immunosupresyjnego MMF polega na silnej, selektywnej i odwracalnej inhibicji dehydrogenazy inozyno-5’-monofosforanu (IMPDH, ang. inosine-5’-monophosphate dehydrogenase), która jest kluczowym enzymem w biosyntezie guanozyny de novo. (Ransom, 1995) Dehydrogenaza inozynomonofosforanu katalizuje reakcję utleniania inozyno- -5’-monofosforanu (IMP, ang. inosine-5’-monophosphate) do ksantozyno-5’-monofosforanu (XMP, ang. xanthosine- -5’-monophosphate), jednocześnie redukując dinukleotyd nikotynoamidoadeninowy (NAD, ang. nicotinamide-adenine-dinucleotide). Ksantozyno-5’-monofosforan przechodzi w monofosforan guanozyny (GMP, ang. guanosine 5’-monophosphate), który z kolei jest przekształcany w guanozyno-5’-trifosforan (GTP, ang. guanosine-5’-triphosphate) niezbędny do syntezy DNA i proliferacji komórek (rycina 3). Ograniczenie syntezy nukleotydów guanozynowych prowadzi w efekcie do hamowania proliferacji limfocytów T i B. ( Ritter i Pirofski,) ( Sun i wsp., 2008) Zaletą MMF jest preferencyjne hamowanie IMPDH typu II, która jest charakterystyczna prawie wyłącznie dla aktywowanych limfocytów. Pozostałe komórki organizmu mogą wykorzystać inne alternatywne drogi syntezy guanozyny. ( Ritter i Pirofski, 2009;) ( Sun i wsp., 2008) W limfocytach MPA może skutecznie indukować zatrzymanie cyklu komórkowego w późnej fazie G1. Wykazano, że MPA hamuje indukcję cykliny D3, będącej głównym składnikiem kinazy zależnej od cyklin (CDK, ang. cyclin-dependent kinase), a także degradację inhibitora CDK – białka p27kip1, co w efekcie powoduje zatrzymanie cyklu komórkowego w fazie G1. (Laliberté i wsp., 1998) Glikokortykosteroidy Glikokortykosteroidy należą do leków stosowanych w transplantologii klinicznej ze względu na swoje wielokierunkowe działanie. Spośród GS w schematach leczenia immunosupresyjnego najczęściej są wykorzystywane prednizon, prednizolon i metyloprednizolon, które posiadają właściwości immunosupresyjne i przeciwzapalne. Po raz pierwszy zastosowano je w leczeniu odrzutu po transplantacji narządów w latach 60. XX w. (Danovitch, 2007;) ( Steiner i Awdishu, 2011) Klasyczny mechanizm działania GS opiera się na ich wpływie na ekspresję genów kodujących mediatory procesu zapalnego. W związku z obecnością swoistych wewnątrzkomórkowych receptorów cytoplazmatycznych prawie we wszystkich komórkach organizmu GS wywierają różnorodne efekty na poszczególne narządy i tkanki. W przypadku braku liganda receptor dla glikokortykosteroidów (GCR, ang. glucocorticoid receptor) występuje w cytoplazmie w postaci kompleksów zawierających białka opiekuńcze, np. p23, białka szoku cieplnego (hsp, ang. heat shock proteins) hsp90, hsp70 lub immunofiliny. (Ramamoorthy i Cidlowski, 2016;) ( Stahn i wsp., 2007) Niezwiązane GS pasywnie dyfundują przez błonę komórkową do wnętrza komórek, gdzie wiążą się z cytozolowym GCR. Zapoczątkowuje to zmiany konformacji przestrzennej receptora i oddysocjowanie białek, które były wcześniej związane z GCR. Kompleks GS-GCR zostaje aktywowany i przemieszcza się do jądra komórkowego, gdzie działa jako czynnik transkrypcyjny i bezpośrednio oddziałuje z sekwencjami regulatorowymi DNA, zwanymi elementami odpowiedzi na glikokortykosteroidy (GRE, ang. glucocorticoid response elements) (rycina 4). Sekwencje te są zlokalizowane w rejonie regulatorowym genów, które kodują białka syntetyzowane w odpowiedzi na GS. Przyłączenie kompleksu GS-GCR do GRE może prowadzić do aktywacji (dochodzi do połączenia z tzw. pozytywnymi miejscami GRE) lub do represji (dochodzi do połączenia z tzw. negatywnymi miejscami GRE) określonych genów . (Barnes, 2006;) ( Ramamoorthy i Cidlowski, 2016;) ( Stahn i wsp., 2007) Pierwotnie sądzono, że hamowanie syntezy wielu białek zapalnych poprzez supresję ich ekspresji genów odbywa się w wyniku interakcji kompleksu GS-GCR z negatywnymi miejscami GRE. Jednak negatywne GRE wykazano jedynie na kilku genach, które nie obejmują sekwencji kodujących białka zapalne. (Ismaili i Garabedian, 2004) Dowiedziono, że zahamowanie transkrypcji wybranych genów dla cytokin przez GS może mieć charakter niegenomowy i przebiegać w sposób pośredni andrologia andrologia andrologia andrologia andrologia andrologia poprzez oddziaływanie kompleksu GS-GCR z aktywowanymi czynnikami transkrypcyjnymi, bez konieczności wiązania się z GRE. Wykazano, że GS hamują działanie prozapalnych czynników transkrypcyjnych, takich jak białko aktywatorowe 1 (AP-1, ang. activator protein-1) i jądrowy czynnik transkrypcyjny κ aktywowanych komórek B (ang. nuclear factor κ-light-chain-enhancer of activated B cells), regulujących ekspresję genów kodujących wiele białek zapalnych, do których należą cytokiny (rycina 4). ( (Barnes i Adcock, 2003)) W ostatnich latach potwierdzono istnienie receptorów glikokortykosteroidowych związanych z błoną (mGCR, ang. membrane-bound glicorticoid receptor). Sugeruje się, że mGCR jest wariantem GCR, który powstaje w wyniku alternatywnego splicingu, zmiany promotora lub obróbki potranslacyjnej. (Bartholome i wsp., 2004) Jedna z hipotez,która mogłaby wyjaśnić niegenomowe efekty GS w komórkach układu odpornościowego, zakłada specyficzne działanie GS, w którym pośredniczy mGCR. Dostępna literatura dostarcza dowodów na to, że GS mogą wiązać się z mGCR, który jest sprzężony z białkiem G i wpływać na zależny od niego wewnątrzkomórkowy szlak sygnałowy, z uwzględnieniem kinazy białkowej A (PKA, ang. protein kinase A), kinazy białkowej C (PKC, ang. protein kinase C), czy cyklicznego adenozynomonofosforanu (cAMP, ang. cyclic adenosine monophosphate). ( Buttgereit i Scheffold, 2002;) ( Tasker i wsp., 2006) Wykazano również, że GS mogą wpływać na właściwości błony komórkowej i mitochondrialnej. Dowiedziono, że GS podawane w wysokich stężeniach interkalują do błon, zmieniając tym samym ich właściwości fizykochemiczne i aktywność białek błonowych, co w konsekwencji wpływa na przepuszczalność błony komórkowej. (Stahn i wsp., 2007) W wyniku oddziaływania GS z błoną komórek układu odpornościowego następuje redukcja przepływu przez nią jonów sodowych i wapniowych, co przyczynia się do szybkiej immunosupresji, a następnie do zmniejszenia procesu zapalnego. Ponadto stwierdzono, że metyloprednizolon zwiększa przepuszczalność mitochondriów dla protonów, co prowadzi do zmniejszenia dostępności adenozynotrifosforanu (ATP, ang. adenosine triphosphate). (Buttgereit i Scheffold, 2002) Rapamycyna

Rapamycyna, znana również jako sirolimus, jest naturalnym antybiotykiem makrolidowym. Została ona po raz pierwszy wyizolowana w 1975 r. z promieniowca Streptomyces hygroscopicus, pochodzącego z próbki gleby z Wyspy Wielkanocnej (znanej również jako Rapa Nui). Początkowo RAPA została uznana za substancję o właściwościach przeciwgrzybicznych, jednakże w toku kolejnych badań poznano jej właściwości antyproliferacyjne, antynowotworowe i immunosupresyjne. ( Law, 2005; Martel i wsp., 1977;) ( Sehgal i wsp., 1975) Sirolimus wprowadzono do transplantologii w 1999 r. (Danovitch, 2007) Podobnie jak CsA i FK506, RAPA należy do grupy leków oddziałujących z immunofilinami, lecz jej mechanizm działania jest odmienny. W przeciwieństwie do CsA i FK506 rapamycyna nie hamuje zależnej od wapnia i CaN aktywacji transkrypcyjnej genów dla cytokin w komórkach T. (Gummert i wsp., 1999) Sirolimus należy do inhibitorów kinazy mTOR – kluczowego enzymu zaangażowanego w procesie regulacji cyklu komórkowego. (Law, 2005) Rapamycyna prowadzi do zahamowania proliferacji limfocytów T i B, zależnego od zatrzymania cyklu komórkowego w fazie G1. Podobnie jak FK506, RAPA wiąże się z cytoplazmatycznym białkiem regulatorowym – FKBP12. Powstały kompleks FKBP12-RAPA łączy się z tzw. domeną wiążącą FKBP12- RAPA (FRB, ang. FKBP12-rapamycin binding domain) kinazy mTOR, blokując w ten sposób wiązanie z jej substratami. Szlak mTOR składa się z dwóch odrębnych kompleksów białkowych ‒ kompleksu 1 kinazy mTOR (mTORC1, ang. mammalian target of rapamycin complex 1) i kompleksu 2 kinazy mTOR (mTORC2, ang. mammalian target of rapamycin complex 2). Należy zauważyć, że RAPA hamuje aktywność tylko kompleksu mTORC1 poprzez jego autofosforylację i dysocjację. Powoduje to w efekcie wstrzymanie fosforylacji kinazy rybosomalnej S6 (S6K1, ang. ribosomal protein S6 kinase 1) i białka wiążącego eukariotyczny czynnik inicjacji translacji 4E (4E-BP1, ang. eukaryotic translation initiation factor 4E-binding protein 1), uniemożliwiając tym samym syntezę białek niezbędnych do wzrostu i proliferacji komórek (rycina 5). Ponadto RAPA hamuje niektóre szlaki stymulacji limfocytów T i B, które są oporne na działanie CsA. (Kay i wsp., 1991;) ( Law, 2005;) ( Yang i wsp., 2014)

Wpływ leków immunosupresyjnych na gonadę męską

Cyklosporyna A

Badania przeprowadzone na modelach zwierzęcych i u człowieka wskazują, że CsA wywiera niekorzystny wpływ na gonadę męską, powodując zmiany w osi podwzgórze–przysadka–gonada. Rozpoznaje się nieprawidłowości zarówno w tkance śródmiąższowej jąder, jak i w kanalikach nasiennych, a także wykazuje się zaburzenie równowagi pro- i antyoksydacyjnej gonady. ( Chen i wsp., 2013;) ( Masuda i wsp., 2003;) ( Seethalakshmi i wsp., 1987;) ( Srinivas i wsp., 1998;) ( Tauchmanovà i wsp., 2004;) ( Türk i wsp., 2007) Wielu autorów dowodzi, że CsA przyczynia się do zależnego od dawki spadku masy ciała i gonady męskiej u szczurów . ( Chen i wsp., 2013;) (Seethalakshmi i wsp., 1987) Lek ten w dawce 10, 15, 20, 25 i 40 mg/kg masy ciała podawanej podskórnie lub doustnie powodował istotny spadek masy jąder. ( Chen i wsp., 2013;) ( Seethalakshmi i wsp., 1987;) ( Türk i wsp., 2010) Zmiany w tkance śródmiąższowej jąder manifestowały się jej zwłóknieniem, przekrwieniem naczyń włosowatych i obrzękiem oraz zaburzeniami w funkcjonowaniu komórek Leydiga zaangażowanych w steroidogenezę ( Cavallini i wsp., 1990;) ( Chen i wsp., 2013;) ( Seethalakshmi i wsp., 1987) andrologia andrologia .Cyklosporyna A w dawce 20 mg/kg masy ciała indukowała znaczny spadek średniej objętości komórek Leydiga, najprawdopodobniej wskutek zmniejszenia liczby ich mitochondriów i wielkości siateczki śródplazmatycznej gładkiej, uczestniczących w biosyntezie testosteronu. Co ciekawe, 2 tygodnie po zaprzestaniu podawania CsA komórki Leydiga odzyskiwały swoją prawidłową strukturę. ( Cavallini i wsp., 1990;) ( Masuda i wsp.,2003) W przypadku podawania CsA w dawce 40 mg/kg masy ciała zaobserwowano również nieprawidłowości kanalików nasiennych u szczurów. W nabłonku plemnikotwórczym stwierdzono nieprawidłowy rozwój spermatyd oraz liczne ciała resztkowe, najprawdopodobniej będące konsekwencją upośledzonej aktywności fagocytarnej komórek Sertolego. (Masuda i wsp., 2003) Z koleiChen i wsp. (2013) wykazali, że u szczurów poddanych jednostronnej nefrektomii, którym podawano CsA w dawce 25 mg/kg masy ciała, obok zmian w tkance śródmiąższowej jąder zaobserwowano atrofię kanalików nasiennych, a także utratę nasienia i plemników. W innych badaniach zaobserwowano zmniejszenie liczby plemników (Seethalakshmi i wsp., 1987)(tabela 1). Należy podkreślić, że niewiele jest doniesień odnoszących się do wpływu CsA na ludzką gonadę męską. Wykazano jedynie, że podawanie CsA u pacjentów po transplantacji nerek było skorelowane z niskim poziomem testosteronu . (Tauchmanovà i wsp., 2004) Takrolimus

Przeprowadzone badania wskazują na niekorzystny wpływ FK506 na gonadę męską, w tym na oś podwzgórze–przysadka–gonada. Pomimo że lek ten wykazuje 50–100-krotnie silniejsze działanie niż CsA, nieprawidłowości obserwowane w gonadzie męskiej są mniej nasilone w porównaniu z CsA czy RAPA. (Chen i wsp., 2013) Wpływ FK506 na spadek masy jąder jest niejednoznaczny. Jedni autorzy stwierdzają ten spadek u szczurów, którym podawano FK506 w dawce 1 mg/kg masy ciała, natomiast inni nie wykazują istotnego spadku masy jąder u zwierząt otrzymujących FK506 zarówno w dawce 1 mg/kg, jak i 3 mg/kg masy ciała, a także u szczurów poddanych jednostronnej nefrektomii. (Caneguim i wsp., 2009;) (Chen i wsp., 2013) (Hisatomi i wsp., 1996) Ujawniono także niejednoznaczny wpływ FK506 na kanaliki nasienne szczura. Stwierdzono, że FK506, podawany w dawce 1 mg/kg masy ciała przez 30 i 60 dni, indukował zmiany w tkance okołokanalikowej, która niekiedy wykazywała liczne pofałdowania. Ujawniono także nieprawidłowości w histoarchitekturze nabłonka plemnikotwórczego. (Caneguim i wsp., 2009;) Zaobserwowano nieregularnie zarysowane kanaliki nasienne, niekiedy z nieprawidłową organizacją nabłonka plemnikotwórczego, zmniejszoną liczbą spermatocytów i spermatyd oraz obecnością licznych komórek germinalnych w ich świetle. W obrębie nabłonka plemnikotwórczego zaobserwowano liczne puste przestrzenie. Kanaliki wykazywały cechy atrofii. Zmiany te były przyczyną znaczącego zmniejszenia całkowitej powierzchni kanalików nasiennych, co przekładało się na spadek masy jąder. W zmienionych kanalikach nasiennych jądra komórek Sertolego charakteryzowały się nieregularnym kształtem i silnie zabarwioną chromatyną, a w sąsiedztwie tych komórek często obserwowano przestrzenie wakuolarne. Ponadto w różnych stadiach cyklu nabłonka plemnikotwórczego jądro komórki Sertolego zajmowało nieprawidłową pozycję, przemieszczało się z jej części bazalnej do apikalnej . (Caneguim i wsp., 2009;) Z kolei u szczurów poddanych jednostronnej nefrektomii, które otrzymywały FK506 w dawce 0,8 mg/kg masy ciała przez 8 tygodni, zaobserwowano łagodne zmiany strukturalne kanalików nasiennych, niewielki spadek liczby plemników i poziomu testosteronu (Chen i wsp., 2013)(tabela 1). Co ciekawe, wykazano, że liczba plemników szczurów i ich ruchliwość mogą powrócić do poziomu kontrolnego po odstawieniu leku . (Hisatomi i wsp., 1996) Warto wspomnieć, że u pacjentów po transplantacji nerek, którym podawano FK506, ujawniono niski poziom testosteronu . (Tauchmanovà i wsp., 2004) Nie wyklucza się także pozytywnego wpływu FK506 na gonadę męską. U szczurów lek ten zapobiegał toksycznemu oddziaływaniu kadmu na gonadę (Martin i wsp., 2007). Z kolei u mężczyzn po przeszczepie nerki, w przypadku zastosowania konwersji leczenia z RAPA na FK506 w dawce 5 mg/kg masy ciała, odnotowano znaczną poprawę parametrów seminologicznych i przywrócenie płodności.(Bererhi i wsp., 2003) Mykofenolan mofetylu

Istnieje niewiele doniesień dotyczących wpływu MMF na gonadę męską. Przeprowadzone badania wskazują jednak, że MMF zarówno w dawce 100 mg/kg masy ciała (podany doustnie), jak i 150 mg/kg masy ciała (podany dootrzewnowo) nie wywierał znaczącego wpływu na włączanie tymidyny do DNA spermatogoniów i spermatocytów u myszy ((Eugui i wsp., 1991). W dostępnym piśmiennictwie brak jest danych dotyczących nieprawidłowości seminologicznych, które mogłyby być spowodowane podawaniem MMF. Sugeruje się, że MMF nie zaburza procesu spermatogenezy, jednak może niekorzystnie wpływać na płodność męską poprzez działanie mutagenne i teratogenne. U mężczyzn, którzy planują potomstwo, konieczna jest konwersja leczenia minimum 3 miesiące przed planowanym zapłodnieniem (Semet i wsp., 2017). Glikokortykosteroidy

Glikokortykosteroidy są często stosowane w celu złagodzenia bólu o różnym stopniu nasilenia i leczenia objawów u mężczyzn ze zdiagnozowanym nowotworem. Wykazano, że GS hamują wydzielanie hormonu adrenokortykotropowego (ACTH, ang. adrenocorticotropic hormone), co w konsekwencji powoduje m.in. obniżenie poziomu androgenów nadnerczy, czynników transkrypcyjnych i cytokin (De Santis i Saad, 2016). Przeprowadzone badania potwierdzają, że prednizon i prednizolon mogą upośledzać oś podwzgórze–przysadka–gonada. Prednizon podawany zarówno u psów w dawce 2,2 mg/kg masy ciała, jak i u mężczyzn z reumatoidalnym zapaleniem stawów w dawce 5–10 mg powodował znaczące obniżenie koncentracji testosteronu (Kemppainen i wsp.,1983;)( Martens i wsp., 1994). Wybrane doniesienia wskazują na korzystne efekty wywierane przez GS na jądra w przypadku występowania niektórych schorzeń (Gülmez i wsp., 1987;)(Kanzawa i wsp., 2017).(Milardi i wsp. (2017))wykazali, że u pacjentów z oligozoospermią, którzy otrzymywali prednizon w dawce 5, 12,5 i 25 mg, nie stwierdzono żadnych istotnych działań niepożądanych. Autorzy ci sugerują, że leczenie prednizonem może wykazywać działanie w gonadzie męskiej poprzez: 1) zmniejszenie stresu oksydacyjnego, 2) zahamowanie uwalniania cytokin i 3) redukcję obrzęku i naciekania leukocytów. W ten sposób steryd ten może przyczynić się do poprawy spermatogenezy i jakości nasienia (Milardi i wsp. (2017)). Z kolei u pacjenta ze stwierdzonym limfocytowym zapaleniem naczyń jądra, u którego podjęto terapię z GS i azatiopryną, prednizolon szybko złagodził objawy miejscowe i ogólnoustrojowe (Kanzawa i wsp., 2017). U szczurów GS powodują zwiększenie względnej wagi jąder i zmniejszają uszkodzenia komórek nabłonka plemnikotwórczego u zwierząt z jednostronnym skrętem jądra (Gülmez i wsp., 1987;)Hodges i Vernikos, 1958. Rapamycyna

Ogólne upośledzenie rozwoju jąder i spermatogenezy związane z podawaniem RAPA wykazuje analogię do nieprawidłowości powodowanych przez CsA, ale jest ono znacznie poważniejsze niż w przypadku FK506 (Chen i wsp., 2013;)(Rovira i wsp., 2012). Stwierdza się, że RAPA powoduje obniżenie stężenia testosteronu (Chen i wsp., 2013;)(Huyghe i wsp., 2007;)(Rovira i wsp., 2012). Wskazuje się jednak, że u zwierząt zahamowanie spermatogenezy i bezpłodność spowodowane przez RAPA są potencjalnie odwracalne (Rovira i wsp., 2012). U szczurów poddanych jednostronnej nefrektomii, które otrzymywały RAPA w dawce 0,2 mg/kg masy ciała, a także u szczurów otrzymujących ten lek dootrzewnowo w dawce 1 mg/kg masy ciała 3 razy w tygodniu przez 4, 8 i 12 tygodni zanotowano wyraźny spadek masy jąder (Chen i wsp., 2013;) (Rovira i wsp., 2012). Obserwowano także zwłóknienie i obrzęk śródmiąższowy gonady, zahamowanie spermatogenezy, różny stopień atrofii kanalików nasiennych, zmniejszoną liczbę spermatocytów, spermatyd i plemników (Chen i wsp., 2013;)(Huyghe i wsp., 2007;)(Rovira i wsp., 2012). Wskazuje się jednak, że u zwierząt zahamowanie spermatogenezy i bezpłodność spowodowane przez RAPA są potencjalnie odwracalne (Rovira i wsp., 2012). Podobne wyniki uzyskano w przypadku zastosowania większych dawek RAPA. (Liu i wsp. (2017)) wykazali, że u szczurów, które otrzymywały codziennie dootrzewnowo RAPA w dawkach 2, 4 i 6 mg/kg masy ciała przez 4 tygodnie, średnice kanalików nasiennych były znacznie zmniejszone i miała miejsce rozległa ich atrofia z wakuolizacją nabłonka plemnikotwórczego. Dodatkowo zaobserwowano hiperplazję komórek Leydiga. W przypadku zastosowania konwersji leczenia z CsA na RAPA obserwowano podobne zmiany w gonadzie męskiej jak przy wykorzystaniu monoterapii z RAPA. U szczurów, u których wcześniej wykonywano transplantację nerki i zastosowano opisaną konwersję leczenia, stwierdzono znaczny spadek koncentracji testosteronu i masy jąder (He i wsp., 2013). Ponadto wykazano także obrzęk śródmiąższowy i przekrwienie naczyń. Pomimo braku reaktywnego rozrostu komórek Leydiga zaobserwowano w nich powiększenie mitochondriów i rozdęcia siateczki śródplazmatycznej gładkiej. Inne nieprawidłowości dotyczyły zmniejszenia średnicy kanalików nasiennych, zmian w obrębie błony własnej tych kanalików, dezorganizacji pokładów komórek nabłonka plemnikotwórczego, nieprawidłowości ultrastrukturalnych komórek Sertolego i w konsekwencji utraty plemników (He i wsp., 2013).

Wpływ leków immunosupresyjnych na najądrze

Cyklosporyna A

W dostępnym piśmiennictwie wciąż jest niewiele doniesień na temat wpływu CsA na najądrze. Nieliczne badania przeprowadzone na zwierzętach wykazują, że CsA przyczynia się do zmniejszenia masy najądrzy (Seethalakshmi i wsp., 1987, 1990;) (Türk i wsp., 2010). Jednakże uzyskane dane są niejednoznaczne.(Türk i wsp., 2010) stwierdzili, że podawanie CsA w dawce 15 mg/kg masy ciała przez 21 dni powodowało jedynie nieznaczne zmniejszenie masy najądrzy, natomiast inni autorzy wykazali, że CsA w dawce 1 i 2 mg/kg masy ciała podawana przez 45 dni, a także w dawce 10, 20 i 40 mg/kg masy ciała podawana przez 14 dni była przyczyną istotnego spadku masy najądrzy (Seethalakshmi i wsp., 1987, 1990). Niestety brak jest doniesień odnoszących się do zmian morfologicznych najądrza w przypadku zastosowania terapii z CsA. Opisane zaburzenia dotyczą jedynie wpływu CsA (w dawce 15 i 40 mg/kg masy ciała) na komponenty komórkowe obecne w przewodzie najądrza, które stanowiły plemniki i liczne ich konglomeraty definiowane przez niektórych badaczy jako ciała resztkowe. Niekiedy w ich obrębie stwierdzano nieprawidłowości strukturalne witki plemnika. Zaobserwowano, że CsA spowodowała obniżenie koncentracji plemników w najądrzu (mln/g tkanki), ich ruchliwości i zwiększenie nieprawidłowości strukturalnych ich główki i witki (Masuda i wsp., 2003;) (Türk i wsp., 2010). Takrolimus

Podobnie jak w przypadku CsA niewiele jest danych odnoszących się do wpływu FK506 na najądrze. Dostępne opracowania ujawniają, że FK506 powoduje zmniejszenie masy najądrzy szczura, nieprawidłowości plemników i spadek koncentracji L-karnityny, będącej istotnym komponentem wydzieliny najądrza, która ma bezpośredni wpływ na ruchliwość i dojrzewanie plemników (Caneguim i wsp., 2009) (Hisatomi i wsp., 1996, 2008). Jedni badacze wykazali, że FK506 w dawce 1, 2 i 3 mg/kg masy ciała spowodował istotny spadek masy najądrzy, natomiast inni autorzy u zwierząt otrzymujących FK506 zarówno w dawce 1 mg, jak i 3 mg/kg masy ciała statystycznej istotności nie stwierdzili (Caneguim i wsp., 2009) (Hisatomi i wsp., 1996, 2008). Z kolei nieprawidłowości plemników dotyczyły zależnego od dawki zmniejszenia ich liczby i obecności degenerujących gamet męskich w świetle przewodu najądrza (Caneguim i wsp., 2009) (Hisatomi i wsp., 1996, 2008). Rapamycyna, mykofenolan mofetylu i glikokortykosteroidy

Dostępne piśmiennictwo dostarcza bardzo niewiele informacji na temat wpływu RAPA, MMF i GS na najądrze. Wykazano, że u myszy, które otrzymywały dootrzewnowo RAPA co 48 godzin w dawce 10 mg/kg masy ciała przez 3 tygodnie, jądra komórek nabłonka przewodu najądrzy były piknotyczne lub miały cechy apoptotyczne (Schell i wsp., 2016). Z kolei w przypadku MMF nie ma danych dotyczących wpływu tego leku na najądrze. Jedynie Bozzini i wsp. (2013) .wykazali, że u młodych pacjentów (mediana 25,6 lat), którzy otrzymywali MMF w kombinacji z CsA lub FK506, ujawniono mikrozwapnienia najądrza. W przypadku GS dostępne dane ujawniają jedynie ich zastosowanie w celu złagodzenia bólu w trakcie przebiegu stanu zapalnego (m.in. w ostrym zapaleniu najądrzy) (Moore i wsp., 1971) .

Wpływ leków immunosupresyjnych na prostatę

Nieliczne badania przeprowadzone na szczurach ujawniły, że CsA powodowała statystycznie istotne zmniejszenie masy prostaty i zmniejszenie światła pęcherzyków, a także redukcję objętości nabłonka i komponentów zrębu Türk i wsp., 2010)(Freitas i wsp., 2012;) (Seethalakshmi i wsp., 1987, 1990;) (Freitas i wsp., 2012;) . U szczurów, które otrzymywały CsA w dawce 15 mg/kg masy ciała przez sondę żołądkową przez 56 dni, w prostacie brzusznej na kilku obszarach nabłonek wykazywał wyraźną atrofię, której towarzyszyło zmniejszenie komórkowej zdolności wydzielniczej (zmniejszenie wielkości siateczki śródplazmatycznej szorstkiej i aparatu Golgiego)(Freitas i wsp., 2012;) . Niestety w dostępnym piśmiennictwie jest niewiele informacji dotyczących wpływu monoterapii z wykorzystaniem FK506, RAPA, MMF i GS na prostatę. U zwierząt otrzymujących FK506 zarówno w dawce 1 mg, jak i 3 mg/kg masy ciała stwierdzono istotny spadek masy prostaty (Hisatomi i wsp., 2008). Z kolei u pacjentów, u których wykonywano transplantację i podawano RAPA, stwierdzono znaczący spadek koncentracji swoistego antygenu sterczowego (PSA, ang. prostate-specific antigen) (Chamie i wsp., 2008). W przypadku MMF wykazano, że powoduje on zmniejszenie ekspresji genu 4 związanego z prostatą (PAGE4, ang. prostate-associated gene 4), który może odgrywać istotną rolę w chorobach prostaty człowieka. Stwierdzono, że gen ten ulega silnej ekspresji w gonadzie i gruczole krokowym płodu, a wyciszanie jego ekspresji indukuje apoptozę (Dun i wsp., 2014). Dostępne dane dotyczące wpływu GS na prostatę skupiają się na ich zastosowaniu w małych dawkach w leczeniu raka gruczołu krokowego. Wykazano, że u pacjentów onkologicznych prednizon i prednizolon wykazują działanie przeciwzapalne, a także powodują zmniejszenie bólu i obniżenie poziomu PSA (De Santis i Saad, 2016). Wyniki badań autorskich (Grabowska i wsp., 2015,2016, 2020) dowodzą, że leki immunosupresyjne podawane w różnych kombinacjach przez 6 miesięcy wywierają niekorzystny wpływ na prostatę szczura. Jednak występowanie poszczególnych zmian było zależne od zastosowanego schematu leczniczego. U szczurów, które otrzymywały CsA (5 mg/kg masy ciała) w kombinacji z prednizonem (4 mg/kg masy ciała) i RAPA (0,5 mg/kg masy ciała), w nabłonku gruczołowym prostaty obserwowano atrofię, zmniejszenie organelli wydzielniczych i pęcherzyków lizosomalnych, a także liczne wakuole wewnątrzkomórkowe. Z kolei u zwierząt, które otrzymywały MMF (20 mg/kg masy ciała) w kombinacji z RAPA (0,5 mg/kg masy ciała) i prednizonem (4 mg/kg masy ciała), stwierdzono hiperplazję nabłonka gruczołowego z naciekiem komórek zapalnych. Protokoły immunosupresyjne, które zawierały inhibitory kalcyneuryny (CsA – 5 mg/kg masy ciała lub FK506 – 4 mg/kg masy ciała) w kombinacji z MMF (20 mg/kg masy ciała) i prednizonem (4 mg/kg masy ciała), spowodowały atypową ogniskową hiperplazję nabłonka gruczołowego prostaty szczura. Ogniskowa hiperplazja manifestowała się przez proliferację luminalnych komórek nabłonkowych, tworzących brodawkowate wpuklenia do światła pęcherzyków. Nietypowe komórki często charakteryzowały się zwiększonym stosunkiem jądra do cytoplazmy i hiperchromatycznym jądrem. Na niektórych obszarach nabłonek gruczołowy tworzył wiele warstw, gdzie następowała wyraźna stratyfikacja jąder komórkowych. Ponadto analiza ultrastrukturalna ujawniła zmiany w postaci pogrubionej błony jądrowej, prominentnego jąderka w jądrze i rozdętych cystern siateczki śródplazmatycznej szorstkiej i aparatu Golgiego. Co więcej, stwierdzono, że średnia liczba komórek tucznych (CD117-pozytywnych) w porównaniu z grupą kontrolną była istotnie większa, co mogło być związane z zainicjowanym procesem zapalnym. Należy podkreślić, że u zwierząt, które otrzymywały inhibitory CaN w kombinacji z MMF i prednizonem przez 3 miesiące, a następnie przez kolejne 3 miesiące otrzymywały tylko RAPA, atypowa ogniskowa hiperplazja nabłonka gruczołowego występowała rzadziej, a zmiany ultrastrukturalne i średnia liczba mastocytów były mniejsze w porównaniu z grupami, w których nie nastąpiła konwersja leczenia (Grabowska i wsp., 2015,2016, 2020) .Podsumowanie

Opisane badania doświadczalne przeprowadzone na zwierzętach wskazują, że leki immunosupresyjne mają niezaprzeczalny niekorzystny wpływ na męski układ płciowy, co niewątpliwie może przyczynić się do obniżenia płodności męskiej. Niestety większość dostępnych opracowań dotyczy wpływu pojedynczych leków immunosupresyjnych na męski układ płciowy. Należy jednak podkreślić, że u pacjentów po transplantacji narządów monoterapię stosuje się niezmiernie rzadko. W praktyce klinicznej leczenie najczęściej oparte jest na schematach 3-lekowych, rzadziej 2-lekowych. W związku z tym istnieje uzasadniona potrzeba badań w celu określenia wpływu schematów wielolekowych na płodność męską. Wydaje się, że u pacjentów planujących ojcostwo należałoby uwzględnić pewne modyfikacje protokołów leczenia immunosupresyjnego (np. wskazana byłaby konwersja leczenia), które zwiększyłyby szanse na uzyskanie koncepcji, a w konsekwencji potomstwa. Nie można pominąć faktu, że zagadnienie to jest bardzo złożone, ponieważ dobór odpowiedniej terapii immunosupresyjnej wymaga uwzględnienia szeregu czynników takich jak wiek pacjenta czy też choroby współistniejące. Należy jednak podkreślić, że konwersja leczenia nie zawsze jest zalecana, ważniejsze jest bowiem zachowanie prawidłowej funkcji przeszczepu, która bezpośrednio przekłada się na przeżycie pacjenta, niż poprawa jego zdolności reprodukcyjnych. Finansowanie

Badania statutowe nr WNoZ-322-03/S/16/2020Piśmiennictwo

Allison A.C., Eugui E.M.: Purine metabolism and immunosuppressive effects of mycophenolate mofetil (MMF). Clin Transplant. 1996, 10, 77‒84. PMID: 8680053.
Barnes P.J.: How corticosteroids control inflammation: Quintiles Prize Lecture 2005. Br J Pharmacol. 2006, 148, 245‒254. DOI: 10.1038/ sj.bjp.0706736. PMID: 16604091.
Barnes P.J., Adcock I.M.: How do corticosteroids work in asthma? Ann Intern Med. 2003, 139, 359–370. PMID: 12965945.
DOI: 10.7326/0003-4819-139-5_part_1-200309020-00012. Bartholome B., Spies C.M., Gaber T., Schuchmann S., Berki T., Kunkel D. i wsp.: Membrane glucocorticoid receptors (mGCR) are expressed in normal human peripheral blood mononuclear cells and up-regulated after in vitro stimulation and in patients with rheumatoid arthritis. FASEB J. 2004, 18, 70‒80. DOI: 10.1096/fj.03-0328com. PMID: 14718388.
Bererhi L., Flamant M., Martinez F., Karras A., Thervet E., Legendre C.: Rapamycin-induced oligospermia. Transplantation. 2003, 76, 885‒886. DOI: 10.1097/01.TP.0000079830.03841.9E. PMID: 14501876.
Borel J.F., Feurer C., Gubler H.U., Stähelin H.: Biological effects of cyclosporin A: a new antilymphocytic agent. Agents Actions. 1994, 43, 179‒186. DOI: 10.1007/BF01986686. PMID: 7725970.
Bozzini G., Lunelli L., Berlingheri M., Groppali E., Carmignani L.: Epididymis microlithiasis and semen abnormalities in young adult kidney transplant recipients. Andrologia. 2013, 45, 357‒360. DOI: 10.1111/and.12036. PMID: 23131006.
Buttgereit F., Scheffold A.: Rapid glucocorticoid effects on immune cells. Steroids. 2002, 67, 529‒534. DOI: 10.1016/s0039-128x(01)00171-4. PMID: 11960631. Caneguim B.H., Cerri P.S., Spolidório L.C., Miraglia S.M., Sasso-Cerri E.: Structural alterations in the seminiferous tubules of rats treated with immunosuppressor tacrolimus. Reprod Biol Endocrinol. 2009, 7, 19. DOI: 10.1186/1477-7827-7-19. PMCID: PMC2660339.
Cavallini L., Malendowicz L.K., Mazzocchi G., Belloni A.S., Nussdorfer G.G.: Effects of prolonged cyclosporine-A treatment on the Leydig cells of the rat testis. Virchows Arch B Cell Pathol Incl Mol Pathol. 1990, 58, 215‒220. DOI: 10.1007/BF02890074. PMID: 1970683.
Chamie K., Ghosh P.M., Koppie T.M., Romero V., Troppmann C., de Vere White R.W.: The effect of sirolimus on prostate-specific antigen (PSA) levels in male renal transplant recipients without prostate cancer. Am J Transplant. 2008, 8, 2668–2673. DOI: 10.1111/j.1600-6143.2008.02430.x. PMID: 18853950.
Chen Y., Zhang Z., Lin Y., Lin H., Li M., Nie P. i wsp.: Long-term impact of immunosuppressants at therapeutic doses on male reproductive system in unilateral nephrectomized rats: a comparative study. Biomed Res Int. 2013, 2013: DOI: 10.1155/2013/690382. ID: 690382. PMCID: PMC3727097.
Danovitch G.M.: Leki i protokoły immunosupresyjne w przeszczepianiu nerek. W: Podręcznik transplantacji nerek. Red. G.M. Danovitch. Wyd. Czelej, Warszawa 2007, 49–69. de Mattos A.M., Olyaei A.J., Bennett W.M.: Nephrotoxicity of immunosuppressive drugs: long-term consequences and challenges for the future. Am J Kidney Dis. 2000, 35, 333‒346. DOI: 10.1016/s0272-6386(00)70348- 9. PMID: 10676738.
De Santis M., Saad F.: Practical Guidance on the Role of Corticosteroids in the Treatment of Metastatic Castration-resistant Prostate Cancer. Urology. 2016, 96, 156‒164. DOI: 10.1016/j.urology.2016.02.010. PMID: 26905032.
Dun B., Sharma A., Xu H., Liu H., Bai S., Zeng L. i wsp.: Transcriptomic changes induced by mycophenolic acid in gastric cancer cells. Am J Transl Res. 2014, 6, 28–42. PMCID: PMC3853422. PMID: 24349619.
Eugui E.M., Almquist S.J., Muller C.D., Allison A.C.: Lymphocyte-selective cytostatic and immunosuppressive effects of mycophenolic acid in vitro: role of deoxyguanosine nucleotide depletion. Scand J Immunol. 1991, 33, 161–173. DOI: 10.1111/j.1365-3083.1991.tb03746.x. PMID: 1826793.
Freitas K.M., Monteiro J.C., Gomes M.L., Taboga S.R., Dolder H.: Cyclosporin A causes impairment of the ventral prostate tissue structure of Wistar rats. Hum Exp Toxicol. 2012, 31, 1262‒1270. DOI: 10.1177/0960327112444937. PMID: 22549095.
Goto T., Kino T., Hatanaka H., Nishiyama M., Okuhara M., Kohsaka M. i wsp.: Discovery of FK-506, a novel immunosuppressant isolated from Streptomyces tsukubaensis. Transplant. Proc. 1987, 19, 4–8. PMID: 2445072.
Grabowska M., Kędzierska K., Michałek K., Słuczanowska-Głąbowska S., Grabowski M., Piasecka M. i wsp.: Effects of an immunosuppressive treatment on the rat prostate. Drug Des Devel Ther. 2016, 10, 2899‒2915. DOI: 10.2147/DDDT.S111695. PMID: 27672312.
Grabowska M., Laszczyńska M., Kędzierska-Kapuza K., Kram A., Gill K., Piasecka M.: The Effects of Long-Term Immunosuppressive Therapies on the Structure of the Rat Prostate. Int J Environ Res Public Health. 2020, 17, 4614. DOI: 10.3390/ijerph17124614. PMID: 32604947.
Grabowska M., Słuczanowska-Głąbowska S., Kram A., Teresiński L., Piasecka M., Podhorska-Okołów M. i wsp.: The influence of immunosuppressants on the morphology, proliferating cell nuclear antigen (PCNA) and apoptosis in the rat ventral prostate. Histol Histopathol. 2015, 30, 1089‒100. PMID: 25772584.
Gülmez I., Karacagil M., Sade M., Kandemir B.: Effect of testicular torsion on the contralateral testis and prevention of this effect by prednisolone. Eur Urol. 1987, 13, 340‒343. DOI: 10.1159/000472815. PMID: 3678305.
Gummert J.F., Ikonen T., Morris R.E.: Newer immunosuppressive drugs: a review. J Am Soc Nephrol. 1999, 10, 1366–1380. PMID: 10361877.
He Z., Qiu J., Li J., Zhao D., Chen G., Chen L.: Long-term effects of conversion from cyclosporine to rapamycin on testicular function and morphology in a rat transplantation model. Transplant Proc. 2013, 45, 763–769. DOI: 10.1016/j.transproceed.2012.03.067. PMID: 23498818.
Hisatomi A., Fujihira S., Fujimoto Y., Fujii T., Mine Y., Ohara K.: Effect of Prograf (FK506) on spermatogenesis in rats. Toxicology. 1996, 109, 75‒83. DOI: 10.1016/0300-483x(96)03312-4. PMID: 8658548.
Hisatomi A., Sakuma S., Fujiwara M., Seki J.: Effect of tacrolimus on the cauda epididymis in rats: analysis of epididymal biochemical markers or antioxidant defense enzymes. Toxicology. 2008, 243, 23‒30. DOI: 10.1016/j. tox.2007.09.017. PMID: 17988778.
Hodges Jr., Vernikos J.: A comparison of the pituitary inhibitory effects of prednisone, prednisolone, and hydrocortisone. Br J Pharmacol Chemother. 1958, 13, 98‒102. DOI: 10.1111/j.1476-5381.1958.tb00199.x. PMID: 13523144.
Huyghe E., Zairi A., Nohra J., Kamar N., Plante P., Rostaing L.: Gonadal impact of target of rapamycin inhibitors (sirolimus and everolimus) in male patients: an overview. Transpl Int. 2007, 20, 305‒311. DOI: 10.1111/j.1432- 2277.2006.00423.x. PMID: 17326771.
Ismaili N., Garabedian M.J.: Modulation of glucocorticoid receptor function via phosphorylation. Ann N Y Acad Sci. 2004, 1024, 86‒101. DOI: 10.1196/ annals.1321.007. PMID: 15265775.
Kanzawa Y., Imai Y., Mizuno Y., Nishioka H.: Testicular lymphocytic vasculitis treated with prednisolone and azathioprine. Mod Rheumatol. 2017, 27, 705‒707. DOI: 10.3109/14397595.2015.1026020. PMID: 25736359.
Kay J.E., Kromwel L., Doe S.E., Denyer M.: Inhibition of T and B lymphocyte proliferation by rapamycin. Immunology 1991, 72, 544‒549. PMID: 1709916. Kemppainen R.J., Thompson F.N., Lorenz M.D., Munnell J.F., Chakraborty P.K.: Effects of prednisone on thyroid and gonadal endocrine function in dogs. J Endocrinol. 1983, 96, 293‒302. DOI: 10.1677/joe.0.0960293. PMID: 6827210.
Kino T., Hatanaka H., Hashimoto M., Nishiyama M., Goto T., Okuhara M. i wsp.: FK-506, a novel immunosuppressant isolated from a Streptomyces. I. Fermentation, isolation, and physico-chemical and biological characteristics. J Antibiot (Tokyo). 1987, 40, 1249–1255. DOI: 10.7164/antibiotics.40.1249. PMID: 2445721.
Knoop C., Haverich A., Fischer S.: Immunosuppressive therapy after human lung transplantation. Eur Respir J. 2004, 23, 159–171. DOI: 10.1183/09031936.03.00039203. PMID: 14738248.
Laliberté J., Yee A., Xiong Y., Mitchell B.S.: Effects of guanine nucleotide depletion on cell cycle progression in human T lymphocytes. Blood. 1998, 91, 2896‒904. PMID: 9531600.
Law B.K.: Rapamycin: an anti-cancer immunosuppressant? Crit Rev Oncol Hematol. 2005, 56, 47–60. DOI: 10.1016/j.critrevonc.2004.09.009. PMID: 16039868.
Lim M.A., Kohli J., Bloom R.D.: Immunosuppression for kidney transplantation: where are we now and where are we going? Transplant Rev (Orlando). 2017, 31, 10–17. DOI: 10.1016/j.trre.2016.10.006. PMID: 28340885.
Liu S., Huang L., Geng Y., He J., Chen X., Xu H. i wsp.: Rapamycin inhibits spermatogenesis by changing the autophagy status through suppressing mechanistic target of rapamycin-p70S6 kinase in male rats. Mol Med Rep. 2017, 16, 4029‒4037. DOI: 10.3892/mmr.2017.7120. PMID: 28765938. PMCID: PMC5646984.
Mahmud N., Klipa D., Ahsan N.: Antibody immunosuppressive therapy in solid-organ transplant. MAbs. 2010, 2, 148–156. DOI: 10.4161/mabs.2.2.11159. PMID: 20150766. PMCID: PMC2840233.
Malavaud B., Rostaing L., Rischmann P., Sarramon J.P., Durand D.: High prevalence of erectile dysfunction after renal transplantation. Transplantation. 2000, 69, 2121–2124. DOI: 10.1097/00007890-200005270-00027. PMID: 10852609.
Martel R.R., Klicius J., Galet S.: Inhibition of the immune response by rapamycin, a new antifungal antibiotic. Can J Physiol Pharmacol. 1977, 55, 48–51. DOI: 10.1139/y77-007. PMID: 843990.
Martens H.F., Sheets P.K., Tenover J.S., Dugowson C.E., Bremner W.J., Starkebaum G.: Decreased testosterone levels in men with rheumatoid arthritis: effect of low dose prednisone therapy. J Rheumatol. 1994, 21, 1427‒1431. PMID: 7983641.
Martin L.J., Chen H., Liao X., Allayee H., Shih D.M., Lee G.S. i wsp.: FK506, a calcineurin inhibitor, prevents cadmium-induced testicular toxicity in mice. Toxicol Sci. 2007, 100, 474–485. DOI: 10.1093/toxsci/kfm229. PMID: 17785681.
Masuda H., Fujihira S., Ueno H., Kagawa M., Katsuoka Y., Mori H.: Ultrastructural study on cytotoxic effects of cyclosporine A in spermiogenesis in rats. Med Electron Microsc. 2003, 36, 183–191. DOI: 10.1007/s00795-003-0213-4. PMID: 14505063.
Matsuda S., Koyasu S.: Mechanisms of action of cyclosporine. Immunopharmacology. 2000, 47, 119‒125. DOI: 10.1016/s0162-3109(00)00192-2. PMID: 10878286.
McKay D.B., Josephson M.A., Armenti V.T., August P., Coscia L.A., Davis C.L. i wsp.: Women’s Health Committee of the American Society of Transplantation. Reproduction and transplantation: report on the AST Consensus Conference on Reproductive Issues and Transplantation. Am J Transplant. 2005, 5, 1592–1599. DOI: 10.1111/j.1600-6143.2005.00969.x. PMID: 15943616.
Milardi D., Luca G., Grande G., Ghezzi M., Caretta N., Brusco G. i wsp.: Prednisone treatment in infertile patients with oligozoospermia and accessory gland inflammatory alterations. Andrology. 2017, 5, 268‒273. DOI: 10.1111/ andr.12300. PMID: 28125168.
Miller L.W.: Cardiovascular toxicities of immunosuppressive agents. Am J Transplant. 2002, 2, 807‒818. DOI: 10.1034/j.1600-6143.2002.20902.x. PMID: 12392286.
Mitsui A., Suzuki S.: Immunosuppressive effect of mycophenolic acid. J Antibiot (Tokyo). 1969, 22, 358–363. DOI: 10.7164/antibiotics.22.358. PMID: 5345678.
Moore C.A., Lockett B.L., Lennox K.W., McAminch J.W., Wurster J.C., Ceccarelli F.E. i wsp.: Prednisone in the treatment of acute epididymitis: a cooperative study. J Urol. 1971, 106, 578‒580. DOI: 10.1016/s0022- 5347(17)61345-4. PMID: 5119483.
Ramamoorthy S., Cidlowski J.A.: Corticosteroids: Mechanisms of Action in Health and Disease. Rheum Dis Clin North Am. 2016, 42, 15‒31. DOI: 10.1016/j.rdc.2015.08.002. PMID: 26611548. PMCID: PMC4662771.
Ransom J.T.: Mechanism of action of mycophenolate mofetil. Ther Drug Monit. 1995, 17, 681–684. DOI: 10.1097/00007691-199512000-00023. vPMID: 8588241.
Ritter M.L., Pirofski L.: Mycophenolate mofetil: effects on cellular immune subsets, infectious complications, and antimicrobial activity. Transpl Infect Dis. 2009, 11, 290–297. DOI: 10.1111/j.1399-3062.2009.00407.x. PMID: 19497072.
Rovira J., Diekmann F., Ramirez-Bajo M., Bano-Maneus E., Moya-Rull D., Campistol J.M.: Sirolimus-associated testicular toxicity: detrimental but reversible. Transplantation. 2012, 93, 874–879. DOI: 10.1097/ TP.0b013e31824bf1f0. PMID: 22357177.
Saha M.T., Saha H.H., Niskanen L.K., Salmela K.T., Pasternack A.I.: Time course of serum prolactin and sex hormones following successful renal transplantation. Nephron 2002, 92, 735–737. DOI: 10.1159/000064079. PMID: 12372970.
Schell C., Kretz O., Liang W., Kiefer B., Schneider S., Sellung D. i wsp.: The Rapamycin-Sensitive Complex of Mammalian Target of Rapamycin Is Essential to Maintain Male Fertility. Am J Pathol. 2016, 186, 324‒336. DOI: 10.1016/j.ajpath.2015.10.012. PMID: 26683665.
Schreiber S.L.: Chemistry and biology of the immunophilins and their immunosuppressive ligands. Science. 1991, 251, 283–287. DOI: 10.1126/ science.1702904. PMID: 1702904.
Schreiber S.L., Crabtree G.R.: The mechanism of action of cyclosporin A and FK506. Immunol Today. 1992, 13, 136–142. DOI: 10.1016/0167- 5699(92)90111-J. PMID: 1374612.
Seethalakshmi L., Flores C., Carboni A.A., Bala R., Diamond D.A., Menon M.: Cyclosporine: its effects on testicular function and fertility in the prepubertal rat. J Androl. 1990, 11, 17‒24. PMID: 2312396.
Seethalakshmi L., Menon M., Malhotra R.K., Diamond D.A.: Effect of cyclosporine A on male reproduction in rats. J Urol. 1987, 138, 991‒995. DOI: 10.1016/s0022-5347(17)43479-3. PMID: 3656581.
Sehgal S.N., Baker H., Vézina C.: Rapamycin (AY-22,989), a new antifungal antibiotic. II. Fermentation, isolation and characterization. J Antibiot. 1975, 28, 727–732. DOI: 10.7164/antibiotics.28.727. PMID: 1102509.
Semet M., Paci M., Saïas-Magnan J., Metzler-Guillemain C., Boissier R., Lejeune H. i wsp.: The impact of drugs on male fertility: a review. Andrology. 2017, 5, 640‒663. DOI: 10.1111/andr.12366. PMID: 28622464.
Srinivas M., Agarwala S., Datta Gupta S., Das S.N., Jha P., Misro M.M. i wsp.: Effect of cyclosporine on fertility in male rats. Pediatr Surg Int. 1998, 13, 388–391. DOI: 10.1007/s003830050346. PMID: 9639624.
Stahn C., Löwenberg M., Hommes D.W., Buttgereit F.: Molecular mechanisms of glucocorticoid action and selective glucocorticoid receptor agonists. Mol Cell Endocrinol. 2007, 275, 71–78. DOI: 10.1016/j.mce.2007.05.019. PMID: 17630118.
Steiner R.W., Awdishu L.: Steroids in kidney transplant patients. Semin Immunopathol. 2011, 33, 157–167. DOI: 10.1007/s00281-011-0259-7. PMID: 21331501. Sun X.X., Dai M.S., Lu H.: Mycophenolic acid activation of p53 requires ribosomal proteins L5 and L11. J Biol Chem. 2008, 283, 12387‒12392. DOI: 10.1074/jbc.M801387200. PMID: 18305114. PMCID: PMC2430998.
Tasker J.G., Di S., Malcher-Lopes R.: Minireview: rapid glucocorticoid signaling via membrane-associated receptors. Endocrinology. 2006, 147, 5549–5556. DOI: 10.1210/en.2006-0981. PMID: 16946006. PMCID: PMC3280589.
Tauchmanovà L., Carrano R., Sabbatini M., De Rosa M., Orio F., Palomba S. i wsp.: Hypothalamic-pituitary-gonadal axis function after successful kidney transplantation in men and women. Hum Reprod. 2004, 19, 867‒873. DOI: 10.1093/humrep/deh192. PMID: 15016774.
Thomson A.W., Bonham C.A., Zeevi A.: Mode of action of tacrolimus (FK506): molecular and cellular mechanisms. Ther Drug Monit. 1995, 17, 584‒591. DOI: 10.1097/00007691-199512000-00007. PMID: 8588225.
Türk G., Ateşşahin A., Sönmez M., Yüce A., Ceribaşi A.O.: Lycopene protects against cyclosporine A-induced testicular toxicity in rats. Theriogenology. 2007, 67, 778‒785. DOI: 10.1016/j.theriogenology.2006.10.013. PMID: 17123593.
Türk G., Sönmez M., Ceribaşi A.O., Yüce A., Ateşşahin A.: Attenuation of cyclosporine A-induced testicular and spermatozoal damages associated with oxidative stress by ellagic acid. Int Immunopharmacol. 2010, 10, 177‒182. DOI: 10.1016/j.intimp.2009.10.013. PMID: 19883798.
Yang L., Miao L., Liang F., Huang H., Teng X., Li S. i wsp.: The mTORC1 effectors S6K1 and 4E-BP play different roles in CNS axon regeneration. Nat Commun. 2014, 5, 5416. DOI: 10.1038/ncomms6416. PMID: 25382660. PMCID: PMC4228696.