e-ISSN 2353-8791ICV = 69,63

Czasopismo Polskiego Towarzystwa Andrologicznego Journal of Polish Society of Andrology

Tom 6 • Numer 1 • Czerwiec 2019 Volumin 6 • Number 1 • June 2019

Postępy Andrologii Online Advances in Andrology Online
Immunohistochemiczna lokalizacja interleukiny 6 (IL-6) w prostacie mężczyzn z łagodnym rozrostem gruczołu.
Lokalizacja sygnału w cytoplazmie komórek zrębu prostaty (brązowe zabarwienie).
Mikrofotografie autorstwa mgr mikrobiologii Weroniki Ratajczak, Zakład Histologii i Biologii Rozwoju, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie.
Immunohistochemical localization of interleukin 6 (IL-6) in prostate of man with benign prostatic hyperplasia.
Immunopositive signal in the cytoplasm of cells in prostate stroma (brown staining).
Micrographs by mgr of microbiology Weronika Ratajczak,
Department of Histology and Developmental Biology, Pomeranian Medical University in Szczecin

KOMITET REDAKCYJNY

Redaktor naczelny:
dr hab. n. med., prof. nadzw. PUM Małgorzata Piasecka, Szczecin
Zastępca redaktora naczelnego:
prof. dr hab. n. med. Jolanta Słowikowska-Hilczer, Łódź
Redaktor pomocniczy:
dr n. med. Kamil Gill, Szczecin
Sekretarz redakcji:
dr n. med. Agnieszka Kolasa-Wołosiuk, Szczecin
Skarbnik redakcji:
dr n. med. Renata Walczak-Jędrzejowska, Łódź

Sekretarz redakcji:
dr n. med. Agnieszka Kolasa-Wołosiuk, Szczecin
Skarbnik redakcji:
dr n. med. Renata Walczak-Jędrzejowska, Łódź

Członkowie komitetu redakcyjnego:
dr n. med. Szymon Bakalczuk, Lublin
dr n. med. Leszek Bergier, Kraków
prof. dr hab. n. biol. Barbara Bilińska, Kraków
prof. dr hab. n. med. Barbara Darewicz, Białystok
Prof., MD, PhD Aleksander Giwercman, Malmö, Sweden
PhD Yvonne Lundberg Giwercman, Malmö, Sweden
Prof., PhD (UPE/NMMU) and PhD (US) Gerhard Van der Horst, Republika Południowej
Afryki
(Bellville, Republic of South Africa)
prof. dr hab. n. med. Grzegorz Jakiel, Warszawa
prof. dr hab. n. med. Piotr Jędrzejczak, Poznań
dr hab. n. med., prof. UMK Roman Kotzbach, Bydgoszcz
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Kula, Łódź
lek. med. Robert Kulik, Warszawa
prof. dr hab. n. med. Maria Laszczyńska, Szczecin
dr hab. n. med. Grzegorz Ludwikowski, Bydgoszcz
prof. dr hab. n. med. Marek Mędraś, Wrocław
MD, PhD, DMSc Ewa Rajpert-De Meyts, Kopenhaga, Dania (Copenhagen, Denmark)
dr n. med. Aleksandra Robacha, Łódź
dr n. med. Maria Szarras-Czapnik, Warszawa
Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Biologii Rozwoju
Wydział Nauk o Zdrowiu
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
71-210 Szczecin ul. Żołnierska 48
tel. 91 48 00 917, 91 48 00 908
e-mail: mpiasecka@ipartner.com.pl
Projekt grafi czny:
Agnieszka Hilczer
Waldemar Jachimczak
Małgorzata Piasecka
Jolanta Słowikowska-Hilczer
Korekta języka polskiego:
Wojciech Markowski
Korekta języka angielskiego:
Małgorzata Piasecka
Jolanta Słowikowska-Hilczer
Kamil Gill
Skład i łamanie:
Waldemar Jachimczak

O CZASOPIŚMIE / ABOUT THE JOURNAL

Wersja elektroniczna czasopisma jest wersją pierwotną. Informacje zawarte w czasopiśmie są udostępniane na zasadzie Open Access – dostęp do informacji naukowej jest bezpłatny i nieograniczony. Th e electronic version of the journal is a original version. Access to scientifi c information published in the journal is free and unlimited (Open Access).


Zaburzenia męskiego układu płciowego dotyczą osób w różnym wieku i w większości przypadków prowadzą do niepłodności, która nabrała już rangi choroby cywilizacyjnej. Najczęściej identyfi kowanymi nieprawidłowościami są hipogonadyzm, zaburzenia seksualne, wady rozwojowe narządów płciowych, nowotwory jąder i prostaty. Ze względu na specyfi czne i coraz bardziej zanieczyszczone środowisko antropogeniczne dotyczą one głównie społeczeństw rozwiniętych, w tym również Polski, i stanowią istotny oraz narastający problem medyczny, społeczny, demografi czny, a także zdrowia publicznego. Nauka, która zajmuje się fi zjologią i zaburzeniami męskiego układu płciowego w aspekcie nauk podstawowych i klinicznych, to andrologia. Ponieważ jest to młoda dziedzina nauki, jeszcze do niedawna niezadowalający stan wiedzy ograniczał możliwości diagnostyki oraz leczenia zaburzeń męskiego układu płciowego. Jednak w ostatnich latach obserwuje się niezwykle dynamiczny rozwój andrologii, szczególnie molekularnej, spowodowany wprowadzeniem nowych metod badawczych z zakresu biochemii, biologii i genetyki molekularnej. Andrologia staje się dziedziną interdyscyplinarną integrującą wiedzę z różnych dyscyplin medycznych i naukowych. Informacje związane z tymi zagadnieniami z trudem docierają do lekarzy i osób zainteresowanych w naszym kraju, ponieważ jest niewiele literatury w języku polskim, a wykłady wygłaszane podczas konferencji nie zawsze wyczerpująco wyjaśniają wątpliwości dotyczące m.in. postępowania diagnostycznego, terapeutycznego, rekomendacji czy też proponowanych algorytmów. Stąd też potrzeba stworzenia czasopisma prezentującego wiedzę andrologiczną lekarzom różnych specjalności, diagnostom laboratoryjnym i przedstawicielom nauk podstawowych. Czasopismo „Postępy Andrologii Online” powstało z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Andrologicznego, które zainteresowane jest integracją środowiska osób zajmujących się różnymi aspektami męskiego układu płciowego, uzupełnieniem i poszerzeniem ich wiedzy, a także poprawą opieki zdrowotnej nad mężczyznami w naszym kraju. Celem czasopisma jest: 1) dostarczenie istotnych informacji na temat fi zjologii i patologii męskiego układu płciowego, 2) propagowanie praktycznej wiedzy andrologicznej kierowanej do szerokich kręgów odbiorców, 3) wymiana poglądów i opinii na temat zagadnień klinicznych oraz wyników badań doświadczalnych oraz 4) przekazywanie informacji dotyczących konferencji i kursów o tematyce andrologicznej. Proponowana tematyka czasopisma to: 1) andrologia kliniczna z uwzględnieniem etiopatogenezy, diagnostyki i leczenia m.in. zaburzeń rozwojowych, niepłodności i procesów starzenia mężczyzn, 2) nowatorskie metody diagnostyczne, 3) andrologia doświadczalna rozwijająca się w oparciu o nauki podstawowe oraz 4) inne interdyscyplinarne tematy związane z dziedziną andrologii. Czasopismo kierowane jest do lekarzy specjalności bezpośrednio lub pośrednio związanych z andrologią, m.in. urologów, endokrynologów, ginekologów, pediatrów, ale także do lekarzy rodzinnych spotykających się z coraz częstszym problemem niepłodności partnerskiej i problemami starzejących się mężczyzn. Ponadto naszą intencją jest zdobycie zainteresowania diagnostów laboratoryjnych odgrywających istotną rolę w prawidłowym postępowaniu terapeutycznym opartym na szerokim panelu testów i badań, których wdrożenie wciąż wymaga odpowiednich i wyczerpujących szkoleń z diagnostyki andrologicznej, w tym seminologicznej. Mamy nadzieję, że nasze czasopismo wzbudzi również zainteresowanie biologów zajmujących się czynnością męskiego układu płciowego w ramach nauk podstawowych, a także lekarzy weterynarii oraz innych osób, które znajdą informacje poszerzające ich wiedzę i kształtujące opinię z zakresu szeroko pojętych nauk andrologicznych. Zachęcamy Państwa do publikowania prac oryginalnych, kazuistycznych i krótkich komunikatów, jak również prac poglądowych, opracowanych w kondensacyjnej, dydaktycznej i przystępnej formie. W pracach tych autorzy powinni przedstawiać aktualny stan wiedzy światowej oraz swoje opinie. Chcemy, aby czasopismo spełniało rolę informatora i przewodnika w dziedzinie andrologii oraz stanowiło forum dyskusyjne. Ponadto, zapraszamy do publikowania artykułów będących tłumaczeniem publikacji ukazujących się w języku angielskim, które przedstawiają istotne postępy w andrologii. http://www.postepyandrologii.pl
Małgorzata Piasecka
redaktor naczelny
Jolanta Słowikowska -Hilczer
przewodnicząca
Polskiego Towarzystwa Andrologicznego


Disorders of the male reproductive system relate to people of diff erent ages and in most cases lead to infertility, which has already acquired a rank of a disease associated with the progress of civilization. Th e most frequently identifi ed irregularities are hypogonadism, sexual dysfunction, genital malformations, testicular or prostate cancer. Due to the specifi c and increasingly polluted anthropogenic environment they concern mainly developed societies, including Poland, and are an important and growing medical, social, demographic and public health problem. A science that deals with the physiology and with disorders of the male reproductive system in terms of the basic and clinical science is andrology. As this is a young fi eld of science, until recently an unsatisfactory state of knowledge limited the possibilities of the diagnostics and treatment of the disorders of the male reproductive system. However, in recent years there has been a very dynamic development of andrology, especially in the molecular aspect, due to the introduction of new methods of research in the fi eld of biochemistry, biology and molecular genetics. Andrology is becoming an interdisciplinary fi eld which integrates knowledge from various medical and scientifi c disciplines. Information related to these issues reach doctors and interested people in our country with diffi culty, because there is few publications in Polish. Lectures given during conferences also do not always fully explain the doubts concerning diagnostic and therapeutic proceedings, recommendations or proposed algorithms. Hence, the need for a journal presenting the knowledge of andrology to the doctors of various specialties, laboratory diagnosticians and representatives of the basic science. Th e journal „Progress in Andrology Online” is an initiative of the Polish Society of Andrology, which is interested in the integration of people involved in diff erent aspects of the male reproductive system, supplement and broadening their knowledge, as well as the improvement of health care for men in our country. Th e aim of the journal is: 1) to provide relevant information about the physiology and pathology of the male reproductive system, 2) the promotion of practical andrological knowledge directed to broad audiences, 3) to exchange views and opinions on issues of clinical andexperimental results, and 4) to provide information on conferences and courses on the subject of andrology. Th e proposed themes of the journal are: 1) clinical andrology including etiopathogenesis, diagnostics and treatment of developmental disorders, infertility and men’s aging, 2) innovative diagnostic methods, 3) experimental andrology developing on the basis of the basic sciences and 4) other interdisciplinary topics related to the fi eld of andrology. Th e journal is directed to physicians with specialty directly or indirectly related to andrology, including urologists, endocrinologists, gynecologists, pediatricians, but also to family doctors facing the increasingly common problem of couple infertility and problems of aging men. Moreover, our intention is to get the interest of laboratory diagnosticians playing an important role in keeping the correct therapeutic proceedings, based on a broad panel of tests and studies. Th eir implementation still requires proper and comprehensive training in andrological diagnostics, including seminological one. We hope that our magazine will also raise the interest of biologists dealing with the functions of the male reproductive system in the framework of basic sciences, as well as veterinarians and others who will fi nd information expanding their knowledge and shaping opinion in the range of broad sciences of andrology. We encourage you to publish original papers, case reports and short announcements, as well as review papers, worked out in the concentrated, didactic and accessible form. In these articles authors should present the current state of the global knowledge as well as their own opinions. We want the journal to act as an informer and a guide in the fi eld of andrology and become a forum for discussion. In addition, we invite you to publish articles that are translations of publications appearing in the English language, which present signifi cant progress in andrology.

Małgorzata Piasecka
redaktor naczelny
Jolanta Słowikowska -Hilczer
przewodnicząca
Polskiego Towarzystwa Andrologicznego

SPIS TREŚCI CONTENTS Tom6 Volum in 6 Strony 1–71 Pages 1–71 Czerwiec 2019 June 2019O czasopiśmie / About Journal 4
Konferencja Polskiego Towarzystwa Andrologicznego – 21. Dzień AndrologicznySymposium of scientific training of the Polish Society of Andrology – 21th Day of Andrology 6
G.R. Dohle (przewodniczący), S. Arver, C. Bettocchi, T.H. Jones, S. KlieschRekomendacje dotyczące postępowania w męskim hipogonadyzmie Guidelines On Male HypogonadismTłumaczenie i przygotowanie wersji polskiej Translation and elaboration of Polish version: Katarzyna Jankowska, Jolanta Słowikowska-Hilczer 7
A. Jungwirth (przewodniczący), T. Diemer, Z. Kopa, C. Krausz, S. Minhas, H. TournayeRekomendacje dotyczące postępowania w niepłodności męskiej Guidelines on male infertility Tłumaczenie i przygotowanie wersji polskiej Translation and elaboration of Polish version: Katarzyna Jankowska, Jolanta Słowikowska-Hilczer 21
Artykuły poglądowe / ReviewMarta SochajCzynniki ryzyka zaburzeń erekcji Risk factors for erectile dysfunction 40
Marta Olszewska, Maciej KurpiszTranslokacje chromosomowe wzajemne (TCW) w niepłodności męskiej Reciprocal chromosome translocations (RCTs) in male infertility 51
Instrukcje dla autorów / Instructions for authors 68
KONFERENCJA POLSKIEGO TOWARZYSTWA ANDROLOGICZNEGO – 21. DZIEŃ ANDROLOGICZNY

SYMPOSIUM OF SCIENTIFIC TRAINING OF THE POLISH SOCIETY OF ANDROLOGY – 21th DAY OF ANDROLOGY
Łódź , 2 5 –26 .10 . 2019 ; www. pta2019.pl
Szanowni Państwo
Mam zaszczyt i przyjemność zaprosić na Konferencję Polskiego Towarzystwa Andrologicznego – 21. Dzień Andrologiczny, która odbędzie się w dniach 25–26 paź-dziernika 2019 r. w Łodzi.Konferencja będzie kolejną okazją do spotkania i wysłuchania polskich i zagranicznych ekspertów w zakresie andrologii, ale także urologii, endokrynologii, medycyny rozrodu, diagnostyki laboratoryjnej i biologii rozrodu, co pozwoli na poszerzenie wiedzy i ułatwi zdo-bycie umiejętności koniecznych w diagnostyce i leczeniu chorych z problemami męskiego układu płciowego. Myśl przewodnia konferencji koncentruje się wokół zdrowia i płodności mężczyzn, dlatego poruszane będą zagad-nienia z zakresu etiopatogenezy, diagnostyki i leczenia zaburzeń w tym zakresie. Zapraszamy do udziału nie tylko członków Polskiego Towarzystwa Andrologicznego, ale również wszystkich zainteresowanych andrologią kliniczną i doświadczalną. Intencją organizatorów jest wymiana doświadczeń i zaini-cjowanie współpracy w środowisku interdyscyplinarnym. Mamy nadzieję, że konferencja stworzy Państwu moż-liwości płynące ze współpracy lekarzy klinicystów, dia-gnostów i badaczy reprezentujących nauki podstawowe. Bogaty program naukowo-szkoleniowy przyczynił się do sukcesu poprzednich Dni Andrologicznych, których coroczna organizacja stała się już tradycją. Mamy nadzieję, że tak będzie i tym razem w Łodzi.

Prof. Jolanta Słowikowska-Hilczer
Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Andrologicznego

Dear Sir or Madam,
We are honoured and pleased to invite you to the Conference of Polish Andrology Society – 21th Day of Andrology, which will be held on October 25–26, 2019 in Łódź.The conference will be another opportunity to meet and listen to Polish and foreign experts in the field of andrology, but also to urology, endocrinology, reproduc-tive medicine, laboratory diagnostics and reproductive biology, which will allow to broaden knowledge and facili-tate acquiring skills necessary for diagnosis and treat-ment of patients with problems of the male system sexual intercourse. The main idea of the conference is focused on the health and fertility of men, therefore the issues related to etiopathogenesis, diagnosis and treatment of disorders in this area will be discussed.We invite to participate not only members of the Polish Andrology Society, but also everyone interested in clinical and experimental andrology. The intention of the organizers is to exchange experiences and ini-tiate cooperation in an interdisciplinary environment. We hope that the conference will create opportunities for you to cooperate with clinicians, diagnosticians and researchers representing basic science. The rich scientific and training program contributed to the success of the previous Days of Andrology, whose annual organization has already become a tradition. We hope that this will be the case in Łódź this time.

Prof. Jolanta Słowikowska-Hilczer
President of Polish Society of Andrology

REKOMENDACJE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA W MĘSKIM HIPOGONADYZMIE

Przedstawiamy najnowsze rekomendacje Europejskiego Towarzystwa Urologicznego (EAU, ang. European Association of Urology) z 2018 r. dotyczące postępowania diagnostycznego i terapeutycznego w hipogonadyzmie i niepłodności u mężczyzn.Rekomendacje EAU z 2018 r. oparto na nowych, istotnych dowodach naukowych. Przeprowadzono obszerne wyszukiwanie piśmiennictwa, które obejmo-wało wszystkie dostępne wytyczne dotyczące męskiego hipogonadyzmu i niepłodności. Poszukiwania ograni-czały się do badań reprezentujących wysoki poziom dowodów naukowych, tj. systematycznych przeglą-dów z metaanalizą, randomizowanych badań kon-trolowanych i prospektywnych nierandomizowanych badań porównawczych, opublikowanych w języku angielskim

REKOMENDACJE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA W MĘSKIM HIPOGONADYZMIEGUIDELINES ON MALE HYPOGONADISM

G.R. Dohle (przewodniczący), S. Arver, C. Bettocchi, T.H. Jones, S. KlieschTłumaczenie i przygotowanie wersji polskiej / Translation and elaboration of Polish version:Katarzyna Jankowska1, Jolanta Słowikowska-Hilczer
Otrzymano/received: 21.05.2019 r. Zaakceptowano/accepted: 5.07.2019 r
5.07.2019 r.DOI: 10.26404/PAO_2353-8791.2019.
Skróty / Abbreviations
BMI – indeks masy ciała (ang. body mass index); DA X1 – region krytyczny genu DSS-AHC1 chromosomie X/gen receptora kodowanego w specyficznym regionie chromosomu X, kórego duplikacja prowadzi do odwórcenia płci męskiej w żeńską, należący do podrodziny 0 receptorów jądrowych, grupy B1 (ang. dosage-sensitive sex reversal-adrenal hypoplasia congenita critical region on the X chromosome/nuclear receptor subfamily 0, group b, member 1 gene); EAU – Europejskiego Towarzystwa Urologicznego (ang. European Association of Urology); GnRH – gonadoliberyna (ang. gonadotropin-releasing hormone); HIV – ludzki wirus niedoboru odporności (ang. human immunodeficiency virus); LH – hormon luteinizujący (ang. luteinizing hormone); NYHA IV – IV stopień skali oceny niewydolności krążenia wg Nowojorskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ang. Class IV of New York Heart Association functional classification system); PDE5 – fosfodiesteraza typy 5 (ang. phospho-diesterase type 5); PSA – antygen swoisty dla prostaty (ang. prostate specific antigen); SHBH – globulina wiążąca hormony płciowe (ang. sex hormone binding globulin)

Tabela 1. Przyczyny hipogonadyzmu pierwotnego

  Tabela 1. Przyczyny

  Tabela2. Przyczyny

  Tabela 3. Przyczyny

  Tabela 4. Przyczyny

  Tabela 5.

Piśmiennictwo cz_1

Abouassaly R., Fossa S.D., Giwercman A., Kollmannsberger C., Motzer R.J., Schmoll H.J. i wsp.: Sequelae of treatment in long-term survivors of testis cancer. Eur Urol. 2011, 60 (3), 516–526. DOI: 10.1016/j.eururo.2011.05.055. PMID: 21684072. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21684072
Ahern T., Wu F.C.: New horizons in testosterone and the ageing male. Age Ageing. 2015, 44 (2), 188–195. DOI: 10.1093/ageing/afv007. PMID: 25666224. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25666224
Amanatkar H.R., Chibnall J.T., Seo B.W., Manepalli J.N., Grossberg G.T.: Impact of exogenous testosterone on mood: a systematic review and meta-analysis of randomized placebo-controlled trials. Ann Clin Psychiatry. 2014, 26 (1), 19 –32. PMID: 24501728. htt ps://w w w.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed /24501728
Anderson J.L., May H.T., Lappé D.L., Bair T., Le V., Carlquist J.F. i wsp.: Impact of Testosterone Replacement Therapy on Myocardial Infarction, Stroke, and Death in Men With Low Testosterone Concentrations in an Integrated Health Care System. Am J Cardiol. 2016, 117 (5), 794–799. DOI: 10.1016/j.amjcard.2015.11.063. PMID: 26772440. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26772440
Araujo A.B., Dixon J.M., Suarez E.A., Murad M.H., Guey L.T., Wittert G.A.: Clinical review: Endogenous testosterone and mortality in men: a system-atic review and meta-analysis. J Clin Endocrinol Metab. 2011, 96, 3007. DOI: 10.1210/jc.2011-1137. PMID: 21816776. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21816776
Aversa A., Francomano D., Lenzi A.: Cardiometabolic complications after andro-gen deprivation therapy in a man with prostate cancer: effects of 3 years intermittent testosterone supplementation. Front Endocrinol (Lausanne). 2012, 3, 17. DOI: 10.3389/fendo.2012.00017. PMID: 22645517. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22645517
Baillargeon J., Kuo Y.F., Fang X., Shahinian V.B.:Long-term Exposure to Testosterone Therapy and the Risk of High Grade Prostate Cancer. J Urol. 2015a, 194 (6), 1612–1616. DOI: 10.1016/j.juro.2015.05.099. PMID: 26066403. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26066403Baillargeon J., Urban R.J., Kuo Y.F., Ottenbacher K.J., Raji M.A., Du F. i wsp.: Risk of Myocardial Infarction in Older Men Receiving Testosterone Therapy. Ann Pharmacother. 2014, 48 (9), 1138–1144. DOI: 10.1177/1060028014539918. PMID: 24989174. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26066403
Baillargeon J., Urban R.J., Morgentaler A., Glueck C.J., Baillargeon G., Sharma G. i wsp.: Risk of Venous Thromboembolism in Men Receiving Testosterone Therapy. Mayo Clin Proc. 2015b, 90 (8), 1038–1045. DOI: 10.1016/j.may-ocp.2015.05.012. PMID: 26205547. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26205547
Basaria S., Coviello A.D., Travison T.G., Storer T.W., Farwell W.R., Jette A.M. i wsp.: Adverse events associated with testosterone administration. N Engl J Med. 2010, 363 (2), 109–122. DOI: 10.1056/NEJMoa1000485. PMID: 20592293. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20592293
Basaria S., Harman S.M., Travison T.G., Hodis H., Tsitouras P., Budoff M. i wsp.: Effects of Testosterone Administration for 3 Years on Subclinical Atherosclerosis Progression in Older Men With Low or Low-Normal Testosterone Levels: A Randomized Clinical Trial. JAMA. 2015a, 314 (6), 570–581. DOI: 10.1001/jama.2015.8881. PMID: 26262795. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26262795
Basaria S., Travison T.G., Alford D., Knapp P.E., Teeter K., Cahalan C. i wsp.: Effects of testosterone replacement in men with opioid-induced androgen deficiency: a randomized controlled trial. Pain. 2015b, 156, 280–288. DOI: 10.1097/01.j.pain.0000460308.86819.aa. PMID: 25599449. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25599449
Bassil N., Alkaade S., Morley J.E.: The benefits and risks of testosterone replace-ment therapy: a review. Ther Clin Risk Manag. 2009, 5 (3), 427–448. DOI: 10.2147/tcrm.s3025. PMID: 19707253. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19707253
Belkoff L., Brock G., Carrara D., Neijber A., Ando M., Mitchel J.: Efficacy and safety of testosterone replacement gel for treating hypogonadism in men: phase III open-label studies. Andrologia. 2018, 50 (1). PMID: 28295450. DOI: 10.1111/and.12801. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28295450
Bello A.K., Stenvinkel P., Lin M., Hemmelgarn B., Thadhani R., Klarenbach S. i wsp.: Serum testosterone levels and clinical outcomes in male hemodi-alysis patients. Am J Kidney Dis. 2014, 63 (2), 268–275. DOI: 10.1053/j.ajkd.2013.06.010. PMID: 23896484. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23896484
Bentvelsen F.M., McPhaul M.J., Wilson J.D., George F.W.: The androgen recep-tor of the urogenital tract of the fetal rat is regulated by androgen. Mol Cell Endocrinol. 1994, 105 (1), 21–26. PMID: 7821714. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7821714
Berookhim B., Larish Y., Flores L., Sullivan J., Nelson C., Mulhall J.P.: Intra-individual variations in serum total testosterone among men presenting for evaluation of hypogonadism. J Urol. 2014, 191 (41) e334. DOI: 10.1016/j.juro.2014.02.943. http://www.jurology.com/article/S0022-5347(14)01201-4/abstract
Bhasin S., Bremner W.J.: Clinical review 85: Emerging issues in androgen replacement therapy. J Clin Endocrinol Metab. 1997, 82 (1), 3–8. DOI: 10.1210/jcem.82.1.3640. PMID: 8989221. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8989221
Bhasin S., Cunningham G.R., Hayes F.J., Matsumoto A.M., Snyder P.J., Swerdloff R.S. i wsp.: Testosterone therapy in men with androgen deficiency syndromes: an Endocrine Society clinical practice guideline. J Clin Endocrinol Metab. 2010, 95 (6), 2536–2559. doi: 10.1210/jc.2009-2354. PMID: 20525905. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20525905
Bhasin S., Pencina M., Jasuja G.K., Travison T.G., Coviello A., Orwoll E. i wsp.: Reference ranges for testosterone in men generated using liquid chromatog-raphy tandem mass spectrometry in a community-based sample of healthy nonobese young men in the Framingham Heart Study and applied to three geographically distinct cohorts. J Clin Endocrinol Metab. 2011, 96 (8), 2430–2439. DOI: 10.1210/jc.2010-3012. PMID: 21697255. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21697255
Bhasin S., Woodhouse L., Casaburi R., Singh A.B., Bhasin D., Berman N. i wsp.: Testosterone dose-response relationships in healthy young men. Am J Physiol Endocrinol Metab. 2001, 281 (6), E1172–E1182. DOI: 10.1152/ajpendo.2001.281.6.E1172. PMID: 11701431. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11701431
Birthi P., Nagar V.R., Nickerson R., Sloan P.A.: Hypogonadism associated with long-term opioid therapy: A systematic review. J Opioid Manag. 2015, 11 (3), 255–278. DOI: 10.5055/jom.2015.0274. PMID: 25985810. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25985810
Bobjer J., Bogefors K., Isaksson S., Leijonhufvud I., Akesson K., Giwercman A. i wsp.: High prevalence of hypogonadism and associated impaired metabolic and bone mineral status in subfertile men. Clin Endocrinol (Oxf ). 2016, 85 (2), 189–195. DOI: 10.1111/cen.13038. PMID: 26857217. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26857217
Boffetta P., Islami F., Vedanthan R., Pourshams A., Kamangar F., Khademi H. i wsp.: A U-shaped relationship between haematocrit and mortality in a large prospective cohort study. Int J Epidemiol. 2013, 42 (2), 601–615. DOI: 10.1093/ije/dyt013. PMID: 23569195. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23569195
Bojesen A., Juul S., Gravholt C.H.: Prenatal and postnatal prevalence of Klinefelter syndrome: a national registry study. J Clin Endocrinol Metab. 2003, 88 (2), 622–626. PMID: 12574191. DOI: 10.1210/jc.2002-021491. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12574191
Bremner W.J., Vitiello M.V., Prinz P.N.: Loss of circadian rhythmicity in blood testosterone levels with aging in normal men. J Clin Endocrinol Metab. 1983, 56 (6), 1278–1281. DOI: 10.1210/jcem-56-6-1278. PMID: 6841562. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/6841562
Brinkmann A.O.: Molecular basis of androgen insensitivity. Mol Cell Endocrinol. 2001, 179 (1-2), 105–109. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11420135

Piśmiennictwo cz_2

Brinkmann A.O.: Molecular mechanisms of androgen action – a histori-cal perspective. Methods Mol Biol. 2011, 776, 3–24. DOI: 10.1007/978-1-61779-243-4_1. PMID: 21796517. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubme d /2179 6 517Brock G., Heiselman D., Maggi M., Kim S.W., Rodríguez Vallejo J.M., Behre H.M. i wsp.: Effect of Testosterone Solution 2% on Testosterone Concentration, Sex Drive and Energy in Hypogonadal Men: Results of a Placebo Controlled Study. J Urol. 2016, 195 (3), 699–705. DOI: 10.1016/j.juro.2015.10.083. PMID: 26498057. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26498057
Buchter D., Behre H.M., Kliesch S., Nieschlag E.: Pulsatile GnRH or human cho-rionic gonadotropin/human menopausal gonadotropin as effective treat-ment for men with hypogonadotropic hypogonadism: a review of 42 cases. Eur J Endocrinol. 1998, 139 (3), 298–303. PMID: 9758439. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9758439
Budoff M.J., Ellenberg S.S., Lewis C.E., Mohler E.R., Wenger N.K., Bhasin S. i wsp.: Testosterone treatment and coronary artery plaque volume in older men with low testosterone. JAMA. 2017, 317 (7), 708–716. DOI: 10.1001/jama.2016.21043. PMID: 28241355. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28241355
Buvat J., Lemaire A.: Endocrine screening in 1,022 men with erectile dys-function: clinical significance and cost-effective strategy. J Urol. 1997, 158 (5), 1764–1767. PMID: 9334596. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9334596
Calof O.M., Singh A.B., Lee M.L., Kenny A.M., Urban R.J., Tenover J.L. i wsp.: Adverse events associated with testosterone replacement in middle-aged and older men: a meta-analysis of randomized, placebo-controlled trials. J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2005, 60 (11), 1451–1457. PMID: 16339333. DOI: 10.1093/gerona/60.11.1451. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16339333
Camacho E.M., Huhtaniemi I.T., O’Neill T.W., Finn J.D., Pye S.R., Lee D.M. i wsp.: Age-associated changes in hypothalamic-pituitary-testicular function in middle-aged and older men are modified by weight change and lifestyle factors: longitudinal results from the European Male Ageing Study. Eur J Endocrinol. 2013, 168 (3), 445–155. DOI: 10.1530/EJE-12-0890. PMID: 23425925. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23425925
Caminiti G., Volterrani M., Iellamo F., Marazzi G., Massaro R., Miceli M.: Effect of long-acting testosterone treatment on functional exercise capacity, skel-etal muscle performance, insulin resistance, and baroreflex sensitivity in elderly patients with chronic heart failure a double-blind, placebo-con-trolled, randomized study. J Am Coll Cardiol. 2009, 54, 919–927. DOI: 10.1016/j.jacc.2009.04.078. PMID: 19712802. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19712802
Canale D., Caglieresi C., Moschini C., Liberati C.D., Macchia E., Pinchera A. i wsp.: Androgen receptor polymorphism (CAG repeats) and androgenic-ity. Clin Endocrinol (Oxf ). 2005, 63 (3), 356–361. DOI: 10.1111/j.1365-2265.2005.02354.x. PMID: 16117826. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16117826
Cherrier M.M., Anderson K., Shofer J., Millard S., Matsumoto A.M.: Testosterone Treatment of Men With Mild Cognitive Impairment and Low Testosterone Levels. Am J Alzheimers Dis Other Demen. 2015, 30 (4), 421–430. DOI: 10.1177/1533317514556874. PMID: 25392187. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25392187
Christou M.A., Christou P.A., Markozannes G., Tsatsoulis A., Mastorakos G., Tigas S.: Effects of Anabolic Androgenic Steroids on the Reproductive System of Athletes and Recreational Users: A Systematic Review and Meta-Analysis. Sports Med. 2017, 47 (9), 1869–1883. DOI: 10.1007/s40279-017-0709-z. PMID: 28258581. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28258581ComhaireF.H.: Andropause: hormone replacement therapy in the ageing male. Eur Urol. 2000, 38 (6), 655–662. DOI: 10.1159/000020358. PMID: 11111180. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11111180
Cooper C.S., Perry P.J., Sparks A.E., MacIndoe J.H., Yates W.R., Williams R.D.: Effect of exogenous testosterone on prostate volume, serum and semen prostate specific antigen levels in healthy young men. J Urol. 1998, 159 (2), 441–443. PMID: 9649259. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9649259
Corona G., Dicuio M., Rastrelli G., Maseroli E., Lotti F., Sforza A. i wsp.: Testosterone treatment and cardiovascular and venous thromboem-bolism risk: what is ‘new’? J Investig Med. 2017, 65 (6), 964–973. DOI: 10.1136/jim-2017-000411. PMID: 28495861. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28495861
Corona G., Isidori A.M., Buvat J., Aversa A., Rastrelli G., Hackett G. i wsp.: Testosterone supplementation and sexual function: A meta-analysis study. J Sex Med. 2014a, 11 (6), 1577–1592. DOI: 10.1111/jsm.12536. PMID: 24697970. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24697970Corona G., Maseroli E., Rastrelli G., Isidori A.M., Sforza A., Mannucci E. i wsp.: Cardiovascular risk associated with testosterone-boosting medications: a systematic review and meta-analysis. Expert Opin Drug Saf. 2014b, 13 (10), 1327–1351. DOI: 10.1517/14740338.2014.950653. PMID: 25139126. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25139126
Corona G., Rastrelli G., Monami M., Guay A., Buvat J., Sforza A., i wsp.: Hypogonadism as a risk factor for cardiovascular mortality in men: a meta-analytic study. Eur J Endocrinol. 2011, 165 (5), 687–701. DOI: 10.1530/EJE-11-0447. PMID: 21852391. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21852391
Corona G., Rastrelli G., Morgentaler A., Sforza A., Mannucci E., Maggi M. i wsp.: Meta-analysis of Results of Testosterone Therapy on Sexual Function Based on International Index of Erectile Function Scores. Eur Urol. 2017a, 72 (6), 100–1011. doi: 10.1016/j.eururo.2017.03.032. DOI: 10.1016/j.eururo.2017.03.032. PMID: 28434676. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28434676
Corona G., Sforza A., Maggi M.: Testosterone Replacement Therapy: Long-Term Safety and Efficacy. World J Mens Health. 2017b, 35 (2), 65–76. DOI: 10.5534/wjmh.2017.35.2.65. PMID: 28497912. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28497912
Cunningham G.R., Stephens-Shields A.J., Rosen R.C., Wang C., Bhasin S., Matsumoto A.M. iwsp.: Testosterone treatment and sexual function in older men with low testosterone levels. J Clin Endocrinol and Metab. 2016, 101 (8), 3096–3104. DOI: 10.1210/jc.2016-1645. PMID: 27355400. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27355400
de Ronde, W., de Jong F.H.: Aromatase inhibitors in men: effects and therapeu-tic options. Reprod Biol Endocrinol. 2011, 9, 93. DOI: 10.1186/1477-7827-9-93. PMID: 8276968. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21693046
Dhindsa S., Prabhakar S., Sethi M., Bandyopadhyay A., Chaudhuri A., Dandona P.: Frequent occurrence of hypogonadotropic hypogonadism in type 2 diabetes. J Clin Endocrinol Metab. 2004, 89 (11), 5462–5468. DOI: 10.1210/jc.2004-0804. PMID: 15531498. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15531498
Ding E.L., Song Y., Malik V.S., Liu S.: Sex differences of endogenous sex hor-mones and risk of type 2 diabetes: a systematic review and meta-analysis. JAMA. 2006, 295 (11), 1288–1299. DOI: 10.1001/jama.295.11.1288. PMID: 16537739. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16537739
Dobs A., Norwood P., Potts S., Gould E., Chitra S.: Testosterone 2% gel can nor-malize testosterone concentrations in men with low testosterone regardless of body mass index. J Sex Med. 2014, 11 (3), 857–864. DOI: 10.1111/jsm.12411. PMID: 24283410. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24283410
Dohle G.R., Arver S., Bettocchi T.H., Kliesch S.: EAU Guidelines Panel on Male Hypogonadism, Edn. presented at the EAU Annual Congress Paris 2012: Arnhem, the Netherlands. http://uroweb.org/guideline/male-hypogonadism/
Dwyer A.A., Quinton R., Pitteloud N., Morin D.: Psychosexual development in men with congenital hypogonadotropic hypogonadism on long-term treat-ment: A mixed methods study. Sex Med. 2015, 3 (1), 32–41. PMID: 25844173. DOI: 10.1002/sm2.50. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25844173
Eberhard J., Ståhl O., Cwikiel M., Cavallin-Ståhl E., Giwercman Y., Salmonson E.C. i wsp.: Risk factors for post-treatment hypogonadism in testicular cancer patients. EurJ Endocrinol. 2008, 158 (4), 561–570. DOI: 10.1530/EJE-07-0684. PMID: 18362304. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18362304
l Osta R., Grandpre N., Monnin N., Hubert J., Koscinski I.: Hypogonadotropic hypogonadism in men with hereditary hemochromatosis. Basic Clin Androl. 2017, 27, 13. DOI: 10.1186/s12610-017-0057-8. PMID: 28694969. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28694969.
Eriksson J., Haring R., Grarup N., Vandenput L., Wallaschofski H., Lorentzen E. i wsp.: Causal relationship between obesity and serum testosterone status in men: A bi-directional mendelian randomization analysis. PLoS ONE. 2017, 12, e0176277. DOI: 10.1371/journal.pone.0176277. PMID: 28448539. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28448539
FDA. Advisory committee industry briefing document. Testosterone ther-apy. Bone, reproductive and urologic drugs advisory committee and the drug safety and risk management advisory committee. 2014. https://www.swedish.org/~/media/images/swedish/cme1/syllabuspdfs/r3%202016/06a_fda%20advisory%20committee.pdf
FDA. Briefing document 2017. Bone, Reproductive and Urologic Drugs Advisory Committee (BRUDAC). https://www.fda.gov/down-loads/AdvisoryCommittees/CommitteesMeetingMaterials/Drugs/ReproductiveHealthDrugsAdvisoryCommittee/UCM587643.pdfFernandez-Balsells M.M., Murad M.H., Lane M., Lampropulos J.F., Albuquerque F., Mullan R.J. i wsp.: Clinical review 1: Adverse effects of testosterone therapy in adult men: a systematic review and meta-analysis. J Clin Endocrinol Metab. 2010, 95 (6), 2560–2575. DOI: 10.1210/jc.2009-2575. PMID: 20525906. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20525906
Finkle W.D., Greenland S., Ridgeway G.K., Adams J.L., Frasco M.A. i wsp.: Increased risk of non-fatal myocardial infarction following testosterone therapy prescription in men. PLoS One. 2014, 9 (1), e85805. DOI: 10.1371/journal.pone.0085805. PMID: 24489673. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24489673
Gaffney C.D., Pagano M.J., Kuker A.P., Stember D.S., Stahl P.J.: Osteoporosis and Low Bone Mineral Density in Men with Testosterone Deficiency Syndrome. Sex Med Rev. 2015, 3 (4), 298–315. DOI: 10.1002/smrj.63. PMID: 27784602. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27784602
Gagnon D.R., Zhang T.J., Brand F.N., Kannel W.B.: Hematocrit and the risk of cardiovascular disease--the Framingham study: a 34-year follow-up. Am Heart J. 1994, 127 (3), 674–682. PMID: 8122618. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8122618
Gianatti E.J., Dupuis P., Hoermann R., Zajac J.D., Grossmann M.: Effect of testosterone treatment on constitutional and sexual symptoms in men with type 2 diabetes in a randomized, placebo-controlled clinical trial. J Clin Endocrinol Metab. 2014, 99 (10), 3821–3828. DOI: 10.1210/jc.2014-1872. PMID: 24978674. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24978674
Giltay E.J., Tishova Y.A., Mskhalaya G.J., Gooren L.J., Saad F., Kalinchenko S.Y.: Effects of testosterone supplementation on depressive symptoms and sexual dysfunction in hypogonadal men with the metabolic syndrome. J Sex Med. 2010, 7 (7), 2572–2582. DOI: 10.1111/j.1743-6109.2010.01859.x. PMID: 20524974. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20524974
Glueck C.J., Wang P.: Testosterone therapy, thrombosis, thrombophilia, car-diovascular events. Metabolism. 2014, 63 (8), 989–994. DOI: 10.1016/j.metabol.2014.05.005. PMID: 24930993. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24930993Grossmann M., Hoermann R., Wittert G., Yeap B.B.: Effects of testosterone treatment on glucose metabolism and symptoms in men with type 2 dia-betes and the metabolic syndrome: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled clinical trials. Clin Endocrinol (Oxf ). 2015, 83 (3), 344–351. DOI: 10.1111/cen.12664. PMID: 25557752. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25557752

Piśmiennictwo cz_3

Guyatt G.H., Oxman A.D., Kunz R., Falck-Ytter Y., Vist G.E., Liberati A. i wsp.: Going from evidence to recommendations. BMJ. 2008a, 336, 1049–1051. DOI: 10.1136/bmj.39493.646875.AE. PMID: 18467413. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18467413Guyatt G.H., Oxman A.D., Kunz R., Vist G.E., Falck-Ytter Y., Schünemann H.J.: What is “quality of evidence” and why is it important to clinicians? BMJ. 2008b, 336, 995–998. DOI: 10.1136/bmj.39490.551019.BE. PMID: 18456631. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18456631
Guyatt G.H., Oxman A.D., Vist G.E., Kunz R., Falck-Ytter Y., Alonso-Coello P. i wsp.: GR ADE: an emerging consensus on rating quality of evidence and strength of recommendations. BMJ. 2008c, 336, 924–926. DOI: 10.1136/bmj.39489.470347.AD. PMID: 18436948. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18436948Hackett G., Cole N., Bhartia M., Kennedy D., Raju J., Wilkinson P.: Testosterone replacement therapy with long-acting testosterone undecanoate improves sexual function and quality-of-life parameters vs. placebo in a population of men with type 2 diabetes. J Sex Med. 2013, 10 (6), 1612–1617. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23551886.
Hackett G., Cole N., Saghir A., Jones P., Strange R.C., Ramachandran S.: Testosterone Undecanoate improves Sexual Function in Men with Type 2 dia-betes and Severe Hypogonadism: Results from a 30 week randomized placebo controlled study. BJU Int. 2016, 118 (5), 804–813. DOI: 10.1111/bju.13516. PMID: 27124889. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27124889
Haddad R.M., Kennedy C.C., Caples S.M., Tracz M.J., Boloña E.R., Sideras K. i wsp.: Testosterone and cardiovascular risk in men: a systematic review and meta-analysis of randomized placebo-controlled trials. Mayo Clin Proc. 2007, 82 (1), 29–39. DOI: 10.4065/82.1.29. PMID: 17285783. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17285783
Hall S.A., Esche G.R., Araujo A.B., Travison T.G., Clark R.V., Williams R.E. i wsp.: Correlates of low testosterone and symptomatic androgen deficiency in a population-based sample. J Clin Endocrinol Metab. 2008, 93 (10), 3870–3877. DOI: 10.1210/jc.2008-0021. PMID: 18664536. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18664536
Hanafy H.M.: Testosterone therapy and obstructive sleep apnea: is there a real connection? J Sex Med. 2007, 4 (5), 1241–1246. DOI: 10.1111/j.1743-6109.2007.00553.x. PMID: 17645445. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17645445
Haring R., Völzke H., Steveling A., Krebs A., Felix S.B., Schöfl C. i wsp.: Association of low testosterone levels with all-cause mortality by differ-ent cut-offs from recent studies. Eur Heart J. 2010, 31 (12), 1494–1501. DOI: 10.1093/eurheartj/ehq009. PMID: 20164245. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20164245
Ho C.C., Tan H.M.: Treatment of the hypogonadal infertile male – A review. Sex Med Rev. 2013, 1 (1), 42–42. DOI: 10.1002/smrj.4. PMID: 27784559. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27784559
Holmegard H.N., Nordestgaard B.G., Schnohr P., Tybjaerg-Hansen A., Benn M.: Endogenous sex hormones and risk of venous thromboembolism in women and men. J Thromb Haemost. 2014, 12: 297. DOI: 10.1111/jth.12484. PMID: 24329981. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24329981
Huhtaniemi I., Alevizaki M.: Gonadotrophin resistance. Best Pract Res Clin Endocrinol Metab. 2006, 20 (4), 561–576. DOI: 10.1016/j.beem.2006.09.003. PMID: 17161332. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17161332Irwig M.S.: Bone health in hypogonadal men. Curr Opin Urol. 2014, 24 (6), 608–613. DOI: 10.1097/MOU.0000000000000104. PMID: 25144148. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25144148
Isidori A.M, Buvat J., Corona G., Goldstein I., Jannini E.A., Lenzi A. i wsp.: A critical analysis of the role of testosterone in erectile function: From pathophysiology to treatment – A systematic review. Eur Urol. 2014, 65 (1), 99–112. DOI: 10.1016/j.eururo.2013.08.048. PMID: 24050791. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24050791
Isidori A.M., Giannetta E., Greco E.A., Gianfrilli D., Bonifacio V., Isidori A. i wsp.: Effects of testosterone on body composition, bone metabolism and serum lipid profile in middle-aged men: a meta-analysis. Clin Endocrinol (Oxf ). 2005, 63 (3), 280–293. DOI: 10.1111/j.1365-2265.2005.02339.x. PMID: 16117815. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16117815
Jockenhovel F., Vogel E., Kreutzer M., Reinhardt W., Lederbogen S., Reinwein D.: Pharmacokinetics and pharmacodynamics of subcutaneous testoster-one implants in hypogonadal men. Clin Endocrinol (Oxf ). 1996, 45 (1), 61–71. PMID: 8796140. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8796140
Johansen Taber K.A., Morisy L.R., Osbahr A.J., Dickinson B.D.: Male breast cancer: risk factors, diagnosis, and management (Review). Oncol Rep. 2010, 24 (5), 1115–1130. DOI: 10.3892/or_00000962. PMID: 20878100. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20878100
Jones S.D., Dukovac T., Sangkum P., Yafi F.A., Hellstrom W.J.: Erythrocytosis and Polycythemia Secondary to Testosterone Replacement Therapy in the Aging Male. Sex Med Rev. 2015, 3 (2), 101–112. DOI: 10.1002/smrj.43. PMID: 27784544. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27784544
Jones T. H.: Testosterone deficiency: a risk factor for cardiovascular dis-ease? Trends Endocrinol Metab. 2010, 21 (8), 496–503. DOI: 10.1016/j.tem.2010.03.002. PMID: 20381374. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20381374
Jones T.H., Arver S., Behre H.M., Buvat J., Meuleman E., Moncada I. i wsp.: Testosterone replacement in hypogonadal men with type 2 diabetes and/or metabolic syndrome (the TIMES2 study). Diabetes Care. 2011, 34 (4), 828–837. DOI: 10.2337/dc10-1233. PMID: 21386088. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21386088Kalinchenko S.Y., Kozlov G.I., Gontcharov N.P., Katsiya G.V.: Oral testosterone undecanoate reverses erectile dysfunction associated with diabetes mellitus in patients failing on sildenafil citrate therapy alone . Aging Male. 2003, 6 (2), 94–99. PMID: 12898793. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12898793
Kaplan A.L., Hu J.C., Morgentaler A., Mulhall J.P., Schulman C.C., Montorsi F.: Testosterone Therapy in Men With Prostate Cancer. Eur Urol. 2016, 69 (5), 894–903. DOI: 10.1016/j.eururo.2015.12.005. PMID: 26719015. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26719015.
Kaplan A.L., Trinh Q.D., Sun M., Carter S.C., Nguyen P.L., Shih Y.T. i wsp.: Testosterone replacement therapy following the diagnosis of prostate can-cer: outcomes and utilization trends. J Sex Med. 2014, 11 (4), 1063–1070. DOI: 10.1111/jsm.12429. PMID: 24443943. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24443943
Kapoor D., Aldred H., Clark S., Channer K.S., Jones T.H.: Clinical and biochemi-cal assessment of hypogonadism in men with type 2 diabetes: correlations with bioavailable testosterone and visceral adiposity. Diabetes Care. 2007, 30 (4), 911–917. DOI: 10.2337/dc06-1426. PMID: 17392552. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17392552
Kaufman J.M., Graydon R.J.: Androgen replacement after curative radical prostatectomy for prostate cancer in hypogonadal men. J Urol. 2004, 172 (3), 920–922. DOI: 10.1097/01.ju.0000136269.10161.32. PMID: 15310998. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15310998Kaufman J.M., Vermeulen A.: The decline of androgen levels in elderly men and its clinical and therapeutic implications. Endocr Rev. 2005, 26 (6), 833–876. DOI: 10.1210/er.2004-0013. PMID: 15901667. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15901667
Kelleher S., Conway A.J., Handelsman D.J.: Influence of implantation site and track geometry on the extrusion rate and pharmacology of testosterone implants. Clin Endocrinol (Oxf ). 2001, 55 (4),
531–536. PMID: 11678837. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11678837Kelly D.M., Jones T.H.: Testosterone and obesity. Obes Rev. 2015, 16 (7), 581–606. DOI: 10.1111/obr.12282. PMID: 25982085. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25982085
Kelsey T.W., Li L.Q., Mitchell R.T., Whelan A., Anderson R.A., Wallace W.H.: A validated age-related normative model for male total testosterone shows increasing variance but no decline after age 40 years. PLoS One. 2014, 9 (10), e109346. DOI: 10.1371/journal.pone.0109346. PMID: 25295520. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25295520
Khera M., Adaikan G., Buvat J., Carrier S., El-Meliegy A., Hatzimouratidis K., McCullough A. i wsp.: Diagnosis and treatment of testosterone deficiency: Recommendations from the fourth International Consultation for Sexual Medicine (ICSM 2015). J Sex Med. 2016, 13 (12), 1787–1804. DOI: 10.1016/j.jsxm.2016.10.009. PMID: 27914560. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27914560
Kumagai H., Zempo-Miyaki A., Yoshikawa T., Tsujimoto T., Tanaka K., Maeda S.: Lifestyle modification increases serum testosterone level and decrease central blood pressure in overweight and obese men. Endocr J. 2015, 62 (5), 423–430. DOI: 10.1507/endocrj.EJ14-0555. PMID: 25753766. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25753766
Lakshman K.M., Basaria S.: Safety and efficacy of testosterone gel in the treat-ment of male hypogonadism. Clin Interv Aging. 2009, 4, 397–412. PMID: 19966909. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19966909
Lanfranco F., Kamischke A., Zitzmann M., N ieschlag E.: Klinefelter’s syndrome. Lancet. 2004, 364, 273–283. DOI: 10.1016/S0140-6736(04)16678-6. PMID: 15262106. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15262106
Latif T., Kold Jensen T., Mehlsen J., Holmboe S.A., Brinth L., Pors K. i wsp.: Semen Quality as a Predictor of Subsequent Morbidity: A Danish Cohort Study of 4,712 Men With Long-Term Follow-up. Am J Epidemiol. 2017, 186 (8), 910–917. DOI: 10.1093/aje/kwx067. PMID: 28498890. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28498890
Maggi M., Wu F.C., Jones T.H., Jackson G., Behre H.M., Hackett G. i wsp.: Testosterone treatment is not associated with increased risk of adverse cardiovascular events: results from the Registry of Hypogonadism in Men (RHYME). Int J Clin Pract. 2016, 70 (10), 843–852. DOI: 10.1111/ijcp.12876. PMID: 27774779. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27774779
Malkin C.J., Pugh P.J., Morris P.D., Asif S., Jones T.H., Channer K.S.: Low serum testosterone and increased mortality in men with coronary heart disease. Heart. 2010, 96 (22), 1821–1825. DOI: 10.1136/hrt.2010.195412. PMID: 20959649. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20959649
Malkin C.J., Pugh P.J., West J.N., van Beek E.J., Jones T.H., Channer K.S.: Testosterone therapy in men with moderate severity heart failure: a dou-ble-blind randomized placebo controlled trial. Eur Heart J. 2006, 27 (1), 57–64. DOI: 10.1093/eurheartj/ehi443. PMID: 16093267. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16093267
Marks L.S., Mazer N.A., Mostaghel E., Hess D.L., Dorey F.J., Epstein J.I. i wsp.: Effect of testosterone replacement therapy on prostate tissue in men with late-onset hypogonadism: a randomized controlled trial. JAMA. 2006, 296 (19), 2351–2351. DOI: 10.1001/jama.296.19.2351. PMID: 17105798. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17105798
Martinez C., Suissa S., Rietbrock S., Katholing A., Freedman B., Cohen A. i wsp.: Testosterone treatment and risk of venous thromboembolism: population based case-control study. BMJ. 2016, 355, i5968. DOI: 10.1136/bmj.i5968. PMID: 27903495. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27903495
McLachlan R.I., O’Donnell L., Meachem S.J., Stanton P.G., de Kretser D.M., Pratis K. i wsp.: Hormonal regulation of spermatogenesis in primates and man: insights for development of the male hormonal contraceptive. J Androl. 2002, 23 (2), 149–162. PMID: 11868805. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11868805
McMullin M.F., Bareford D., Campbell P., Green A.R., Harrison C., Hunt B. i wsp.: Guidelines for the diagnosis, investigation and management of poly-cythaemia/erythrocytosis. Br J Haematol. 2005, 130 (2), 174–195. DOI: 10.1111/j.1365-2141.2005.05535.x. PMID: 16029446. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16029446
Medras M., Filus A., Jozkow P., Winowski J., Sicinska-Werner T.: Breast cancer and long-term hormonal treatment of male hypogonadism. Breast Cancer Res Treat. 2006, 96 (3), 263–265. DOI: 10.1007/s10549-005-9074-y. PMID: 16418796. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16418796
Moore C., Huebler D., Zimmermann T., Heinemann L.A., Saad F., Thai D.M.: The Aging Males’ Symptoms scale (AMS) as outcome measure for treat-ment of androgen deficiency. Eur Urol. 2004, 46 (1), 80–87. DOI: 10.1016/j.eururo.2004.01.009. PMID: 15183551. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15183551
Morales A.: Testosterone Deficiency Syndrome: An overview with empha-sis on the diagnostic conundrum. Clin Biochem. 2014, 47, 960–966. DOI: 10.1016/j.clinbiochem.2013.11.024. PMID: 24355693. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24355693
Morgentaler A.: Testosterone, cardiovascular risk, and hormonophobia. J Sex Med. 2014, 11 (6), 1362–1366. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24787518
Morley J.E., Charlton E., Patrick P., Kaiser F.E., Cadeau P., McCready D. i wsp.: Validation of a screening questionnaire for androgen deficiency in aging males. Metabolism. 2000, 49 (9), 1239–1242. DOI: 10.1053/meta.2000.8625. PMID: 11016912. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11016912
Mulhall J.P., Brock G.B., Glina S., Baygani S., Donatucci C.F., Maggi M. i wsp.: Impact of Baseline Total Testosterone Level on Successful Treatment of Sexual Dysfunction in Men Taking Once-Daily Tadalafil 5 mg for Lower Urinary Tract Symptoms and Benign Prostatic Hyperplasia: An Integrated Analysis of Three Randomized Controlled Trials. J Sex Med. 2016, 13 (5), 843–851. DOI: 10.1016/j.jsxm.2016.02.163. PMID: 27017071. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27017071
Muraleedharan V., Jones T.H.: Testosterone and mortality. Clin Endocrinol (Oxf ). 2014, 81 (4), 477–487. DOI: 10.1111/cen.12503. PMID: 25041142. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25041142
Muraleedharan V., Marsh H., Kapoor D., Channer K.S., Jones T.H.: Testosterone deficiency is associated with increased risk of mortality and testosterone replacement improves survival in men with type 2 diabetes. Eur J Endocrinol. 2013, 169 (6), 725–733. DOI: 10.1530/EJE-13-0321. PMID: 23999642. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23999642
Nieschlag E., Behre H.M.: Testosterone: action, deficiency, substitution. Cambridge University Press, Cambridge 2004. http://www.andrology.org/books/37-isa-library/books/114-testosterone-action-deficiency-substitutionNieschlag E., Behre H., Nieschlag S.: Andrology. Male reproductive health and dysfunction. Springer, Berlin 2010. http://www.springer.com/us/book/9783540783541
Nieschlag E., Behre H.E., Wieacker P., Meschede D., Kamischke A., Kliesch S.: Disorders at the testicular level. W: Red. E. Nieschlag, H.M. Behre, S. Nieschlag. Andrology. Male reproductive health and dysfunction. Springer, Berlin 2010. http://www.springer.com/us/book/9783540783541
Nieschlag E., Bouloux P.G., Stegmann B.J., Shankar R.R., Guan Y., Tzontcheva A. i wsp.: An open-label clinical trial to investigate the efficacy and safety of corifollitropin alfa combined with hCG in adult men with hypogonadotropic hypogonadism. Reprod Biol Endocrinol. 2017, 15 (1), 17. DOI: 10.1186/s12958-017-0232-y. PMID: 28270212. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28270212
Nieschlag E., Swerdloff R., Behre H.M., Gooren L.J., Kaufman J.M., Legros J.J. i wsp.: Investigation, treatment and monitoring of late-onset hypogonadism in males. ISA, ISSAM, and EAU recommendations. Eur Urol. 2005, 48 (1), 1–4. DOI: 10.1016/j.eururo.2005.04.027. PMID: 15951102. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15951102
Ohlander S.J., Varghese B., Pastuszak A.W.: Erythrocytosis Following Testosterone Therapy. Sex Med Rev. 2018, 6 (1), 77–85. DOI: 10.1016/j.sxmr.2017.04.001. PMID: 28526632. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28526632Ohlsson C., Barrett-Connor E., Bhasin S., Orwoll E., Labrie F., Karlsson M.K. i wsp.: High serum testosterone is associated with reduced risk of cardi-ovascular events in elderly men. The MrOS (Osteoporotic Fractures in Men) study in Sweden. J Am Coll Cardiol. 2011, 58 (16), 1674–1681. DOI: 10.1016/j.jacc.2011.07.019. PMID: 21982312. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21982312
Parker K.L., Schimmer B.P., Schedl A.: Genes essential for early events in gonadal development. Cell Mol Life Sci. 1999, 55 (6-7), 831–838. PMID: 10412366. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10412366Parsons J.K., Carter H.B., Platz E.A., Wright E.J., Landis P., Metter E.J.: Serum testosterone and the risk of prostate cancer: potential implications for tes-tosterone therapy. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2005, 14 (9), 2257–2260. DOI: 10.1158/1055-9965.EPI-04-0715. PMID: 16172240. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16172240
Phillips B., Ball C., Sackett D., Badenoch D., Straus S., Haynes B. i wsp.: Oxford Centre for Evidence-based Medicine Levels of Evidence. Updated by Jeremy Howick March 2009. https://www.cebm.net/2009/06/oxford-centre-evidence-based-medicine-levels-evidence-march-2009/Pitteloud N., Durrani S., Raivio T., Sykiotis G.P.: Complex genetics in idiopathic hypogonadotropic hypogonadism. Front Horm Res. 2010, 39, 142–153. DOI: 10.1159/000312700. PMID: 20389092. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20389092
Pugh P.J., Jones R.D., West J.N., Jones T.H., Channer K.S.: Testosterone treat-ment for men with chronic heart failure. Heart. 2004, 90 (4), 446–447. DOI: 10.1136/hrt.2003.014639. PMID: 15020527. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15020527
Puhse G., Secker A., Kemper S., Hertle L., Kliesch S.: Testosterone deficiency in testicular germ-cell cancer patients is not influenced by oncologi-cal treatment. Int J Androl. 2011, 34, e351–e357. DOI: 10.1111/j.1365-2605.2010.01123.x. PMID: 21062302. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21062302
Rahnema C.D, Lipshultz L.I., Crosnoe L.E., Kovac J.R., Kim E.D.: Anabolic ster-oid-induced hypogonadism: Diagnosis and treatment. Fertil Steril. 2014, 101 (5), 1271–1279. DOI: 10.1016/j.fertnstert.2014.02.002. PMID: 24636400. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24636400
Rajender S., Singh L., Thangaraj K.: Phenotypic heterogeneity of mutations in androgen receptor gene. Asian J Androl. 2007, 9 (2), 147–179. DOI: 10.1111/j.1745-7262.2007.00250.x. PMID: 17334586. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17334586
Ramasamy R., Scovell J.M., Kovac J.R., Lipshultz L.I.: Testosterone supplemen-tation versus clomiphene citrate for hypogonadism: an age matched com-parison of satisfaction and efficacy. J Urol. 2014, 192 (3), 875–879. DOI: 10.1016/j.juro.2014.03.089. PMID: 24657837. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24657837
Rao P.M., Kelly D.M., Jones T.H.: Testosterone and insulin resistance in the metabolic syndrome and T2DM in men. Nat Rev Endocrinol. 2013, 9 (8), 479–493. DOI: 10.1038/nrendo.2013.122. PMID: 23797822. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23797822
Rastrelli G., Carter E.L., Ahern T., Finn J.D., Antonio L., O’Neill T.W. i wsp.: Development of and Recovery from Secondary Hypogonadism in Aging Men: Prospective Results from the EMAS. J Clin Endocrinol Metab. 2015, 100 (8), 3172–3182. DOI: 10.1210/jc.2015-1571. PMID: 26000545. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26000545
Rastrelli G., Corona G., Mannucci E., Maggi M.: Factors affecting spermato-genesis upon gonadotropin-replacement therapy: a meta-analytic study. Andrology. 2014, 2 (6), 794–808. DOI: 10.1111/andr.262. PMID: 25271205. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25271205
Resnick S.M., Matsumoto A.M., Stephens-Shields A.J., Ellenberg S.S., Gill T.M., Shumaker S.A. i wsp.: Testosterone treatment and cognitive function in older men with low testosterone and age-associated memory impairment. JAMA. 2017, 317 (7), 717–727. DOI: 10.1001/jama.2016.21044. PMID: 28241356. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28241356
Roberts C.K., Chen B.H., Pruthi S., Lee M.L.: Effects of varying doses of tes-tosterone on atherogenic markers in healthy younger and older men. Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol. 2014, 306 (2), R118–R123. DOI: 10.1152/ajpregu.00372.2013. PMID: 24305063. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24305063
Rohayem J., Hauffa B.P., Zacharin M., Kliesch S., Zitzmann M.: Testicular growth and spermatogenesis: new goals for pubertal hormone replacement in boys with hypogonadotropic hypogonadism? – a multicentre prospective study of hCG/rFSH treatment outcomes during adolescence. Clin Endocrinol (Oxf ). 2017a, 86 (1), 75–87. DOI: 10.1111/cen.13164. PMID: 27467188. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27467188
Rohayem J., Luberto A., Nieschlag E., Zitzmann M., Kliesch S.: Delayed treat-ment of undescended testes may promote hypogonadism and infertility. Endocrine. 2017b, 55 (3), 914–924. DOI: 10.1007/s12020-016-1178-0. PMID: 28070708.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28070708Rosner W., Auchus R.J., Azziz R., Sluss P.M., Raff H.: Position statement: Utility, limitations, and pitfalls in measuring testosterone: an Endocrine Society position statement. J Clin Endocrinol Metab. 2007, 92 (2), 405–413. DOI: 10.1210/jc.2006-1864. PMID: 17090633. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17090633
Rosner W., Vesper H.: Toward excellence in testosterone testing: a consen-sus statement. J Clin Endocrinol Metab. 2010, 95 (10), 4542–4548. DOI: 10.1210/jc.2010-1314. PMID: 20926540. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20926540
Roy C.N., Snyder P.J., Stephens-Shields A.J., Artz A.S., Bhasin S., Cohen H.J. i wsp.: Association of testosterone levels with anemia in older men a controlled clinical trial. JAMA Intern Med. 2017, 177 (4), 480–490. DOI: 10.1001/jamainternmed.2016.9540. PMID: 28241237. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28241237

Piśmiennictwo cz_4

Saad F., Aversa A., Isidori A.M., Zafalon L., Zitzmann M., Gooren L.: Onset of effects of testosterone treatment and time span until maximum effects are achieved. Eur J Endocrinol. 2011, 165 (5), 675–685. DOI: 10.1530/EJE-11-0221 PMID: 21753068. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21753068
Saad F., Haider A., Doros G., Traish A.: Long-term treatment of hypogonadal men with testosterone produces substantial and sustained weight loss. Obesity (Silver Spring). 2013, 21 (10), 1975–1981. DOI: 10.1002/oby.20407. PMID: 23512691. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23512691
antos M.R., Sayegh A.L., Groehs R.V., Fonseca G., Trombetta I.C., Barretto A.C. i wsp.: Testosterone deficiency increases hospital readmission and mortality rates in male patients with heart failure. Arq Bras Cardiol. 2015, 105 (3), 256–264. DOI: 10.5935/abc.20150078. PMID: 26200897. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26200897
Sarosdy M.F.: Testosterone replacement for hypogonadism after treatment of early prostate cancer with brachytherapy. Cancer. 2007, 109 (3), 536–541. DOI: 10.1002/cncr.22438. PMID: 17183557. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17183557Schneider G., Nienhaus K., Gromoll J., Heuft G., Nieschlag E., Zitzmann M.: Aging males’ symptoms in relation to the genetically determined andro-gen receptor CAG polymorphism, sex hormone levels and sample member-ship. Psychoneuroendocrinology. 2010, 35 (4), 578–587. DOI: 10.1016/j.psyneuen.2009.09.008. PMID: 19804943. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19804943
Schooling C.M.: Testosterone and cardiovascular disease. Curr Opin Endocrinol Diabetes Obes. 2014, 21 (3), 202–208. DOI: 10.1097/MED.0000000000000065. PMID: 24722171. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24722171Sedlmeyer I.L., Hirschhorn J.N., Palmert M.R.: Pedigree analysis of constitu-tional delay of growth and maturation: determination of familial aggre-gation and inheritance patterns. J Clin Endocrinol Metab. 2002, 87 (12), 5581–5586. DOI: 10.1210/jc.2002-020862. PMID: 12466356. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12466356
Severi G., Morris H.A., MacInnis R.J., English D.R., Tilley W., Hopper J.L. i wsp.: Circulating steroid hormones and the risk of prostate cancer. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2006, 15 (1), 86–91. DOI: 10.1158/1055-9965.EPI-05-0633. PMID: 16434592. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16434592
Shabsigh R., Crawford E.D., Nehra A., Slawin K.M.: Testosterone therapy in hypogonadal men and potential prostate cancer risk: a systematic review. Int J Impot Res. 2009, 21 (1), 9–23. DOI: 10.1038/ijir.2008.31. PMID: 18633357. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18633357
Shanbhogue V.V., Hansen S., Jørgensen N.R., Brixen K., Gravholt C.H.: Bone geom-etry, volumetric density, microarchitecture, and estimated bone strength assessed by HR-pQCT in Klinefelter syndrome. J Bone Miner Res. 2014, 29 (11), 2474–2482. DOI: 10.1002/jbmr.2272. PMID: 24806509. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24806509.
Sharma R., Oni O.A., Chen G., Sharma M., Dawn B., Sharma R. i wsp.: Association Between Testosterone Replacement Therapy and the Incidence of DVT and Pulmonary Embolism: A Retrospective Cohort Study of the Veterans Administration Database. Chest. 2016, 150 (3), 563–571. DOI: 10.1016/j.chest.2016.05.007. PMID: 27179907. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27179907
Sharma R., Oni O.A., Gupta K., Chen G., Sharma M., Dawn B. i wsp.: Normalization of testosterone level is associated with reduced incidence of myocardial infarction and mortality in men. Eur Heart J. 2015, 36 (40), 2706–2715. DOI: 10.1093/eurheartj/ehv346. PMID: 26248567. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26248567
Sharma R., Oni O.A., Gupta K., Sharma M., Sharma R., Singh V. i wsp.: Normalization of Testosterone Levels After Testosterone Replacement Therapy Is Associated With Decreased Incidence of Atrial Fibrillation. J Am Heart Assoc. 2017, 6 (5). DOI: 10.1161/JAHA.116.004880. PMID: 28487389. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28487389
Shimon I., Benbassat C.: Male prolactinomas presenting with normal tes-tosterone levels. Pituitary. 2014, 17 (3), 246–250. DOI: 10.1007/s11102-013-0497-x. PMID: 23756784. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23756784
Shores M.M., Smith N.L., Forsberg C.W., Anawalt B.D., Matsumoto A.M.: Testosterone treatment and mortality in men with low testosterone levels. J Clin Endocrinol Metab. 2012, 97 (6), 2050–2058. DOI: 10.1210/jc.2011-2591. PMID: 22496507. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22496507
Singh J., O’Neill C., Handelsman D.J.: Induction of spermatogenesis by andro-gens in gonadotropin-deficient (hpg) mice. Endocrinology. 1995, 136 (12): 5311–5321. DOI: 10.1210/endo.136.12.7588276. PMID: 7588276. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7588276
Smith K.W., Feldman H.A., McKinlay J.B.: Construction and field validation of a self-administered screener for testosterone deficiency (hypogonadism) in ageing men. Clin Endocrinol (Oxf ). 2000, 53 (6), 703–711. PMID: 11155092. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11155092
Snyder P.J., Bhasin S., Cunningham G.R., Matsumoto A.M., Stephens-Shields A.J., Cauley J.A. i wsp.: Effects of Testosterone Treatment in Older Men. N Engl J Med. 2016, 374 (7), 611–624. DOI: 10.1056/NEJMoa1506119. PMID: 26886521. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26886521
Soisson V., Brailly-Tabard S., Helmer C., Rouaud O., Ancelin M.L., Zerhouni C. i wsp.: A J-shaped association between plasma testosterone and risk of ischemic arterial event in elderly men: the French 3C cohort study. Maturitas. 2013, 75 (2), 282–288. DOI: 10.1016/j.maturitas.2013.04.012. PMID: 23706278. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23706278
Spitzer M., Bhasin S., Travison T.G., Davda M.N., Stroh H., Basaria S.: Sildenafil increases serum testosterone levels by a direct action on the testes. Andrology. 2013, 1 (6), 913–918. DOI: 10.1111/j.2047-2927.2013.00131.x. PMID: 24106072. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24106072
Stattin P., Morris H.A., MacInnis R.J., English D.R., Tilley W., Hopper J.L i wsp.: High levels of circulating testosterone are not associated with increased prostate cancer risk: a pooled prospective study. Int J Cancer. 2004, 108 (3): 418–424. DOI: 10.1002/ijc.11572. PMID: 14648709. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14648709
Storer T.W., Woodhouse L., Magliano L., Singh A.B., Dzekov C., Dzekov J. i wsp.: Changes in muscle mass, muscle strength, and power but not physical func-tion are related to testosterone dose in healthy older men. J Am Geriatr Soc. 2008, 56 (11), 1991–1999. DOI: 10.1111/j.1532-5415.2008.01927.x. PMID: 18795988. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18795988
Sun Y.T., Irby D.C., Robertson D.M., de Kretser D.M.: The effects of exoge-nously administered testosterone on spermatogenesis in intact and hypo-physectomized rats. Endocrinology. 1989, 125 (2), 1000–1010. DOI: 10.1210/endo-125-2-1000. PMID: 2502373. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2502373
Swerdloff R.S., Wang C.: Transdermal androgens: pharmacology and appli-cability to hypogonadal elderly men. J Endocrinol Invest. 2005, 28, 112–116. PMID: 16042369. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16042369
Sykiotis G.P., Hoang X.H., Avbelj M., Hayes F.J., Thambundit A., Dwyer A. i wsp.: Congenital idiopathic hypogonadotropic hypogonadism: evidence of defects in the hypothalamus, pituitary, and testes. J Clin Endocrinol Metab. 2010, 95 (6), 3019–3027. DOI: 10.1210/jc.2009-2582. PMID: 20382682. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20382682
Thirumalai A., Cooper L.A., Rubinow K.B., Amory J.K., Lin D.W., Wright J.L. i wsp.: Stable Intraprostatic Dihydrotestosterone in Healthy Medically Castrate Men Treated with Exogenous Testosterone. J Clin Endocrinol Metab. 2016, 101 (7), 2937–2944. DOI: 10.1210/jc.2016-1483. PMID: 27172434. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27172434
‘t Hoen L., Dinkelman-Smit M., Hetou K., Dimitropoulos K., Dohle G., MacLennan S. i wsp.: What are the risks of major cardiovascular events (MACE) from testosterone replacement therapy (TRT)? PROSPERO. 2016. http://www.crd.york.ac.uk/prospero/display_record.php?ID=CRD42016035584Tracz M.J., Sideras K., Boloña E.R., Haddad R.M., Kennedy C.C., Uraga M.V. i wsp.: Testosterone use in men and its effects on bone health. A system-atic review and meta-analysis of randomized placebo-controlled trials. J Clin Endocrinol Metab. 2006, 91 (6), 2011–2016. DOI: 10.1210/jc.2006-0036. PMID: 16720668. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16720668
Traggiai C., Stanhope R.: Delayed puberty. Best Pract Res Clin Endocrinol Metab. 2002, 16 (1), 139–151. DOI: 10.1053/beem.2001.0186. PMID: 11987904. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11987904Traish A.M., Haider A., Doros G., Saad F.: Long-term testosterone therapy in hypogonadal men ameliorates elements of the metabolic syndrome: an observational, long-term registry study. Int J Clin Pract. 2014, 68 (3), 314–329. DOI: 10.1111/ijcp.12319. PMID: 24127736. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24127736
Traish A.M., Haider A., Haider K.S., Doros G., Saad F.: Long-Term Testosterone Therapy Improves Cardiometabolic Function and Reduces Risk of Cardiovascular Disease in Men with Hypogonadism. J Cardiovasc Pharmacol Ther. 2017, 22 (5), 414–433. DOI: 10.1177/1074248417691136. PMID: 28421834. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28421834
Tuttelmann F., Gromoll J.: Novel genetic aspects of Klinefelter’s syndrome. Mol Hum Reprod. 2010, 16 (6), 386–395. DOI: 10.1093/molehr/gaq019. PMID: 20228051. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20228051
Van den Broeck T., Dimitropoulos K., Verze P., Yuan Y., Lam T., Arver S. i wsp.: What are the benefits and harms of testosterone treatment for male sexual dysfunction? PROSPERO: International prospective register of system-atic reviews, 2015. http://www.crd.york.ac.uk/PROSPERO/display_record.asp?ID=CRD42015028029 Vesper H.W., Bhasin S., Wang C., Tai S.S., Dodge L.A., Singh R.J. i wsp.: Interlaboratory comparison study of serum total testosterone [corrected] measurements performed by mass spectrometry methods. Steroids. 2009, 74 (6), 498–503. DOI: 10.1016/j.steroids.2009.01.004. PMID: 19428438. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19428438
Vigen R., O’Donnell C.I., Barón A.E., Grunwald G.K., Maddox T.M., Bradley S.M. i wsp.: Association of testosterone therapy with mortality, myocardial infarction, and stroke in men with low testosterone levels. JAMA. 2013, 310 (17), 1829–1836. DOI: 10.1001/jama.2013.280386. PMID: 24193080. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24193080
Wallis C.J., Lo K., Lee Y., Krakowsky Y., Garbens A., Satkunasivam R. i wsp.: Survival and cardiovascular events in men treated with testosterone replacement therapy: an intention-to-treat observational cohort study. Lancet Diabetes Endocrinol. 2016, 4 (6), 498–506. DOI: 10.1016/S2213-8587(16)00112-1. PMID: 27165609. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27165609
Wang C., Catlin D.H., Demers L.M., Starcevic B., Swerdloff R.S.: Measurement of total serum testosterone in adult men: comparison of current laboratory methods versus liquid chromatography-tandem mass spectrometry. J Clin Endocrinol Metab. 2004, 89 (2), 534–543. DOI: 10.1210/jc.2003-031287. PMID: 14764758. https://w w w.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14764758
Wang C., Harnett M., Dobs A.S., Swerdloff R.S.: Pharmacokinetics and safety of long-acting testosterone undecanoate injections in hypogonadal men: an 84-week phase III clinical trial. J Androl. 2010, 31 (5), 457–465. PMID: 20133964. DOI: 10.2164/jandrol.109.009597. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20133964
Wang C., Nieschlag E., Swerdloff R., Behre H.M., Hellstrom W.J., Gooren L.J. i wsp.: Investigation, treatment, and monitoring of late-onset in males: ISA, ISSAM, EAU, EA A, and ASA recommendations. Eur Urol. 2009, 55 (1), 121–130. DOI: 10.1016/j.eururo.2008.08.033. PMID: 18762364. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18762364
Weinbauer G.F., Nieschlag E.: Gonadotrophin-releasing hormone ana-logue-induced manipulation of testicular function in the monkey. Hum Reprod. 1993, 8 Suppl 2, 45–50. PMID: 8276968. DOI: 10.1093/humrep/8.suppl_2.45. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8276968
Wiehle R.D.: Enclomiphene citrate stimulates serum testosterone in men with low testosterone within 14 days. J Mens Health. 2014b, 11 (4), 1–10. DOI: 10.1089/jomh.2014.0006. https://www.researchgate.net/publication/271134289
Wiehle R., Cunningham G.R., Pitteloud N., Wike J., Hsu K., Fontenot G.K. i wsp.: Testosterone restoration using enclomiphene citrate in men with second-ary hypogonadism: A pharmacodynamic and pharmacokinetic study. BJU Int. 2013. DOI: 10.1111/bju.12363. PMID: 23875626. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23875626
Wiehle R.D., Fontenot G.K., Wike J., Hsu K., Nydell J., Lipshultz L.: Enclomiphene citrate stimulates testosterone production while preventing oligospermia: a randomized phase II clinical trial comparing topical testosterone. Fertil Steril. 2014a, 102 (3), 720–727. DOI: 10.1016/j.fertnstert.2014.06.004. PMID: 25044085. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25044085
Winter A., Marte A., Kelly M., Funaro M., Schlegel P., Paduch D.: MP48 -04. Predictors of poor response to transdermal testosterone ther-apy in men with metabolic syndrome. J Urol. 2014, 191, e528. DOI: 10.1016/j.juro.2014.02.1478. http://www.jurology.com/article/S0022-5347 (14)01736-4/abstractWu F.C., Tajar A., Beynon J.M., Pye S.R., Finn J.D., O’Neill T.W. i wsp.: Identification of late-onset hypogonadism in middle-aged and elderly men. N Engl J Med. 2010, 363 (2), 123–135. DOI: 10.1056/NEJMoa0911101. PMID: 20554979. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20554979
Wu F.C., Tajar A., Pye S.R., Silman A.J., Finn J.D., O’Neill T.W. i wsp.: Hypothalamic-pituitary-testicular axis disruptions in older men are dif-ferentially linked to age and modifiable risk factors: the European Male Aging Study. J Clin Endocrinol Metab. 2008, 93 (7), 2737–2745. DOI: 10.1210/jc.2007-1972. PMID: 18270261. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18270261
Xu L., Freeman G., Cowling B.J., Schooling C.M.: Testosterone therapy and cardiovascular events among men: a systematic review and meta-analysis of placebo-controlled randomized trials. BMC Med. 2013, 11, 108. DOI: 10.1186/1741-7015-11-108. PMID: 23597181. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23597181
Yeap B.B., Alfonso H., Chubb S.A., Handelsman D.J., Hankey G.J., Almeida O.P. i wsp.: In older men an optimal plasma testosterone is associated with reduced all-cause mortality and higher dihydrotestosterone with reduced ischemic heart disease mortality, while estradiol levels do not predict mor-tality. J Clin Endocrinol Metab. 2014, 99 (1), E9–E18. DOI: 10.1210/jc.2013-3272. PMID: 24257908. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24257908
Yuen K.C. J.: Testosterone and cardiovascular disease: Controversy or wake-up call? Cardiovascular Endocrinol. 2014, 3, 117. http://universalmensclinic.com/wp-content/uploads/2014/10/TRT-CVD-review-paper-Sept-2014.pdfZarotsky V., Huang M.Y., Carman W., Morgentaler A., Singhal P.K., Coffin D. i wsp.: Systematic literature review of the risk factors, comorbidities, and consequences of hypogonadism in men. Andrology. 2014, 2 (6), 819–834.
DOI: 10.1111/andr.274. PMID: 25269643. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25269643
Zitzmann M.: Mechanisms of disease: pharmacogenetics of testosterone therapy in hypogonadal men. Nat Clin Pract Urol. 2007, 4 (3), 161–166. DOI: 10.1038/ncpuro0706. PMID: 17347661. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17347661
Zitzmann M., Behre H.M., Kliesch S.: Gonadotropin Treatment in Male Infertility. J Reproduktionsmed Endokrinol. 2013a, 10 (Sonderheft 1), 23–28. http://www.kup.at/kup/pdf/11275.pdf
Zitzmann M., Faber S., Nieschlag E.: Association of specific symptoms and metabolic risks with serum testosterone in older men. J Clin Endocrinol Metab. 2006, 91 (11), 4335–4343. DOI: 10.1210/jc.2006-0401. PMID: 16926258. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16926258
Zitzmann M., Mattern A., Hanisch J., Gooren L., Jones H., Maggi M.: IPASS: a study on the tolerability and effectiveness of injectable testosterone unde-canoate for the treatment of male hypogonadism in a worldwide sample of 1,438 men. J Sex Med. 2013b, 10 (2), 579–588. DOI: 10.1111/j.1743-6109.2012.02853.x. PMID: 22812645. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22812645
Zitzmann M., Nieschlag E.: The CAG repeat polymorphism within the andro-gen receptor gene and maleness. Int J Androl. 2003, 26 (2), 76–83. PMID: 12641825. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12641825

REKOMENDACJE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA W NIEPŁODNOŚCI MĘSKIEJ GUIDELINES ON MALE INFERTILITY

A. Jungwirth (przewodniczący), T. Diemer, Z. Kopa, C. Krausz, S. Minhas, H. TournayeTłumaczenie i przygotowanie wersji polskiej / Translation and elaboration of Polish version:Katarzyna Jankowska1, Jolanta Słowikowska-Hilczer2
Klinika Endokrynologii Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie; 2 Zakład Endokrynologii Płodności, Katedra Andrologii i Endokrynologii Płodności, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Autor do korespondecji/corresponding author: Jolanta Słowikowska-Hilczer, Zakład Endokrynologii Płodności, Katedra Andrologii i Endokrynologii Płodności, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, ul. Pomorska 251, 92-213 Łódź, tel.: 42 201 41 42, jolanta.slowikowska-hilczer@umed.lodz.pl
Otrzymano/received: 21.05.2019 r. Zaakceptowano/accepted: 5.06.2019 r.
DOI: 10.26404/PAO_2353-8791.2019.02

© European Association of Urology 2018

Skróty / Abbreviations

AZF – czynnik ulegający delecji w azoospermii (ang. azoospermic factor); CBAVD –wrodzony obustronny brak nasieniowodów (ang. conge-nital bilateral absence of the vas deferens); CFTR – gen kodujący regulator przewodnictwa przezbłonowego w mukowiscydozie(zwłóknienie torbielowate) (ang. cystic fibrosis fibrosis transmembrane conductance regulator gene); CIS – rak in situ (ang. łac. carcinoma in situ); FSH – hormon folikulotropowy (ang. follicle-stimulating hormone); GCT – nowotwór jądra typu zarodkowego wywodzący się z komórek płciowych (ang.germ cell tumor); HBV – wirus zapalenia wątroby typu B (ang. hepatitis B virus); hCG – ludzka gonadotropina kosmówkowa (ang. human cho-rionic gonadotropin); HCV – wirus zapalenia wątroby typu C (ang. hepatitis C virus); HIV – ludzki wirus niedoboru odporności (ang. human immunodeficiency virus); hMG –ludzka gonadotropina menopauzalna (ang. human menopausal gonadotropin); ICSI –docytoplazmatyczna iniekcja plemnika (ang. intracytoplasmic sperm injection); IHH – idiopatyczny hipogonadyzm hipogonadotropowy (ang. idiopathic hypo-gonadotrophic hypogonadism) ; ITGCN – ang. wewnątrzkanalikowy nowotwór z komórek płciowych (ang. intratubular germ cell neoplasia in situ); LH –hormone luteinizujący (ang. luteinizing hormone); LOH – hipogonadyzm późny (ang. late onset hypogonadism); MAR – mieszana reakcja z przeciwciałami przeciwko globulinie (ang. mixed antiglobulin reaction); MESA – mikrochirurgiczna aspiracja plemników z najądrzy (ang. ang. microsurgical epididymal sperm aspiration);PESA – przezskórna aspiracja plemników z najądrzy (ang. percutaneous epididymal sperm aspiration); mTESE – mikrochirurgiczne pobranie plemników z jąder (ang. microsurgicaltesticular sperm extraction); NOA – azoospermia nieobturacyjna, niezwiązana z niedrożnością dróg wyprowadzających plemniki (ang. non obstructive azoospermia); OA – azoospermia obturacyjna (ang. obstructive azoospermia); PESA – przezskórna aspiracja plemników z najądrzy(ang. percutaneous epididymal sperm aspi-ration); RN – ruch niepostępowy plemników (ang. non progressive sperm motility); RP – ruch postępowy plemników (ang. progressive sperm motility); SSRI – selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (ang. selective serotonin reuptake inhibitor);TESE – ekstrakcja plemników z jąder (ang. testicular sperm extraction);TGCT – guz z komórek płciowych (ang. testicular germ cell tumor);WHO – Światowa Organizacja Zdrowia (ang. World Health Organization)
Tabela 1. Przyczyny męskiej niepłodności i czynniki z nią związane oraz ich procentowy rozkład u 10 469 pacjentów (Nieschlag i wsp., 2010)

Tabela 2.

Tabela 3.

Tabela 4.

Tabela 5.

Tabela 6.

Tabela 6.

Tabela 7.Piśmiennictwo

Abdel-Hamid I.A., El Naggar E.A., El Gilany A.H.: Assessment of as needed use of pharmacotherapy and the pause-squeeze technique in premature ejacu-lation. Int J Impot Res. 2001, 13 (1), 41–45. DOI: 10.1038/sj.ijir.3900630. PMID: 11313839. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11313839
Abdel-Meguid T.A.: Predictors of sperm recovery and azoospermia relapse in men with nonobstructive azoospermia after varicocele repair. J Urol. 2012, 187 (1), 222–226. PMID: 22100001 DOI: 10.1016/j.juro.2011.09.047. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22100001
Agarwal A., Deepinder F., Cocuzza M., Agarwal R., Short R.A., Sabanegh E. i wsp.: Efficacy of varicocelectomy in improving semen parameters: new meta-analytical approach. Urology. 2007, 70 (3), 532–538. DOI: 10.1016/j.urology.2007.04.011. PMID: 17905111. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17905111
Agarwal A., Said T.M.: Oxidative stress, DNA damage and apoptosis in male infertility: a clinical approach. BJU Int. 2005, 95 (4), 503–507. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15705068 br/>Aitken R.J., Baker H.W.: Seminal leukocytes: passengers, terrorists or good samaritans? Hum Reprod. 1995, 10 (7), 1736–1739. DOI: 10.1093/oxford-journals.humrep.a136165. PMID: 8582971. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8582971
Aksglaede L., Juul A.: Testicular function and fertility in men with Klinefelter syndrome: a review. Eur J Endocrinol. 2013, 168 (4), R67–R76. DOI: 10.1530/EJE-12-0934. PMID: 23504510. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23504510
Alexander R.B., Ponniah S., Hasday J., Hebel J.R.: Elevated levels of proinflam-matory cytokines in the semen of patients with chronic prostatitis/chronic pelvic pain syndrome. Urology. 1998, 52 (5), 744–749. PMID: 9801092. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9801092
Andersson A.M., Jørgensen N., Frydelund-Larsen L., Rajpert-De Meyts E., Skakkebaek N.E.: Impaired Leydig cell function in infertile men: a study of 357 idiopathic infertile men and 318 proven fertile controls. J Clin Endocrinol Metab. 2004, 89 (7), 3161–3167. DOI: 10.1210/jc.2003-031786. PMID: 15240588. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15240588
Askari H.A., Check J.H., Peymer N., Bollendorf A.: Effect of natural antioxi-dants tocopherol and ascorbic acids in maintenance of sperm activity dur-ing freeze-thaw process. Arch Androl. 1994, 33 (1), 11–15. PMID: 7979804. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7979804
Augarten A., Yahav Y., Kerem B.S., Halle D., Laufer J., Szeinberg A. i wsp.:Congenital bilateral absence of vas deferens in the absence of cystic fibro-sis. Lancet. 1994, 344, 1473–1474. DOI: 10.1016/s0140-6736(94)90292-5. PMID: 7968122. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7968122
Baazeem A., Belzile E., Ciampi A., Dohle G., Jarvi K., Salonia A. i wsp.: Varicocele and male factor infertility treatment: a new meta-analysis and review of the role of varicocele repair. Eur Urol. 2011, 60 (4), 796–808. DOI: 10.1016/j.eururo.2011.06.018. PMID: 21733620. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21733620
Baccetti B., Collodel G, Marzella R, Moretti E, Piomboni P, Scapigliati G. i wsp.: Ultrastructural studies of spermatozoa from infertile males with Robertsonian translocations and 18, X, Y aneuploidies. Hum Reprod. 2005, 20 (8), 2295–2300. DOI: 10.1093/humrep/dei050. PMID: 15878922. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15878922
Bahadur G., Ling K.L., Hart R., Ralph D., Wafa R., Ashraf A. i wsp.: Semen qual-ity and cryopreservation in adolescent cancer patients. Hum Reprod. 2002, 17 (12), 3157–3161. DOI: 10.1093/humrep/17.12.3157. PMID: 12456617. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12456617
Barone M.A., Irsula B., Chen-Mok M., Sokal D.C.: Effectiveness of vasectomy using cautery. BMC Urol. 2004, 4, 10. DOI: 10.1186/1471-2490-4-10. PMID: 15260885. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15260885
Belker A.M., Thomas A.J. Jr, Fuchs E.F., Konnak J.W., Sharlip I.D.: Results of 1,469 microsurgical vasectomy reversals by the Vasovasostomy Study Group. J Urol. 1991, 145 (3), 505–511. PMID: 1997700. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1997700
Belva F., De Schrijver F., Tournaye H., Liebaers I., Devroey P., Haentjens P. i wsp.: Neonatal outcome of 724 children born after ICSI using non-ejacu-lated sperm. Hum Reprod. 2011, 26 (7), 1752–1758. DOI: 10.1093/hum-rep/der121. PMID: 21511713. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/215117 13
Ben-Yosef D., Yogev L., Hauser R., Yavetz H., Azem F., Yovel I. i wsp.: Te st ic u l a r sperm retrieval and cryopreservation prior to initiating ovarian stimulation as the first line approach in patients with non-obstructive azoospermia. Hum Reprod. 1999, 14 (7), 1794–1801. DOI: 10.1093/humrep/14.7.1794. PMID: 10402392. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10402392
Berger R.: Epididymitis. In: Holmes KK, Mardh PA, Sparling PF et al. (eds). Sexually Transmitted Diseases, in Sexually Transmitted Diseases. 1984, McGraw-Hill: New York.Berger R.E., Alexander E.R., Harnisch J.P., Paulsen C.A., Monda G.D., Ansell J. i wsp.: Etiology, manifestations and therapy of acute epididymitis: pro-spective study of 50 cases. J Urol. 1979, 121 (6), 750–754. PMID: 379366. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/379366
Berkowitz G.S., Lapinski R.H., Dolgin S.E., Gazella J.G., Bodian C.A., Holzman I.R.: Prevalence and natural history of cryptorchidism. Pediatrics. 1993, 92 (1), 44–49. PMID: 8100060. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8100060
Bernal-Delgado E., Latour-Pérez J., Pradas-Arnal F., Gómez-López L.I.: The asso-ciation between vasectomy and prostate cancer: a systematic review of the literature. Fertil Steril. 1998, 70 (2), 191–200. PMID: 9696205. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9696205
Bernie A.M., Mata D.A., Ramasamy R., Schlegel P.N.: Comparison of microdis-section testicular sperm extraction, conventional testicular sperm extrac-tion, and testicular sperm aspiration for nonobstructive azoospermia: a sys-tematic review and meta-analysis. Fertil Steril. 2015, 104 (4), 1099–1103. DOI: 10.1016/j.fertnstert.2015.07.1136. PMID: 26263080. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26263080
Bianco S.D., Kaiser U.B.: The genetic and molecular basis of idiopathic hypo-gonadotropic hypogonadism. Nat Rev Endocrinol. 2009, 5 (10), 569–576. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19707180
Bloom D.A.: Two-step orchiopexy with pelviscopic clip ligation of the sper-matic vessels. J Urol. 1991, 145 (5), 1030–1033. PMID: 1673160. https://www.ncb i.nlm.nih.gov/pubmed/1673160
Borges E. Jr., Rossi-Ferragut L.M., Pasqualotto F.F., dos Santos D.R., Rocha C.C., Iaconelli A. Jr.: Testicular sperm results in elevated miscarriage rates compared to epididymal sperm in azoospermic patients. Sao Paulo Med J, 2002, 120 (4), 122–126. PMID: 12436160. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12436160
Borovikov A.: Treatment of large vasal defects. In: Goldstein M (ed). Surgery of Male Infertility. 1995, WB Saunders: Philadelphia.Brindley G.S.: Reflex ejaculation under vibratory stimulation in paraplegic men. Paraplegia. 1981, 19 (5), 299–302. DOI: 10.1038/sc.1981.57. PMID: 7279433. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7279433
Bruins M., et al. What is the effectiveness and harm of medical and/or nutritional therapy on the pregnancy rate in couples with idiopathic male infertility? PROSPERO: International prospective register of systematic reviews, 2016. http://www.crd.york.ac.uk/prospero/display_record.asp?src=trip&ID=CRD42016032976Buvat, J., Glossaire. [Disruptions in ejaculation] In: Buvat J, Jouannet P (eds). [Ejaculation and its Disruptions.], in Ejaculation and its Disruptions. 1984, SIMEP: Lyon-Villeurbanne.Carrell D.T.: The clinical implementation of sperm chromosome aneuploidy testing: pitfalls and promises. J Androl. 2008, 29 (2), 124–133. DOI: 10.2164/jandrol.107.003699. PMID: 17881765. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed /178 8176 5
Chan P.T., Brandell R.A., Goldstein M.: Prospective analysis of outcomes after microsurgical intussusception vasoepididymostomy. BJU Int. 2005, 96 (4), 598–601. DOI: 10.1111/j.1464-410X.2005.05691.x. PMID: 16104917. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16104917
Chatziparasidou A., Christoforidis N., Samolada G., Nijs M.: Sperm aneuploidy in infertile male patients: a systematic review of the literature. Andrologia. 2015, 47 (8), 847–860. DOI: 10.1111/and.12362. PMID: 25352353. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25352353
Chevret E., Rousseaux S., Monteil M., Usson Y., Cozzi J., Pelletier R. i wsp.: Increased incidence of hyperhaploid 24,XY spermatozoa detected by three-colour FISH in a 46,X Y/47,X X Y male. Hum Genet. 1996, 97 (2), 171–175. PMID: 8566948. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8566948
Chillon M., Casals T., Mercier B., Bassas L., Lissens W., Silber S. i wsp.: Mutations in the cystic fibrosis gene in patients with congenital absence of the vas deferens. N Engl J Med. 1995, 332 (22), 1475–1480. DOI: 10.1056/NEJM199506013322204. PMID: 7739684. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7739684
Chohan K.R., Griffin J.T., Carrell D.T.: Evaluation of chromatin integrity in human sperm using acridine orange staining with different fixatives and after cryopreservation. Andrologia. 2004, 36 (5), 321–326. DOI: 10.1111/j.1439-0272.2004.00626.x. PMID: 15458552. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15458552
Christiansen C.G., Sandlow J.I.: Testicular pain following vasectomy: a review of postvasectomy pain syndrome. J Androl. 2003, 24 (3), 293–298. PMID: 12721203. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12721203
Chua M.E., Escusa K.G., Luna S., Tapia L.C., Dofitas B., Morales M.: Revisiting oestrogen antagonists (clomiphene or tamoxifen) as medical empiric ther-apy for idiopathic male infertility: a meta-analysis. Andrology. 2013, 1 (5), 749–757. DOI: 10.1111/j.2047-2927.2013.00107.x. PMID: 23970453. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23970453
Clarke G.N.: Sperm cryopreservation: is there a significant risk of cross-contamination? Hum Reprod. 1999, 14 (2), 2941–2943. DOI: 10.1093/humrep/14.12.2941. PMID: 10601075. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10601075
Clementini E., Palka C., Iezzi I., Stuppia L., Guanciali-Franchi P., Tiboni G.M.: Prevalence of chromosomal abnormalities in 2078 infertile couples referred for assisted reproductive techniques. Hum Reprod. 2005, 20 (2), 437–442. DOI: 10.1093/humrep/deh626. PMID: 15567875. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15567875
Colpi G.M., Casella F., Zanollo A., Ballerini G., Balerna M., Campana A. i wsp.: Functional voiding disturbances of the ampullo-vesicular seminal tract: a cause of male infertility. Acta Eur Fertil. 1987, 18 (3), 165–179. PMID: 3125711. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3125711
Colpi G.M., Negri L., Nappi R.E., Chinea B.: Is transrectal ultrasonography a reliable diagnostic approach in ejaculatory duct sub-obstruction? Hum Reprod. 1997, 12 (10), 2186–2191. DOI: 10.1093/humrep/12.10.2186. PMID: 9402280. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9402280
Colpi G.M., Piediferro G., Nerva F., Giacchetta D., Colpi E.M., Piatti E.: Sperm retrieval for intra-cytoplasmic sperm injection in non-obstructive azoo-spermia. Min erva Urol Nefrol. 2005, 57 (2), 99–107. PMID: 15951734. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15951734
Comhaire F.H., Rowe P.J., Farley T.M.: The effect of doxycycline in infertile couple s with male accessory gland infection: a double blind prospective study. Int J Androl. 1986, 9 (2), 91–98. PMID: 3539821. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3539821
Comhaire F.H., Verschraegen G., Vermeulen L.: Diagnosis of accessory gland infection and its possible role in male infertility. Int J Androl. 1980, 3 (1), 32–45. PMID: 7409893. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7409893
Condorelli R.A., Russo G.I., Calogero A.E., Morgia G., La Vignera S.: Chronic prostatitis and its detrimental impact on sperm parameters: a systematic review an d meta-analysis. J Endocrinol Invest. 2017, 40 (11), 1209–1218. DOI: 10.1007/s40618-017-0684-0. PMID: 28488229. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28488229
Cook L.A., Pun A., Gallo M.F., Lopez L.M., Van Vliet H.A.: Scalpel versus no-scalpel incision for vasectomy [Systematic Review]. Cochrane Database Syst Rev. 2014, 3. DOI: 10.1002/14651858.CD004112.pub4. PMID: 24683021. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24683021
Cook L.A., Van Vliet H.A., Pun A., Gallo M.F.: Vasectomy techniques for male sterilization: systematic Cochrane review of randomized controlled tri-als and controlled clinical trials. Hum Reprod. 2004, 19 (11), 2431–2438. DOI: 10.1093/humrep/deh484. PMID: 15496598. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15496598
Coward R.M., Kovac J.R., Smith R.P., Lipshultz L.I.: Fertility Preservation in Young Men Treated for Malignancies: Options for Precancer Treatment. Sex Med Rev. 2013, 1 (3), 123–134. DOI: 10.1002/smrj.13. PMID: 27784551. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27784551
Cozzi J., Chevret E., Rousseaux S., Pelletier R., Benitz V., Jalbert H. i wsp.: Achievement of meiosis in X X Y germ cells: study of 543 sperm karyotypes from an X Y/X X Y mosaic patient. Hum Genet. 1994, 93 (1), 32–34. PMID: 8270252. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8270252
Crich J.P., Jequier A.M.: Infertility in men with retrograde ejaculation: the action of urine on sperm motility, and a simple method for achieving ante-grade ejaculation. Fertil Steril. 1978, 30 (5), 572–576. PMID: 720646. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/720646
Davies M.J., Moore V.M., Willson K.J., Van Essen P., Priest K., Scott H. i wsp.: Reproductive technologies and the risk of birth defects. N Engl J Med. 2012, 366 (19), 1803–1813. DOI: 10.1056/NEJMoa1008095. PMID: 22559061. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22559061
Davila Garza S.A., Patrizio P.: Reproductive outcomes in patients with male infertility because of Klinefelter’s syndrome, Kartagener’s syndrome, round-head sperm, dysplasia fibrous sheath, and ‘stump’ tail sperm: an updated literature review. Curr Opin Obstet Gynecol. 2013, 25 (3), 229–246. DOI: 10.1097/GCO.0b013e32835faae5. PMID: 23587797. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23587797
De Braekeleer M., Férec C.: Mutations in the cystic fibrosis gene in men with congenital bilateral absence of the vas deferens. Mol Hum Reprod. 1996, 2 (9), 669–677. DOI: 10.1093/molehr/2.9.669. PMID: 9239681. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9239681
de Gouveia Brazao C.A., Pierik F.H., Oosterhuis J.W., Dohle G.R., Looijenga L.H., Weber R.F.: Bilateral testicular microlithiasis predicts the presence of the precursor of testicular germ cell tumors in subfertile men. J Urol. 2004, 171 (1), 158–160. DOI: 10.1097/01.ju.0000093440.47816.88. PMID: 14665866. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14665866
Demyttenaere K., Huygens R.: Painful ejaculation and urinary hesitancy in association with antidepressant therapy: relief with tamsulosin. PMID: 12126873. Eur Neuropsychopharmacol. 2002, 12 (4), 337–341. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12126873
Depuydt C.E., Bosmans E., Zalata A., Schoonjans F., Comhaire F.H.: The relation between reactive oxygen species and cytokines in andrological patients with or without male accessory gland infection. J Androl. 1996, 17 (6), 699–707. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9016401
Derogee M., Bevers R.F., Prins H.J., Jonges T.G., Elbers F.H., Boon T.A.: Testicular microlithiasis, a premalignant condition: prevalence, histopathologic find-ings, and relation to testicular tumor. Urology. 2001, 57 (6), 1133–1137. PMID: 11377326. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11377326
Deruyver Y., Vanderschueren D., Van der Aa F.: Outcome of microdissection TESE compared with conventional TESE in non-obstructive azoospermia: a systematic review. Andrology. 2014, 2 (1), 20–24. DOI: 10.1111/j.2047-2927.2013.00148.x. PMID: 24193894. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24193894
Desrosiers P., Légaré C., Leclerc P., Sullivan R.: Membranous and structural damage that occur during cryopreservation of human sperm may be time-related events. Fertil Steril. 2006, 85 (6),1744–1752. DOI: 10.1016/j.fertns-tert.2005.11.046. PMID: 16643911. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16643911
Ding H., Tian J., Du W., Zhang L., Wang H., Wang Z.: Open non-microsurgical, laparoscopic or open microsurgical varicocelectomy for male infertility: a meta-analysis of randomized controlled trials. BJU Int. 2012, 110 (10), 1536–1542. DOI: 10.1111/j.1464-410X.2012.11093.x. PMID: 22642226. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22642226
Dohle G.R., Colpi G.M., Hargreave T.B., Papp G.K., Jungwirth A. i wsp.: EAU guidelines on male infertility. Eur Urol. 2005, 48 (5), 703–711. DOI: 10.1016/j.eururo.2005.06.002. PMID: 16005562. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16005562
Dohle, G., et al., Guidelines on Male Hypogonadism. In: EAU Guidelines, edn. presented on the 27th EAU Annual Congress, Paris 2012. 2012.Donat R., McNeill A.S., Fitzpatrick D.R., Hargreave T.B.: The incidence of cystic fibrosis gene mutations in patients with congenital bilateral absence of the vas deferens in Scotland. Br J Urol. 1997, 79 (1), 74–77. PMID: 9043501. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9043501
Donnelly E.T., McClure N., Lewis S.E.: Cryopreservation of human semen and prepared sperm: effects on motility parameters and DNA integrity. Fertil Steril. 2001, 76 (5), 892–900. PMID: 11704107. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11704107
Dousset B., Hussenet F., Daudin M., Bujan L., Foliguet B., Nabet P.: Seminal cytokine concentrations (IL-1beta, IL-2, IL-6, sR IL-2, sR IL-6), semen param-eters and blood hormonal status in male infertility. Hum Reprod. 1997, 12 (7), 1476–1479. DOI: 10.1093/humrep/12.7.1476. PMID: 9262280. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9262280
Drake M.J., Quinn F.M.: Absent vas deferens and ipsilateral multicystic dys-plastic kidney in a child. Br J Urol. 1996, 77 (5), 756–757. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8689131
Dul E.C., Groen H., van Ravenswaaij-Arts C.M., Dijkhuizen T., van Echten-Arends J., Land J.A.: The prevalence of chromosomal abnormalities in subgroups of infertile men. Hum Reprod. 2012, 27 (1), 36–43. DOI: 10.1093/humrep/der374. PMID: 22081244. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22081244Dwyer A.A., Raivio T., Pitteloud N.: Gonadotrophin replacement for induc-tion of fertility in hypogonadal men. Best Pract Res Clin Endocrinol Metab. 2015, 29 (1), 91–103. DOI: 10.1016/j.beem.2014.10.005. PMID: 25617175. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25617175
Eberhard J., Ståhl O., Giwercman Y., Cwikiel M., Cavallin-Ståhl E., Lundin K.B. i wsp.: Impact of therapy and androgen receptor polymorphism on sperm concentration in men treated for testicular germ cell cancer: a longitudi-nal study. Hum Reprod. 2004, 19 (6), 1418–1425. DOI: 10.1093/humrep/deh231. PMID: 15105386. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15105386
Elder J.S., Mostwin J.L.: Cyst of the ejaculatory duct/urogenital sinus. J Urol. 1984, 132 (4), 768–771. PMID: 6471229. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/6471229
Elliott, S., et al., Treatment of anejaculation. In: Colpi GM, Balerna M (eds). Treating Male Infertility: New Possibilities, in Treating Male Infertility: New Possibilities. 1994, Karger AG: Basel.Esteves S.C., Miyaoka R., Agarwal A.: Sperm retrieval techniques for assisted reproduction. Int Braz J Urol. 2011, 37 (5), 570–583. DOI: 10.1590/s1677-55382011000500002. PMID: 22099268. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22099268
Esteves S.C., Miyaoka R., Roque M., Agarwal A.: Outcome of varicocele repair in men with nonobstructive azoospermia: Systematic review and meta-analysis. Asian J Androl. 2016, 18 (2), 246–253. DOI: 10.4103/1008-682X.169562. PMID: 26680033. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26680033
Estop A.M., Munné S., Cieply K.M., Vandermark K.K., Lamb A.N., Fisch H.: Meiotic products of a Klinefelter 47,X X Y male as determined by sperm flu-orescence in-situ hybridization analysis. Hum Reprod. 1998, 13 (1), 124–127. DOI: 10.1093/humrep/13.1.124. PMID: 9512242. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9512242
Ferlin A., Vinanzi C., Garolla A., Selice R., Zuccarello D., Cazzadore C. i wsp.: Male infertility and androgen receptor gene mutations: clinical features and identification of seven novel mutations. Clin Endocrinol (Oxf ). 2006, 65 (5), 606–610. DOI: 10.1111/j.1365-2265.2006.02635.x. PMID: 17054461.https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17054461
Finkelstein J., Androgens and bone metabolism. In: Nieschlag E, Behre HM (eds). Testosterone: Action, Deficiency, Substitution. 2nd edition, in Testosterone: Action, Deficiency, Substitution. 1998, Springer Verlag: Berlin. p. 187.Fisch H., Lambert S.M., Goluboff E.T.: Management of ejaculatory duct obstruc-tion: etiology, diagnosis, and treatment. World J Urol. 2006, 24 (6), 604–610. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17077974
Foresta C., Galeazzi C., Bettella A., Stella M., Scandellari C.: High incidence of sperm sex chromosomes aneuploidies in two patients with Klinefelter’s syndrome. J Clin Endocrinol Metab. 1998, 83 (1), 203–205. DOI: 10.1210/jcem.83.1.4480. PMID: 9435442. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9435442
Franik S., Hoeijmakers Y., D’Hauwers K., Braat D.D., Nelen W.L., Smeets D. i wsp.: Klinefelter syndrome and fertility: sperm preservation should not be offered to children with Klinefelter syndrome. Hum Reprod. 2016, 31 (9), 1952–1959. DOI: 10.1093/humrep/dew179. PMID: 27412247. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27412247
Ghanem M., Bakr N.I., Elgayaar M.A., El Mongy S., Fathy H., Ibrahim A.H.: Comparison of the outcome of intracytoplasmic sperm injection in obstructive and non-obstructive azoospermia in the first cycle: a report of case series and meta-analy-sis. Int J Androl. 2005, 28 (1), 16–21. DOI: 10.1111/j.1365-2605.2005.00491.x. PMID: 15679616. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15679616
Giachini C., Laface I., Guarducci E., Balercia G., Forti G., Krausz C.: Partial AZFc deletions and duplications: clinical correlates in the Italian population. Hum Genet. 2008, 124 (4), 399–410. DOI: 10.1007/s00439-008-0561-1. PMID: 18807255. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18807255
Gianaroli L., Magli M.C., Cavallini G., Crippa A., Nadalini M., Bernardini L. i wsp.: Frequency of aneuploidy in sperm from patients with extremely severe male factor infertility. Hum Reprod. 2005, 20 (8), 2140–2152. DOI: 10.1093/humrep/dei033. PMID: 15845594. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15845594
Gies I., De Schepper J., Goossens E., Van Saen D., Pennings G., Tournaye H. i wsp.: Spermatogonial stem cell preservation in boys with Klinefelter syn-drome: to bank or not to bank, that’s the question. Fertil Steril. 2012, 98 (2), 284–289. DOI: 10.1016/j.fertnstert.2012.04.023. PMID: 22608314. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22608314Gil Salom M. [Spermatic recovery techniques for intracytoplasmic spermato-zoid injection (ICSI) in male infertility]. Arch Esp Urol. 2004, 57 (9), 1035–1046. PMID: 15624403. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15624403
Gilja I., Parazajder J, Radej M, Cvitković P, Kovacić M.: Retrograde ejacula-tion and loss of emission: possibilities of conservative treatment. Eur Urol. 1994, 25 (3), 226–228. PMID: 8200405. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8200405
Giwercman A., Bruun E., Frimodt-Møller C., Skakkebaek N.E.: Prevalence of car-cinoma in situ and other histopathological abnormalities in testes of men with a history of cryptorchidism. J Urol. 1989, 142 (4), 998–1001. PMID: 2571738. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2571738
Giwercman A., Hansen L.L., Skakkebaek N.E.: Initiation of sperm produc-tion after bilateral orchiopexy: clinical and biological implications. J Urol. 2000a, 163 (4), 1255–1256. PMID: 10737515. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10737515Giwercman A., Kledal T., Schwartz M., Giwercman Y.L., Leffers H., Zazzi H. i wsp.: Preserved male fertility despite decreased androgen sensitivity caused by a mutation in the ligand-binding domain of the androgen receptor gene. J Clin Endocrinol Metab. 2000b, 85 (6), 2253–2259. DOI: 10.1210/jcem.85.6.6626. PMID: 10852459. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10852459
Giwercman A., Müller J., Skakkebaek N.E.: Carcinoma in situ of the unde-scended testis. Semin Urol. 1988, 6 (2), 110–119. PMID: 2903524. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2903524Giwercman A., Mullwe J., Skakkebaek N.E.: Prevalence of carcinoma in situ and other histopathological abnormalities in testes from 399 men who died suddenly and unexpectedly. J Urol. 1991, 145 (4), 77–80. PMID: 1984105. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1984105
Goldstein M., Gilbert B.R., Dicker A.P., Dwosh J., Gnecco C.: Microsurgical inguinal varicocelectomy with delivery of the testis: an artery and lym-phatic sparing technique. J Urol. 1992, 148 (6), 1808–1811. PMID: 1433614. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1433614
Gottlieb B., Lombroso R., Beitel L.K., Trifiro M.A.: Molecular pathology of the androgen receptor in male (in)fertility. Reprod Biomed Online. 2005, 10 (1) 42–48. PMID: 15705293. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15705293
Gracia J., González N., Gómez M.E., Plaza L., Sánchez J., Alba J.: Clinical and anatomopathological study of 2000 cryptorchid testes. Br J Urol. 1995, 75 (6), 697–701. PMID: 7613821. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7613821
Greenhall E., Vessey M.: The prevalence of subfertility: a review of the cur-rent confusion and a report of two new studies. Fertil Steril. 1990, 54 (6), 978–983. PMID: 2245856. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2245856
Grischenko V.I., Dunaevskaya A.V., Babenko V.I.: Cryopreservation of human sperm using rapid cooling rates. Cryo Letters. 2003, 24 (2), 67–76. PMID: 12819827. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12819827
Groth K.A., Skakkebæk A., Høst C., Gravholt C.H., Bojesen A.: Clinical review: Klinefelter syndrome – a clinical update. J Clin Endocrinol Metab. 2013,98 (1), 20–30. DOI: 10.1210/jc.2012-2382. PMID: 23118429. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23118429
Guttenbach M., Michelmann H.W., Hinney B., Engel W., Schmid M.: Segregation of sex chromosomes into sperm nuclei in a man with 47,X X Y Klinefelter’s karyotype: a FISH analysis. Hum Genet. 1997, 99 (4), 474–477. PMID: 9099836. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9099836
Guyatt G.H., Oxman A.D., Kunz R., Falck-Ytter Y., Vist G.E., Liberati A. i wsp.: Going from evidence to recommendations. BMJ. 2008a, 336, 1049–1051. DOI: 10.1136/bmj.39493.646875.AE. PMID: 18467413. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18467413
Guyatt G.H., Oxman A.D., Kunz R., Vist G.E., Falck-Ytter Y., Schünemann H.J.: What is “quality of evidence” and why is it important to clinicians? BMJ. 2008b, 336, 995–998. DOI: 10.1136/bmj.39490.551019.BE. PMID: 18456631. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18456631
Guyatt G.H., Oxman A.D., Vist G.E., Kunz R., Falck-Ytter Y., Alonso-Coello P. i wsp.: GR ADE: an emerging consensus on rating quality of evidence and strength of recommendations. BMJ. 2008c, 336, 924–926. DOI: 10.1136/bmj.39489.470347.AD. PMID: 18436948. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18436948
Hadziselimovic F., Hocht B., Herzog B., Buser M.W.: Infertility in cryptorchidism is linked to the stage of germ cell development at orchidopexy. Horm Res. 2007, 68 (1), 46–52. DOI: 10.1159/000100874. PMID: 17356291. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17356291
Hallak J., Hendin B.N., Thomas A.J. Jr, Agarwal A.: Investigation of fertiliz-ing capacity of cryopreserved spermatozoa from patients with cancer. J Urol. 1998, 159 (4), 1217–1220. PMID: 9507838. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9507838
Handelsman D.J., Conway A.J., Boylan L.M., Turtle J.R.: Young’s syndrome. Obstructive azoospermia and chronic sinopulmonary infections. N Engl J Med. 1984, 310 (1), 3–9. DOI: 10.1056/NEJM198401053100102. PMID: 6689737. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/6689737
Handelsman D.J., et al., Tradional methods. In: Schill W, Comhaire F, Hargreave T (eds). Andrology for the Clinician, in Andrology for the Clinician. 2006a, Springer Verlag: Berlin.Handelsman, D., et al., Hormonal male contraception. In: Schill W, Comhaire F, Hargreave T (eds). Andrology for the Clinician, in Andrology for the Clinician. 2006b, Springer Verlag: Berlin.Hauser R., Temple-Smith P.D., Southwick G.J., de Kretser D.: Fertility in cases of hypergonadotropic azoospermia. Fertil Steril. 1995, 63 (3), 631–636. PMID: 7851598. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7851598
Heidenreich A., Altmann P., Engelmann U.H.: Microsurgical vasovasostomy versus microsurgical epididymal sperm aspiration/testicular extraction of sperm combined with intracytoplasmic sperm injection. A cost-benefit analysis. Eur Urol. 2000, 37 (5), 609–614. DOI: 10.1159/000020201. PMID: 10765102. https://w w w.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10765102
Heidenreich A.: Contralateral testicular biopsy in testis cancer: cur-rent concepts and controversies. BJU Int. 2009, 104, 1346–1350. DOI: 10.1111/j.1464-410X.2009.08857.x. PMID: 19840011. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19840011
Hendry W., Azoospermia and surgery for testicular obstruction. In: Hargreave TB (ed). Male Infertility, in Hargreave TB (ed). Male Infertility. 1997, Springer Verlag: Berlin. https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-1-4471-1029-3_17#page-1Hendry W.F., Parslow J.M., Stedronska J.: Exploratory scrototomy in 168 azo-ospermic males. Br J Urol. 1983, 55 (6), 785–791. PMID: 6652453. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/6652453
Hendr y W.F.: Disorders of ejaculation: congenital, acquired and functional. Br J Urol. 1998, 82 (3), 331–341. PMID: 9772867. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9772867
Holden C.A., McLachlan R.I., Cumming R., Wittert G., Handelsman D.J., de Kretser D.M. i wsp.: Sexual activity, fertility and contraceptive use in mid-dle-aged and older men: Men in Australia, Telephone Survey (MATeS). Hum Reprod. 2005, 20 (12), 3429–3434. DOI: 10.1093/humrep/dei307. PMID: 16172145. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16172145
Huleihel M., Lunenfeld E., Levy A., Potashnik G., Glezerman M.: Distinct expres-sion levels of cytokines and soluble cytokine receptors in seminal plasma of fertile and infertile men. Fertil Steril. 1996, 66 (1), 135–139. PMID: 8752625. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8752625
Huyghe E., Matsuda T., Thonneau P.: Increasing incidence of testicular can-cer worldwide: a review. J Urol. 2003, 170 (1), 5–11. DOI: 10.1097/01.ju.0000053866.68623.da. PMID: 12796635. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12796635
Imamovic Kumalic S., Pinter B.: Review of clinical trials on effects of oral antioxidants on basic semen and other parameters in idiopathic oligoas-thenoteratozoospermia. [Review]. Biomed Res Int. 2014, 426951. DOI: 10.1155/2014/426951. PMID: 24800224. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed /24800224
Ivanissevich O.: Left varicocele due to reflux; experience with 4,470 opera-tive cases in forty-two years. J Int Coll Surg. 1960, 34, 742–755. PMID: 13718224. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/13718224
Jacobsen R., Bostofte E., Engholm G., Hansen J., Olsen J.H., Skakkebaek N.E. i wsp.: Risk of testicular cancer in men with abnormal semen characteristics: cohort study. BMJ. 2000, 321, 789–792. DOI: 10.1136/bmj.321.7264.789. PMID: 11009515. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11009515
Jankowicz E., Drozdowski W., Pogumirski J.: [Idiopathic autonomic neuropathy (pandysautonomia)]. Neurol Neurochir Pol. 2001, 35 (3), 439–452. PMID: 11732267. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11732267
Jarvi K., Zini A., Buckspan M.B., Asch M., Ginzburg B., Margolis M.: Adverse effects on vasoepididymostomy outcomes for men with concomitant abnormalities in the prostate and seminal vesicle. J Urol. 1998, 160 (4), 1410–1412. PMID: 9751365. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9751365
Jequier A.M.: Obstructive azoospermia: a study of 102 patients. Clin Reprod Fertil. 1985, 3 (1), 21–36. PMID: 3978535. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3978535
Johnson M.D.: Genetic risks of intracytoplasmic sperm injection in the treat-ment of male infertility: recommendations for genetic counseling and screen-ing. Fertil Steril. 1998, 70 (3), 397–411. PMID: 9757865. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9757865
Jones P.F. Approaches to orchidopexy. Br J Urol, 1995. 75: 693. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1464-410X.1995.tb07372.x/abstractJungwirth A., Giwercman A., Tournaye H., Diemer T., Kopa Z., Dohle G. i wsp.: European Association of Urology guidelines on Male Infertility: the 2012 update. Eur Urol. 2012, 62 (2), 324–332. DOI: 10.1016/j.eururo.2012.04.048. PMID: 22591628. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22591628
Jungwirth A., Gögüs C., Hauser G., Gomahr A., Schmeller N., Aulitzky W. i wsp.: Clinical outcome of microsurgical subinguinal varicocelectomy in infertile men. Andrologia. 2001, 33 (2), 71–74. PMID: 11350369. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11350369
Kim E.D., Gilbaugh J.H. 3rd, Patel V.R., Turek P.J., Lipshultz L.I.: Testis biop-sies frequently demonstrate sperm in men with azoospermia and signifi-cantly elevated follicle-stimulating hormone levels. J Urol. 1997, 157 (1), 144–PMID: 8976237. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8976237
Kirby E.W., Wiener L.E., Rajanahally S., Crowell K.: Coward RM5.Undergoing varicocele repair before assisted reproduction improves pregnancy rate and live birth rate in azoospermic and oligospermic men with a varicocele: a sys-tematic review and meta-analysis. Fertil Steril. 2016, 106 (6), 1338–1343. PMID: 27526630. DOI: 10.1016/j.fertnstert.2016.07.1093. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27526630
Kogan P., Wald M.: Male contraception: History and development. Urol Clin North Am. 2014, 41 (1), 145–161. DOI: 10.1016/j.ucl.2013.08.012. PMID: 24286773. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24286773
Kolettis P.N., Thomas A.J.: Vasoepididymostomy for vasectomy reversal: a critical assessment in the era of intracytoplasmic sperm injection. J Urol. 1997, 158 (2), 467–470. PMID: 9224325. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed /9224325
Kolon T.F., Herndon C.D., Baker L.A., Baskin L.S., Baxter C.G., Cheng E.Y. i wsp.: Evaluation and treatment of cryptorchidism: AUA guideline. J Urol. 2014, 192 (2), 337–345. DOI: 10.1016/j.juro.2014.05.005. PMID: 24857650. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24857650
Korthorst R.A., Consten D., van Roijen J.H.: Clearance after vasectomy with a single semen sample containing < than 100 000 immotile sperm/mL: analysis of 1073 patients. BJU Int. 2010, 105 (11), 1572–1575. DOI: 10.1111/j.1464-410X.2009.09074.x. PMID: 20002679. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20002679
Krausz C.: Genetic aspects of male infertility. Eur Urol Rev. 2009. 3. http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-540-48461-5_1Krausz C., Casamonti E.: Spermatogenic failure and the Y chromosome. Hum Genet. 2017, 136 (5), 637–655. DOI: 10.1007/s00439-017-1793-8. PMID: 28456834. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28456834.
Krausz C., Degl’Innocenti S.Y.: chromosome and male infertility: update, 2006. Front Biosci. 2006, 11, 3049–3061. PMID: 16720375. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16720375
Krausz C., Escamilla A.R., Chianese C.: Genetics of male infertility: from research to clinic. Reproduction. 2015, 150 (5), R159–R174. DOI: 10.1530/REP-15-0261. PMID: 26447148. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26447148
Krausz C., Forti G., McElreavey K.: The Y chromosome and male fertility and infertility. Int J Androl. 2003, 26 (2), 70–75. PMID: 12641824. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12641824
Krausz C., Giachini C.: Genetic risk factors in male infertility. Arch Androl, 2007, 53 (3), 125–133. DOI: 10.1080/01485010701271786. PMID: 17612870. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17612870
Krausz C., Giachini C., Lo Giacco D., Daguin F., Chianese C., Ars E. i wsp.: High resolution X chromosome-specific array-CGH detects new CNVs in infertile males. PLoS One. 2012, 7 (10), e44887. DOI: 10.1371/journal.pone.0044887. PMID: 23056185. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23056185
Krausz C., Hoefsloot L., Simoni M., Tüttelmann F.: EA A/EMQN best prac-tice guidelines for molecular diagnosis of Y-chromosomal microdeletions: state-of-the-art 2013. Andrology. 2014, 2 (1), 5–19. DOI: 10.1111/j.2047-2927.2013.00173.x. PMID: 24357628. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24357628
Krieger J.N., Berger R.E., Ross S.O., Rothman I., Muller C.H.: Seminal fluid findings in men with nonbacterial prostatitis and prostatodynia. J Androl. 1996, 17 (3), 310–318. PMID: 8792222. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8792222
Kroese A.C., de Lange N.M., Collins J., Evers J.L.: Surgery or embolization for varicoceles in subfertile men. Cochrane Database Syst Rev. 2012, 10, CD000479. DOI: 10.1002/14651858.CD000479.pub5. PMID: 23076888. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23076888
Kuligowska E., Baker C.E., Oates R.D.: Male infertility: role of transrectal US in diagnosis and management. Radiology. 1992, 185 (2), 353–360. DOI: 10.114 8/rad iolog y.185.2.1410338. PMID: 1410338. htt ps://w w w.ncbi.n l m.nih.gov/pubmed/1410338Lanfranco F., Kamischke A., Zitzmann M., Nieschlag E.: Klinefelter’s syndrome. Lancet. 2004, 364, 273–283. DOI: 10.1016/S0140-6736(04)16678-6. PMID: 15262106. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15262106
Le Bourhis C., Siffroi J.P., McElreavey K., Dadoune J.P.: Y chromosome micro-deletions and germinal mosaicism in infertile males. Mol Hum Reprod. 2000, 6 (8), 688–693. PMID: 10908277 DOI: 10.1093/molehr/6.8.688. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10908277
Lenk S., Fahlenkamp D., Gliech V., Lindeke A.: Comparison of different methods of treating varicocele. J Androl. 1994, 15 Suppl, 34S–37S. PMID: 7721674. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7721674
Li S.Q., Goldstein M., Zhu J., Huber D.: The no-scalpel vasectomy. J Urol. 1991, 145 (2), 341–344. PMID: 1988727. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1988727Liversedge N.H., Jenkins J.M., Keay S.D., McLaughlin E.A., Al-Sufyan H., Maile L.A. i wsp.: Antibiotic treatment based on seminal cultures from asymp-tomatic male partners in in-vitro fertilization is unnecessary and may be detrimental. Hum Reprod. 1996, 11 (6), 1227–1231. DOI: 10.1093/oxford-journals.humrep.a019361. PMID: 8671429. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8671429
Lotti F., Maggi M.: Ultrasound of the male genital tract in relation to male reproductive health. Human Reprod Update. 2015, 21 (1), 56–83. DOI: 10.1093/humupd/dmu042. PMID: 25038770. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25038770Manning M., Jünemann K.P., Alken P.: Decrease in testosterone blood con-centrations after testicular sperm extraction for intracytoplasmic sperm injection in azoospermic men. Lancet. 1998, 352, 37. DOI: 10.1016/s0140-6736(05)79518-0. PMID: 9800753. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9800753
Marconi M., Keudel A., Diemer T., Bergmann M., Steger K., Schuppe H.C.: Combined trifocal and microsurgical testicular sperm extraction is the best technique for testicular sperm retrieval in “ low-chance” nonob-structive azoospermia. Eur Urol. 2012, 62 (4), 713–719. DOI: 10.1016/j.eururo.2012.03.004. PMID: 22521095. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22521095
Martin-du-Pan R.C., Bischof P.: Increased follicle stimulating hormone in infertile men. Is increased plasma FSH always due to damaged germinal epithelium? Hum Reprod. 1995, 10 (8), 1940–1945. DOI: 10.1093/oxford-journals.humrep.a136211. PMID: 8567817. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8567817
Martini E., Geraedts J.P., Liebaers I., Land J.A., Capitanio G.L., Ramaekers F.C. i wsp.: Constitution of semen samples from X Y Y and X X Y males as ana-lysed by in-situ hybridization. Hum Reprod. 1996, 11 (8), 1638–1643. DOI: 10.1093/oxfordjournals.humrep.a019461. PMID: 8921108. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8921108
Matthews G.J., Schlegel P.N., Goldstein M.: Patency following microsurgi-cal vasoepididymostomy and vasovasostomy: temporal considerations. J Urol. 1995, 154 (6), 2070–2073. PMID: 7500460. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7500460
Matthiesson K.L., McLachlan R.I.: Male hormonal contraception: concept proven, product in sight? Hum Reprod Update. 2006, 12 (4), 463–482. DOI: 10.1093/humupd/dml010. PMID: 16597629. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16597629
Maurer C.A., Z’Graggen K., Renzulli P., Schilling M.K., Netzer P., Büchler M.W.: Total mesorectal excision preserves male genital function compared with conventional rectal cancer surgery. Br J Surg. 2001, 88 (11), 1501–1505. DOI: 10.1046/j.0007-1323.2001.01904.x. PMID: 11683749. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11683749
McMahon C.G., Porst H.: Oral agents for the treatment of premature ejacula-tion: review of efficacy and safety in the context of the recent International Society for Sexual Medicine criteria for lifelong premature ejaculation. J Sex Med. 2011, 8 (10), 2707–2725. DOI: 10.1111/j.1743-6109.2011.02386.x. PMID: 21771283. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21771283
Mehta A., Sigman M.: Management of the dry ejaculate: A systematic review of aspermia and retrograde ejaculation. Fertil Steril. 2015, 104 (5), 1074081. PMID: 26432530. DOI: 10.1016/j.fertnstert.2015.09.024. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26432530
Miersch W.D., Schoeneich G, Winter P, Buszello H.: Laparoscopic varicocelec-tomy: indication, technique and surgical results. Br J Urol. 1995, 76 (5), 636–638. PMID: 8535687. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8535687
Miller F.N., Sidhu P.S.: Does testicular microlithiasis matter? A review. Clin Radiol. 2002, 57 (10), 883–890. PMID: 12413911. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12413911
Miyagawa Y., Tsujimura A., Matsumiya K., Takao T., Tohda A., Koga M. i wsp.: Outcome of gonadotropin therapy for male hypogonadotropic hypogonadism at university affiliated male infertility centers: a 30-year retrospective study. J Urol. 2005, 173 (6), 2072–2075. DOI: 10.1097/01.ju.0000158133.09197.f4. PMID: 15879837. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15879837
Nathanson K.L., Kanetsky P.A., Hawes R., Vaughn D.J., Letrero R., Tucker K. i wsp.: The Y deletion gr/gr and susceptibility to testicular germ cell tumor. Am J Hum Genet. 2005, 77 (6), 1034–1043. DOI: 10.1086/498455. PMID: 16380914. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16380914
National guideline for the management of epididymo-orchitis. Clinical Effectiveness Group (Association of Genitourinary Medicine and the Medical Society for the Study of Venereal Diseases). Sex Transm Infect. 1999, 75 Suppl 1, S51–S53. PMID: 10616385. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10616385
Navarro-Costa P., Gonçalves J., Plancha C.E.: The AZFc region of the Y chromo-some: at the crossroads between genetic diversity and male infertility. Hum Reprod Update. 2010, 16 (5), 525–542. DOI: 10.1093/humupd/dmq005. PMID: 20304777. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20304777
Nguyen M.H., Morel F., Pennamen P., Parent P., Douet-Guilbert N., Le Bris M.J. i wsp.: Balanced complex chromosome rearrangement in male infer-tility: case report and literature review. Andrologia. 2015, 47 (2), 178–185. DOI: 10.1111/and.12245. PMID: 24612408. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed /24612408Nieschlag E., Behre H., Nieschlag S.: Andrology. Male reproductive health and dysfunction. Springer, Berlin 2010. http://www.springer.com/us/book/9783540783541
Nirapathpongporn A., Huber D.H., Krieger J.N.: No-scalpel vasectomy at the King’s birthday vasectomy festival. Lancet. 1990, 335, 894–895. DOI: 10.1016/0140-6736(90)90487-p. PMID: 1969992. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1969992
Nord C., Bjøro T., Ellingsen D., Mykletun A., Dahl O., Klepp O. i wsp.: Gonadal hormones in long-term survivors 10 years after treatment for unilateral tes-ticular cancer. Eur Urol. 2003, 44 (3), 322–328. PMID: 12932930. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12932930
Nuti F., Krausz C.: Gene polymorphisms/mutations relevant to abnormal spermatogenesis. Reprod Biomed Online. 2008, 16 (4), 504–513. PMID: 18413059. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18413059
O’Connell M., McClure N., Lewis S.E.: The effects of cryopreservation on sperm morphology, motility and mitochondrial function. Hum Reprod. 2002, 17 (3), 704–709. DOI: 10.1093/humrep/17.3.704. PMID: 11870124. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11870124
Oates R.D., Amos J.A.: The genetic basis of congenital bilateral absence of the vas deferens and cystic fibrosis. J Androl. 1994, 15 (1), 1–8. PMID: 8188533. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8188533Palomo A .: Radical cure of varicocele by a new technique; preliminary report. J Urol. 1949, 61 (3), 604–607. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18114752
Pang M.G., Kim Y.J., Lee S.H., Kim C.K.: The high incidence of meiotic errors increases with decreased sperm count in severe male factor infertilities. Hum Reprod. 2005, 20 (6), 1688–1694. DOI: 10.1093/humrep/deh817. PMID: 15734753. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15734753
Patsalis P.C., Sismani C., Quintana-Murci L., Taleb-Bekkouche F., Krausz C., McElreavey K.: Effects of transmission of Y chromosome AZFc deletions. Lancet. 2002, 360, 1222–1224. DOI: 10.1016/s0140-6736(02)11248-7. PMID: 12401251. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12401251
Pavlovich C.P., Schlegel P.N.: Fertility options after vasectomy: a cost-effec-tiveness analysis. Fertil Steril. 1997, 67 (1), 133–141. PMID: 8986698. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8986698
Pedersen M.R., Rafaelsen S.R., Møller H., Vedsted P., Osther P.J.: Testicular microlithiasis and testicular cancer: review of the literature. Int Urol Nephrol. 2016, 48 (7), 1079–1089. DOI: 10.1007/s11255-016-1267-2. PMID: 27007613. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27007613
Peng J., Zhang Z., Yuan Y., Cui W., Song W.: Pregnancy and live birth rates after microsurgical vasoepididymostomy for azoospermic patients with epididymal obstruction. Hum Reprod. 2017, 32 (2), 284–289. DOI: 10.1093/humrep/dew331. PMID: 28057874. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28057874
Petersen P.M., Skakkebaek N.E., Vistisen K., Rørth M., Giwercman A.: Semen quality and reproductive hormones before orchiectomy in men with testicular cancer. J Clin Oncol. 1999, 17 (3), 941–947. DOI: 10.1200/JCO.1999.17.3.941. PMID: 10071288. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10071288
Pettersson A., Richiardi L., Nordenskjold A., Kaijser M., Akre O.: Age at surgery for undescended testis and risk of testicular cancer. N Engl J Med. 2007, 356 (18), 1835–1841. DOI: 10.1056/NEJMoa067588. PMID: 17476009. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17476009
Phillips B., Ball C., Sackett D., Badenoch D., Straus S., Haynes B. i wsp.: Oxford Centre for Evidence-based Medicine Levels of Evidence. Updated by Jeremy Howick March 2009. http://www.cebm.net/oxford-centre-evidence-based-medicine-levels-evidence-march-2009/Picton H.M., Wyns C., Anderson R.A., Goossens E., Jahnukainen K., Kliesch S. i wsp.: A European perspective on testicular tissue cryopreservation for fertility preservation in prepubertal and adolescent boys. Hum Reprod. 2015, 30 (11), 2463–2475. DOI: 10.1093/humrep/dev190. PMID: 26358785. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26358785
Pierik F.H., Dohle G.R., van Muiswinkel J.M., Vreeburg J.T., Weber R.F.: Is routine scrotal ultrasound advantageous in infertile men? J Urol. 1999, 162 (5), 1618–1620. PMID: 10524881. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10524881Pierik F.H., Van Ginneken A.M., Dohle G.R., Vreeburg J.T., Weber R.F.: The advantages of standardized evaluation of male infertility. Int J Androl. 2000, 23 (6), 340–346. PMID: 11114979. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11114979
Pierik F.H., Vreeburg J.T., Stijnen T., De Jong F.H., Weber R.F.: Serum inhibin B as a marker of spermatogenesis. J Clin Endocrinol Metab. 1998, 83 (9), 3110–3114. DOI: 10.1210/jcem.83.9.5121. PMID: 9745412. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9745412
Pryor J.: Erectile and ejaculatory problems in infertility. In: Hargreave TB (ed). Male Infertility, in Male Infertility. 1997, Springer Verlag: Berlin.Purvis K., Christiansen E.: Infection in the male reproductive tract. Impact, diagnosis and treatment in relation to male infertility. Int J Androl. 1993, 16 (1), 1–13. PMID: 8468091. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8468091
Rajender S., Singh L., Thangaraj K.: Phenotypic heterogeneity of mutations in androgen receptor gene. Asian J Androl, 2007, 9 (2), 147–179. DOI: 10.1111/j.1745-7262.2007.00250.x. PMID: 17334586. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17334586
Rastrelli G., Corona G., Mannucci E., Maggi M.: Factors affecting spermato-genesis upon gonadotropin-replacement therapy: a meta-analytic study. Andrology. 2014, 2 (6), 794–808. DOI: 10.1111/andr.262. PMID: 25271205. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25271205
Repping S., Skaletsky H., Brown L., van Daalen S.K., Korver C.M., Pyntikova T. i wsp.: Polymorphism for a 1.6-Mb deletion of the human Y chromosome persists through balance between recurrent mutation and haploid selection. Nat Genet. 2003, 35 (3), 247–251. DOI: 10.1038/ng1250. PMID: 14528305. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14528305
Richenberg J., Belfield J., Ramchandani P., Rocher L., Freeman S., Tsili A.C. i wsp.: Testicular microlithiasis imaging and follow-up: guidelines of the ESUR scrotal imaging subcommittee. Eur Radiol. 2015, 25 (2), 323–330. DOI: 10.1007/s00330-014-3437-x. PMID: 25316054. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25316054
Robinson A.J., Grant J.B., Spencer R.C., Potter C., Kinghorn G.R.: Acute epididymitis: why patient and consort must be investigated. Br J Urol. 1990, 66 (6), 642–645. PMID: 2265337. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2265337Ross C., Morriss A., Khairy M., Khalaf Y., Braude P., Coomarasamy A. i wsp.: A systematic review of the effect of oral antioxidants on male infertility. Reprod Biomed Online. 2010, 20 (6), 711–723. DOI: 10.1016/j.rbmo.2010.03.008. PMID: 20378409. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20378409
Rowe T.: Fertility and a woman’s age. J Reprod Med. 2006, 51 (3), 157–163. PMID: 16674009. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16674009Rubio C, et al. Improvement of clinical outcome in severe male factor infertility with embryo selection based on array-CGH: A randomized con-trolled trial. Fertil Steril, 2014. 102: e24. http://www.fertstert.org/article/S0015-0282(14)00718-3/abstract
Rudkin L., Taylor M.J., Hawton K.: Strategies for managing sexual dysfunction induced by antidepressant medication. Cochrane Database Syst Rev. 2004, 4, CD003382. DOI: 10.1002/14651858.CD003382.pub2. PMID: 15495050. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15495050
Ruiz-Romero J., Sarquella J., Pomerol J.M.: A new device for microsurgical sperm aspiration. Andrologia. 1994, 26 (2), 119–120. PMID: 8042769. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8042769Salas-Huetos A., Bulló M., Salas-Salvadó J.: Dietary patterns, foods and nutri-ents in male fertility parameters and fecundability: a systematic review of observational studies. Hum Reprod Update. 2017, 23 (4), 371–389. DOI: 10.1093/humupd/dmx006. PMID: 28333357. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28333357
Santi D., Granata A.R., Simoni M.: FSH treatment of male idiopathic infer-tility improves pregnancy rate: A meta-analysis. Endocr Connect. 2015, 4 (3), R46–R58. DOI: 10.1530/EC-15-0050. PMID: 26113521. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26113521
Sawada Y., Ackerman D., Behrman S.J.: Motility and respiration of human sper-matozoa after cooling to various low temperatures. Fertil Steril. 1967, 18 (6), 775–781. PMID: 6073928. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/6073928
Schaeffer A.J.: Clinical practice. Chronic prostatitis and the chronic pelvic pain syndrome. N Engl J Med. 2006, 355 (16), 1690–1698. DOI: 10.1056/NEJMcp060423. PMID: 17050893. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17050893
Schill W. B.: Pregnancy after brompheniramine treatment of a diabetic with incomplete emission failure. Arch Androl. 1990, 25 (1), 101–104. PMID: 2389987. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2389987
Schlegel P. N.: Testicular sperm extraction: microdissection improves sperm yield with minimal tissue excision. Hum Reprod. 1999, 14 (1), 131–135. DOI: 10.1093/humrep/14.1.131. PMID: 10374109. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10374109
Schlegel P.N., Shin D., Goldstein M.: Urogenital anomalies in men with con-genital absence of the vas deferens. J Urol. 1996, 155 (5), 1644–1648. PMID: 8627844. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8627844Schopohl J., Mehltretter G., von Zumbusch R., Eversmann T., von Werder K.: Comparison of gonadotropin-releasing hormone and gonadotropin ther-apy in male patients with idiopathic hypothalamic hypogonadism. Fertil Steril. 1991, 56 (6), 1143–1150. PMID: 1743335. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1743335
Schoysman R.: Vaso-epididymostomy – a survey of techniques and results with considerations of delay of appearance of spermatozoa after surgery. Acta Eur Fertil. 1990, 21 (5), 239–245. PMID: 2132475. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2132475
Schrader M., Müller M., Sofikitis N., Straub B., Krause H., Miller K.: “Onco-tese”: testicular sperm extraction in azoospermic cancer patients before chemo-therapy-new guidelines? Urology. 2003, 61 (2), 421–425. PMID: 12597960. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12597960
Schroeder-Printzen I., Diemer T., Weidner W.: Vasovasostomy. Urol Int. 2003, 70 (2), 101–107. DOI: 10.1159/000068182. PMID: 12592037. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12592037
Schroeder-Printzen I., Ludwig M., Köhn F., Weidner W.: Surgical therapy in infertile men with ejaculatory duct obstruction: technique and outcome of a standardized surgical approach. Hum Reprod. 2000, 15 (6), 1364–1368. DOI: 10.1093/humrep/15.6.1364. PMID: 10831570. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10831570
Schroeder-Printzen I., Zumbé J., Bispink L., Palm S., Schneider U., Engelmann U. i wsp.: Microsurgical epididymal sperm aspiration: aspirate analysis and straws available after cryopreservation in patients with non-reconstructable obstructive azoospermia. MESA/TESE Group Giessen. Hum Reprod. 2000, 15 (12), 2531–2535. DOI: 10.1093/humrep/15.12.2531. PMID: 11098022. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11098022
Schuhrke T.D., Kaplan G.W.: Prostatic utricle cysts (mullerian duct cysts). J Urol. 1978, 119 (6), 765–767. PMID: 26814. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26814
Schwarzer J.U., Fiedler K., v Hertwig I., Krüsmann G., Würfel W., Schleyer M. i wsp.: Sperm retrieval procedures and intracytoplasmatic spermatozoa injection with epididymal and testicular sperms. Urol Int. 2003, 70 (2), 119–123. DOI: 10.1159/000068185. PMID: 12592040. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12592040
Schwarzer J.U., Steinfatt H., Schleyer M., Köhn F.M., Fiedler K., von Hertwig I. i wsp.: No relationship between biopsy sites near the main testicular vessels or rete testis and successful sperm retrieval using conventional or microdis-section biopsies in 220 non-obstructive azoospermic men. Asian J Androl. 2013, 15 (6), 795–798. DOI: 10.1038/aja.2013.98. PMID: 24013619. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24013619
Schwingl P.J., Guess H.A.: Safety and effectiveness of vasectomy. Fertil Steril. 2000, 73 (5), 923–936. PMID: 10785217. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10785217
Seyferth W., Jecht E., Zeitler E.: Percutaneous sclerotherapy of varicocele. Radiology. 1981, 139 (2), 335–340. DOI: 10.1148/radiology.139.2.7220877. PMID: 7220877. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7220877
Sharlip I.D., Belker A.M., Honig S., Labrecque M., Marmar J.L., Ross .LS. i wsp.: Vasectomy: AUA guideline. J Urol. 2012, 188, 2482–2491. DOI: 10.1016/j.juro.2012.09.080. PMID: 23098786. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23098786
Sherman J.K., Bunge R.G.: Observations on preservation of human sperma-tozoa at low temperatures. Proc Soc Exp Biol Med. 1953, 82 (4), 686–688. DOI: 10.3181/00379727-82-20219. PMID: 13055973. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/13055973
Shimonovitz S., Barak V., Zacut D., Ever-Hadani P., Ben Chetrit A., Ron M.: High concentration of soluble interleukin-2 receptors in ejaculate with low sperm motility. Hum Reprod. 1994, 9 (4), 653–655. DOI: 10.1093/oxford-journals.humrep.a138565. PMID: 8046017. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8046017
Shin D., Lipshultz L.I., Goldstein M., Barmé G.A., Fuchs E.F., Nagler H.M. i wsp.: Herniorrhaphy with polypropylene mesh causing inguinal vasal obstruc-tion: a preventable cause of obstructive azoospermia. Ann Surg. 2005, 241 (4), 553–558. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15798455
Shin D.H., Spitz A.: The Evaluation and Treatment of Delayed Ejaculation. Sex Med Rev. 2014, 2, 121–133. DOI: 10.1002/smrj.25. PMID: 27784563. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27784563
Showell M.G., Mackenzie-Proctor R., Brown J., Yazdani A., Stankiewicz M.T., Hart R.J.: Antioxidants for male subfertility. Cochrane Database Syst Rev. 2014, 12, CD007411. DOI: 10.1002/14651858.CD007411.pub3. PMID: 25504418. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25504418
Siffroi J.P., Benzacken B., Straub B., Le Bourhis C., North M.O., Curotti G. i wsp.: Assisted reproductive technology and complex chromosomal rearrange-ments: the limits of ICSI. Mol Hum Reprod. 1997, 3 (10), 847–851. DOI: 10.1093/molehr/3.10.847. PMID: 9395262. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9395262
Siffroi J.P., Le Bourhis C., Krausz C., Barbaux S., Quintana-Murci L., Kanafani S. i wsp.: Sex chromosome mosaicism in males carrying Y chromosome long arm deletions. Hum Reprod. 2000, 15 (12), 2559–2562. DOI: 10.1093/humrep/15.12.2559. PMID: 11098026. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11098026
Sigmund G., Bähren W., Gall H., Lenz M., Thon W.: Idiopathic varicoceles: fea-sibility of percutaneous sclerotherapy. Radiology. 1987, 164 (1), 161–168. DOI: 10.1148/radiology.164.1.3588899. PMID: 3588899. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3588899
Silber S.J., Balmaceda J., Borrero C., Ord T., Asch R.: Pregnancy with sperm aspiration from the proximal head of the epididymis: a new treatment for congenital absence of the vas deferens. Fertil Steril. 1988, 50 (3), 525–528. PMID: 3410105. https://w w w.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3410105
Silber S.J., Grotjan H.E.: Microscopic vasectomy reversal 30 years later: a summary of 4010 cases by the same surgeon. J Androl. 2004, 25 (6), 845–859. PMID: 15477352. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15477352
Skakkebaek N.E.: Carcinoma in situ of the testis: frequency and relationship to invasive germ cell tumours in infertile men. Histopathology. 1978, 2 (3), 157–170. PMID: 27442. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27442
Skakkebaek N.E., Rajpert-De Meyts E., Main K.M.: Testicular dysgenesis syn-drome: an increasingly common developmental disorder with environmental aspects. Hum Reprod. 2001, 16 (5), 972–978. DOI: 10.1093/humrep/16.5.972. PMID: 11331648. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11331648
Skaletsky H., Kuroda-Kawaguchi T., Minx P.J., Cordum H.S., Hillier L., Brown L.G. i wsp.: The male-specific region of the human Y chromosome is a mosaic of discrete sequence classes. Nature. 2003, 423, 825–837. DOI: 10.1038/nature01722. PMID: 12815422. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12815422
Skinner R., Mulder R.L., Kremer L.C., Hudson M.M., Constine L.S., Bardi E. i wsp.: Recommendations for gonadotoxicity surveillance in male childhood, ado-lescent, and young adult cancer survivors: a report from the International Late Effects of Childhood Cancer Guideline Harmonization Group in col-laboration with the PanCareSurFup Consortium. Lancet Oncol. 2017, 18 (2), e75. DOI: 10.1016/S1470-2045(17)30026-8. PMID: 28214419. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28214419
Smith K.D., Steinberger E.: Survival of spermatozoa in a human sperm bank. Effects of long-term storage in liquid nitrogen. JAMA. 1973, 223 (7), 774–777. PMID: 4739258. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/4739258Snick H.K., Snick T.S., Evers J.L., Collins J.A.: The spontaneous pregnancy prognosis in untreated subfertile couples: the Walcheren primary care study. Hum Reprod. 1997, 12 (7), 1582–1588. DOI: 10.1093/humrep/12.7.1582. PMID: 9262301. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9262301
Sokal D., Irsula B., Chen-Mok M., Labrecque M., Barone M.A.: A compari-son of vas occlusion techniques: cautery more effective than ligation and excision with fascial interposition. BMC Urol. 2004, 4 (1), 12. DOI: 10.1186/1471-2490-4-12. PMID: 15509302. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15509302
Sokal D., Irsula B., Hays M., Chen-Mok M., Barone M.A.: Vasectomy by ligation and excision, with or without fascial interposition: a randomized controlled trial [ISRCTN77781689]. BMC Med. 2004, 2, 6. DOI: 10.1186/1741-7015-2-6. PMID: 15056388. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15056388
Staessen C., Tournaye H., Van Assche E., Michiels A., Van Landuyt L., Devroey P. i wsp.: PGD in 47,X X Y Klinefelter’s syndrome patients. Hum Reprod Update. 2003, 9 (4), 319–330. DOI: 10.1093/humupd/dmg029. PMID: 12926526. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12926526
Stouffs K., Lissens W., Tournaye H., Haentjens P.: What about gr/gr deletions and male infertility? Systematic review and meta-analysis. Hum Reprod Update. 2011, 17 (2), 197–209. DOI: 10.1093/humupd/dmq046. PMID: 20959348. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20959348
Stouffs K., Tournaye H., Liebaers I., Lissens W.: Male infertility and the involve-ment of the X chromosome. Hum Reprod Update. 2009, 15 (6), 623–637. DOI: 10.1093/humupd/dmp023. PMID: 19515807. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19515807
Stuppia L., Gatta V., Calabrese G., Guanciali Franchi P., Morizio E., Bombieri C. i wsp.: A quarter of men with idiopathic oligo-azoospermia display chro-mosomal abnormalities and microdeletions of different types in interval 6 of Yq11. Hum Genet. 1998, 102 (5), 566–570. PMID: 9654206. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9654206
Surya B.V., Washecka R., Glasser J., Johanson K.E.: Cysts of the seminal vesi-cles: diagnosis and management. Br J Urol. 1988, 62 (5), 491–493. PMID: 3208033. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3208033
Tan S.M., Ng F.C., Ravintharan T., Lim P.H., Chng H.C.: Laparoscopic varico-celectomy: technique and results. Br J Urol. 1995, 75 (4), 523–528. PMID: 7788264. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7788264
Tauber R., Johnsen N.: Antegrade scrotal sclerotherapy for the treatment of varicocele: technique and late results. J Urol. 1994, 151 (2), 386–390. PMID: 8283530. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8283530
Taylor-Robinson D.: Evaluation and comparison of tests to diagnose Chlamydia trachomatis genital infections. Hum Reprod. 1997, 12, 113–120. PMID: 9433967. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9433967
Taylor-Robinson D.: Infections due to species of Mycoplasma and Ureaplasma: an update. Clin Infect Dis. 1996, 23 (4), 671–682. DOI: 10.1093/clinids/23.4.671. PMID: 8909826. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8909826
Tekgül, S., et al. EAU/ESPU Guidelines on Paediatric Urology. EAU Guidelines edn. presented at the 31st EAU Annual Congress, London 2017. https://uroweb.org/guideline/paediatric-urology/Tempest H.G., Martin R.H.: Cytogenetic risks in chromosomally normal infer-tile men. Curr Opin Obstet Gynecol. 2009, 21 (3), 223–227. DOI: 10.1097/GCO.0b013e32832947c2. PMID: 19424064. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19424064
The influence of varicocele on parameters of fertility in a large group of men presenting to infertility clinics. World Health Organization. Fertil Steril. 1992, 57 (6), 1289–1293. PMID: 1601152. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1601152Tincello D.G., Saunders P.T., Hargreave T.B.: Preliminary investigations on androgen receptor gene mutations in infertile men. Mol Hum Reprod. 1997, 3 (11), 941–943. DOI: 10.1093/molehr/3.11.941. PMID: 9433918. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9433918
Tournaye H., Dohle G.R., Barratt C.L.: Fertility preservation in men with can-cer. Lancet. 2014, 384, 1295–1301. DOI: 10.1016/S0140-6736(14)60495-5. PMID: 25283570. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25283570
Tournaye H., Krausz C., Oates R.D.: Concepts in diagnosis and therapy for male reproductive impairment. Lancet Diabetes Endocrinol. 2017, 5 (7), 554–564. DOI: 10.1016/S2213-8587(16)30043-2. PMID: 27395770. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27395770
Trum J.W., Mol B.W., Pannekoek Y., Spanjaard L., Wertheim P., Bleker O.P. i wsp.: Value of detecting leukocytospermia in the diagnosis of genital tract infec-tion in subfertile men. Fertil Steril. 1998, 70 (2), 315–319. PMID: 9696227. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9696227
Tuttelmann F., Rajpert-De Meyts E., Nieschlag E., Simoni M.: Gene polymor-phisms and male infertility – a meta-analysis and literature review. Reprod Biomed Online. 2007, 15 (6), 643–658. PMID: 18062861. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18062861
Tuttelmann F., Simoni M., Kliesch S., Ledig S., Dworniczak B., Wieacker P. i wsp.: Copy number variants in patients with severe oligozoospermia and Sertoli-cell-only syndrome. PLoS One. 2011, 6 (4), e19426. DOI: 10.1371/journal.pone.0019426. PMID: 21559371. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21559371
Tyler-Smith C., Krausz C.: The will-o’-the-wisp of genetics--hunting for the azoospermia factor gene. N Engl J Med. 2009, 360 (9), 925–927. DOI: 10.1056/NEJMe0900301. PMID: 19246366. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19246366
van Casteren N.J., Looijenga L.H., Dohle G.R.: Testicular microlithiasis and carcinoma in situ overview and proposed clinical guideline. Int J Androl. 2009, 32 (4), 279–287. DOI: 10.1111/j.1365-2605.2008.00937.x. PMID: 19207616. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19207616
Van Peperstraten A., Proctor M.L., Johnson N.P., Philipson G.: Techniques for surgical retrieval of sperm prior to ICSI for azoospermia. Cochrane Database Syst Rev. 2006, 19 (3), CD002807. DOI: 10.1002/14651858.CD002807.pub2. PMID: 16855991. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16855991
Van Steirteghem A., Bonduelle M., Devroey P., Liebaers I.: Follow-up of chil-dren born after ICSI. Hum Reprod Update. 2002, 8 (2), 111–116. DOI: 10.1093/humupd/8.2.111. PMID: 12099626. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12099626
Verhulst A.P., Hoekstra J.W.: Paternity after bilateral vasectomy. BJU Int. 1999, 83 (3), 280–282. PMID: 10233494. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10233494
Vernaeve V., Tournaye H., Osmanagaoglu K., Verheyen G., Van Steirteghem A., D e vroe y P.: Intracytoplasmic sperm injection with testicular spermatozoa is less successful in men with nonobstructive azoospermia than in men with obstructive azoospermia. Fertil Steril. 2003, 79 (3) 529–533. PMID: 12620435. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12620435
Vincent M.C., Daudin M., De M.P., Massat G., Mieusset R., Pontonnier F. i wsp.: Cytogenetic investigations of infertile men with low sperm counts: a 25-year experience. J Androl. 2002, 23 (1), 18–22. PMID: 11780918. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11780918Vloeberghs V., Verheyen G., Haentjens P., Goossens A., Polyzos N.P., Tournaye H.: How successful is TESE-ICSI in couples with non-obstructive azoo-spermia? Hum Reprod. 2015, 30 (8), 1790–1796. DOI: 10.1093/humrep/dev139. PMID: 26082482. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26082482
Vogt P.H., Edelmann A., Kirsch S., Henegariu O., Hirschmann P., Kiesewetter F. i wsp.: Human Y chromosome azoospermia factors (AZF) mapped to dif-ferent subregions in Yq11. Hum Mol Genet. 1996, 5 (7), 933–943. DOI: 10.1093/hmg/5.7.933. PMID: 8817327. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8817327
von der Maase H., Rørth M., Walbom-Jørgensen S., Sørensen B.L., Christophersen I.S., Hald T. i wsp.: Carcinoma in situ of contralateral testis in patients with testicular germ cell cancer: study of 27 cases in 500 patients. Br Med J (Clin Res Ed). 1986, 293, 1398–1401. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3026550
Wagenlehner F.M., Diemer T., Naber K.G., Weidner W.: Chronic bacterial pros-tatitis (NIH type II): diagnosis, therapy and influence on the fertility status. Andrologia. 2008, 40 (2), 100–104. DOI: 10.1111/j.1439-0272.2007.00827.x. PMID: 18336459. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18336459
Waldinger M.D.: The neurobiological approach to premature ejaculation. J Urol. 2002, 168 (6), 2359–2367. DOI: 10.1097/01.ju.0000035599.35887.8f. PMID: 12441918. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12441918
Wang C., Baker H.W., Burger H.G., De Kretser D.M., Hudson B.: Hormonal studies in Klinefelter’s syndrome. Clin Endocrinol (Oxf ). 1975, 4 (4), 399–411. PMID: 1157343. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1157343Wang P. J.: X chromosomes, retrogenes and their role in male reproduc-tion. Trends Endocrinol Metab. 2004, 15 (2), 79–83. DOI: 10.1016/j.tem.2004.01.007. PMID: 15036254. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15036254
Wang, R., et al., Ejaculatory dysfunction. In: Comhaire FH (ed). Male Infertility:Clinical Investigation. Cause, Evaluation and Treatment, in Male Infertility:Clinical Investigation. Cause, Evaluation and Treatment. 1996, Chapman Hall: London.Wat s on P. F.: Recent developments and concepts in the cryopreservation of spermatozoa and the assessment of their post-thawing function. Reprod Fertil Dev. 1995, 7 (4), 871–891. PMID: 8711221. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8711221
Weidner W., Jantos C., Schiefer H.G., Haidl G., Friedrich H.J.: Semen param-eters in men with and without proven chronic prostatitis. Arch Androl. 1991, 26 (3), 173–183. PMID: 1872650. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1872650
Weidner W., Krause W., Ludwig M.: Relevance of male accessory gland infection for subsequent fertility with special focus on prostatitis. Hum Reprod Update. 1999, 5 (5), 421–432. DOI: 10.1093/humupd/5.5.421. PMID: 10582781. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10582781
Weidner W., Krause W., Schiefer H.G., Brunner H., Friedrich H.J.: Ureaplasmal infections of the male urogenital tract, in particular prostatitis, and semen quality. Urol Int. 1985, 40 (1), 5–9. DOI: 10.1159/000281023. PMID: 3883615. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3883615
Weidner W., Ludwig M., Miller J.: Therapy in male accessory gland infection--what is fact, what is fiction? Andrologia. 1998, 30 Suppl 1, 87–90. PMID: 9629448. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9629448Weidner W., Schiefer H.G., Garbe C.: Acute nongonococcal epididymitis. Aetiological and therapeutic aspects. Drugs. 1987, 34 Suppl 1, 111–117. DOI: 10.2165/00003495-198700341-00024. PMID: 3481311. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3481311
Weidner, W., et al., Orchitis. In: Knobil E, Neill JD (eds) Encyclopedia of Reproduction, in Encyclopedia of Reproduction. 1999, Academic Press: San Diego.WHO, WHO Laboratory Manual for the Examination and Processing of Human Semen, in 5th edn. 2010. http://www.who.int/reproductivehealth/publications/infertility/9789241547789/en/WHO, WHO Manual for the Standardized Investigation and Diagnosis of the Infertile Couple. 2000, Cambridge University Press: Cambridge. http://www.who.int/reproductivehealth/publications/infertility/9780521431361/en/WHO, WHO Manual for the Standardized Investigation, Diagnosis and Management of the Infertile Male. 2000, Cambridge University Press: Cambridge. http://www.who.int/reproductivehealth/publications/i n fe r t i l it y/0 5217 7474 8/e n /WHO, Reproductive Health Strategy. Reproductive Health Research World Health Organisation, Geneva. Adopted at the 57th World Health Assembly. 2004. http://who.int/reproductivehealth/publications/general/RHR_04_8/en/Wilkerson M.L., Bartone F.F., Fox L., Hadziselimovic F.: Fertility potential: a comparison of intra-abdominal and intracanalicular testes by age groups in children. Horm Res. 2001, 55 (1), 18–20. DOI: 10.1159/000049958. PMID: 11423737. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11423737
Willemse P.H., Sleijfer D.T., Sluiter W.J., Schraffordt Koops H., Doorenbos H.: Altered Leydig cell function in patients with testicular cancer: evidence for bilateral testicular defect. Acta Endocrinol (Copenh). 1983, 102 (4),
616–624. PMID: 6133401. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/6133401Wolff H.: The biologic significance of white blood cells in semen. Fertil Steril. 1995, 63 (6), 1143–1157. PMID: 7750580. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7750580
Wolff H., Bezold G., Zebhauser M., Meurer M.: Impact of clinically silent inflam-mation on male genital tract organs as reflected by biochemical markers in semen. J Androl. 1991, 12 (5), 331–334. PMID: 1765569. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1765569
Woolley D.M., Richardson D.W.: Ultrastructural injury to human spermatozoa after freezing and thawing. J Reprod Fertil. 1978, 53 (2), 389–394. PMID: 567693. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/567693Yachia D.: Our experience with penile deformations: incidence, operative techniques, and results. J Androl. 1994, 15 Suppl., 63S–68S. PMID: 7721682. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7721682Yamamoto M., Hibi H., Hirata Y., Miyake K., Ishigaki T.: Effect of varicocelectomy on sperm parameters and pregnancy rate in patients with subclinical varico-cele: a randomized prospective controlled study. J Urol. 1996, 155 (5), 1636–1638. PMID: 8627841. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8627841
Yavetz H., Harash B., Paz G., Yogev L., Jaffa A.J., Lessing J.B. i wsp.: Cryptorchidism: incidence and sperm quality in infertile men. Andrologia. 1992, 24 (5), 293–297. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1356318Zalata A., Hafez T., Van Hoecke M.J., Comhaire F.: Evaluation of beta-endor-phin and interleukin-6 in seminal plasma of patients with certain andro-logical diseases. Hum Reprod. 1995, 10 (12), 3161–3165. PMID: 8822435 DOI: 10.1093/oxfordjournals.humrep.a135879. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8822435
Zhang F., Lu C., Li Z., Xie P., Xia Y., Zhu X. i wsp.: Partial deletions are associ-ated with an increased risk of complete deletion in AZFc: a new insight into the role of partial AZFc deletions in male infertility. J Med Genet. 2007, 44 (7), 437–444. DOI: 10.1136/jmg.2007.049056. PMID: 17412880. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17412880
Zini A., Dohle G.: Are varicoceles associated with increased deoxyribonucleic acid fragmentation? Fertil Steril. 2011, 96 (6), 1283–1287. DOI: 10.1016/j.fertnstert.2011.10.016. PMID: 22035729. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22035729
Zini A., Sigman M.: Are tests of sperm DNA damage clinically useful? Pros and cons. J Androl. 2009, 30 (3), 219–229. DOI: 10.2164/jandrol.108.006908. PMID: 19059901. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19059901